Clomicalm vet.

Elanco


Trisyklisk antidepressiv.

QN06A A04 (Klomipramin)



TABLETTER 20 mg og 80 mg til hund: Hver tablett inneh.: Clomipramin. hydrochlorid. 20 mg, resp. 80 mg, lactos. 92,5 mg, resp. 138,75 mg, const. q.s.


Egenskaper

Klassifisering: Trisyklisk antidepressiv med depresjonsløsende og anxiolytisk effekt.
Virkningsmekanisme: Klomipramin er en potent og selektiv serotoninreopptakshemmer, mens hovedmetabolitten desmetylklomipramin er en potent og selektiv noradrenalinreopptakshemmer. Preparatets hovedvirkning er potensering av effekten av noradrenalin og serotonin i hjernen ved hemming av deres neurale reopptak. Samtidig har klomipramin en antikolinerg effekt via kolinerge muskarinreseptorer.
Absorpsjon: Absorberes godt (>80%) fra mage-tarmkanalen hos hund. Systemisk biotilgjengelighet er lavere (22-26%) pga. uttalt first pass-metabolisme. Maks. plasmanivå (Cmax) av klomipramin og desmetylklomipramin nås raskt (1-11/2 time). Etter administrering av 4 mg/kg klomipraminhydroklorid er Cmax 133 mg/ml for klomipramin og 52,1 mg/ml for desmetylklomipramin. Farmakokinetikken påvirkes noe av samtidig fôropptak. Inngift sammen med fôr gir hhv. 25% og 8% høyere plasma AUC for klomipramin og desmetylklomipramin sammenlignet med inngift til fastende hunder. Ved administrering 2 ganger daglig nås steady state innen 3 dager, og forholdet mellom klomipramin og desmetylklomipramin ved steady state er ca. 3:1.
Proteinbinding: >97% for klomipramin.
Halveringstid: 6,4 timer for klomipramin og 3,8 timer for desmetylklomipramin etter i.v. dosering av klomipraminhydroklorid.
Utskillelse: Hovedsakelig via gallen (>80%), tildels via nyrene.

Indikasjoner 

Hund: Hjelpemiddel ved behandling av separasjonsrelaterte problemer som viser seg ved destruktiv atferd, bjeffing og/eller urenslighet (defekasjon eller urinering), og bare i kombinasjon med atferdsmodifiserende teknikker.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for klomipramin o.l. trisykliske antidepressiver. Avlshunder.

Bivirkninger

Uregelmessige brekninger, appetittforandring og sløvhet hos noen hunder. Brekningene kan reduseres ved å gi preparatet sammen med litt fôr.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hunder som behandles skal følges opp av veterinær, og et egnet atferdstreningsprogram må settes opp, ev. i samråd med fagperson med spesialkompetanse i etologi. Dersom det ikke sees effekt i løpet av 2 måneder, bør behandlingen seponeres. Bør ikke benyttes til valper og unge hunder, da uro ved separasjon fra eier er normal valpeatferd. Preparatets sikkerhet er ikke vurdert for hunder yngre enn 6 måneder, samt hunder <1,2 kg. Bør brukes med forsiktighet til hunder med hjertelidelser eller epilepsi. Pga. den potensielle antikolinerge effekten skal preparatet brukes med forsiktighet til hunder med trangvinkelglaukom, nedsatt tarmmotilitet eller urinretensjon.

Dosering 

Anbefalt dose er klomipraminhydroklorid 1-2 mg pr. kg kroppsvekt oralt 2 ganger daglig (totalt 2-4 mg pr. kg kroppsvekt daglig). Det bør gjøres en individuell dosetilpasning innen det aktuelle doseintervall. Tablettene kan gis med eller uten fôr. Kombinert med relevant atferdstrening er det i de fleste tilfeller tilstrekkelig med en behandlingstid på 2-3 måneder.

Overdosering/Forgiftning


 

Pakninger og SPC

Clomicalm vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
20 mghund30 stk. (boks)509752C
80 mghund30 stk. (boks)509760C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.01.2017