Benakor vet.

Le Vet

ACE-hemmer.

ATCvet-nr.: QC09A A07

 TABLETTER 20 mg til hund: Hver tablett inneh.: Benazeprilhydroklorid 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Benazeprilhydroklorid hydrolyseres til benazeprilat (aktiv ACE-hemmer). Omdannelsen av inaktivt angiotensin I til aktivt angiotensin II hemmes, og dermed også syntesen av aldosteron. Blodtrykk og volumbelastning på hjertet reduseres ved kongestiv hjertesvikt. ACE-aktiviteten hemmes med >95% ved maks. effekt og har signifikant effekt hos >80%. Effekten varer i 24 timer etter dosering.

Indikasjoner 

Behandling av kongestiv hjertesvikt hos hund.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes ved hypotensjon, hypovolemi, hyponatremi eller akutt nyresvikt, ved sviktende hjerte-output forårsaket av aorta- eller lungestenose, ved drektighet og laktasjon.

Bivirkninger

Noen få hunder har vist forbigående oppkast, nedsatt koordinasjonsevne eller tegn på utmattelse. Ved kronisk nyresykdom kan kreatininplasmakonsentrasjonen øke i starten av behandlingen. Det er ikke nødvendig å avbryte behandlingen, hvis det ikke forekommer andre symptomer.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved kronisk nyresykdom anbefales det at plasmakreatinin, urea og erytrocyttall overvåkes under behandling. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått hos hunder <2,5 kg. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vask hendene etter bruk. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget eller etiketten. Gravide bør ta spesielle forholdregler for å unngå å få preparatet i munnen, da ACE-hemmere påvirker fosteret.

Interaksjoner 

Hos hunder med kongestiv hjertesvikt er benazeprilhydroklorid gitt i kombinasjon med digoksin, diuretika, pimobendan og antiarytmika, uten at det er påvist negative interaksjoner.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes under drektighet eller diegiving.

Dosering 

Behandlingen er livslang. Minimumsdose er 0,25 mg/kg kroppsvekt iht. tabell:

Kroppsvekt (kg)

Benakor 20 mg (enkeltdose)

>20-40

1/2 tablett

>40-80

1 tablett

Dosen kan om nødvendig dobles, fremdeles gitt 1 gang daglig, til en minimumsdose på 0,5 mg/kg. Administrering: Gis i munnen 1 gang daglig, med eller uten fôr. Kan deles (delestrek). Dersom det skal gis en 1/2 tablett: Legg den gjenværende halve tabletten tilbake i blisteret og oppbevar den <25°C på et tørt sted. Bruk den gjenværende halve tabletten ved neste administrering.

Overdosering/Forgiftning

Erytrocyttallet hos friske hunder ble redusert ved dose på 150 mg/kg gitt 1 gang daglig i 12 måneder, men dette er ikke sett ved anbefalte doser.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakningen ved høyst 25°C. Halve tabletter oppbevares i blisterpakningen og bør brukes innen 24 timer.

Sist endret: 14.02.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.10.2014


 

Pakninger og SPC


Benakor vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
20 mghund28 stk. (blister)032452SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.