.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Calcimag vet”Kela” 12,8 mg Ca/ml, 2,87 mg Mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning.

til storfe og småfe.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

KELA N.V.

Sint Lenaartseweg 48.

2320 Hoogstraten.

Belgia.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Calcimag vet”Kela” .

12,8 mg Ca/ml, 2,87 mg Mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning.

til storfe og småfe.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff.

En ml inneholder.

Kalsiumkloriddihydrat 46,965 mg herav 12,8 mg Ca/ml.

Magnesiumklorid 24 mg herav 2,87 mg Mg/ml.

 .

Liste over hjelpestoffer.

Metylparahydroksybenzoat (E 218) .

Vann til injeksjonsvæsker ad 1 ml .

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Hypokalsemi og hypomagnesemi, for eksempel paresis puerperalis og graskrampe
.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes ved hyperkalsemiske og hypermagnesemiske tilstander.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

For rask infusjon av løsning med kalsiumsalter kan utløse hjerterytmeforstyrrelser/hjertestans. Ved for rask infusjon eller eventuelt en overdosering med magnesiumklorid vil det kunne oppstå symptomer på CNS-depresjon.

Ved ekstravasal infusjon vil det oppstå irritasjoner i vevet.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Storfe og småfe.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

1 ml per kg sakte intravenøst. (Storfe 500 ml, småfe 50-75 ml). Må kun gis intravenøst.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Intravenøs infusjon må skje langsomt og hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under infusjonen. Dersom hjerterytmeforstyrrelser oppstår må infusjonen avbrytes.

Preparatet er beregnet til engangsbruk. Restinnhold kasseres.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

0 dager for melk og slakt.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Beskyttes mot lys.

Holdbarhet 2 år.

Restinnhold skal kastes.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for hver målart:

Ingen.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Intravenøs infusjon må skje langsomt og hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under infusjonen. Dersom hjerterytmeforstyrrelser oppstår må infusjonen avbrytes.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Preparatet er beregnet til engangsbruk. Restinnhold kasseres.

 .

Drektighet, diegiving:

Erfaring etter omfattende bruk av kalsium/magnesiumløsninger til drektige og lakterende dyr, samt enkelte studier hvor kyr, rotter og kaniner er behandla med kalsiumklorid og magnesiumklorid, indikerer at en ikke kan forvente uønskede effekter på foster eller diende avkom ved behandling av mordyret med kalsium/magnesiumløsninger.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Preparatet bør ikke administreres sammen med hjerteglykosider, sympatomimetika, metylxantiner, aminoglygosider eller tetracykliner.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

For rask infusjon kan gi hyperkalsemi. Hyperkalsemi kan utløse hjerterytmeforstyrrelser/hjertestans.

Hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under infusjonen. Dersom hjerterytmeforstyrrelser oppstår må infusjonen avbrytes. Ved for rask infusjon eller eventuelt en overdosering med magnesiumklorid vil det kunne oppstå symptomer på CNS-depresjon.

 .

Uforlikeligheter:

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende eventuelle uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

 .

02.02.2016.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

VetPharma AS.

Ravnsborgveien 31.

1395 Hvalstad.

Tlf. 66 98 60 40.

post@vetpharma.no.

 .