CaniLeish

Virbac


Vaksine mot leishmaniose.

QI07A O01 (Leishmaniosevaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett (1 dose (1 ml)) inneh.: I) Glassampulle: Leishmania infantum sekreterte proteiner (ESP) minst 100 µg, renset ekstrakt av Quillaja saponaria (QA-21) 60 µg, trometamol, sukrose, mannitol. II) Glassampulle: Natriumklorid 9 mg/ml (0,9%), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert vaksine mot aktiv infeksjon og klinisk sykdom forårsaket av Leishmania infantum.
Virkningsmekanisme: Vaksinering forårsaker cellemediert immunitet som viser seg ved: Tilsynekomst av spesifikke IgG2-antistoffer mot proteiner utskilt fra Leishmania infantum, en forsterkning av makrofagenes drepende effekt på Leishmania. T-celle lymfoproliferasjon med sekresjon av interferon-γ. Positiv T-celle-mediert immunrespons rettet mot Leishmania-antigenet (hudtest). Effektdata viser at vaksinerte hunder, utsatt for mangeartet naturlig eksponering for parasitter i områder med høyt infeksjonspress, har 3,6 og 4 ganger mindre risiko for å utvikle hhv. aktiv infeksjon og klinisk sykdom.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av Leishmania-negative hunder ≥6 måneder, for å redusere risikoen for å utvikle aktiv infeksjon og klinisk sykdom etter kontakt med Leishmania infantum. Effekt er vist hos hunder utsatt for gjentatt naturlig eksponering for parasitter i områder med høyt infeksjonstrykk. Begynnende immunitet: 4 uker etter grunnvaksinasjon. Varighet av immunitet: 1 år etter siste (re)-vaksinering.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

Etter injeksjon er en moderat og forbigående lokal reaksjon i form av hevelse, knutedannelse, smerte ved palpasjon eller erytem alminnelig forekommende, men disse reaksjonene forsvinner spontant innen 2-15 dager. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert om mer alvorlige reaksjoner på injeksjonsstedet (nekrose, vaskulitt). Andre forbigående symptomer i form av hypertemi, apati og fordøyelsesforstyrrelser som varer fra 1-6 dager er vanlige. I svært sjeldne tilfeller er anoreksi og emesis observert. Allergilignende reaksjoner er sjeldne. I svært sjeldne tilfeller er alvorlige overfølsomhetsreaksjoner (kan være fatale) blitt sett. Symptomatisk behandling bør innsettes raskt og de kliniske symptomene følges opp inntil disse opphører.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Etter vaksinasjon kan det oppstå forbigående antistoffer (IgG) mot Leishmania som påvises ved immunofluorescerende antistofftest (IFAT). Antistoffer som skyldes vaksinering kan skilles fra antistoffer som skyldes naturlig infeksjon vha. en diagnostisk serologisk hurtigtest, som første skritt mot en differensialdiagnose. Kun friske dyr skal vaksineres. Effekt er ikke undersøkt hos hunder som allerede er smittet, og kan derfor ikke anbefales. Hos hunder som utvikler leishmaniose (aktiv infeksjon og/eller sykdom) til tross for vaksinering, vil fortsatt vaksinering ikke være til nytte. Hunder smittet med innvollsorm anbefales behandlet med ormekur før vaksinering. Vaksinering skal ikke hindre andre tiltak for å redusere eksponering for sandfluer. Ved anafylaktisk reaksjon bør symptomatisk behandling og overvåkning iverksettes inntil symptomene forsvinner. Ved utilsiktet egeninjeksjon søkes legehjelp straks og vis legen pakningsvedlegget/etikett.

Interaksjoner 

Ingen informasjon tilgjengelig. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

Drektighet/Laktasjon

Ukjent, anbefales derfor ikke.

Dosering 

Grunnvaksinasjon: 1. dose gis fra 6 måneders alder, 2. dose gis 3 uker senere og 3. dose gis 3 uker etter 2. dose. Årlig revaksinering: 1 dose gis 1 år etter 3. injeksjon i grunnvaksinasjonen, og deretter årlig. Tilberedning/Håndtering: Lyofilisatet skal rekonstitueres med oppløsningsvæsken og deretter ristes forsiktig før administrering. Administrering: Gis s.c.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Etter åpning av indre pakning: Brukes straks etter rekonstituering.

 

Pakninger og SPC

CaniLeish, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 3 sett (amp.) 439524 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.01.2016