Contacera

Zoetis
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til storfe, gris og hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 20 mg, etanol 160 mg, poloksamer 188, makrogol 400, glysin, natriumhydroksid, saltsyre, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen. Har antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Hemmer tromboksan B2-produksjon indusert ved administrering av E. coli-endotoksin til kalv, lakterende ku og gris. Reduserer leukocyttinfiltrasjon i inflammert vev og hemmer til en viss grad kollagenindusert trombocyttaggregasjon.
Absorpsjon: Gris: 2 i.m. doser på 0,4 mg/kg gir Cmax på 1,9 µg/ml etter 1 time. Storfe, ungdyr: S.c. enkeltdose på 0,5 mg/kg gir Cmax på 2,1 µg/ml etter 7,7 timer. Lakterende ku: S.c. enkeltdose på 0,5 mg/kg gir Cmax på 2,7 µg/ml etter 4 timer.
Proteinbinding: >98%.
Fordeling: Høyest konsentrasjon i lever og nyrer, relativt lave konsentrasjoner i muskulatur og fett.
Halveringstid: Storfe: 26 timer hos ungdyr og 17,5 timer hos lakterende ku etter s.c. injeksjon. Gris: 2,5 timer etter i.m. injeksjon. Hest: 8,5 timer etter i.v. injeksjon.
Utskillelse: Ca. 50% via urin, resten via feces.

Indikasjoner 

Storfe: Akutt luftveisinfeksjon sammen med antibiotika for å redusere kliniske symptomer. Diaré sammen med rehydrering for å redusere kliniske symptomer hos kalver >1 uke og ungdyr. Akutt mastitt sammen med antibiotika. Postoperativ smertelindring etter avhorning av kalver. Gris: Ikke-infeksiøse lidelser i bevegelsesapparatet for å redusere halthet og inflammasjon. Puerperal sepsis og toksemi (MMA-syndromet) sammen med antibiotika. Hest: Lindring av inflammasjon og smerter ved akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Lindring av smerte ved kolikk.

Kontraindikasjoner 

Føll <6 uker. Kalv <1 uke ved behandling av diaré. Dyr med svekket lever- hjerte- eller nyrefunksjon, blødningsforstyrrelser eller påvist gastrointestinal ulcerogen lesjon. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Storfe: Liten forbigående hevelse lokalt etter s.c. injeksjon hos <10%. Gris: Liten forbigående hevelse lokalt etter s.c. injeksjon er vanlig. Hest: Forbigående hevelse på injeksjonsstedet er mindre vanlig. Anafylaktiske reaksjoner er svært sjeldne, men kan være alvorlige og bør behandles symptomatisk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå bruk til svært dehydrerte, hypovolemiske og hypotensive dyr, da det kan være fare for nyretoksisitet. Ved utilstrekkelig smertelindring hos hest med kolikk bør diagnosen revurderes, da det kan være behov for kirurgi. Ved bivirkninger skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi smerter og lege må kontaktes. Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres samtidig med glukokortikoider, andre NSAID eller antikoagulantia.

Drektighet/Laktasjon

Storfe og gris: Kan brukes. Hest: Skal ikke brukes til drektige og diegivende hopper.

Dosering 

Storfe: 0,5 mg/kg (dvs. 2,5 ml/100 kg) som s.c. eller i.v. engangsdose i kombinasjon med antibiotika eller oral rehydrering iht. indikasjon. Gris: 0,4 mg/kg (dvs. 2 ml/100 kg) som i.m. engangsdose i kombinasjon med antibiotika. Ved behov kan injeksjonen gjentas etter 24 timer. Hest: 0,6 mg/kg (dvs. 3 ml/100 kg) som i.v. engangsdose. Ved lidelser i bevegelsesapparatet kan behandlingen videreføres etter 24 timer med meloksikam mikstur.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering gis symptomatisk behandling.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 5 dager. Hest: Hest som produserer melk til konsum skal ikke behandles.
Slakt: Storfe: 15 dager. Gris og hest: 5 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

28 dager etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Contacera, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
20 mg/ml storfe, gris og hest 100 ml (hettegl.) 581813 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.04.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.02.2018