Doseringsangivelser til hund og katt for legemidler som ikke er markedsførte for hund og/eller katt i Norge


Utarbeidet av daglig leder ved VETLIS, førsteamanuensis 2 ved NMBU, dr. scient. Marit Bangen

Til en del sykdomstilstander hos hund og/eller katt der det er indisert å behandle, finnes det ikke veterinærpreparater med markedsføringstillatelse på det norske markedet. I slike tilfeller er veterinærene henvist til å benytte enten andre veterinærpreparater markedsført til andre dyrearter, humanpreparater, veterinær- eller humanpreparater uten markedsføringstillatelse i Norge eller apotekfremstilte preparater.

Pga. anatomiske, fysiologiske og biokjemiske artsvariasjoner, kan ikke doseringer hentet fra humanmedisinen eller angitt til andre dyrearter automatisk overføres til hund og katt. Når det er behov for å bruke et preparat som ikke er oppført i Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen med indikasjon for hund eller katt, er det derfor viktig at det finnes lett tilgjengelig informasjon om indikasjon og doseringsregime til den aktuelle arten. Dette er bakgrunnen for utarbeidelsen av en oversikt over veiledende doseringer for en del legemidler til hund og katt.

Oversikten er organisert etter ATC-systemet og for markedsførte humanpreparater kan legemidlets preparatnavn finnes vha. substansregisteret i Felleskatalogen over farmasøytiske preparater (humankatalogen). Navn på preparater som ikke er markedsførte i Norge er angitt i listen. Preparatnavn er også angitt der hvor doseringen er knyttet til et bestemt preparat f.eks. pga. smakelighet.

Preparater i ATC-gruppe QS (veterinær ATC-kode) og S (humanmedisinsk ATC-kode), sanseorganer, og preparater til lokalbehandling i gruppe QD og D, dermatologiske midler, er ikke tatt med i denne oversikten. Ved rekvirering/bruk av preparater i ATC-gruppe QC og C (hjerte og kretsløp) og ATC-gruppe QN og N henvises det i tillegg til spesiallitteratur.

For de preparatene som er oppført i denne oversikten, er informasjon om indikasjon og dosering m.v. hovedsakelig basert på opplysninger fra oppslagsbøker (se referanseliste). Anbefalinger vedrørende doseringer er kun å betrakte som veiledende, og forfatteren vil ikke kunne påta seg ansvaret for bruken av preparater som ikke har markedsføringstillatelse for den aktuelle arten. Ved bruk av legemidler til hund og katt som ikke har markedsføringstillatelse for den aktuelle arten, påtar den rekvirerende veterinær seg et særlig ansvar. Ved slike rekvireringer bør veterinæren be dyreeier observere pasienten mht. bivirkninger. Bivirkninger eller uventede reaksjoner ved bruk av de veiledende doseringsangivelsene bes innrapportert til:

Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter
(telefon: 67 23 22 78, e-post: marit.bangen@nmbu.no)

Kontakt forfatter ved avvik eller mangler i doseringsangivelsene.