KONSENTRAT TIL BAD til laks og ørret: 1 ml inneh.: Benzokain 200 mg, dimetylformamid 0,2 ml, propylenglykol til 1 ml. Fargestoff: Patentblått (E 131).


Egenskaper

Klassifisering: Anestetikum og sedativum.
Virkningsmekanisme: Hindrer overføring av nerveimpulser ved å blokkere Na+-kanalene.
Absorpsjon: Hovedsakelig via gjellene.
Halveringstid: Elimineres raskt (innen 20 minutter). T1/2: 89-109 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Hos laksefisk inntrer dyp anestesi ved en konsentrasjon på 9-14 mg benzokain pr. kg kroppsvekt.
Metabolisme: Acetylering og deetylering.
Utskillelse: Ca. 59% via gjellene, resten via nyrene og gallen.

Indikasjoner 

Anestesi og sedasjon av laks og ørret.

Kontraindikasjoner 

Unngå dyp anestesi av unge individer under siste del av smoltifiseringsperioden.

Forsiktighetsregler 

Unngå inntak ved håndtering av preparatet. Skadelig hvis det svelges. I tilfelle inntak bør brekning fremkalles. Aktivt kull kan administreres umiddelbart. Unngå kontakt med øyne. I tilfelle kontakt med øynene må de øyeblikkelig skylles i rikelig med vann i minst 15 minutter. Unngå kontakt med hud eller klær. Direkte hudkontakt kan fremkalle lokal anestesi. Lengre hudeksponering kan fremkalle dermatitt. Operatøren må bruke hansker ved håndtering av konsentratet og tilberedning av anestesibadet. Grundig vask etter håndtering anbefales. Ikke spis, drikk eller røyk under håndtering av preparatet. Oppbevar konsentratet i godt lukket emballasje og utilgjengelig for barn. I sjeldne tilfeller kan benzokain fremkalle methemoglobinemi hos overfølsomme personer ved kontakt med hud eller slimhinner, se pakningsvedlegget. Ved enhver mistanke om forgiftning må lege øyeblikkelig kontaktes. Fisk under bedøvelse bør overvåkes nøye. Det anbefales å teste anestesibadet på noen fisker før generell bruk.

Dosering 

Konsentratet oppløses i vann. 15-20 ml/100 liter avhengig av ønsket anestesidybde. Tid for optimal anestesi varierer avhengig av størrelsen på fisken, driftsforholdene, konsentrasjon av anestesibadet og vanntemperaturen. Ved temperaturer mellom 10-15°C og en konsentrasjon av aktivt stoff på 30-40 mg/liter (15-20 ml Benzoak vet./100 liter) oppnås vanligvis anestesi etter 2-5 minutter. Økende konsentrasjon av aktivt stoff i badet medfører kortere tid for induksjon av anestesi. Økende vanntemperatur forkorter også induksjonstiden. Hold anestesibadet godt oksygenert før fisken eksponeres. Anestesi inntrer vanligvis etter få minutter. Total eksponeringstid må nøye overvåkes pga. store artsmessige og driftsrelaterte forskjeller i toleranse. Maks. eksponeringstid skal ikke overskride 15 minutter. Etter endt bedøvelse overføres fisken til rent, godt oksygenert vann for oppvåkning. Fisken skal ikke fôres de siste 48 timene før anestesi.

Overdosering/Forgiftning

Kan forekomme ved for høy konsentrasjon av preparatet eller for lang eksponeringstid, og kan i verste fall medføre lammelse av medulla, hjertestans og død. Behandlingsprosedyre: Overfør fisken umiddelbart til friskt, godt oksygenert vann og påse at munn og gjeller er åpne.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 7 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i tett lukket emballasje <25°C. Tåler ikke frost. Beskyttes mot lys. Bruksferdig anestesibad er holdbart i 24 timer.

Pakninger og SPC

Benzoak vet., KONSENTRAT TIL BAD:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
laks og ørret1000 ml (plastflaske m/doseringskammer)519389C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.02.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.07.2017