.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Bovilis Ringvac vet. pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

 .

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

Bovilis Ringvac vet. pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff:

 .

1 ml rekonstituert vaksine inneholder:

 .

>7 x 106 og <21 × 106 levende svekkede mikrokonidier av .

Trichophyton verrucosum stamme 130.

 .

Hjelpestoffer:

 .

Gelatin.

Sakkarose.

Natriumklorid.

Dinatriumfosfatdihydrat.

Kaliumdihydrogenfosfat.

Vann til injeksjonsvæske.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Til aktiv immunisering av storfe mot ringorm forårsaket av Trichophyton verrucosum både i friske og ringormsmittede besetninger.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Dyr med kliniske symptomer på ringorm bør ikke vaksineres, da vaksinasjon i enkelte tilfeller kan forverre eksisterende lesjoner.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

På noen dyr kan en liten skorpe oppstå på injeksjonsstedet. Denne heles av seg selv etter noen få uker.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Storfe.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Dosering:

Kalver opp til 4 måneder:       2 ml.

Eldre dyr:                             4 ml.

 .

Hele besetningen vaksineres 2 ganger med 10-14 dagers mellomrom. Senere kan bare nyfødte kalver og dyr som blir brakt inn i besetningen vaksineres. Dyr med kliniske symptomer på ringorm bør ikke vaksineres. Det er ikke nødvendig å vaksinere dyr som tidligere har hatt ringorm.

 .

Den frysetørrete vaksinen rekonstitueres i den medfølgende oppløsningsvæsken. Rist godt før bruk. Injiser intramuskulært, fortrinnsvis i nakken av hensyn til hudkvaliteten.

 .

Best mulig utbytte av ringormvaksinen oppnås hvis man i tillegg til vaksinasjonen foretar grundig rengjøring og desinfisering av bygninger og utstyr for å inaktivere ringormsporer.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Vaksinasjon i de to siste månedene av drektigheten bør unngås.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Slakt:       14 dager.

Melk:       Ingen.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Beskyttes mot lys.

Holdbarhet: 24 måneder.

Rekonstituert vaksine er holdbar i 6 timer.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Når man vaksinerer en ringorminfisert besetning, kan noen av dyrene som vaksineres befinne seg i inkubasjonsstadiet av sykdommen. Noen av disse kan – til tross for vaksineringen – få tegn på klinisk ringorm på grunn av den naturlige infeksjonen. Disse dyrene vil utvikle immunitet enten fra vaksinen eller som følge av den naturlige infeksjonen.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ingen spesielle forsiktighetsregler er nødvendig, men av hensyn til vanlige hygieniske forhold, skal vaksineflasker destrueres på en forsvarlig måte ved desinfisering eller sterilisering i kokende vann eller damp.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

23.04.2013.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Intervet Norge AS/MSD Animal Health.

Thormøhlensgate 55.

5008 Bergen.

 .