MIKSTUR, suspensjon 34 mg/ml til storfe: 1 ml inneh.: Oksyklozanid 34 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), aluminiummagnesiumsilikat, karmellosenatrium, natriumlaurylsulfat, monohydratsitronsyre, natriumsitrat, renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Anthelmintikum tilhørende salisylanilidgruppen. Avbryter mitokondriell oksidativ fosforylering, og ødelegger parasittens metabolisme. Dreper voksne stadier av Fasciola hepatica. Effekt overfor cestoder er begrenset til fjerning av segmenter av bendelormen Moniezia.
Absorpsjon: Langsom, Tmax 13 timer.
Halveringstid: 11 timer.
Utskillelse: Primært via galle.

Indikasjoner 

Behandling av infeksjoner forårsaket av voksne stadier av Fasciola hepatica, som er følsomme for oksyklozanid. Eliminasjon av bendelormsegmenter (Moniezia spp.).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til dyr på beite. Bruk er begrenset til dyr i fjøs.

Bivirkninger

Løsere avføring og ev. økt avføringshyppighet og forbigående tap av appetitt. Kan øke ved alvorlig leverskade og/eller dehydrering ved doseringstidspunktet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Resistens er ikke rapportert, men bruk skal baseres på lokal (regional, gård) epidemiologisk informasjon om følsomhet hos nematoder og anbefalinger vedrørende begrensning av ytterligere seleksjon for resistens overfor anthelmintika. Følgende bør unngås pga. fare for resistensutvikling og ev. ineffektiv behandling: For hyppig og gjentatt bruk av anthelmintika fra samme gruppe over lengre tid. Underdosering, som kan skyldes feilbruk, underestimering av kroppsvekt eller manglende kalibrering av doseringsutstyr. Mistanke om klinisk resistens skal utredes nærmere (f.eks. ved eggreduksjonstesten, FECRT), og ved sterk indikasjon på resistens bør det brukes et anthelmintikum fra en annen legemiddelgruppe med en annen virkningsmekanisme. Ikke aktivt overfor umodne stadier i levervev ved normale dosenivåer. Melkeproduserende storfe, særlig de med høy ytelse, kan ha redusert ytelse (i enkelte tilfeller ≥5%) i ca. 48 timer etter behandling. Effekten av dette kan reduseres ved å fordele behandlingen av besetningen over ca. 1 uke. For å unngå skade på svelgområdet skal forsiktighet utvises ved tilførsel via doseringspistol. Det skal alltid tas hensyn til dyrenes fysiske tilstand, spesielt ved stress som følge av dårlig vær, dårlig ernæring, innestenging på bås, håndtering etc. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Kan gi hud-, øye- og slimhinneirritasjon. Ved overfølsomhet for innholdsstoffene bør kontakt med preparatet unngås. Vask hendene etter bruk. Gummihansker bør brukes ved påføring. Ikke røyk, spis eller drikk ved håndtering av preparatet. Ved kontakt med preparatet, skyll umiddelbart med rikelig mengde vann og fjern kontaminerte klær. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om preparatet skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og diegivende dyr. Forsiktighet skal imidlertid utvises i sent stadium av drektighet.

Dosering 

10 mg/kg kroppsvekt, tilsv. 3 ml/10 kg kroppsvekt. Til dyr >350 kg gis 3,5 g/dyr, dvs. 103 ml/dyr. Tilberedning/Håndtering: Rist suspensjonen minst 5 ganger før bruk. Bør ikke blandes med andre preparater. Administrering: Gis oralt. For å sikre korrekt dose skal kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig, og nøyaktigheten til doseringsutstyret skal sjekkes. Ved kollektiv behandling skal dyrene grupperes etter kroppsvekt og doseres deretter, for å unngå under- eller overdosering. For å unngå utslipp på beite skal dyr ikke slippes ut av fjøset ≤5 dager etter påføring.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Mulig diaré, tap av appetitt og vekttap. Ved doser på 50 mg/kg er det risiko for dødsfall.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 4,5 døgn.
Slakt: 13 døgn.

Pakninger og SPC

Distocur vet., MIKSTUR, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
34 mg/mlstorfe1 liter 512524C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.10.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.01.2018