.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Canergy vet. 100 mg tablett til hund.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7.

3421 TV Oudewater.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Artesan Pharma GmbH & Co KG.

Wendlandstrasse 1.

29439 Lüchow.

Tyskland.

 .

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42.

8243 PZ Lelystad.

Nederland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Canergy vet. 100 mg tablett til hund .

 .

propentofyllin.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Hver tablett inneholder:

Virkestoff: Propentofyllin 100 mg.

 .

Lysebrun med brune flekker, rund og konveks smakstilsatt tablett med kryssformet delestrek på den ene siden.

Tablettene kan deles i 2 eller 4 like deler.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Til forbedring av blodsirkulasjonen i perifere vev og i hjernen. Til forbedring av sløvhet, døsighet og generell adferd hos hund.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til hunder under 5 kg.

Skal ikke brukes ved overfølsomhet for virkestoffet og/eller noen av de andre ingrediensene.

Se også avsnittet om bruk under drektighet og diegiving.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Det er i sjeldne tilfeller (flere enn 1, men færre enn 10 av 10 000 dyr) rapportert om allergiske hudreaksjoner, oppkast og hjerteforstyrrelser. I slike tilfeller skal behandlingen stoppes.  .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Den normale doseringen er 6-10 mg propentofyllin pr. kg kroppsvekt daglig, oppdelt i to doser som følgende:

 .

H:\Bilder\Nye PKV fra 11.juli\Uten-navn-1.gif .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Tablettene kan gis direkte i munnen, bakerst på hundens tunge, eller de kan blandes i en liten mengde sammenpresset mat og skal gis minst 30 minutter før fôring.

Tablettene kan deles i 2 eller 4 like deler for nøyaktig dosering. Legg tabletten på en flat overflate med delestreken opp og den avrundede siden ned mot den overflaten.

H:\Bilder\Nye PKV fra 11.juli\Uten-navn-1.gif .

Halvdeler: press ned med tomlene på begge sider av tabletten.

Fjerdedeler: press tommelen ned i midten av tabletten.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Holdbarhet av delte tabletter etter anbrudd av indre emballasje: 4 dager.

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Eventuelle ubrukte tablettdeler skal returneres til blisterpakningen som legges i esken for bruk ved neste administrering.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter "UTLØPSDATO/EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Spesifikke sykdommer (f.eks. nyresykdom) skal gis egnet behandling.

Det skal vurderes om legemidlet skal rasjoneres til hunder som allerede får behandling for kongestiv hjertesvikt eller luftveissykdom.

I tilfeller med nyresvikt skal dosen reduseres.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Forsiktighet skal utvises for å unngå utilsiktet inntak.

Ved utilsiktet inntak av tablettene, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Vask hendene etter bruk.

Drektighet og diegiving:

Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og/eller diegiving er ikke klarlagt. Bruk hos drektige eller diegivende tisper eller avlstisper er derfor ikke anbefalt.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Ingen kjente.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Rask hjerteaktivitet ved opphisselse, lavt blodtrykk, røde slimhinner og oppkast .

Dersom behandlingen avbrytes sees en spontan forbedring av disse symptomene.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

21.03.2016.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Aluminium - PA/ALU/PVC blisterpakning.

Pappeske med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blisterpakninger med 10 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .