Dorbene vet.

Laboratorios SYVA S.A.


Analgetikum. Sedativum.

QN05C M91 (Medetomidin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml til hund og katt: 1 flaske (10 ml) inneh.: Medetomidinhydroklorid 10 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Potent og selektiv alfa2-reseptoragonist med både sentrale og perifere effekter.
Virkningsmekanisme: Fører til nedsatt frigjøring og omsetning av noradrenalin i sentralnervesystemet, noe som gir sedasjon, analgesi og bradykardi. Gir perifer vasokonstriksjon via stimulering av postsynaptiske alfa2-adrenoreseptorer som fører til forbigående arteriell hypertensjon. I løpet av 1-2 timer går blodtrykket tilbake til normotensivt eller lett hypotensjon. Respirasjonsfrekvensen kan bli forbigående nedsatt. Dybde og varighet av sedasjon og analgesi er doseavhengig. Dyp sedasjon og søvn, samt nedsatt sensitivitet for ytre stimuli (lyder og lignende) er observert. Medetomidin virker synergistisk med ketamin og opiater, som f.eks. fentanyl, og gir bedre anestesi. Medetomidin har sedative, analgetiske og muskelrelakserende egenskaper i tillegg til hypotermisk og mydriatisk effekt, hemmer salivasjon og tarmmotilitet.
Absorpsjon: Etter i.m. injeksjon: Raskt og nesten fullstendig. Maks. plasmakonsentrasjon oppnås i løpet av 15-20 minutter.
Fordeling: Distribueres raskt rundt i kroppen.
Halveringstid: I plasma ca. 1,2 timer hos hund og 1,5 timer hos katt.
Metabolisme: Oksideres hovedsakelig i lever, en mindre mengde metyleres i nyrene.
Utskillelse: Metabolittene utskilles hovedsakelig i urin.

Indikasjoner 

Til hund og katt: Sedasjon for undersøkelse og behandling. Premedisinering før generell anestesi. Katt: I kombinasjon med ketamin til generell anestesi ved mindre kirurgiske inngrep av kort varighet.

Kontraindikasjoner 

Alvorlig kardiovaskulær sykdom, respirasjonslidelser eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Mekaniske forstyrrelser i mage-tarmkanalen (torsio ventriculi, inkarserasjoner, øsofagusobstruksjon). Diabetes mellitus, sjokk, avmagring eller alvorlig svekkelse. Skal ikke brukes samtidig med sympatomimetiske aminer eller til dyr med øyesykdom der økt intraokulært trykk er skadelig. Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

Nedsatt hjerte- og respirasjonsfrekvens. Bradykardi med AV-blokk (grad 1 og 2) og i noen tilfeller ekstrasystoler. Koronar vasokonstriksjon. Nedsatt minuttvolum. Blodtrykket vil øke med en gang etter administrering, for så å gå tilbake til det normale, eller noe lavere. Kan gi emetisk effekt, spesielt hos katter, i løpet av få minutter etter administrering. Katter kan også kaste opp under oppvåkning. Overfølsomhet for høy lyd. Økt diurese, hypotermi, respirasjonsdepresjon, cyanose, smerte på injeksjonsstedet og muskeltrekninger. Enkelte tilfeller av reversibel hyperglykemi pga. nedsatt insulinsekresjon. Lungeødem er rapportert som sjelden bivirkning. Ved sirkulasjons- og respirasjonsdepresjon kan manuell ventilasjon og oksygentilførsel være indisert. Atropin kan øke hjertefrekvensen. Hunder med kroppsvekt <10 kg er mer utsatt for bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Alle dyr bør undersøkes klinisk før bruk av legemidler til sedasjon og/eller generell anestesi. Høye medetomidindoser bør unngås til store hunderaser. Brukes med forsiktighet til dyr med nedsatt allmenntilstand eller hjertefeil.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av andre CNS-dempende legemidler bør forventes å forsterke effekten av begge virkestoffene. Dosene bør derfor justeres iht. dette.

Drektighet/Laktasjon

Anbefales ikke brukt under drektighet og laktasjon da sikkerheten ikke er klarlagt.

Dosering 

Til sedasjon: Hund: Medetomidinhydroklorid 20-80 µg pr. kg kroppsvekt. Katt: Medetomidinhydroklorid 50-150 µg pr. kg kroppsvekt. Tabellen angir dosering i ml ved sedasjon. For premedisinering: 50% av dosen angitt i tabellen.

Kroppsvekt (kg)

i.v. (ml)

Tilsv. µg/kg

 

i.m. (ml)

Tilsv. µg/kg

1

0,08

80,0

 

0,10

100,0

2

0,12

60,0

 

0,16

80,0

3

0,16

53,3

 

0,21

70,0

4

0,19

47,5

 

0,25

62,5

5

0,22

44,0

 

0,30

60,0

6

0,25

41,7

 

0,33

55,0

7

0,28

40,0

 

0,37

52,9

8

0,30

37,5

 

0,40

50,0

9

0,33

36,7

 

0,44

48,9

10

0,35

35,0

 

0,47

47,0

12

0,40

33,3

 

0,53

44,2

14

0,44

31,4

 

0,59

42,1

16

0,48

30,0

 

0,64

40,0

18

0,52

28,9

 

0,69

38,3

20

0,56

28,0

 

0,74

37,0

25

0,65

26,0

 

0,86

34,4

30

0,73

24,3

 

0,98

32,7

35

0,81

23,1

 

1,08

30,9

40

0,89

22,2

 

1,18

29,5

50

1,03

20,6

 

1,37

27,4

60

1,16

19,3

 

1,55

25,8

70

1,29

18,4

 

1,72

24,6

80

1,41

17,6

 

1,88

23,5

90

1,52

16,9

 

2,03

22,6

100

1,63

16,3

 

2,18

21,8

Den eksakte dosen avhenger av kombinasjonen av legemidler som brukes, og dosene av de andre legemidlene. Til anestesi: Katt: Dorbene vet. 0,08 ml/kg kroppsvekt (medetomidinhydroklorid 80 µg/kg) og ketamin 2,5-7,5 mg/kg kroppsvekt. Anestesi inntrer i løpet av 3-4 minutter og varer i 20-50 minutter. Ved inngrep av lengre varighet, må doseringen gjentas ved bruk av halve startdosen (dvs. Dorbene vet. 0,04 ml/kg kroppsvekt og ketamin 2,5-3,75 mg/kg kroppsvekt) eller ved bruk av kun ketamin 3 mg/kg kroppsvekt. Ved inngrep av lengre varighet kan anestesien alternativt forlenges ved bruk av inhalasjonsanestetika, som isofluran eller halotan med oksygen eller oksygen/nitrogenoksid. Administrering: Hund: I.m. eller i.v. Katt: I.m og s.c.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering fører til forsinket oppvåkning etter sedasjon eller anestesi. I noen tilfeller kan det også oppstå sirkulasjons- og respirasjonsdepresjon. For å behandle disse kardiorespiratoriske effektene er det anbefalt å administrere en alfa2-antagonist, f.eks. atipamezol eller yohimbin, forutsatt at oppheving av sedasjonen ikke er skadelig for dyret. Alfa2-antagonister bør administreres tidligst 30-40 minutter etter at ketamin er gitt. Ved forsinket oppvåkning bør dyret holdes varmt og i ro.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys.

 

Pakninger og SPC

Dorbene vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
1 mg/ml hund og katt 10 ml (glassflaske) 165306 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.05.2012


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.02.2008