Canicaral vet.

Le Vet

Antiflogistikum, NSAID.

ATCvet-nr.: QM01A E91

 TABLETTER 40 mg og 160 mg til hund: 1 tablett inneh.: Karprofen 40 mg, resp. 160 mg, hjelpestoffer. Kjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Antiinflammatorisk, smertestillende og antipyretisk effekt. Hemmer enzymet cyklooksygenase, men hemmingen av prostaglandinsyntesen er imidlertid liten i forhold til den antiinflammatoriske og analgetiske effekten.
Absorpsjon: Tmax er 2 timer. Cmax er 28,67 μg/ml.
Proteinbinding: Stor grad.
Fordeling: Vd er begrenset.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Via feces.

Indikasjoner 

Reduksjon av smertefulle betennelsestilstander forårsaket av forstyrrelser i muskel- og skjelettsystemet og degenerativ leddsykdom. Oppfølgende behandling av postoperativ smerte etter parenteral behandling.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til katt, hunder <4 måneder, eller drektige eller diegivende tisper. Skal ikke brukes ved nedsatt hjerte-, lever- eller nyrefunksjon, eller ved fare for gastrointestinale sår eller blødninger, eller ved konstatert bloddyskrasi.

Bivirkninger

Oppkast, myk avføring/diaré, okkult blødning i avføringen, tap av matlyst samt letargi. Oppstår generelt innen 1. behandlingsuke, er vanligvis forbigående og forsvinner etter avsluttet behandling. Kan svært sjeldent være alvorlige eller fatale.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk hos eldre hunder kan gi økt risiko for bivirkninger og nøye klinisk kontroll er nødvendig. Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive hunder, pga. økt risiko for nyretoksisitet. NSAID kan hemme fagocytosen, og ved bakterielle betennelsestilstander med samtidig bakteriell infeksjon bør det også gis passende antimikrobielt middel. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Vask hendene etter håndtering.

Interaksjoner 

Andre NSAID og glukokortikoider skal ikke gis samtidig eller innenfor et tidsrom på minst 24 timer etter administrering av preparatet. Karprofen kan konkurrere med andre legemidler med høy proteinbindingsgrad, noe som kan gi toksiske effekter. Samtidig bruk av potensielt nefrotoksiske legemidler bør unngås.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige eller diegivende tisper. Studier på rotte og kanin har vist tegn på føtotoksiske effekter ved doser nær terapeutisk doseintervall.

Dosering 

4 mg/kg kroppsvekt/dag. Kroppsvekt skal fastsettes så nøyaktig som mulig. Til reduksjon av smertefulle betennelsestilstander forårsaket av forstyrrelser i muskel- og skjelettsystem og degenerativ leddsykdom: Oppstartsdose på 4 mg/kg kroppsvekt/dag gitt som 1 enkelt daglig dose eller i 2 like doser kan, avhengig av klinisk respons, reduseres til 2 mg/kg kroppsvekt/dag gitt som 1 enkelt dose. Behandlingsvarighet avhenger av responsen. Ved behandling >14 dager bør hunden undersøkes regelmessig. Ikke overskrid anbefalt dose. For forlengelse av analgetisk og antiinflammatorisk effekt postoperativt, kan preoperativ parenteral behandling med karprofen etterfølges av karprofen-tabletter med dosering 4 mg/kg kroppsvekt/dag i inntil 5 dager. Administrering: Kan deles i 2 eller 4 like deler (delekors).

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen tegn på toksisitet ved 3 × høyest anbefalt dose i 7 dager og 1,5 × anbefalt dose 1 gang daglig i ytterligere 7 dager. Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QM01A E91

Oppbevaring og holdbarhet 

Delte tabletter skal brukes innen 3 dager. Ubrukte tablettdeler skal legges tilbake i blisterpakningen.

Sist endret: 12.12.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.03.2017


 

Pakninger og SPC


Canicaral vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
40 mghund20 stk. (blister)112501SPC_ICONC
160 mghund20 stk. (blister)115488SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.