Alfaxan

Jurox
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Alfaksalon 10 mg, hydroksypropylbetadeks, natriumklorid, vannfri dinatriumfosfat, kaliumdihydrogenfosfat, natriumhydroksid/saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Generelt anestetikum, nevroaktivt steroid.
Virkningsmekanisme: Primært modulering av kloridiontransport over nevronal cellemembran, indusert ved binding til GABAA-celleoverflatereseptorer.
Fordeling: Vd 2,4 og 1,8 liter/kg hos hhv. hund og katt.
Halveringstid: Ca. 25 og 45 minutter hos hhv. hund og katt. Plasmaclearance 59,4 ±12,9 og 25,1 ±7,6 ml/kg/minutt hos hhv. hund og katt.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Sannsynligvis via feces og urin.

Indikasjoner 

Til induksjon av generell anestesi før inhalasjonsanestesi. Som eneste anestetikum til induksjon og vedlikehold av anestesi ved undersøkelser eller kirurgiske prosedyrer.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes i kombinasjon med andre i.v. anestetika.

Bivirkninger

Apné etter induksjon, definert som opphør av åndedrett i ≥30 sekunder, er sett hos hund (44%) og katt (19%). Gjennomsnittsvarighet er 100 og 60 sekunder hos hhv. hund og katt.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Under restitusjon bør ikke dyret berøres eller forstyrres. Dette kan føre til sparkebevegelser, mindre muskelrykninger eller kraftigere bevegelser som bør unngås. Pga. begrensede analgetiske egenskaper skal passende perioperativ analgesi gis når prosedyrene forventes å være smertefulle. Sikkerhet hos dyr <12 uker er ikke klarlagt. Forbigående apné etter induksjon er vanlig, spesielt hos hunder. Endotrakeal intubering og oksygentilskudd bør brukes. Utstyr for assistert ventilasjon bør være tilgjengelig. Spesielt ved høye doser kan doseavhengig respirasjonshemming oppstå. Oksygen og/eller intermitterende assistert ventilasjon bør gis for å motvirke mulig hypoksemi/hyperkapni. Dette er særlig viktig i risikofylte anestesitilfeller og ved anestesi over en lengre tidsperiode. Pasienten bør ha fastet før anestesi. Ekstra overvåkning anbefales, særlig av respiratoriske parametere hos eldre dyr, eller når det kan foreligge ytterligere fysiologisk belastning pga. tidligere patologi, sjokk eller keisersnitt. Etter induksjon av generell anestesi anbefales bruk av en endotrakealtube for å holde luftveiene åpne. Det anbefales å gi oksygen under opprettholdelse av anestesi. Respirasjonsdepresjon kan oppstå; ventilasjon av lungene med oksygen bør vurderes hvis hemoglobinmetningen med oksygen (SpO2%) faller <90% eller apné vedvarer i >60 sekunder. Ved hjertearytmi, er respirasjon med oksygen første prioritet, etterfulgt av passende hjerteterapi eller intervensjon. Psykomotorisk eksitasjon kan oppstå under restitusjon. Restitusjon bør derfor foregå i egnede lokaler og under tilstrekkelig tilsyn. Bruk av et benzodiazepin som eneste premedisinering kan øke sannsynligheten for psykomotorisk eksitasjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Hvis veterinærpreparatet kommer i kontakt med øyne eller hud, skyll straks med vann. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes sammen med andre i.v. anestetika. Samtidig bruk av andre CNS-dempende midler forventes å forsterke preparatets dempende effekt, noe som krever opphør av administrering når ønsket anestesidybde er nådd. Bruk av ett eller flere premedisineringsmidler reduserer ofte påkrevd dose. Premedisinering med alfa2-agonister som xylazin og medetomidin kan i betydelig grad øke anestesiens varighet på en doseavhengig måte. For å forkorte restitusjonstiden kan det være aktuelt å reversere virkningen av disse premedisineringsmidlene. Benzodiazepiner bør ikke brukes som eneste premedisinering, da kvaliteten på anestesien kan bli suboptimal. Kan brukes sammen med følgende grupper av premedisinering: Fentiaziner, antikolinergika, benzodiazepiner, alfa2-agonister, opiater, NSAID.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. Preparatet er sikkert ved induksjon til anestesi ved keisersnitt.

Dosering 

Induksjon av anestesi: Hund: 3 mg/kg uten premedisinering, 2 mg/kg hvis premedisinert. Katt: 5 mg/kg med eller uten premedisinering. Opprettholdelse av anestesi: Etter induksjon av anestesi kan dyret intuberes og holdes i anestesi med preparatet eller et inhalasjonsanestetikum. Vedlikeholdsdoser kan gis som supplerende boluser eller infusjon ved konstant hastighet. Preparatet er vist trygt og effektivt ved prosedyrer ≤1 time. Dosering må baseres på individuell respons. Hund: Infusjon ved konstant hastighet: 8-9 mg/kg/time (0,13-0,15 mg/kg/minutt) uten premedisinering, 6-7 mg/kg/time (0,10-0,12 mg/kg/minutt) hvis premedisinert. Bolusdose hvert 10. minutt: 1,3-1,5 mg/kg uten premedisinering, 1,0-1,2 mg/kg hvis premedisinert. Katt: Infusjon ved konstant hastighet: 10-11 mg/kg/time (0,16-0,18 mg/kg/minutt) uten premedisinering, 7-8 mg/kg/time (0,11-0,13 mg/kg/minutt) hvis premedisinert. Bolusdose hvert 10. minutt: 1,6-1,8 mg/kg uten premedisinering, 1,1-1,3 mg/kg hvis premedisinert. Spesielle pasientgrupper: Nyresvikt: Det kan være nødvendig å redusere dosen. Tilberedning/Håndtering: Bør ikke blandes med andre preparater, pga. manglende informasjon. Administrering: Induksjon av anestesi: Gis ved langsom i.v. injeksjon for å minimalisere muligheten for apné. Doseringssprøyten skal være klargjort med angitt dose. Administrering skal fortsette til veterinæren finner anestesidybden tilstrekkelig for endotrakeal intubering, eller til hele dosen er gitt. Nødvendig injeksjonshastighet kan oppnås ved å gi 1/4 av dosen hvert 15. sekund, slik at totaldose, hvis nødvendig, er gitt i løpet av 60 sekunder. Hvis intubering ennå ikke er mulig 60 sekunder etter fullført administrering av total induksjonsdose, kan det gis en ytterligere tilsv. dose. Opprettholdelse av anestesi: Ved prosedyrer >5-10 minutter benyttes et venekateter, og små mengder injiseres for å opprettholde nødvendig nivå og varighet av anestesi. I de fleste tilfeller vil restitusjonstid etter anestesi være lengre ved bruk av dette preparatet enn ved bruk av en inhalasjonsgass. Doseringsintervallet ved gjentatte bolusdoser kan måtte forlenges med >20%, eller vedlikeholdsdosen ved i.v. infusjon reduseres >20%, når leverens blodforsyning er svært redusert eller ved alvorlig leverskade.

Overdosering/Forgiftning

Det er vist toleranse for en akutt overdose ≤10 og ≤5 ganger anbefalt dose hos hhv. hund og katt. Disse høye dosene, gitt over 60 sekunder, gir apné og midlertidig reduksjon i gjennomsnittlig arterielt blodtrykk. Overdoserte dyr behandles om nødvendig med assistert ventilasjon, fortrinnsvis oksygen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen. Skal ikke fryses. Inneholder ikke konserveringsmiddel, og gjenværende oppløsning etter uttak av dosen skal destrueres.

 

Pakninger og SPC

Alfaxan, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
10 mg/mlhund og katt10 ml (hettegl.)478583C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.07.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.03.2020