.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Bayticol vet. 10 mg/ml påhellingsvæske, oppløsning.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Bayer Animal Health GmbH.

D-51368 Leverkusen.

Tyskland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

KVP Pharma- + Veterinär Produkte GmbH.

Projensdorfer Str. 324.

D-24106 Kiel.

Tyskland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Bayticol vet. 10 mg/ml påhellingsvæske, oppløsning.

flumetrin.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

1 ml innholder: 10 mg flumetrin (virkestoff). Andre innholdsstoffer: oktyldodekanol, flytende parafin og butylhydroksytoluen.

 .

 .

4.       INDIKASJONER .

Forebygging og behandling av flåttangrep hos sau, lam og storfe.

Bekjempelse av lus og skabbmidd hos storfe, samt lus og sauekrabbe hos sau.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Bayticol ® vet påhellingsvæske kan forårsake svie i forbindelse med sår. Ved påføring på kraftig angrepet hud kan dyrene derfor i begynnelsen av behandlingen bli urolige. Som for andre preparater med tilsvarende virkestoffer kan forbigående irritasjon og uro opptre like etter behandling. Hvis det opptrer uventede reaksjoner bør veterinær kontaktes.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) .

Storfe og sau.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

Storfe: mot flått 10 ml per 100 kg kroppsvekt, øvrige ektoparasitter 20 ml per 100 kg kroppsvekt.

Sau: 2 ml per 10 kg kroppsvekt, lam 3-5 ml.

Ved behov gjentas behandling etter 2 uker. Ved sterk flåttbelastning gjentas behandling hver 3.-4. uke.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

Ristes før bruk. Hos sau skilles ullen på ryggen for best kontakt med huden. Påføres langs ryggen fra skulderblad til halerot. Ved behandling av haleskabb hos storfe påføres en større del av linimentet på det angrepne hudområdet rundt kryss og halerot, dessuten påføres linimentet på jurspeilet med svamp/hansker. Benytt en sprøyte uten nål. Storfe behandles etter melking. Kan brukes til drektige og melkeproduserende dyr.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTIDER.

Storfe: Slakt: 10 døgn, melk 7 døgn.

Sau: Slakt: 10 døgn.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Skal ikke fryses.

Skal ikke oppbevares sammen med mat og fôr.

Holdbarhet etter anbrudd av beholder: 9 måneder.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

Kalv og lam under 1 måned bør ikke behandles med Bayticol ® vet. påhellingsvæske.

Storfe behandles etter melking.

Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av preparatet.

Ved innendørs behandling luftes lokalene godt.

Unngå kontakt med øyne, hud, munn og slimhinner.

Unngå inntak. Ved svelging/uforvarende inntak må brekkmiddel tas og lege kontaktes for symptomatisk behandling.

Beskyttelsesklær og hansker (nitril engangshansker) bør brukes ved håndtering.

Ved utilsiktet søl på hud, vask med vann og såpe. Ved utilsiktet søl i øyne og eller munn, skyll med rikelige mengder vann.

Ta av våte klær ved søl, vask hender og hud grundig med såpe og vann.

Vask hender, hud og ansikt som har vært eksponert med vann og såpe når du har forlatt behandlingsstedet.

Dersom du har fått i deg noe av preparatet, skal lege, sykehus, eller Giftinformasjonssentralen (tlf 22 59 13 00) kontaktes.

Preparatet er giftig for fisk, vannlevende organismer og bier.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.

Tom emballasje skal ikke brukes om igjen uansett formål. Ikke oppbevar vann, mat eller produkter til menneske- eller dyreføde i disse beholderne.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

28.06.2016.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

Bayer AS .

Animal Health .

Drammensveien 288 .

0283 Oslo.

 .