Canizol vet.

Le Vet

Antimykotikum.

ATCvet-nr.: QJ02A B02

 TABLETTER 200 mg til hund: Hver tablett inneh.: Ketokonazol 200 mg, hjelpestoffer. Kyllingsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har fungistatisk og sporicid effekt på dermatofytter hos hund. Hemmer soppens ergosterolsyntese, påvirker enzymfunksjonen og gir defekter i cellemembranen, hovedsakelig ved å hemme enzymet CYP450-14-alfa-demetylase.
Absorpsjon: Cmax innen 1,5-4 timer.
Halveringstid: 3-9 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Hovedsakelig i gallen, i mindre grad via urin.

Indikasjoner 

Behandling av dermatomykose forårsaket av følgende dermatofytter: Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til dyr med leversvikt.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller er det sett nevrologiske symptomer (apati, ataksi, skjelvinger), hepatisk toksisitet, oppkast, anoreksi og/eller diaré.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Det anbefales å bruke en kombinasjon av systemisk og lokal behandling. Ketokonazol reduserer systemisk testosteronkonsentrasjon og øker systemisk progesteronkonsentrasjon. Dette kan påvirke reproduksjonsevnen til hannhunder under og i noen uker etter behandling. I sjeldne tilfeller kan gjentatt bruk av ketokonazol føre til kryssresistens for andre azoler. Ved langtidsbehandling må leverfunksjonen overvåkes nøye. Ved utvikling av kliniske tegn som antyder svekket leverfunksjon, skal behandlingen avsluttes umiddelbart. Behandling av dermatofytose bør også inkludere desinfeksjon av omgivelsene, da sporer kan overleve i lang tid, se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vask hendene etter bruk. Ved kjent overfølsomhet for ketokonazol; unngå at hud og slimhinner kommer i kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres med antacida og/eller H2-reseptorantagonister, eller protonpumpehemmere. Ketokonazol er substrat og potent hemmer av CYP3A4 (kan redusere elimineringen av legemidler som metaboliseres av CYP3A4). Samtidig behandling med CYP450-induktorer kan gi raskere ketokonazolmetabolisering. Relevante interaksjoner inkluderer ciklosporiner, makrosykliske laktoner, midazolam, cisaprid, kalsiumkanalblokkere, fentanyl, makrolider, metylprednisolon, digoksin og antikoagulantia. Ketokonazol hemmer omdanningen av kolesterol til kortisol, og kan derfor påvirke trilostan/mitotan-dosering hos hunder som samtidig behandles for hyperadrenokortisisme.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ikke fastslått. Anbefales ikke ved drektighet.

Dosering 

10 mg pr. kg kroppsvekt daglig, tilsv. 1 tablett à 200 mg pr. 20 kg kroppsvekt. Det anbefales å ta prøver fra dyret 1 gang pr. måned under behandling, og avbryte behandlingen etter 2 negative kulturer. Dersom mykologisk oppfølging ikke er mulig, bør behandlingen fortsette i en adekvat periode for å sikre mykologisk tilheling. Dersom lesjonene vedvarer etter 8 uker, bør behandlingen evalueres på nytt av veterinær. Administrering: Skal fortrinnsvis tas sammen med mat for å maksimere absorpsjon. Kan deles i like halvdeler eller fjerdedeler (delekors). Halve/kvarte tabletter skal oppbevares i originalpakningen og brukes ved neste administrering.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdoser kan følgende bivirkninger oppstå: Anoreksi, oppkast, pruritus, alopesi, samt forhøyet nivå av ALAT og alkalisk fosfatase.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet for delte tabletter: 3 dager.

Sist endret: 22.05.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.08.2019


 

Pakninger og SPC


Canizol vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
200 mghund20 stk. (blister)104473SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.