Clevor

Orion


Dopaminagonist.

QN04B C04 (Ropinirol)ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder 30 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Ropinirol 30 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Emetisk effekt gjennom selektiv aktivering av D2-lignende reseptorer i hjernens area postrema, som sender impulser videre til brekningssenteret.
Absorpsjon: Rask, oppkast starter etter 4-6 minutter, Tmax nås etter 10-20 minutter. Biotilgjengelighet 23%.
Proteinbinding: Lav (37%).
Fordeling: Rask, Vd 5,6 liter/kg ved i.v. administrering.
Halveringstid: 4 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Primært som metabolitter via urin.

Indikasjoner 

Induksjon av oppkast hos hund.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nedsatt aktivitet i CNS, anfall eller andre nevrologiske problemer som kan gi aspirasjonspneumoni. Hypoksi, dyspné eller mangel på svelgerefleks. Skal ikke brukes etter inntak av skarpe gjenstander, etsende stoffer (syrer/alkalier), flyktige stoffer eller organiske løsemidler.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Forbigående mild til moderat hyperemi i øyet, rennende øyne, fremfall av 3. øyelokk, blefarospasme, slapphet og økt hjertefrekvens. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Forbigående mild konjunktival hevelse, øyekløe, takypné, skjelvninger, diaré, ataksi og ukoordinerte bevegelser. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Korneasår.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Effekt hos hunder <1,8 kg, eldre hunder og valper <4,5 måneder er ikke undersøkt, behandles kun etter nytte-/risikovurdering. Sikkerhet ved hjertesykdom/hjertesvikt, nedsatt leverfunksjon eller øyesykdom/øyeskader er ikke undersøkt, brukes kun etter nytte-/risikovurdering. Sikkerhet hos hunder med kliniske symptomer etter inntak av fremmedlegeme er ikke undersøkt. Langvarig oppkast (>60 minutter) eller andre uønskede symptomer kan mildnes med metoklopramid eller domperidon. Maropitant vil ikke virke reverserende. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Håndteres og administreres med forsiktighet. Personer med kjent overfølsomhet for ropinirol bør unngå kontakt med preparatet. Skal ikke håndteres av gravide eller ammende. Ved utilsiktet kontakt med hud eller øyne, skyll umiddelbart med rikelige mengder vann. Søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett dersom symptomer oppstår.

Interaksjoner 

Dopaminantagonister (f.eks. metoklopramid), antipsykotika (f.eks. klorpromazin og acepromazin) og andre antiemetika (f.eks. maropitant og antihistaminer) kan redusere effekten av ropinirol.

Drektighet/Laktasjon

Bruk under drektighet eller diegiving anbefales ikke.

Dosering 

1-8 dråper iht. vekt, se tabell. Ved manglende effekt innen 15 minutter kan ytterligere 1 dose med samme antall dråper gis etter 15-20 minutter.

Kroppsvekt (kg)

Antall øyedråper

1,8-5

1

5,1-10

2

10,1-20

3

20,1-35

4

35,1-60

6

60,1-100

8

Tilberedning/Håndtering: Unngå kontaminering av pipettetuppen etter åpning, dersom gjentatt dosering blir nødvendig. Se pakningsvedlegg for fullstendig bruksanvisning. Administrering: Administreres kun av veterinær eller under tett oppfølging av veterinær. Maks. 2 dråper/øye ved hver dosering:
Ved 2-4 dråper: Dosen fordeles likt i begge øyne.
Ved 6-8 dråper: Fordel 4 dråper på øynene, vent så 1-2 minutter og fordel resten av dosen i begge øynene. Det anbefales å notere tidspunktet første dose gis.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: 1, 3 og 5 × anbefalt dose gitt 2 ganger daglig med 15-20 minutters intervall i 3 dager, ga sammenlignbare kliniske symptomer (slapphet, takykardi, skjelvninger, ataksi, ukoordinerte bevegelser, øyehyperemi, rennende øyne, fremfall av 3. øyelokk og blefarospasme). Hjertefrekvensen økte i alle gruppene 1 time etter behandling, men var tilbake til normalnivå etter 6 timer.

Oppbevaring og holdbarhet 

Pipetten oppbevares i posen for å beskytte mot lys. Åpnet pose/pipette må brukes innen 30 minutter.

 

Pakninger og SPC

Clevor, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
30 mg/ml hund 3 × 0,6 ml (endosebeholder) 552218 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.03.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.01.2019