.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Becoplex vet. injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S.

Strødamvej 52.

2100 København Ø.

Danmark.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Becoplex vet. injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

 .

1 ml inneholder:

Virkestoffer: Tiaminhydroklorid 5 mg, riboflavin (som riboflavinnatriumfosfat) 3,0 mg, nikotinamid 20 mg, pyridoksinhydroklorid 2 mg, dekspantenol 12 mg, cyanokobalamin 20 mikrog.

 .

Hjelpestoffer: Benzylalkohol, polyoxyl-35-ricinusolje, natriumklorid, natriumhydroksid, dinatriumedetat, jernklorid og vann til injeksjonsvæsker.

 .

 .

4.       INDIKASJONER .

 .

Storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink: B-avitaminoser og B-hypovitaminoser. Enteritter, stomatitter, dermatitter, anoreksi, anemi, kramper. Svekkelsestilstander og rekonvalesens. Tilskuddsbehandling etter lengre tids kjemoterapeutika- og antibiotikabehandling.

Kalv: Kronisk trommesjuke og diaré.

Hest: Periodisk øyebetennelse.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen kjente.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Allergiske reaksjoner kan i svært sjeldne tilfeller ses etter bruk.

 .

Frekvensen av bivirkninger angis etter følgende kriterier:

  • Svært vanlige (flere enn 1 av 10 behandlede dyr får bivirkning(er)).

  • Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 behandlede dyr).

  • Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 behandlede dyr).

  • Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 behandlede dyr).

  • Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 behandlede dyr, inkludert isolerte rapporter).

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) .

 .

Storfe, kalv, gris, hest, hund, rev og mink.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEIER OG TILFØRSELSMÅTE .

 .

Hest og storfe:       15-20 ml.

Kalv og gris:               5-10 ml                            .

Smågris:               2 ml.

Hund og rev:               2-5 ml.

Mink:                       1-2 ml.

 .

Injiseres subkutant eller intramuskulært.

Ved alvorlige mangeltilstander bør behandlingen gjentas.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

  • -

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

0 dager.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Drektighet og diegivining:

Kan brukes under drektighet og diegivning.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller kastes i husholdningsavfall.

Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

07.03.2019.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakningsstørrelse: Hetteglass 5x100 ml.

 .