Danilon equidos vet.

Ecuphar Veterinaria


Antiflogistikum, NSAID.

QM01A A90 (Suksibuzon)GRANULAT I DOSEPOSER 1,5 g til hest og ponni: 1 dosepose inneh.: Suksibuzon (mikroenkapsulert) 1,5 g, mannitol, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har antiinflammatoriske, antipyretiske og analgetiske egenskaper og lavt ulcerogent potensiale. De aktive metabolittene fenylbutason og oksyfenbutason har vist sterk antiinflammatorisk aktivitet. Prostaglandinsyntesen hemmes via inhibering av cyklooksygenase, og aggregasjon av blodplater hemmes også.
Absorpsjon: Fenylbutason (Cmax 10 µg/ml etter 4-5 timer), oksyfenbutason (Cmax 2,1 µg/ml etter 15 timer).
Halveringstid: Begge metabolitter: 5-6 timer i serum. Signifikante konsentrasjoner av begge metabolittene finnes i synovialvæsken minst 24 timer etter administrering.
Metabolisme: Suksibuzon omdannes til de aktive metabolittene fenylbutason og oksyfenbutason i lever.
Utskillelse: Hovedsakelig som glukuronsyrekonjugater i urin.

Indikasjoner 

Behandling av smerte og aseptisk inflammasjon forbundet med lidelser i bevegelsesapparatet hos hest og ponni, f.eks. osteoartritt, bursitt, laminitt og bløtvevsbetennelser.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke gis til dyr med nyre-, lever- eller hjertelidelser, eller ved risiko for gastrointestinale ulcerasjoner eller blødninger, eller når det er påvist bloddyskrasier. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Etter langvarig bruk eller ved høye doser, kan gastrointestinale symptomer forekomme. Av og til påvises forandringer i blodbildet og endret nyrefunksjon, spesielt hos dyr som har hatt begrenset tilgang på drikkevann.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

NSAIDs kan hemme fagocytosen, og ved behandling av bakterielt betingede inflammasjoner bør det gis samtidig antimikrobiell terapi. Ikke overskrid anbefalt dosering eller behandlingstid. Doseringen bør holdes på det minimum som er tilstrekkelig for å dempe symptomene. Behandling av svært unge dyr (<12 uker) hvor lever- eller nyrefunksjonen ennå ikke er fullt utviklet, av eldre dyr med nedsatt lever- eller nyrefunksjon, og av ponnier, kan være forbundet med økt risiko. I disse tilfellene bør dosen beregnes med stor nøyaktighet og pasienten bør overvåkes nøye. Under behandlingen skal det være rikelig tilgang til drikkevann. Unngå behandling av dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, da dette kan gi økt risiko for nyresvikt. Se pakningsvedlegget for særlige forholdsregler for personer som gir preparatet til dyr.

Interaksjoner 

Suksbuzon og metabolittene kan konkurrere med andre legemidler (f.eks. sulfonamider og warfarin) om plasmaproteinbinding. Kan gi utilsiktet økning av ikke-bundet farmakologisk aktivt stoff og toksiske effekter. Kompatibilitet med andre legemidler må overvåkes nøye. Skal ikke gis sammen med andre NSAIDs. Ved bytte mellom NSAIDs skal det være en behandlingsfri periode på minimum 24 timer. Samtidig behandling med potensielt nyreskadelige legemidler bør unngås.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ikke klarlagt. Bruk under drektighet og laktasjon er ikke anbefalt.

Dosering 

Ponni (raser <149 cm mankehøyde fullt utvokst) skal ha halve dosen som anbefales til hest. Veiledende dosering, avhengig av individuell respons:

 

1.-2. dag

3.-5. dag

Deretter

Hest,
doseposer
pr. 480 kg

2 morgen
2 kveld
(12,5 mg/kg/dag)

1 morgen
1 kveld
(6,25 mg/kg/dag)

1 pose daglig eller annenhver dag eller minimum for tilfredsstillende klinisk respons.

Ponni,
doseposer
pr. 240 kg

1 daglig
(6,25 mg/kg/dag)

1/2 daglig
(3,1 mg/kg/dag)

Reduseres til minimum for tilfredsstillende klinisk respons.

Ved uteblitt klinisk respons etter 4-5 dager, bør behandlingen seponeres og diagnosen revurderes. Tilberedning/Håndtering: Personlig beskyttelsesutstyr som hansker bør brukes ved håndtering av preparatet. Vask hendene etter bruk. Sørg for god ventilasjon og unngå inhalering av støv fra preparatet når pakningen åpnes og blandes i fôret. Se for øvrig pakningsvedlegget. Administrering: Blandes i fôret, men ikke gi høy i forkant eller samtidig med administrering, da suksibuzonabsorpsjonen og dermed klinisk effekt kan forsinkes. Vedlagte måleskje utgjør 5 g granulat (1/2 pose) og halv måleskje er 2,5 g (1/4 pose).

Overdosering/Forgiftning

Ved kontinuerlig overdosering: Tørste, depresjon, anoreksi og vekttap, gastrointestinale forstyrrelser (irritasjon, ulcerasjon, diaré og blod i avføring), endret blodprofil og blødninger, hypoproteinemi med ventrale ødemer som gir hemokonsentrasjon, hypovolemisk sjokk og sirkulasjonskollaps, nyresvikt og væskeretensjon. Ved tegn på intoleranse, avslutt behandlingen og gi symptomatisk behandling. Alkalisering av urinen med sakte i.v. perfusjon med natriumbikarbonatoppløsning øker clearance av preparatet.

Tilbakeholdelsestider

Ikke godkjent til bruk på produksjonsdyr. Behandlede hester må aldri slaktes for konsum og de skal være deklarert som «ikke næringsmiddelproduserende» i sine identitetsdokumenter (hestepass) iht. gjeldende regelverk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Åpnet pose er holdbar i 7 dager. Må lukkes godt mellom doseringene.

 

Pakninger og SPC

Danilon equidos vet., GRANULAT I DOSEPOSER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
1,5 g hest og ponni 18 × 10 g (dosepose) 571030 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.03.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.05.2016