.

CANAURAL VET.

 .

Øredråper, suspensjon til hund og katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Dechra Veterinary Products A/S.

Mekuvej 9.

7171 Uldum.

Danmark.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Genera Inc.

Svetonedeljska cesta 2.

Kalinovica.

10436 Rakov Potok.

Kroatia.

 .

Dales Pharmaceuticals Limited.

Snaygill Industrial Estate.

Keighley Road.

Skipton.

North Yorkshire.

BD23 2RW.

Storbritannia.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Canaural vet. øredråper, suspensjon til hund og katt.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFF.

 .

Gulaktig oliesuspensjon.

1 g suspensjon inneholder:

Virkestoffer:

Dietanolaminfusidat 5,0 mg.

Framycetinsulfat (neomycin B) 5,0 mg.

Nystatin 100 000 IE .

Prednisolon 2,5 mg.

 .

Hjelpestoff:

Sesamolje.

 .

4.       INDIKASJONER .

 .

Infeksjon i ytre øregang (otitis externa) hos hund og katt. Canaural vet. øredråper bekjemper infeksjon, demper betennelse, oppløser ørevoks og kveler øremidd.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Preparatet skal ikke brukes ved:

  • Hull på trommehinnen.

  • Kjent overfølsomhet for virkestoffene eller hjelpestoffet.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Overfølsomhetsreaksjoner overfor innholdsstoffene kan forekomme. Behandlingen avbrytes hvis det utvikles overfølsomhetsreaksjon overfor noen av innholdsstoffene.

 .

I meget sjeldne tilfeller, og primært hos eldre dyr, kan bruk av ørepreparater være assosiert med nedsatt hørsel av kortere eller lengre varighet.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL .

 .

Hund og katt.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

 .

Bruk i øret.

5-10 dråper i øregangen 2 ganger daglig.

Vanlig behandlingstid er 2-4 uker som anvist av veterinær.

Øregangen bør renses før behandlingen startes.

Når kuren er ferdig bør etterkontroll foretas av veterinær.

 .

Dosen bestemmes av veterinæren som tilpasser den til dyret som skal behandles.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Image: import-1.jpg .

 .

1. Varm flasken i hånden før bruk, slik at dyret ikke får ubehag fordi dråpene er for kalde.

2. Flasken OMRYSTES før bruk.

3. Tørk bort urenheter på innsiden av øret og i den synlige delen av øregangen med en ren, myk fille, gasbind eller lignende.

4. Plassér flaskens spiss øverst i øregangen som vist på fig. 1.

5. Trykk på flasken og la dråpene dryppe ned i øregangen. Be eventuelt veterinæren demonstrere hvordan dette gjøres.

6. Massér øregangen fra utsiden, så øredråpene fordeler seg godt. Se fig. 2.

7. Vask hendene etter bruk.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Beskyttes mot direkte sollys.

Oppbevar flasken i ytteremballasjen.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen, etter ”EXP:”.

Brukes innen 4 uker etter åpning av flasken.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Særlige forholdsregler ved bruk til dyr:

Ved gjentatte tilfeller av ørebetennelse bør veterinæren kontaktes slik at behandlingen kan revurderes.

Kun til utvortes bruk.

 .

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr:

Vask hendene etter bruk.

Personer med kjent overfølsomhet overfor noen av virkestoffene eller hjelpestoffet bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

Hvis en dråpe ved et uhell kommer i øyet, vaskes straks med rikelige mengder vann.

 .

Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og diegivning er ikke klarlagt.

Drektighet: Begrenset erfaring ved bruk under drektighet. Rådfør deg med veterinær.

Overgang i melk: Det er ukjent om Canaural vet. går over i melk. Rådfør deg med veterinær før regelmessig bruk ved diegivning.

 .

Ørene til dyr som har gjennomgått en ørebetennelse bør sjekkes med jevne mellomrom for symptomer på ny infeksjon.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Rester av legemidlet: Leveres apotek.

Ubrukt preparat: Leveres apotek.

Tom emballasje behandles som husholdningsavfall.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

03/2019.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakninger.

Preparatet leveres i plastflasker med dråpespiss.

Pakningsstørrelser:        1 x 15 ml,1 x 25 ml, 10 x 25 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.

 .

Lokal representant.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

[Dechra logo ].

[Piktogram af hund og katt ].

 .