Clindabactin

Dechra


Antibiotikum.

QJ01F F01 (Klindamycin)TYGGETABLETTER 55 mg til hund og katt: Hver tyggetablett inneh.: Klindamycinhydroklorid tilsv. klindamycin 55 mg, hjelpestoffer. Kyllingsmak.


TYGGETABLETTER 220 mg og 440 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Klindamycinhydroklorid tilsv. klindamycin 220 mg, resp. 440 mg, hjelpestoffer. Kyllingsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt. Hemmer bakteriell proteinsyntese gjennom en reaksjon med 50S-subenheten i ribosomene.
Absorpsjon: Rask. Tmax 1 time hos hund, 40 minutter hos katt. Biotilgjengelighet 63% (hund).
Halveringstid: 3,5 timer hos hund, ca. 5 timer hos katt.
Utskillelse: Via urin og feces, uendret og som metabolitter.

Indikasjoner 

Hund: Infiserte sår og abscesser, samt infeksjoner i munnhulen inkl. periodontal sykdom, forårsaket av eller forbundet med Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (unntatt Streptococcus faecalis), Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum og Clostridium perfringens, som er følsomme for klindamycin. Overflatisk pyodermi forbundet med Staphylococcus pseudintermedius som er følsom for klindamycin. Osteomyelitt forårsaket av Staphylococcus aureus som er følsom for klindamycin. Katt: Infiserte sår og abscesser, samt infeksjoner i munnhulen inkl. periodontal sykdom, forårsaket av bakterier som er følsomme for klindamycin.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis til kanin, hamster, marsvin, chinchilla, hest og drøvtyggere, da svelging kan gi alvorlige mage‑tarmforstyrrelser som kan være fatale.

Bivirkninger

Mindre vanlige: Oppkast og diaré. Overvekst av ikke‑sensitive organismer som resistent clostridia og gjærsopp. Ved superinfeksjon må det tas hensiktsmessige tiltak iht. klinisk situasjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Tyggetablettene er smakstilsatte. For å unngå utilsiktet svelging skal de oppbevares utilgjengelig for dyr. Bruk skal baseres på følsomhetstesting av bakterien isolert fra dyret. Hvis dette ikke er mulig, skal behandlingen baseres på epidemiologisk informasjon om følsomhet for målbakterien. Bruk skal baseres på offisielle, nasjonale og regionale retningslinjer for antimikrobielle midler. Bruk som avviker fra preparatomtalen kan øke utbredelsen av klindamycinresistente bakterier og føre til nedsatt effekt av linkomycin eller makrolide antibakterielle midler, pga. kryssresistens. Kryssresistens er vist for linkosamider (inkl. klindamycin), erytromycin og andre makrolider. I enkelte tilfeller (lokaliserte eller milde lesjoner; for å hindre tilbakefall) kan overflatisk pyoderm lokalbehandles. Behov for og varighet av systemisk antimikrobiell behandling bør baseres på nøye individuell vurdering. Ved langvarig behandling ≥1 måned bør lever- og nyrefunksjonstester samt blodverdier undersøkes jevnlig. Dyr med alvorlig nedsatt nyrefunksjon og/eller svært alvorlig nedsatt leverfunksjon, ledsaget av alvorlige metabolske avvik, bør doseres med forsiktighet og bør overvåkes med serumundersøkelse under høydosebehandling. Ikke anbefalt til nyfødte. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Linkosamider kan gi overfølsomhetsreaksjoner (allergi). Personer med kjent overfølsomhet for linkosamider bør unngå kontakt med preparatet. Vask hendene etter håndtering av tablettene. Utilsiktet svelging kan gi gastrointestinale effekter som buksmerter og diaré. Forsiktighet skal utvises for å unngå utilsiktet svelging. Tablettene skal derfor ikke tas ut av blisterpakningen før de skal administreres til dyret. Ubrukte tablettdeler legges tilbake i blisterpakningen og esken, og brukes ved neste administrering. Ved utilsiktet svelging, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner 

Skal brukes med forsiktighet sammen med andre nevromuskulærblokkerende substanser, da effekten kan forsterkes. Aluminiumsalter og -hydroksider, kaolin og aluminium‑magnesium‑silikatkomplekser kan redusere absorpsjon av linkosaminer, og bør administreres ≥2 timer før klindamycin. Bør ikke brukes samtidig med eller umiddelbart etter erytromycin eller andre makrolider, for å forhindre makrolidindusert klindamycinresistens. Kan redusere plasmanivåene av ciklosporin med risiko for manglende virkning. Risiko for negative interaksjoner (akutt nyresvikt) kan ikke utelukkes ved samtidig bruk av aminoglykosider (f.eks. gentamicin). Bør ikke brukes samtidig med kloramfenikol eller makrolider, pga. gjensidig antagonisme på virkningsstedet ved ribosomets 50S‑subenhet.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet hos drektige tisper/hunnkatter eller avlshanner av hund/katt ikke klarlagt. Krysser placenta og blod‑melkebarrieren. Behandling av diegivende dyr kan gi diaré hos avkom. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

For å sikre korrekt dose og unngå underdosering, bør kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig. Infiserte sår og abscesser samt infeksjoner i munnhulen inkl. periodontal sykdom: Hund og katt: 5,5 mg/kg kroppsvekt hver 12. time eller 11 mg/kg kroppsvekt hver 24. time i 7-10 dager. Dersom det ikke oppnås klinisk respons innen 4 dager skal diagnosen revurderes. Overflatisk pyodermi: Hund: 5,5 mg/kg kroppsvekt hver 12. time eller 11 mg/kg kroppsvekt hver 24. time i 21 dager, ev. kortere eller lengre basert på klinisk vurdering. Osteomyelitt: Hund: 11 mg/kg kroppsvekt hver 12. time i ≥28 dager. Dersom det ikke oppnås klinisk respons innen 14 dager skal behandlingen seponeres og diagnosen revurderes. Administrering: Kan deles i 2 eller 4  (delekors) for å sikre nøyaktig dosering.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hos hund ga orale doser ≤300 mg/kg/dag ikke toksisitet, mens 600 mg/kg/dag ga anoreksi, oppkast og vekttap. Oppkast ble sett hos katter som fikk 25 eller 50 mg/kg/dag. Behandling: Umiddelbar seponering og symptomatisk behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Delte tabletter etter anbrudd av indre emballasje: 3 dager.

 

Pakninger

Clindabactin, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
55 mg hund og katt 10 stk. (blister) 185343 C

Clindabactin, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
220 mg hund 10 stk. (blister) 529986 C
440 mg hund 10 stk. (blister) 504440 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Clindabactin TYGGETABLETTER 220 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Clindabactin TYGGETABLETTER 440 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Clindabactin TYGGETABLETTER 55 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.01.2020


Sist endret: 20.04.2021