Benzorion

Orion


Anestetikum.

QN01A X92 (Benzokain )KONSENTRAT TIL BAD, oppløsning 200 mg/ml til laks og ørret: 1 ml inneh.: Benzokain 200 mg, dimetylformamid, propylenglykol. Fargestoff: Patentblått (E 131).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer overføring av nerveimpulser ved å blokkere Na+-kanalene.
Absorpsjon: Hovedsakelig via gjellene.
Halveringstid: Elimineres raskt fra plasma (innen 20 minutter), t1/2: 89-109 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Hos laks inntrer dyp anestesi ved en benzokainkonsentrasjon på 9-14 mg/kg.
Metabolisme: Acetylering og deetylering.
Utskillelse: Ca. 59% over gjellene, resten via nyrer og galle.

Indikasjoner 

Anestesi og sedasjon av laks og ørret.

Kontraindikasjoner 

Unngå dyp anestesi av unge individer under siste del av smoltifiseringsperioden.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Fisk under bedøvelse overvåkes nøye. Det anbefales å teste anestesibadet på noen få fisk før generell bruk. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå inntak, skadelig hvis det svelges. Ved utilsiktet inntak av konsentrat, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Unngå kontakt med øyne. Ved kontakt skyll straks med rikelig vann i minst 15 minutter. Unngå kontakt med hud eller klær. Direkte hudkontakt kan gi lokal anestesi, lengre eksponering kan fremkalle dermatitt. Ved utilsiktet hudkontakt, skyll straks med rikelig mengde vann. Hvis symptomer oppstår, søk legehjelp. Bruk vanntette engangshansker og ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av preparatet. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevar konsentratet i godt lukket flaske utilgjengelig for barn. I sjeldne tilfeller kan benzokain fremkalle methemoglobinemi hos overfølsomme personer ved kontakt med hud eller slimhinner. Personer med kjent overfølsomhet for benzokain bør håndtere preparatet med forsiktighet. Ved enhver mistanke om forgiftning må lege øyeblikkelig kontaktes.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Dosering 

Konsentratet oppløses i vann. 15-20 ml/100 liter, avhengig av ønsket anestesidybde. Hold anestesibadet godt oksygenert før fisken eksponeres. Anestesi inntrer vanligvis etter få minutter. Total eksponeringstid overvåkes nøye pga. store arts- og driftsmessige forskjeller i toleranse og må aldri overskride 15 minutter. Bedøvet fisk overføres til rent, godt oksygenert vann for oppvåkning. Fisken må ikke fôres de siste 48 timene før anestesi.

Overdosering/Forgiftning

Kan forekomme ved for høy konsentrasjon av preparatet, for lang eksponeringstid eller ved svekket helsestatus hos fisken, og kan i verste fall medføre lammelse av medulla, respirasjonsstans, hjertestans og død. Behandling: Fisken flyttes straks til friskt, godt oksygenert vann. Påse at munn og gjeller åpner seg, ev. kan fisken flyttes forsiktig rundt i tanken.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 7 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i tett lukket flaske. Skal ikke fryses eller oppbevares i kjøleskap. Bruksferdig anestesibad: Sjøvann 12 timer, ferskvann og brakkvann 4 timer.

 

Pakninger og SPC

Benzorion, KONSENTRAT TIL BAD, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
200 mg/ml laks og ørret 1000 ml (plastflaske) 508715 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.08.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.01.2019