Benzoak vet.

ACD Pharmaceuticals AS


Anestetikum og sedativum.

QN01A X92 (Benzokain )KONSENTRAT TIL BAD, oppløsning til laks og ørret: 1 ml inneh.: Benzokain 200 mg, makrogoler, propylenglykol. Fargestoff: Patentblått (E 131).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer overføring av nerveimpulser ved å blokkere Na+-kanalene.
Absorpsjon: Hovedsakelig via gjellene.
Halveringstid: Elimineres raskt (innen 20 minutter). T1/2: 89-109 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Hos laksefisk inntrer dyp anestesi ved en konsentrasjon på 9-14 mg benzokain pr. kg kroppsvekt.
Metabolisme: Acetylering og deetylering.
Utskillelse: Ca. 59% via gjellene, resten via nyrene og gallen.

Indikasjoner 

Anestesi og sedasjon av laks og ørret.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Ingen rapporterte etter anbefalt dosering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå dyp anestesi av unge individer av laks under siste del av smoltifiseringsperioden. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå inntak av preparatet; skadelig hvis det svelges. I tilfelle inntak bør oppkast fremkalles. Aktivt kull kan administreres umiddelbart. Unngå kontakt med øyne. I tilfelle kontakt med øynene må de øyeblikkelig skylles i rikelig med vann i minst 15 minutter. Unngå kontakt med hud eller klær. Direkte hudkontakt kan fremkalle lokal anestesi. Lengre hudeksponering kan fremkalle dermatitt. Operatøren må bruke hansker ved håndtering av konsentratet og tilberedning av anestesibadet. Grundig vask etter håndtering anbefales. Ikke spis, drikk eller røyk under håndtering av preparatet. Oppbevar konsentratet i godt lukket emballasje og utilgjengelig for barn. I sjeldne tilfeller kan benzokain fremkalle methemoglobinemi hos overfølsomme personer ved kontakt med hud eller slimhinner, se pakningsvedlegget. Ved enhver mistanke om forgiftning må lege øyeblikkelig kontaktes.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Ikke relevant.

Dosering 

Anestesibadet må testes på noen få fisk før generell bruk. Store fiskegrupper skal ikke fôres de siste 24-48 timene før anestesi, da dette øker risikoen for akkumulering av feces og CO2 i behandlingsvannet. Konsentratet fortynnes i vann. 15-20 ml/100 liter avhengig av ønsket anestesidybde. Tid før anestesi inntrer varierer avhengig av størrelsen på fisken, driftsforholdene, konsentrasjon i anestesibadet og vanntemperaturen. Ved temperaturer mellom 10-15°C og en konsentrasjon av aktivt stoff på 30-40 mg/liter (15-20 ml/100 liter) oppnås vanligvis anestesi etter 2-5 minutter. Høyere konsentrasjon av aktivt stoff og/eller høyere vanntemperatur gir kortere induksjonstid. Hold anestesibadet godt oksygenert før fisken eksponeres. Anestesi inntrer vanligvis etter få minutter. Ved kontinuerlig eksponering fortsetter absorpsjonen inntil letalnivå. Samlet eksponeringstid og fisk under oppvåkning må derfor overvåkes nøye. Maks. eksponeringstid skal ikke overskride 15 minutter. Etter endt bedøvelse overføres fisken til rent, godt oksygenert vann for oppvåkning.

Overdosering/Forgiftning

Kan forekomme ved for høy konsentrasjon av preparatet eller for lang eksponeringstid, og kan i verste fall medføre lammelse av medulla, hjertestans og død. Behandlingsprosedyre: Overfør fisken umiddelbart til friskt, godt oksygenert vann og påse at munn og gjeller er åpne og sørg for vannstrøm over gjellene.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 7 døgngrader. Preparatet skal ikke brukes ved stryking når rognen skal brukes til konsum.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved <25°C, og i lukket original beholder for å forenkle riktig utdosering. Skal beskyttes mot lys og frost. Bruksferdig anestesibad er holdbart i 24 timer.

 

Pakninger

Benzoak vet., KONSENTRAT TIL BAD, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
laks og ørret 1000 ml (plastflaske m/doseringskammer) 519389 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Benzoak vet. KONSENTRAT TIL BAD, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.11.2021


Sist endret: 29.10.2020