Diazedor vet.

Richter Pharma AG


Anxiolytikum. Antiepileptikum.

QN05B A01 (Diazepam)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Diazepam 5 mg, etanol, propylenglykol, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Benzodiazepin som bindes til GABAA-reseptorer og øker den hemmende effekten av GABA. Har sedativ, angstdempende, muskelavslappende og antikonvulsiv effekt.
Proteinbinding: Bindes kraftig til plasmaproteiner.
Fordeling: Bred distribusjon i hele kroppen, krysser blod-hjerne-barrieren.
Metabolisme: I lever. Omdannes til flere farmakologisk aktive metabolitter.
Utskillelse: Primært i urin.

Indikasjoner 

Hund og katt: Til kortvarig behandling av konvulsjonslidelser og skjelettmuskelspasmer av sentral og perifer opprinnelse. Som del av preanestesi- eller sedasjonsprotokoll.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes ved alvorlig leversykdom.

Bivirkninger

Rask i.v. administrering kan gi hypotensjon, hjertelidelser og tromboflebitt. I sjeldne tilfeller kan paradoksale reaksjoner sees (som opphisselse, aggresjon eller hemningsløs atferd), spesielt hos små hunderaser. Bruk av diazepam alene skal derfor unngås hos potensielt aggressive dyr. I svært sjeldne tilfeller (<1 av 10 000) kan bruk hos katt forårsake akutt levernekrose og leversvikt. Andre rapporterte effekter inkluderer økt appetitt (primært hos katt), ataksi, desorientering, endringer i sinnstilstand og atferd.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun til i.v. bruk. Det er mindre sannsynlig at diazepam alene vil være effektivt som sedasjonsmiddel når det brukes til dyr som fra før er opphisset. Kan gi sedasjon og desorientering og bør brukes med forsiktighet hos brukshunder, som militær-, politi- og tjenestehunder. Bør brukes med forsiktighet ved lever- eller nyresykdom og hos svake, dehydrerte, anemiske, overvektige eller eldre dyr. Bør brukes med forsiktighet hos dyr som er i sjokk, koma eller med signifikant respirasjonsdepresjon. Bør brukes med forsiktighet ved glaukom. Bruk til behandling av krampelidelse hos katt ved kronisk klorpyrifos-toksikose anbefales ikke, da organofosfatets toksisitet kan økes. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Preparatet har CNS-depressiv virkning. Unngå utilsiktet selvinjeksjon. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Unngå bilkjøring, da sedasjon kan forekomme. Personer med kjent overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre benzodiazepiner bør unngå kontakt med preparatet. Preparatet kan gi hudirritasjon, unngå hudkontakt. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Preparatet kan gi øyeirritasjon, unngå øyekontakt. Hvis preparatet kommer i kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelig mengde vann og kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Diazepam kan være skadelig for fosteret og det ufødte barnet. Diazepam og dets metabolitter utskilles i melk og har dermed en farmakologisk effekt på nyfødte barn som ammes. Kvinner i fertil alder og ammende mødre bør unngå håndtering av preparatet. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Den CNS-depressive effekten kan øke ved samtidig bruk med andre legemidler med tilsvarende effekt, som barbiturater, beroligende midler, narkotiske preparater eller antidepressiver. Diazepam kan forsterke virkningen av digoksin. Cimetidin, erytromycin, azolmidler (som itrakonazol eller ketokonazol), valproat og propranolol kan senke metabolismen til diazepam, og dosereduksjon av diazepam kan være nødvendig. Deksametason kan redusere virkningen av diazepam. Samtidig bruk med hepatotoksiske doser av andre legemidler bør unngås.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt, og preparatet skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær. Ved bruk til diegivende tisper eller hunnkatter, må valper/kattunger overvåkes nøye for uønsket somnolens eller sedative effekter som kan påvirke diingen.

Dosering 

Hund og katt: Kortvarig behandling av konvulsjonslidelser: 0,5-1 mg diazepam/kg kroppsvekt (tilsv. 0,5-1 ml/5 kg). Administreres som bolus og gjentas opptil 3 ganger, etter ikke <10 minutter hver gang. Kortvarig behandling av skjelettmuskelspasmer: 0,5-2 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 0,5-2 ml/5 kg). Som del av sedasjonsprotokoll: 0,2-0,6 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 0,2-0,6 ml/5 kg). Som del av preanestesiprotokoll: 0,1-0,2 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 0,1- 0,2 ml/5 kg). Administrering: Skal kun administreres via langsom i.v. injeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Når diazepam administreres alene kan overdosering gi signifikant CNS-depresjon (forvirring, svekkede reflekser, koma osv.). Støttebehandling bør gis (kardiorespiratorisk stimulering, oksygen).

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevar ampullene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter anbrudd av indre emballasje: Brukes umiddelbart.

Pakninger og SPC

Diazedor vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
5 mg/mlhund og katt10 × 2 ml (glassamp.)157668B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.10.2018.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.04.2018