Antihelmintikum, insekticid og acaricid.

QP54A B52 (Imidakloprid, Moksidektin)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 40 mg + 10 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml) til små hunder ≤4 kg: 1 ml inneh.: Imidakloprid 100 mg, moksidektin 25 mg, benzylalkohol, butylhydroksytoluen (E 321), propylenkarbonat.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 100 mg + 25 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml) til middels store hunder >4-10 kg: 1 ml inneh.: Imidakloprid 100 mg, moksidektin 25 mg, benzylalkohol, butylhydroksytoluen (E 321), propylenkarbonat.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 250 mg + 62,5 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml) til store hunder >10-25 kg: 1 ml inneh.: Imidakloprid 100 mg, moksidektin 25 mg, benzylalkohol, butylhydroksytoluen (E 321), propylenkarbonat.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 400 mg + 100 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml) til ekstra store hunder >25-40 kg: 1 ml inneh.: Imidakloprid 100 mg, moksidektin 25 mg, benzylalkohol, butylhydroksytoluen (E 321), propylenkarbonat.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 40 mg + 4 mg (100 mg/ml + 10 mg/ml) til små katter ≤4 kg og ildere: 1 ml inneh.: Imidakloprid 100 mg, moksidektin 10 mg, benzylalkohol, butylhydroksytoluen (E 321), propylenkarbonat.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 80 mg + 8 mg (100 mg/ml + 10 mg/ml) til store katter >4-8 kg: 1 ml inneh.: Imidakloprid 100 mg, moksidektin 10 mg, benzylalkohol, butylhydroksytoluen (E 321), propylenkarbonat.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Imidakloprid: Har høy affinitet til nikotinerge acetylkolinreseptorer i den postsynaptiske delen av insekters sentralnervesystem. Påfølgende hemming av kolinerg overføring resulterer i paralyse og død. Moksidektin: Virksomt mot et bredt spekter av interne og eksterne parasitter, inkl. flere larvestadier og gastrointestinale nematoder. Interagerer med GABA og glutamatrettede kloridkanaler. Dette resulterer i paralyse av angrepne parasitter, etterfulgt av død og/eller utstøtning.
Absorpsjon: Imidakloprid: Fordeles hurtig over dyrets hud i løpet av én dag etter påføring, og gjenfinnes på kroppen gjennom hele behandlingsperioden. Moksidektin: Absorberes systemisk og elimineres langsomt fra plasma. Dette er vist gjennom hele behandlingsintervallet på 1 måned. Tmax: Hund: 4-9 dager. Katt: Ca. 1-2 dager.
Halveringstid: Hund: Ca. 28,4 dager. Katt: 18,7-25,7 dager.

Indikasjoner 

Hund: Til hunder som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter: For behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis), behandling mot pelslus (Trichodectes canis), behandling mot øremidd (Otodectes cynotis), skabb (forårsaket av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikose (forårsaket av Demodex canis), forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3- og L4-larver av Dirofilaria immitis), behandling mot mikrofilarier (Dirofilaria immitis) i blodet, forebyggelse av kutan dirofilariose (L3 larver av Dirofilaria repens), reduksjon av mikrofilarier (Dirofilaria repens) i blodet, forebyggelse av angiostrongylose (L4-larver og ikke fullt utviklede voksne stadier av Angiostrongylus vasorum), behandling mot Angiostrongylus vasorum og Crenosoma vulpis, forebyggelse av infeksjon forårsaket av Spirocerca lupi, behandling av Eucoleus (syn. Capillaria) boehmi (voksne), behandling av øyeormen Thelazia callipaeda (voksne), behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4-larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum og Uncinaria stenocephala, voksne Toxocara leonina og Trichuris vulpis). Preparatet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergidermatitt (FAD). Katt: Til katter som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter: For behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis), behandling mot øremidd (Otodectes cynotis), behandling mot skabb (Notoedres cati), behandling av lungeormen Eucoleus aerophilus (syn. Capillaria aerophila) (voksne), forebyggelse av sykdom forårsaket av lungeorm (L3- og L4-larver av Aelurostrongylus abstrusus), behandling av lungeormen Aelurostrongylus abstrusus (voksne), behandling av lungeormen Troglostrongylus brevior (voksne), behandling av øyeormen Thelazia callipaeda (voksne), forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3- og L4-larver av Dirofilaria immitis) og behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4-larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara cati og Ancylostoma tubaeforme). Preparatet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergi dermatitt (FAD). Ilder: Til ildere som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter: Til behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis) og forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til kattunger <9 uker og valper <7 uker. Skal ikke brukes til hunder med hjerteormsykdom (D. immitis) klasse 4, da sikkerhet ikke er evaluert. Advocate til store katter (pipette 0,8 ml) eller Advocate til hunder (alle vektklasser) skal ikke brukes til ildere. Til hhv. hund og katt må tilsv. preparat benyttes. Skal ikke brukes til kanarifugler.

Bivirkninger

Forbigående pruritus. Hvis dyret slikker påføringsstedet, kan det i enkelttilfeller sees forbigående nevrologiske tegn. Spyttsekresjon kan forekomme enkelte ganger hvis dyret slikker påføringsstedet umiddelbart etter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og forsvinner etter noen minutter. Kan i svært sjeldne tilfeller gi reaksjon på applikasjonsstedet, som fører til forbigående atferdsendringer slik som søvnighet, agitasjon og nedsatt appetitt. Katt og ilder: I sjeldne tilfeller fet pels, erytem og oppkast som forsvinner uten ytterligere behandling. Kan i sjeldne tilfeller gi lokale overfølsomhetsreaksjoner. Hund: I sjeldne tilfeller oppkast. I svært sjeldne tilfeller forbigående lokale overfølsomhetsreaksjoner i huden, inkl. økt kløe, røyting, fet pels og rødhet på applikasjonsstedet, som forsvinner uten ytterligere behandling. I svært sjeldne tilfeller nevrologiske tegn som ataksi og tremor (vanligvis forbigående). Hos 2 av 106 behandlede hunder med hjerteormsykdom, forårsaket av D. immitis og mikrofilaremi, er det sett alvorlige respirasjonssymptomer (hoste, takypné og dyspné). Gastrointestinale symptomer (oppkast, diaré, manglende appetitt) og letargi kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandling av katt og hund <1 kg og ilder <0,8 kg samt syke og svekkede dyr bør baseres på nytte-/risikovurdering. Effekt er ikke testet hos ilder >2 kg, og varighet av effekt kan derfor være redusert. Skal ikke gis i dyrets munn, eller påføres dyrets øyne/ører. Unngå at dyr svelger preparatet eller at det kommer i kontakt med øyne eller munn hos resipient og/eller andre dyr. Viktig at riktig påføringsmetode benyttes og at preparatet påføres på spesifisert applikasjonssted. Dette vil minimere risikoen for at dyret får i seg preparatet ved slikking. Ikke la dyr som nylig er behandlet få slikke hverandre. Ikke la behandlede dyr komme i kontakt med ubehandlede dyr inntil applikasjonsstedet er tørt. Spesiell aktsomhet skal utvises hos collie/old english sheepdog/beslektede raser/krysningsraser av hund, spesielt bør oralt inntak unngås. Hjerteormstatus hos alle dyr >6 måneder som bor i land der tropisk hjerteorm er endemisk, bør kontrolleres før profylaktisk behandling igangsettes. Behandlingen hos katter og ildere med voksen tropisk hjerteorm kan forårsake alvorlige bivirkninger, inkl. død. Hunder med hjerteormsykdom forårsaket av D. immitis og mikrofilaremi har risiko for alvorlige respirasjonssymptomer som kan kreve rask behandling. Infiserte hunder bør behandles med et legemiddel mot voksne hjerteorm. Bruk hos hund med tydelige eller alvorlige symptomer på sykdommen (≥klasse 3) bør baseres på en nøye nytte-/risikovurdering, se også Kontraindikasjoner. Enkelte katter kan få alvorlige infestasjoner med Notoedres cati. Samtidig støttende behandling er nødvendig, da behandling med preparatet alene ikke alltid vil være tilstrekkelig for å forhindre at dyret dør. Bruk bør baseres på en nytte-/risikovurdering av veterinær ved alvorlige kliniske symptomer på T. brevior hos katt, da sikkerhet ikke er klarlagt. Preparatet bør ikke komme i kontakt med vannkilder da det kan være skadelig for vannlevende organismer. Hunder bør ikke få bade i vannkilder i løpet av de første 4 dager etter behandling. Hyppig sjamponering eller hyppig bading kan nedsette effekten. Resistens hos parasitter kan utvikles. Toksisk for fugler, spesielt kanarifugler. Unngå kontakt med hud, øyne og munn ved håndtering av preparatet. Ikke spis, drikk eller røyk under påføring. Vask hender grundig etter bruk. Ikke klapp eller børst dyret før applikasjonsstedet er tørt. Vask straks av søl på hud med såpe og vann. Personer med kjent overfølsomhet for enten benzylalkohol, imidakloprid eller moksidektin bør administrere preparatet med forsiktighet. I meget sjeldne tilfeller kan preparatet forårsake overfølsomhet i huden eller forbigående hudreaksjoner. Hvis preparatet kommer i øynene, skal de skylles grundig med vann. Hvis hud- eller øyesymptomer vedvarer, eller ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp. Løsemidlet kan gi flekker eller skade på visse materialer, inkl. lær, tøy, plast og blanke overflater. La applikasjonsstedet tørke før kontakt med slike materialer.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med andre antiparasittære midler av typen makrosykliske laktoner. Sikkerhet er ikke evaluert når preparatet gis på samme dag som et legemiddel mot voksne hjerteorm.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet er ikke klarlagt. Bruk til avlsdyr/drektige/diegivende dyr er derfor ikke anbefalt.

Dosering 

For å begrense fremtidig seleksjon for resistens skal behandlingsregimet baseres på individuell vurdering og lokal epidemiologisk situasjon. Bruk bør baseres på en diagnose som bekrefter blandingsinfeksjon (eller risiko for infeksjon, der forebyggelse er relevant). Hund:

Kg
kroppsvekt

Pipettetype

Volum
(ml)

Imidakloprid
(mg/kg)

Moksidektin
(mg/kg)

≤4 kg

til små hunder

0,4

minst 10

minst 2,5

4-10 kg

til middels
store hunder

1

10-25

2,5-6,25

10-25 kg

til store hunder

2,5

10-25

2,5-6,25

25-40 kg

til ekstra store hunder

4

10-16

2,5-4

>40 kg

passende kombinasjon av pipetter

Behandling og forebyggelse mot lopper: Loppeangrep forebygges i 4 uker etter 1 behandling. Det kan være nødvendig å kombinere med miljømessig behandling for å bryte loppenes livssyklus i omgivelsene. Som del av behandlingsstrategi mot dermatitt forårsaket av loppeallergi bør preparatet gis med månedlige intervaller. Behandling mot pelslus: 1 engangsdose. Kontroll hos veterinær anbefales etter 30 dager, da enkelte dyr kan behøve en behandling til. Behandling mot øremidd: 1 engangsdose. Kontroll hos veterinær etter 30 dager anbefales, da enkelte dyr kan behøve en behandling til. Skal ikke påføres direkte i øregangen. Ytre øregang bør renses forsiktig for løse partikler ved hver behandling. Behandling mot skabb: 1 engangsdose gis 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Behandling av demodikose: I milde til moderate tilfeller gir 1 engangsdose hver 4. uke i 2-4 måneder markert forbedring av kliniske tegn. Spesielt alvorlige tilfeller kan kreve forlenget og hyppigere behandling. For best mulig respons kan veterinæren etter skjønn påføre Advocate 1 gang pr. uke over en lengre periode. I alle tilfeller bør behandlingen fortsette inntil hudskrapingsprøvene er negative i minst 2 påfølgende måneder. Behandling bør avbrytes hos hunder som ikke viser bedring eller ikke responderer mht. antall midd etter 2 måneders behandling. Alternativ behandling bør gis. Forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (D. immitis): Kan gis månedlig i løpet av hele året. Første dose kan gis umiddelbart etter at myggsesongen er i gang, men ikke senere enn 1 måned etter dette. Behandling bør fortsette med regelmessige månedlige intervaller inntil 1 måned etter at myggsesongen er over. Administrering på samme dag/dato hver måned anbefales. I endemiske områder eller ved reise i endemiske områder kan dyr være infisert med voksne hjerteorm. Før behandling bør derfor råd som gis i Forsiktighetsregler overveies. Preparatet har ikke terapeutisk effekt mot voksen hjerteorm. Forebyggelse av kutan dirofilariose (rundorm i underhudsvevet) (D. repens): Kan gis i løpet av hele året eller minst 1 måned før forventet myggsesong. Behandling bør fortsette månedlig inntil 1 måned etter at myggsesongen er over. Administrering på samme dag/dato hver måned anbefales. Behandling av kutan dirofilariose (rundorm i underhudsvevet) (voksne stadier av Dirofilaria repens): Gis månedlig i 6 påfølgende måneder. Behandling mot mikrofilarier (D. immitis): Gis månedlig i 2 påfølgende måneder. Reduksjon av mikrofilarier (D. repens): Gis månedlig i 4 påfølgende måneder. Effekt mot voksne ormer er ikke vist. Behandling og forebyggelse mot Angiostrongylus vasorum: 1 engangsdose. Kontroll hos veterinær anbefales etter 30 dager, da enkelte dyr kan behøve en behandling til. I endemiske områder vil påføring hver 4. uke forebygge angiostrongylose og uttalt infeksjon. Behandling mot Crenosoma vulpis: 1 engangsdose. Forebyggelse mot Spirocerca lupi: Gis månedlig. Behandling av Eucoleus boehmi: Gis månedlig i 2 påfølgende måneder. For å unngå reinfeksjon bør dyret forhindres fra å spise egen avføring mellom behandlingene. Behandling av øyeormen Thelazia callipaeda: 1 engangsdose. Behandling mot spol-, hake- og piskeorm: I områder der hjerteorm er endemisk kan månedlig behandling signifikant redusere risikoen for reinfeksjon av respektive spol-, hake- eller piskeormer. Kan brukes som del av et sesongmessig forebyggende program mot lopper og gastrointestinale nematoder i ikke-endemiske områder for hjerteorm. Månedlig behandling kan forebygge infeksjoner forårsaket av Uncinaria stenocephala. Katt:

Kg
kroppsvekt

Pipettetype

Volum
(ml)

Imidakloprid
(mg/kg)

Moksidektin
(mg/kg)

≤4 kg

til små katterog ildere

0,4

minst 10

minst 1

4-8 kg

til store katter

0,8

10-20

1-2

>8 kg

passende kombinasjon av pipetter

Behandling og forebyggelse mot lopper: Loppeangrep forebygges i 4 uker etter 1 behandling. Det kan være nødvendig å kombinere med miljømessig behandling for å bryte loppenes livssyklus i omgivelsene. Som del av behandlingsstrategi mot dermatitt forårsaket av loppeallergi bør preparatet gis med månedlige intervaller. Behandling mot øremidd: 1 engangsdose. Kontroll hos veterinær etter 30 dager anbefales, da enkelte dyr kan behøve en behandling til. Skal ikke påføres direkte i øregangen. Behandling mot skabb: 1 engangsdose. Behandling av Eucoleus aerophilus: 1 engangsdose. Forebyggelse av Aelurostrongylus abstrusus: Gis månedlig. Behandling av Aelurostrongylus abstrusus: Gis månedlig i 3 påfølgende måneder. Behandling av Troglostrongylus brevior: Gis månedlig i 2 påfølgende måneder. Behandling av Thelazia callipaeda: 1 engangsdose. Forebyggelse mot hjerteorm: Kan gis månedlig i løpet av hele året. Første dose kan gis umiddelbart etter at myggsesongen er i gang, men ikke senere enn 1 måned etter dette. Behandling bør fortsette med regelmessige månedlige intervaller inntil 1 måned etter at myggsesongen er over. Administrering på samme dag/dato hver måned anbefales. I endemiske områder eller ved reise i endemiske områder kan dyr være infisert med voksne hjerteorm. Før behandling bør derfor råd som gis i Forsiktighetsregler overveies. Preparatet har ikke terapeutisk effekt mot voksen hjerteorm. Behandling mot spol- og hakeorm: I områder der hjerteorm er endemisk kan månedlig behandling signifikant redusere risikoen for reinfeksjon av respektive spol- og hakeormer. Kan brukes som del av et sesongmessig forebyggende program mot lopper og gastrointestinale nematoder i ikke-endemiske områder for hjerteorm. Ilder: En 0,4 ml-pipette (100 mg/ml + 10 mg/ml) gis pr. dyr. Behandling og forebyggelse mot lopper: Loppeangrep forebygges i 3 uker etter 1 behandling. Ved sterkt smittepress kan det være nødvendig å gjenta administreringen etter 2 uker. Forebyggelse mot hjerteorm: Kan gis månedlig i løpet av hele året. Første dose kan gis umiddelbart etter at myggsesongen er i gang, men ikke senere enn 1 måned etter dette. Behandling bør fortsette med regelmessige månedlige intervaller inntil 1 måned etter at myggsesongen er over. I endemiske områder eller ved reise i endemiske områder kan dyr være infisert med voksne hjerteorm. Før behandling bør derfor råd som gis i Forsiktighetsregler overveies. Preparatet har ikke terapeutisk effekt mot voksen hjerteorm. Administrering: Til bruk på hud. Se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning

Inntil 10 ganger anbefalt dose ble tolerert hos hund og katt. 5 ganger anbefalt minimumsdose hver uke i 17 uker hos hunder <6 måneder ble tolerert. Inntil 5 ganger anbefalt dose, gitt annenhver uke i 6 behandlinger, har ikke vist alvorlige bivirkninger hos valper og kattunger. Forbigående mydriase, spyttsekresjon, oppkast og forbigående hurtig åndedrett er observert. Ved oralt inntak kan forbigående nevrologiske tegn som ataksi, utbredt skjelving, okulære symptomer (utvidede pupiller, nedsatt pupillrefleks, nystagmus), unormal respirasjon, spyttsekresjon og oppkast forekomme. Ivermektinsensitive collier tolererte inntil 5 ganger anbefalt dose med månedlige intervaller uten bivirkninger, men sikkerhet ved ukentlige intervaller er ikke undersøkt. Inntil 5 ganger anbefalt dose, gitt annenhver uke som 4 behandlinger viste ikke tegn til bivirkninger eller kliniske tegn hos ildere. Ved utilsiktet oralt inntak bør det gis symptomatisk behandling. Intet kjent spesifikt antidot. Bruk av aktivt kull kan forsøkes.

 

Pakninger

Advocate, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
40 mg + 10 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml) små hunder ≤4 kg 3 × 0,4 ml (endosepipette) 015944 C

Advocate, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
100 mg + 25 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml) middels store hunder >4-10 kg 3 × 1 ml (endosepipette) 015882 C

Advocate, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
250 mg + 62,5 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml) store hunder >10-25 kg 3 × 2,5 ml (endosepipette) 015904 C

Advocate, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
400 mg + 100 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml) ekstra store hunder >25-40 kg 3 × 4 ml (endosepipette) 015855 C

Advocate, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
40 mg + 4 mg (100 mg/ml + 10 mg/ml) små katter ≤4 kg og ildere 3 × 0,4 ml (endosepipette) 015873 C

Advocate, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
80 mg + 8 mg (100 mg/ml + 10 mg/ml) store katter >4-8 kg 3 × 0,8 ml (endosepipette) 015823 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Advocate PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 40 mg + 10 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml)

Advocate PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 40 mg + 4 mg (100 mg/ml + 10 mg/ml)

Advocate PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 80 mg + 8 mg (100 mg/ml + 10 mg/ml)

Advocate PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 100 mg + 25 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml)

Advocate PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 250 mg + 62,5 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml)

Advocate PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 400 mg + 100 mg (100 mg/ml + 25 mg/ml)

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05/2022


Sist endret: 10.05.2022