PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til hund: 1 ml inneh.: Permetrin 500 mg, imidakloprid 100 mg, butylhydroksytoluen (E 321).


Egenskaper

Klassifisering: Imidakloprid er et ektoparasittmiddel i kloronikotinylgruppen, kjemisk klassifisert som et kloronikotinylnitroguanidin. Permetrin tilhører type I-klassen av pyretroide acaricider og insekticider.
Virkningsmekanisme: Imidakloprid har effekt mot voksne lopper og larvestadier, samt loppelarver i omgivelsene. Imidakloprid har høy affinitet til nikotinerge acetylkolinreseptorer postsynaptisk i CNS. Påfølgende hemming av kolinerg overføring resulterer i parasittens paralyse og død. Permetrin er en «åpen kanal»-blokker som virker på spenningsstyrte natriumkanaler ved å forsinke både aktiverende og inaktiverende signaler. Dette fører til hypereksitasjon og død hos parasitten. Det er vist at imidakloprid virker som aktivator på artropodganglier og øker dermed effekten av permetrin. Preparatet har repellerende (antiblodsugende) effekt mot flått, sandfluer og mygg. Dette reduserer risikoen for vektoroverførte sykdommer (f.eks. borreliose, rickettsiose, ehrlichiose, leishmaniose). Preparatets repellerende effekt på vanlige stikkfluer kan i tillegg forhindre dermatitt forårsaket av fluestikk. Etter lokal applisering på hunden fordeles oppløsningen hurtig over hele dyrets kroppsoverflate. Begge virkestoffene kan detekteres på hud og pels i 4 uker hos et behandlet dyr.
Absorpsjon: Den lave og forbigående systemiske absorpsjonen etter lokal bruk er ikke relevant for klinisk effekt.

Indikasjoner 

Til forebyggelse og behandling av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) hos hunder. Lopper på hunden drepes i løpet av 1 dag etter behandling. En behandling motvirker infestasjon av lopper i 4 uker. Preparatet kan brukes som del av en behandlingsstrategi mot loppeallergi (FAD). Til behandling av pelslus (Trichodectes canis). Preparatet har en vedvarende acaricid og repellerende effekt mot flåttinfestasjoner (i 4 uker for Rhipicephalus sanguineus og Ixodes ricinus, og i 3 uker for Dermacentor reticulatus). Ved at preparatet har repellerende virkning og dreper flåttvektoren Rhipicephalus sanguineus reduseres sannsynligheten for overføring av patogenet Ehrlichia canis. Dermed reduseres risikoen for ehrlichiose hos hund. Risikoen er redusert fra 3 dager etter påføring og vedvarer i 4 uker. Flått som allerede befinner seg på hunden blir ikke nødvendigvis drept innen 2 dager etter behandling og kan forbli synlige og feste seg. Det anbefales derfor å fjerne flått som allerede befinner seg på hunden ved behandlingstidspunktet, for å forhindre at de fester seg og suger blod. En behandling har repellerende (antiblodsugende) effekt mot sandfluer (i 2 uker for Phlebotomus papatasi og i 3 uker for Phlebotomus periciosus), mot mygg (i 2 uker for Aedes aegypti og i 4 uker for Culex pipiens), og mot alminnelige stikkfluer (Stomoxys calcitrans) i 4 uker. Risiko for infeksjon med Leishmania infantum via overføring med sandfluer (Phlebotomus perniciosus) er redusert i opptil 3 uker, og er en indirekte effekt av preparatets aktivitet mot vektoren.

Kontraindikasjoner 

Pga. manglende data gjelder følgende: Skal ikke brukes til valper <7 uker. Påflekkingsvæske til hunder ≤4 kg skal ikke brukes til hunder <1,5 kg. Påflekkingsvæske til hunder >4 - ≤10 kg skal ikke brukes til hunder <4 kg. Påflekkingsvæske til hunder >10 - ≤25 kg skal ikke brukes til hunder med kroppsvekt <10 kg. Påflekkingsvæske til hunder >25 - ≤40 kg skal ikke brukes til hunder <25 kg. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til katt.

Bivirkninger

Kløe og pelsendringer (f.eks. fet pels) på applikasjonsstedet og oppkast er sett i mindre vanlige tilfeller. I sjeldne tilfeller er rødhet, inflammasjon og hårtap på applikasjonsstedet og diaré sett. I svært sjeldne tilfeller er reaksjoner inkl. forbigående hudreaksjoner (kloring og gniing) eller letargi sett. Disse går vanligvis over av seg selv. I svært sjeldne tilfeller kan hunder vise endret atferd (agitasjon, rastløshet, jamring eller rulle seg rundt), gastrointestinale symptomer (hypersalivasjon, redusert matlyst) og nevrologiske tegn, som ustødig bevegelse og rykninger hos hunder som er følsomme for virkestoffet permetrin. Disse symptomene er vanligvis forbigående og går over av seg selv.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Enkelte flått kan feste seg og enkeltbitt av sandfluer og mygg kan forekomme. Ved ugunstige forhold kan derfor ikke overføring av infeksjonssykdommer utelukkes helt. For å redusere risiko for ehrlichiose bør behandling utføres >3 dager før forventet eksponering av E. canis. Effekten vedvarer i 4 uker. Umiddelbar beskyttelse mot sandfluebitt er ikke dokumentert. Hunder behandlet for å redusere risiko for infeksjon med Leishmania infantum via overføring med sandfluer bør holdes i beskyttede omgivelser de første 24 timene etter første påføring. Påføring: Korrekt påføring er viktig. Unngå at preparatet kommer i kontakt med hundens øyne eller munn. For å unngå oralt inntak må nylig behandlede hunder ikke få slikke seg selv eller bli slikket av andre dyr på applikasjonsstedet. Preparatet er ekstremt giftig for katter og kan være dødelig pga. kattens spesielle fysiologi og manglende evne til å metabolisere visse stoffer inkl. permetrin. For å hindre utilsiktet eksponering skal behandlede hunder holdes unna katter inntil applikasjonsstedet er tørt. Påse at katter ikke slikker applikasjonsstedet til en behandlet hund. I slike tilfeller skal veterinær kontaktes umiddelbart. Kontakt veterinær før bruk på syke eller svekkede hunder. Permetrin er toksisk for honningbier. Da preparatet kan være skadelig for vannlevende organismer, skal behandlede hunder ikke under noen omstendighet komme i kontakt med noe slags overflatevann i minst 48 timer etter behandling. Effekten vedvarer selv om dyret blir vått, men langvarig og intens eksponering for vann bør unngås da hyppig eksponering kan gi nedsatt langtidseffekt. For å redusere reinfestasjon med nye lopper, anbefales samtidig behandling av alle hunder og ev. andre kjæledyr (med passende preparat) i samme husholdning, samt behandling av omgivelsene med egnet middel. Forholdsregler ved håndtering: Unngå kontakt med hud, øyne og munn. Ikke spis, drikk eller røyk under påføring. Vask hender grundig etter bruk. Vask straks av søl på hud med såpe og vann. Personer med sensitiv hud kan være særlig følsomme. I ekstremt sjeldne tilfeller kan forbigående sensorisk irritasjon av huden, som prikkende, brennende følelse eller nummenhet oppstå. Hvis preparatet kommer i øynene ved et uhell, skyll grundig med vann. Ved vedvarende hud- eller øyesymptomer, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget. Skal ikke svelges. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget eller etiketten. Behandlede dyr bør ikke håndteres før applikasjonsstedet er tørt, spesielt ikke av barn. Pipettene oppbevares i originalpakningen og kastes umiddelbart etter bruk for å unngå at barn får tilgang.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Til bruk på uskadet hud.

Hunder
(kg kroppsvekt)

Pipette

Imidakloprid
(mg/kg kroppsvekt)

Permetrin
(mg/kg kroppsvekt)

≤4 kg

0,4 ml

minst 10

minst 50

>4 - ≤10 kg

1 ml

10 - 25

50 - 125

>10 - ≤25 kg

2,5 ml

10 - 25

50 - 125

>25 - ≤40 kg

4 ml

10 - 16

50 - 80

Administrering: Hunder <10 kg: Hele pipetteinnholdet tømmes på huden mellom skulderbladene. Hunder >10 kg: Pipetteinnholdet fordeles jevnt på huden på 4 steder, fra mellom skulderbladene til halefeste. Ev. ny behandling (f.eks. ved hyppig eksponering for vann) skal ikke foretas oftere enn 1 gang i uken. Hvis sjamponering er nødvendig, bør dette gjøres før eller >2 uker etter applikasjon. Ved pelslus-infestasjoner anbefales en ytterligere undersøkelse hos veterinær 30 dager etter behandling, da enkelte dyr kan ha behov for 2 behandlinger. For beskyttelse i hele sandfluesesongen skal behandling pågå gjennom hele sesongen. For ytterligere detaljer se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning

Bivirkninger ble ikke sett ved 5 ganger overdose hos friske valper eller voksne hunder, eller hos valper hvis mødre ble behandlet med 3 ganger overdose. Forgiftning etter uforvarende oralt inntak hos hunder kan forårsake nevrologiske symptomer som tremor og letargi. Symptomatisk behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Pipettene skal brukes innen 2 år etter at folieposen er åpnet eller før utløpsdatoen på pipetten hvis denne er kortere.

 

Pakninger og SPC

Bayvantic vet., PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 4 × 0,4 ml (endosepipette) 411747 C
4 × 1 ml (endosepipette) 535305 C
4 × 2,5 ml (endosepipette) 107202 C
4 × 4 ml (endosepipette) 194304 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.01.2021


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.11.2020