Chanox vet.

Chanelle


Koksidiemiddel, triazinderivat.

QP51A J01 (Toltrazuril)MIKSTUR, suspensjon 50 mg/ml til spedgris, kalv og lam: 1 ml inneh.: Toltrazuril 50 mg, natriumbenzoat (E 211), natriumpropionat (E 281), propylenglykol, xantangummi, magnesiumaluminiumsilikat, natriumlaurylsulfat, simetikonemulsjon, sitronsyre (til pH-justering), renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Koksidiocid effekt mot alle intracellulære utviklingsstadier (kjønnet og ukjønnet) hos slektene Isospora og Eimeria.
Absorpsjon: Langsom. Kalv: Cmax: 36,6 mg/liter etter 1-2 dager. Lam: Cmax: 62 mg/liter etter 2 dager.
Halveringstid: Ca. 3 dager hos spedgris, 2,5 dager hos kalv og 9 dager hos lam.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Spedgris: Forebygging av klinisk koksidiose hos nyfødte grisunger på gårder med tidligere verifisert utbrudd av koksidiose pga. Isospora suis. Kalv: Forebygging av klinisk koksidiose og reduksjon av koksidiespredning hos kalver i melkeku-besetninger med tidligere verifisert koksidiose pga. Eimeria bovis eller Eimeria zuernii. Lam: Forebygging av klinisk koksidiose og reduksjon av koksidiespredning hos lam på gårder med tidligere verifisert koksidiose pga. Eimeria crandallis eller Eimeria ovinoidalis.

Kontraindikasjoner 

Av miljøhensyn: Kalver >80 kg og kalver i kjøttfebesetninger. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hyppig, gjentatt bruk av antiprotozomidler fra samme klasse kan gi resistensutvikling. Hygieniske tiltak kan redusere risikoen for koksidiose. Se for øvrig pakningsvedlegget. Miljøtiltak: Hovedmetabolitten toltrazurilsulfon (ponazuril) er stabil (t1/2 >1 år), mobil i jord og giftig for planter. Gjentatt spredning av gjødsel fra behandlede dyr kan gi akkumulering i jord med risiko for vegetasjonen og avrenning til grunnvann. Gjødsel fra behandlede kalver skal ikke spres på dyrket mark uten å fortynnes med gjødsel fra voksne kyr (>3 × vekten). Lam som holdes innendørs skal ikke behandles etter 6 ukers alder eller ved vekt >20 kg. Gjødsel fra disse dyrene skal ikke spres på samme jorde oftere enn hvert 3. år. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Søl på hud eller i øyne skylles av med rikelig mengde vann. Se for øvrig pakningsvedlegget.

Dosering 

Spedgris: 20 mg toltrazuril/kg (tilsv. 0,4 ml/kg) gis som oral engangsdose 3.-5. levedøgn. Bruk av doseringssprøyte med nøyaktighet på 0,1 ml anbefales. Behandling ved utbrudd er av begrenset verdi, skader på tynntarmen har da allerede oppstått. Kalv: 15 mg toltrazuril/kg (tilsv. 3 ml/10 kg) gis som oral engangsdose. Behandling før forventet utbrudd av kliniske symptomer (i prepatensperioden) anbefales, og alle dyr i samme innhegning bør behandles. Ved kollektiv behandling doseres det ut fra det tyngste dyret i gruppen. Lam: 20 mg toltrazuril/kg (tilsv. 0,4 ml/kg) gis som oral engangsdose. Behandling før forventet utbrudd av kliniske symptomer (i prepatensperioden) anbefales. Ved kollektiv behandling doseres det ut fra det tyngste dyret i gruppen. Administrering: Miksturen ristes før bruk. For å sikre korrekt dosering bestemmes kroppsvekten så nøyaktig som mulig.

Overdosering/Forgiftning

3 × anbefalt dose har ikke gitt symptomer på intoleranse. Dobbel dose i 2 påfølgende dager har ikke gitt symptomer hos lam.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent til dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: Spedgris: 77 dager. Kalv: 63 dager. Lam: 42 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbar i 1 år etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Chanox vet., MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
50 mg/ml spedgris, kalv og lam 250 ml (plastflaske) 104898 C
1000 ml (plastflaske) 547253 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.01.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.12.2017