Cardalis vet.

Ceva Santé Animale


ACE-hemmer + aldosteronantagonist.

QC09B A07 (Benazepril, Spironolakton)TYGGETABLETTER 2,5 mg/20 mg, 5 mg/40 mg og 10 mg/80 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Benazeprilhydroklorid 2,5 mg, resp. 5 mg og 10 mg, spironolakton 20 mg, resp. 40 mg og 80 mg, laktose, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Biffsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Benazeprilhydroklorid hydrolyseres til den aktive metabolitten benazeprilat, en sterk og selektiv ACE-hemmer. Omdanning av inaktivt angiotensin I til aktivt angiotensin II hindres, og dermed blokkeres bl.a. vasokonstriksjon av arterier og vener samt natrium- og vannretensjon i nyrene. Spironolakton og 2 aktive metabolitter konkurrerer med aldosteron om binding til mineralkortikoidreseptorer i nyrer, hjertet og blodkar. Det fører til økt utskillelse av natrium og vann samt kaliumretensjon. Hjertets pre-load og trykket i venstre forkammer reduseres, og hjertefunksjonen bedres. I det kardiovaskulære system hindres aldosterons skadelige effekter. Kombinasjonen virker på 2 ulike trinn i renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) og gir langvarig hemming av ACE-aktivitet i plasma hos hund.
Absorpsjon: Spironolakton: Biotilgjengelighet er 80-90% hvis gitt sammen med mat, ellers 39-49%. Benazepril: Tmax 1,4 timer, uavhengig av fôrinntak. Ufullstendig biotilgjengelighet pga. ufullstendig absorpsjon og førstepassasje-metabolisme.
Proteinbinding: Sterk for benazepril og benazeprilat.
Halveringstid: 7 og 6 timer for de 2 metabolittene av spironolakton, steady state nås innen dag 2. T1/2 for benazeprilat i plasma er 18 timer, steady state nås innen få dager.
Utskillelse: Spironolakton: 70% i feces og 20% i urin. Benazeprilat: Via galle- og urinveier. Clearance svekkes ikke ved nedsatt nyrefunksjon.

Indikasjoner 

Behandling av kongestiv hjertesvikt forårsaket av kronisk degenerativ valvulær sykdom. Kombineres med diuretika ifølge gjeldende anbefalinger.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hypoadrenokortisisme, hyperkalemi eller hyponatremi. Skal ikke gis sammen med NSAID ved redusert nyrefunksjon. Skal ikke brukes til hunder med redusert hjerteminuttvolum pga. aorta- eller pulmonalstenose.

Bivirkninger

Oppkast forekommer svært sjelden.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Nyrefunksjon og serumkaliumnivå bør vurderes før behandlingsstart, og følges opp regelmessig under behandlingen hos hunder med nedsatt nyrefunksjon. Pga. spironolaktons antiandrogene effekt frarådes behandling av hunder i vekst. Brukes med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Gravide bør være spesielt forsiktige og unngå utilsiktet inntak, da ACE-hemmere skader fosteret. Utilsiktet inntak, særlig hos barn, kan gi bivirkninger som døsighet, kvalme, oppkast, diaré og hudutslett. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av andre blodtrykkssenkende midler (f.eks. betablokkere, kalsiumkanalblokkere, angiotensinreseptorblokkere), anestetika eller sederende midler kan gi additive hypotensive effekter. Bruk sammen med andre kaliumsparende midler (f.eks. betablokkere, kalsiumkanalblokkere, angiotensinreseptorblokkere) kan gi hyperkalemi. Samtidig bruk av NSAID kan gi økning i serumkalium, og god oppfølging og korrekt hydrering er da viktig. Spironolakton reduserer utskillelsen av digoksin, og hunder som samtidig behandles med digoksin må overvåkes nøye.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes ved drektighet, laktasjon eller til avlsdyr. Embryotoksisk effekt av benazepril er påvist hos rotte.

Dosering 

0,25 mg/2 mg pr. kg kroppsvekt 1 gang daglig iht. tabellen nedenfor. Dosejustering pga. redusert nyrefunksjon er ikke nødvendig.

Kroppsvekt (kg)

Antall tyggetabletter

 

2,5 mg/20 mg

5 mg/40 mg

10 mg/80 mg

2,5-5

1/2

 

 

5-10

1

 

 

10-20

 

1

 

20-40

 

 

1

40-60

 

 

11/2

60-80

 

 

2

Administrering: Skal gis sammen med fôr. Kan deles (delestrek).

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Administrering av opptil 10 × anbefalt dose ga doseavhengige bivirkninger hos friske hunder. Daglig overdosering av friske hunder med 6 og 10 × anbefalt dose ga forbigående, meget svak nedgang i erytrocyttvolum uten klinisk betydning. Behandling: Utilsiktet overdosering behandles med emetika og symptomatisk behandling, som væsketerapi.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbar i 6 måneder etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Cardalis vet., TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
2,5 mg/20 mg hund 30 stk. (plastflaske) 540109 C
5 mg/40 mg hund 30 stk. (plastflaske) 053763 C
10 mg/80 mg hund 30 stk. (plastflaske) 439841 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.08.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.06.2017