PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til katt <2,5 kg: 1 endoseapplikator inneh.: Fipronil 24,9 mg, (s)-metopren 30 mg, eprinomektin 1,2 mg, prazikvantel 24,9 mg, butylhydroksytoluen (E 321), glyserolformal, dinatriumedetat, propylgallat, tiodipropionsyre, dimetylisosorbid.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til katt 2,5-7,5 kg: 1 endoseapplikator inneh.: Fipronil 74,7 mg, (s)-metopren 90 mg, eprinomektin 3,6 mg, prazikvantel 74,7 mg, butylhydroksytoluen (E 321), glyserolformal, dinatriumedetat, propylgallat, tiodipropionsyre, dimetylisosorbid.


Egenskaper

Klassifisering: Fipronil: Insekticid og acaricid (dreper voksne stadier) tilhørende fenylpyrazolgruppen. (S)-metopren: Insektvekstregulator (IGR) i gruppen juvenile hormonanaloger (dreper egg og larvestadier). Eprinomektin: Endektocid (dreper gastrointestinale nematoder, lungeorm, blæreorm, forebygger hjerteorm) tilhørende gruppen makrosykliske laktoner. Prazikvantel: Syntetisk isokinolinpyrazinderivat med cestocid effekt (dreper bendelorm).
Virkningsmekanisme: Fipronil: Virker på ligandstyrte kloridkanaler, spesielt de GABA-styrte samt desensitiserende (D)- og ikke-desensitiserende (N)-kanaler styrt av glutamat (Glu, ligandstyrte kloridkanaler unike for virvelløse dyr), og blokkerer dermed pre- og postsynaptisk overføring av kloridioner over cellemembraner. Dette gir ukontrollert aktivitet i CNS, og død hos insekter/midd. (S)-metopren: Hemmer utvikling og gir død hos utviklingsstadier av lopper ved direkte penetrasjon av eggets skall hos nylagte egg, eller absorpsjon gjennom overhuden hos voksne lopper. Hindrer også utvikling av loppelarver og pupper, noe som forebygger kontaminering av omgivelsene til behandlede dyr med umodne loppestadier. Eprinomektin: Bindes selektivt og med høy affinitet til glutamatstyrte kloridionkanaler i nerve- eller muskelceller hos virvelløse dyr. Cellemembranen får økt permeabilitet for kloridioner med hyperpolarisering av nerve- eller muskelcellen, som gir paralyse og død hos gastrointestinale og ekstraintestinale nematoder. Prazikvantel: Påvirker membranpermeabilitet hos cestoder, og dermed divalent kationstrøm, spesielt kalsiumionhomeostase, som antas å bidra til rask muskelkontraksjon og vakuolisering. Gir alvorlige skader i parasittens integument, kontraksjon og paralyse, avbrutt metabolisme og til slutt død og utstøting. Fipronil og (s)-metopren virker ved direkte kontakt med ektoparasittene, ikke ved systemisk eksponering, og virkestoffene spres fra påføringsstedet utover dyrets kropp. Konsentrasjonen av virkestoffer i pelsen faller over tid, men kan påvises i minst 42 dager. Potensiell oral eksponering når katten steller pelsen gir også delvis systemisk eksponering, og maks. plasmakonsentrasjon nås etter 8-9 timer. Eprinomektin og prazikvantel virker systemisk.
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon nås innen hhv. 48 og 6 timer.
Proteinbinding: Eprinomektin >99%, prazikvantel 64-84%.
Fordeling: Hhv. god og moderat vevsdistribusjon.
Halveringstid: Eprinomektin 4,75 dager, prazikvantel 3,08 dager.
Utskillelse: Fipronil hovedsakelig i feces som uendret legemiddel og (s)-metopren som metabolitter. Eprinomektin hovedsakelig uendret i feces, prazikvantel som metabolitter i urin.

Indikasjoner 

Til katt med, eller med risiko for, blandingsinfeksjon forårsaket av cestoder, nematoder og ektoparasitter. Utelukkende indisert når behandling skal rettes mot alle 3 grupper samtidig. Ektoparasitter: Behandling og forebygging av infeksjoner forårsaket av lopper (Ctenocephalides felis) og flått (Ixodes ricinus), eliminering innen hhv. 24 og 48 timer, forebygging i hhv. ≥1 måned og ≤3 uker. Forebygging av loppekontaminering av miljøet ved å hemme utviklingen av umodne loppestadier (egg, larver og pupper) i >1 måned. Kan brukes som del av en behandlingsstrategi til kontroll av loppeallergieksem (FAD). Behandling av notoedres-skabb (Notoedres cati). Cestoder: Behandling av infeksjoner med bendelorm (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, voksne stadier av Joyeuxiella pasqualei og Joyeuxiella fuhrmanni). Nematoder: Behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L3-larver, L4-larver og voksne stadier av Toxocara cati, voksne stadier av Toxascaris leonina, L4-larver og voksne stadier av Ancylostoma tubaeforme og Ancylostoma ceylanicum og voksne stadier av Ancylostoma brazilienze), feline lungeormer (L3-larver, L4-larver og voksne stadier av Aelurostrongylus abstrusus, L4-larver og voksne stadier av Troglostrongylus brevior) og blæreorm (Capillaria plica). Forebygging av hjerteormsykdom (larver av Dirofilaria immitis) i 1 måned.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til syke dyr eller dyr i rekonvalesens. Skal ikke brukes til kaniner. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

Forbigående klumper eller floker i pelsen og milde og forbigående hudreaksjoner på påføringsstedet (kløe, hårtap) kan forekomme. Dersom katten slikker påføringsstedet etter behandling, kan det observeres forbigående kraftig sikling. Oralt inntak kan også gi oppkast og/eller forbigående nevrologiske tegn som ataksi, desorientering, apati og pupilledilatasjon. Muskeltremor er rapportert. Forbigående blindhet eller nedsatt syn er rapportert svært sjelden.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vær spesielt oppmerksom på langhårede raser, for å sikre at preparatet påføres direkte på huden og ikke i pelsen, da dette kan gi redusert effekt. Påføres et hudområde hvor katten ikke kan slikke av preparatet (i nakken, mellom skuldrene). Unngå at dyr slikker hverandre etter behandling. Muskeltremor er rapportert; opphører vanligvis spontant innen 24 timer. I svært sjeldne tilfeller kan det ved oralt inntak være behov for symptomatisk behandling. Korrekt påføring vil begrense forekomsten. Lite sannsynlig at effekten reduseres signifikant ved kort kontakt med vann 1-2 ganger i måneden, men bading anbefales først 2 dager etter behandling. Flått vil vanligvis være drept innen 48 timer etter infeksjon, uten et blodmåltid. Det kan ikke utelukkes at enkeltflått fester seg etter behandling, og overføring av infeksiøse sykdommer kan derfor ikke utelukkes helt. Bendelorminfeksjon kan komme tilbake hvis ikke det tas kontroll over mellomverter, som bl.a. lopper og mus. Infeksjoner med notoedres-skabb kan være alvorlige eller kompliseres av bakterieinfeksjoner, og kombinasjonsbehandling kan være nødvendig. Resistens kan utvikles etter hyppig bruk. Det bør derfor tas hensyn til epidemiologiske opplysninger om gjeldende følsomhet hos målarter for å begrense muligheten for fremtidig seleksjon for resistens. Katter i områder der hjerteorm er endemisk, eller som har vært på reise i endemiske områder, kan være infiserte med voksne hjerteormer. Terapeutisk effekt mot voksne hjerteormer er ikke fastslått. Det anbefales at alle katter >6 måneder, som bor i områder der hjerteorm er endemisk, testes for eksisterende parasittinfeksjon med voksne hjerteormer, før behandling for forebygging av hjerteorm. Noen katter med etablert infeksjon med Joyeuxiella spp. kan likevel ha en høy andel av juvenile ormer som ikke er følsomme for preparatet, og oppfølging etter behandling ved slike infeksjoner anbefales. For å redusere reinfeksjon med nye lopper bør alle katter i husholdningen behandles. Andre dyr i samme husholdning bør også behandles med et egnet preparat. Dyrets omgivelser bør behandles med et egnet middel mot lopper og deres utviklingsstadier. Unngå kontakt med øyne (også kattens). Ved utilsiktet øyeeksponering, skyll øynene grundig med vann, da preparatet kan gi lett slimhinne- og øyeirritasjon. Dersom øyeirritasjon vedvarer eller bivirkninger registreres, søk legehjelp. Ikke undersøkt ved intervaller <2 uker eller hos kattunger <0,6 kg og/eller <7 uker. Skal ikke brukes til kattunger med vekt <0,6 kg og/eller yngre enn 7 uker. Ekinokokkose representerer en fare for mennesker, og skal rapporteres til Verdens dyrehelseorganisasjon. Håndtering av behandlede dyr bør begrenses inntil påføringsstedet er tørt, og barn bør ikke få leke med behandlede dyr i denne perioden. Det anbefales derfor at nylig behandlede dyr ikke sover sammen med eiere, spesielt barn. Unngå kontakt med preparatet ved kjent hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene.

Drektighet/Laktasjon

Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

Bruk skal utelukkende baseres på bekreftet blandingsinfeksjon eller signifikant risiko for blandingsinfeksjon med ektoparasitter og nematoder (inkl. forebygging av hjerteormsykdom), hvor samtidig behandling mot cestoder er indisert. I fravær av risiko for infeksjon med flere typer parasitter, bør bruk av smalspektret parasitticid vurderes som førstelinjebehandling. Forskrivningsrationalet bør tilpasses den enkelte katts individuelle behov, basert på klinisk vurdering, dyrets livsstil og lokal epidemiologisk situasjon (inkl. zoonotisk risiko, hvis relevant), for utelukkende å ivareta situasjoner med blandingsinfeksjon/risiko for blandingsinfeksjon. Behandling skal ikke ekstrapoleres fra ett dyr til et annet uten veterinærens vurdering. Forebygging av hjerteormsykdom (Dirofilaria immitis larvae) bør starte innen 1 måned etter 1. forventede myggeksponering. Ved behandling av felin lungeorm anbefales ny tilførsel 1 måned etter 1. behandling. Anbefalte minimumsdoser er 10 mg/kg kroppsvekt for fipronil, 12 mg/kg for (s)-metopren, 0,5 mg/kg for eprinomektin og 10 mg/kg for prazikvantel. Katt <2,5 kg: 1 endoseapplikator à 0,3 ml. Katt 2,5-7,5 kg: 1 endoseapplikator à 0,9 ml. Katt >7,5 kg: Egnet kombinasjon av applikatorer. Tilberedning/Håndtering: Ikke røyk, drikk eller spis under påføring. Vask hendene umiddelbart etter bruk og bruk hansker ved påføring. Unngå kontakt mellom applikatorinnholdet og fingrene. Vask med såpe og vann ved kontakt med preparatet. Administrering: Kun til påflekking. Skal ikke injiseres, administreres oralt eller via annen tilførselsvei. Skill pelsen ved nakkens midtlinje, mellom nedre del av hodeskallen og skulderbladene, til huden blir synlig. Plasser applikatorspissen på huden og påfør hele innholdet direkte på huden på én flekk.

Overdosering/Forgiftning

Lette og forbigående nevrologiske tegn som ataksi, desorientering, apati og pupilleutvidelse kan observeres, med spontant opphør påfølgende dag. Forbigående sikling og/eller oppkast kan også observeres i isolerte tilfeller, både hos kattunger og voksne katter.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i intakt blisterpakning i eske for å beskytte mot lys. Åpnede applikatorer skal kastes umiddelbart etter bruk.

 

Pakninger og SPC

Broadline, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
katt <2,5 kg 15 × 0,3 ml (endoseapplikator) 572703 C

Broadline, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
katt 2,5-7,5 kg 3 × 0,9 ml (endoseapplikator) 407933 C
15 × 0,9 ml (endoseapplikator) 040722 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.01.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.12.2019