Ektoparasittmiddel, acaricid.

QP53B E02 (Fluralaner)PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 112,5 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg til hund: Hver pipette inneh.: Fluralaner 112,5 mg, resp. 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg, dimetylacetamid, glykofurol, dietyltoluamid, aceton.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 112,5 mg, 250 mg og 500 mg til katt: Hver pipette inneh.: Fluralaner 112,5 mg, resp. 250 mg og 500 mg, dimetylacetamid, glykofurol, dietyltoluamid, aceton.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Distribueres systemisk, og er høypotent mot flått og lopper når disse eksponeres for fluralaner via kontakt med dyrets kroppsvæsker. Fluralaner er en potent hemmer av deler av leddyrets nervesystem, og virker antagonistisk på ligandstyrte kloridkanaler (GABA-reseptorer og glutamatreseptorer).
Absorpsjon: Hund: Tmax 7-63 dager. Katt: Tmax 3-21 dager.
Halveringstid: 12 dager.
Metabolisme: Mangel på omfattende metabolisme gir effektiv konsentrasjon mellom dosene.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i feces, i svært liten grad via urin.

Indikasjoner 

Flått- og loppeinfestasjoner. Umiddelbar og vedvarende loppedrepende (Ctenocephalides canis/felis) effekt i 12 uker, umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i 12 uker mot Ixodes ricinus hos hund og katt, samt Rhipicephalus sanguineus og Dermacentor reticulatus hos hund. Lopper og flått må feste seg til verten og komme i kontakt med vertens kroppsvæsker for å eksponeres for virkestoffet. Kan også brukes som en del av behandlingsstrategien mot loppeallergidermatitt (FAD). Demodikose (Demodex canis) hos hund. Infestasjoner med sarkoptesskabb (Sarcoptes scabiei var. canis) hos hund. Infestasjoner med øremidd (Otodectes cynotis) hos katt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Hund: Milde og forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet, som hudrødme eller håravfall hos 1,2%. Emesis, letargi og anoreksi er sett i svært sjeldne tilfeller. Katt: Milde og forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet, som hudrødme og kløe eller håravfall hos 2,2%. Apati/muskelskjelvinger/anoreksi hos 0,9% eller oppkast/økt spyttsekresjon hos 0,4%.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå kontakt med dyrets øyne. Bruk ikke på skadet hud. Skal ikke brukes på valper <8 uker eller <2 kg. Skal ikke brukes på kattunger <9 uker eller <1,2 kg. Skal ikke administreres i intervaller kortere enn 8 uker. Behandlede dyr må ikke slikke hverandre. Vask ikke hunden, la ikke hunden bli nedsenket i vann eller svømme i vassdrag før 3 dager etter behandling. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Skadelig å innta. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Preparatet hefter seg til huden og kan hefte seg til overflater etter søl. Hudutslett, prikking eller nummenhet i huden er rapportert etter hudkontakt. Kontakt kan skje via direkte håndtering av preparatet eller via behandlede dyr. Unngå hudkontakt og bruk engangshansker ved håndtering og administrering av preparatet. Ved ev. hudkontakt må området umiddelbart vaskes med såpe og vann. Ved ev. hudreaksjoner må lege konsulteres, og pakningen fremvises. Unngå direkte kontakt med applikasjonsstedet til det ikke lenger er synlig. Dette gjelder både kosing med dyret og å dele seng med dyret. Det tar opptil 48 timer før applikasjonsstedet er tørt, men det kan være synlig lenger. Kan gi øyeirritasjon. Ved kontakt med øyne, skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann. Preparatet er meget brannfarlig. Unngå varme, gnister, åpen flamme eller andre kilder for antenning. Fjern ev. søl ved å bruke et papirhåndkle og vask deretter med vaskemiddel. Overfølsomhetsreaksjoner som potensielt kan være alvorlige er rapportert, og forsiktighet utvises ved sensitiv hud eller ved kjente allergier, f.eks. mot tilsv. preparater.

Drektighet/Laktasjon

Hund: Kan brukes under avl, drektighet og diegiving. Katt: Sikkerhet er ikke klarlagt. Skal kun brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Hund: Skal administreres iht. følgende tabell (tilsv. en dose på 25-56 mg fluralaner/kg kroppsvekt, innenfor et vektområde):

Vekt (kg)

 

 

Antall pipetter

 

 

112,5 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

1400 mg

2-4,5

1

 

 

 

 

>4,5-10

 

1

 

 

 

>10-20

 

 

1

 

 

>20-40

 

 

 

1

 

>40-56

 

 

 

 

1

Hunder med kroppsvekt >56 kg må gis den kombinasjonen av 2 pipetter som nærmest tilsvarer kroppsvekten. For optimal kontroll av flått- og loppeinfestasjon må preparatet administreres i intervaller på 12 uker. For behandling av Demodex canis midd-infestasjoner eller sarkoptesskabb (Sarcoptes scabiei var. canis) skal det gis én enkelt dose. Katt: Skal administreres iht. følgende tabell (tilsv. en dose på 40-94 mg fluralaner/kg kroppsvekt, innenfor et vektområde):

Vekt (kg)

 

Antall pipetter

 

 

112,5 mg

250 mg

500 mg

1,2-2,8

1

 

 

>2,8-6,25

 

1

 

>6,25-12,5

 

 

1

Katter med kroppsvekt >12,5 kg må gis den kombinasjonen av 2 pipetter som nærmest tilsvarer kroppsvekten. For optimal kontroll av flått- og loppeinfestasjon må preparatet administreres i intervaller på 12 uker. For behandling av øremidd-infestasjoner (Otodectes cynotis) skal det gis én enkelt dose. Tilberedning/Håndtering: Beskyttelseshansker skal brukes. Administrering: Kun til bruk på hud. Se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning

Hund: Ingen unormale funn ved studier gjort på ulike grupper av hunder. Katt: Oralt opptak av maks. dose er godt tolerert, bortsett fra noe selvbegrensende økt spyttsekresjon og hosting eller oppkast umiddelbart etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakningen inntil bruk, for å hindre at barn får direkte kontakt med preparatet. Brukte pipetter kastes umiddelbart.

 

Pakninger

Bravecto, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
112,5 mg hund 0,4 ml (endosepipette) 410127 C
250 mg hund 0,89 ml (endosepipette) 054265 C
500 mg hund 1,79 ml (endosepipette) 037080 C
1000 mg hund 3,57 ml (endosepipette) 049862 C
1400 mg hund 5 ml (endosepipette) 111595 C

Bravecto, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
112,5 mg katt 0,4 ml (endosepipette) 514897 C
250 mg katt 0,89 ml (endosepipette) 102334 C
2 × 0,89 ml (endosepipette) 475728 C
500 mg katt 1,79 ml (endosepipette) 041536 C
2 × 1,79 ml (endosepipette) 494603 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 1000 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 112,5 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 112,5 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 1400 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 250 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 250 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 500 mg

Bravecto PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.06.2020


Sist endret: 10.05.2021