Bayticol vet.

Bayer Animal Health GmbH


Ektoparasittmiddel.

QP53A C05 (Flumetrin)PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til storfe og sau: 1 ml inneh.: Flumethrin. 10 mg, octyldodecanol., paraffin. liquid., butyl. hydrox. toluen.


Egenskaper

Klassifisering: Pyretroid med virkning mot ektoparasitter.
Virkningsmekanisme: Virker på natriumkanalene i parasittenes nevromembraner og forårsaker en forsinkelse i repolarisering av nerven. Parasitten paralyseres og dør innen 10-15 minutter. Virkningstid er 2-4 uker, men reduseres dersom dyrene blir våte. Viser lav toksisitet hos varmblodige dyr, da ev. absorpsjon gjennom huden overveiende hydrolyseres til inaktiv substans. Er toksisk for fisk, vannlevende organismer og bier.

Indikasjoner 

Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og skabbmidd hos storfe, samt lus og sauekrabbe hos sau.

Bivirkninger

Ved applisering på sår hud kan dyrene vise tegn på ubehag. Forbigående irritasjon og uro kan opptre like etter behandling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kalv og lam <1 måned bør ikke behandles pga. fare for lokal irritasjon på applikasjonsstedet, forårsaket av manglende pelsfett. Lakterende kyr behandles etter melking. Ikke spis, drikk eller røyk under administrering. Ved innendørs behandling luftes lokalene godt. Unngå kontakt med øyne, hud, munn og slimhinner. Unngå inntak. Ved uforvarende inntak må brekkmiddel tas og lege kontaktes for symptomatisk behandling. Beskyttelsesklær og hansker (nitril engangshansker) bør brukes ved håndtering. Ved utilsiktet søl på hud, vask med vann og såpe. Ved utilsiktet søl i øyne og/eller munn, skyll med rikelige mengder vann. Ta av våte klær ved søl, vask hender og hud grundig med såpe og vann. Vask hender, hud og ansikt som har vært eksponert med vann og såpe når du har forlatt behandlingsstedet.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

1-2 mg/kg kroppsvekt. Sau: 2 ml/10 kg, lam 3-5 ml. Storfe: Mot flått 10 ml/100 kg, øvrige ektoparasitter 20 ml/100 kg. Flasken ristes før bruk. Påføres langs ryggens midtlinje fra skulderblad til halerot med sprøyte uten kanyle. Ved behandling av haleskabb hos storfe påføres en større del på det angrepne hudområdet rundt kryss og halerot, samt jurspeilet med svamp/hansker. Hos sau skilles ullen på ryggen for best kontakt med huden. Ved behov kan behandling gjentas etter 2 uker. Ved sterk flåttbelastning profylakse hver 3.-4. uke.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Parestesi, tremor eller hyperkinesi. Behandling: Intet kjent spesifikt antidot.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 7 døgn.
Slakt: Sau og storfe: 10 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Skal ikke oppbevares sammen med mat og fôr.

 

Pakninger og SPC

Bayticol vet., PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg/ml storfe og sau 1000 ml 441500 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.07.2012


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.05.2012