ALPHA MAX

PHARMAQ


Ektoparasittmiddel.

QP53A C11 (Deltametrin)KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING 10 mg/ml til atlantisk laks og regnbueørret: 1 ml inneh.: Deltametrin 10 mg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Ektoparasittmiddel til utvortes bruk, syntetisk pyretroid.
Virkningsmekanisme: Endrer nervenes natriumkanaler etter depolarisering og blokkerer impulsoverføring i parasittens nervebaner. Dette medfører eksitasjon, paralyse og død. Effekten på lakselus er en følge av direkte opptak av deltametrin via parasittens hud, og ikke via opptak hos verten.
Absorpsjon: Hovedsakelig over gjeller i fisk, men i liten grad ved kort behandling (30 minutter).
Fordeling: Til alle organer og vev.
Metabolisme: I mindre grad i fisk enn hos pattedyr.
Utskillelse: Hovedsakelig via gallen.

Indikasjoner 

For behandling av adulte og preadulte stadier av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på atlantisk laks (Salmo salar) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss).

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til fisk som har infeksjonssykdommer, da avlusing kan forverre sykdomsbildet og øke dødeligheten.

Bivirkninger

Fisken går ofte høyt i vannet under behandlingen. Økt hoppefrekvens og uro hos fisken. Enkelte dødsfall.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Effekten og sikkerhetsmarginen reduseres ved vanntemperaturer <6°C. Unngå behandling når sjøvannet inneholder store mengder organisk materiale, eller ved gjengrodde nøter. Døde lus kan bli hengende på fisken i noen dager (avhengig av vanntemperatur) etter avsluttet behandling. Suboptimalt behandlingsregime og hyppige behandlinger, samt ensidig behandling med pyretroider, vil fremme utvikling av nedsatt følsomhet hos lakselus med sviktende effekt som mulig følge. All fisk skal oksygeneres under behandlingen. Påse at oksygennivået er >7 mg/liter før behandlingen starter, og holdes >7 mg/liter under hele behandlingen. Fare for forgiftning øker i fisk med store sårskader, ved bruk av urene nøter og ved strømstille. Preparatet er toksisk for krepsdyr og må derfor ikke benyttes i anlegg hvor det oppbevares innfanget krabbe eller hummer i umiddelbar nærhet (<200 m), eller når lokale strømforhold gjør eksponering sannsynlig. Behandling bør foretas ved utgående tidevann eller ved lokale utgående strømforhold for å forhindre at utslipp av deltametrin vaskes opp i strandsonen. Dette skal forhindre mulige lokale effekter på akvatiske organismer. For opplysninger om særlige forholdsregler for personer som tilfører preparat og om miljøegenskaper, se pakningsvedlegg.

Dosering 

Avlusningen skal foregå i brønnbåt eller i opplinet not med omsluttende presenning. Dose: 0,2 ml pr. m3 (1000 liter) sjøvann i behandlingsenheten. Behandlingstid: 30 minutter. Behandlingsvolum: Brønnbåt: Dosen beregnes etter faktisk behandlingsvolum i behandlingsenheten. Omsluttende presenning: Dosen beregnes ut fra faktisk volum i behandlingsenheten (presenningsvolum). Tilberedning/Håndtering: Temperer produktet til romtemperatur og rist flasken godt før bruk. Fortynnes med sjøvann i et egnet kar. Stort sjøvannsvolum til fortynning gir bedre fordeling og dermed sikrere effekt. For ytterligere opplysninger om tilberedning, se pakningsvedlegg. Administrering: Oppløsningen fordeles jevnt utover i behandlingsenheten. Behandlingen kan gjentas ved nye påslag av lus, men tidligst 14 dager etter forrige behandling.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer ved for høy dose og/eller for lang behandlingstid er likevektsforstyrrelser, atferdsendringer, fisken gisper etter luft i overflaten, pigmentforandringer og dødsfall. Dersom slike symptomer oppstår, må behandlingen avsluttes omgående og friskt sjøvann gjøres tilgjengelig. Behandles fisken i opplinet not med omsluttende presenning, fjernes presenningen og noten slippes straks til normal dybde. Kunstig strøm for å tilføre friskt vann inn i behandlingsenheten anbefales (f.eks. vha. båtmotor). Akutt toksisitet av deltametrin i fisk er høy. Toksisiteten påvirkes av dose, eksponeringstid og vanntemperatur.

Tilbakeholdelsestider

5 døgngrader for behandlet fisk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Beskyttes mot frost. Holdbarhet etter anbrudd av beholder: 9 måneder.

Andre opplysninger 

Vann og vassdrag skal ikke kontamineres med preparatet pga. mulig skade for fisk og andre levende organismer.

 

Pakninger

ALPHA MAX, KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 mg/ml atlantisk laks og regnbueørret 1000 ml (aluminiumsflaske) 122847 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

ALPHA MAX KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.10.2021


Sist endret: 23.06.2022