Baycoxine vet.

Bayer Animal Health GmbH


Koksidiemiddel, triazinonderivat.

QP51A J01 (Toltrazuril)MIKSTUR, suspensjon 50 mg/ml til storfe, gris og sau: 1 ml inneh.: Toltrazuril 50 mg, natriumbenzoat (E 211), natriumpropionat (E 281), hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker mot koksidier av slekten Isospora og Eimeria. Virker koksidiocid på alle intracellulære utviklingsstadier i ukjønnet og kjønnet reproduksjonsfase.
Absorpsjon: Gris: Langsom, biotilgjengelighet ≥70%. Storfe og sau: Langsom, Tmax hhv. 1-2 og 2 dager.
Halveringstid: Gris, storfe og sau hhv. ca. 3, 2,5 og 9 dager.
Utskillelse: Storfe, gris og sau: Primært via feces.

Indikasjoner 

Storfe: Til forebygging av kliniske symptomer på koksidiose og reduksjon av koksidiosespredning hos kalver (i melkeproduserende besetninger, diekalver og oksekalver i kjøttproduksjon) på gårder med tidligere påvist koksidiose forårsaket av Eimeria bovis eller Eimeria zuernii. Gris: Til forebygging av kliniske symptomer på koksidiose hos nyfødte grisunger (3-5 dager gamle) på gårder med tidligere verifisert utbrudd av koksidiose forårsaket av Cystoisospora suis. Sau: Til forebygging av kliniske symptomer på koksidiose og reduksjon av koksidiosespredning hos lam på gårder med tidligere påvist koksidiose forårsaket av Eimeria crandallis eller Eimeria ovinoidalis.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler 

Det anbefales å behandle alle dyr i en innhegning. Samtidig forbedring av hygieniske forhold ved fasiliteten, spesielt tørrhet og renslighet, anbefales for å redusere risiko for koksidiose. For å endre forløpet av etablert klinisk koksidiose hos dyr som allerede viser tegn til diaré, kan ytterligere støttende behandling være nødvendig. Behandling ved utbrudd av klinisk koksidiose vil være av begrenset verdi for det enkelte dyr, da skader på tynntarm allerede er oppstått. Hyppig og gjentatt bruk av antiprotozomidler fra samme klasse kan gi resistensutvikling. Miljøegenskaper: Hovedmetabolitten toltrazurilsulfon er meget stabil (t1/2 ca. 1 år) og mobil i jord og kan være skadelig for vegetasjon, inkl. nyttevekster. Derfor gjelder følgende bruksbegrensninger: Storfe: Kalv i produksjon av hvitt kalvekjøtt: Skal ikke gis dersom disse kun har fått melkefôring. Kalv i melkeproduserende besetninger: Skal ikke gis ved vekt >80 kg. For å unngå uønsket påvirkning av vegetasjon og mulig kontaminasjon av grunnvann, skal gjødsel fra behandlede kalver ikke spres på dyrket mark uten å være blandet med gjødsel fra ubehandlede dyr. Gjødsel fra behandlede kalver skal fortynnes med >3 × vekten med gjødsel fra voksne dyr før den spres på dyrket mark. Diekalv: Skal ikke gis ved vekt >150 kg. Oksekalv i kjøttproduksjon: Skal ikke brukes til behandling av kalv som er <3 måneder eller som veier >150 kg. Lam: Lam som gjennom et intensivt oppdrettssystem holdes innendørs gjennom hele livet skal ikke behandles etter 6 ukers alder eller ved kroppsvekt >20 kg. Gjødsel fra disse dyrene skal ikke spres på samme jorde oftere enn hvert 3. år. Særlige forholdsregler for den som håndterer preparatet: Ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene bør kontakt med preparatet unngås. Kontakt med hud og øyne skal unngås; ev. søl vaskes straks av med vann. Spising, drikking eller røyking skal ikke foregå ved håndtering av preparatet.

Interaksjoner 

Gris: Ingen interaksjon ved samtidig jerntilskudd.

Drektighet/Laktasjon

Ikke relevant.

Dosering 

For maks. effekt bør dyrene behandles før forventet utbrudd av kliniske symptomer, dvs. i prepatenstiden. Kroppsvekt skal bestemmes så nøyaktig som mulig for å sikre riktig dosering. Storfe: Hver kalv behandles med 1 enkeltdose på 15 mg/kg, tilsv. 3 ml mikstur pr. 10 kg. Ved behandling av en gruppe dyr av samme rase og med lik eller lignende alder bør dosering beregnes ut ifra det tyngste dyret i gruppen. Gris: Hver gris behandles i perioden 3.-5. levedøgn med 1 enkeltdose på 20 mg/kg, tilsv. 0,4 ml mikstur pr. kg. Ved individuell behandling av spedgris brukes det små volum. Det anbefales derfor å bruke en doseringssprøyte med nøyaktighet på 0,1 ml. Sau: Hvert dyr skal behandles med 1 enkeltdose på 20 mg/kg, tilsv. 0,4 ml mikstur pr. kg. Dersom dyrene skal behandles kollektivt i stedet for individuelt, skal de grupperes etter kroppsvekt og doseres deretter for å unngå under- eller overdosering. Tilberedning/Håndtering: Bruksferdig mikstur. Skal ristes i 20 sekunder før bruk. Bør ikke blandes med andre preparater. Administrering: Gis oralt.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer på intoleranse er ikke sett hos friske grisunger/kalver etter 3 × vanlig dose. Tegn til overdosering hos lam med 1 enkeltbehandling med 3 × eller 2 × vanlig dose ved behandling 2 påfølgende dager er ikke sett.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe og sau: Ikke godkjent for dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: Storfe: 63 dager. Gris: 77 dager. Sau: 42 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder.

 

Pakninger og SPC

Baycoxine vet., MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
50 mg/ml storfe, gris og sau 250 ml (plastflaske) 467437 C
1000 ml (plastflaske) 532869 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.01.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.12.2017