Xalatan

Pfizer

Glaukommiddel, prostaglandin-F-analog.

ATC-nr.: S01E E01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning 50 μg/ml: 1 ml inneh.: Latanoprost 50 μg, benzalkoniumklorid, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, vannfritt dinatriumfosfat, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Til nedsettelse av intraokulært trykk (IOP) ved glaukom med åpen kammervinkel og ved okulær hypertensjon. Til nedsettelse av IOP hos barn og ungdom med forhøyet IOP og pediatrisk glaukom.

Dosering

Voksne inkl. eldre: 1 dråpe 1 gang daglig. Optimal trykksenkende effekt oppnås hvis preparatet gis om kvelden. Dosen bør ikke overstige 1 dråpe/dag. Hyppigere dosering gir dårligere effekt. Kombinasjonsterapi: Ved kombinasjon med andre øyedråper bør preparatene gis med minst 5 minutters mellomrom.
Barn og ungdom: Samme dosering som til voksne. Ingen data for premature spedbarn. Begrensede data for barn <1 år.
Glemt dose: Behandlingen bør fortsette med 1 dråpe dagen etter.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt.
Administrering: Kontaktlinser bør fjernes før administrering og kan gjeninnsettes etter 15 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Endring i øyefarge: Latanoprost kan gradvis forandre øyefarge gjennom en økning av det brune pigmentet i iris, spesielt hos pasienter med blandet øyefarge (blåbrun, grønnbrun, gråbrun eller gulbrun). Fargeforandringen utvikler seg vanligvis i løpet av de første 8 månedene av behandlingen, men kan hos enkelte komme senere. Progresjon av irispigmentering synker med tid og er stabilt innen 5 år. Fargeendringen er svak i de fleste tilfeller og er ofte ikke observert klinisk. Fargeforandring i rent blå øyne er ikke sett, og fargeendring i rent grå, grønne eller brune øyne er sjelden. Fargeendringen skyldes økt innhold av melanin i melanocyttene i irisstroma, ikke økning av antall melanocytter. Det brune pigmentet rundt pupillen brer seg vanligvis konsentrisk mot periferien, men hele iris eller deler av den kan bli mer brunfarget. Ansamling av pigment i trabekelverket eller i fremre kammer er ikke sett. Latanoprostbehandling kan opprettholdes selv om irispigmentering oppstår. Før behandlingsstart skal pasientene informeres om mulighetene for permanent økt pigmentering. Behandling av ensidig glaukom kan resultere i forskjellig farge på regnbuehinnene (heterochromia iridis). Glaukom: Preparatet bør kun brukes etter grundig overveielse ved inflammatoriske og neovaskulære glaukom eller inflammatoriske tilstander i øyet, samt akutt trangvinklet glaukom. Bør brukes med forsiktighet under den perioperative perioden ved kataraktoperasjoner. Makulaødem: Rapportert hos afake pasienter, pseudofake pasienter med rift i bakre linsekapsel eller forkammerlinser, og hos pasienter med kjent risiko for cystoid makulaødem (som diabetes retinopati og venøs okklusjon i retina), og preparatet bør brukes med forsiktighet til disse pasientene. Herpetisk keratitt: Bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt herpetisk keratitt. Bør unngås ved tilfeller av aktiv herpes simplex keratitt og hos pasienter som tidligere har hatt gjentatte tilfeller av herpetisk keratitt som er spesifikt forbundet med prostaglandinanaloger. Iritt/uveitt: Kan brukes med forsiktighet til pasienter med kjente risikofaktorer som disponerer for iritt/uveitt. Astma/dyspné: Noen tilfeller av forverring av astma eller dyspné er rapportert. Astmatikere behandles med forsiktighet inntil det foreligger tilstrekkelig erfaring. Endringer på øyelokk og -vipper: Fargeendring i huden rundt øyet er sett. Foreløpig erfaring viser at denne type fargeendring ikke er permanent, og har i noen tilfeller reversert under videre behandling. Preparatet kan gi forbigående keratitis punctata. Preparatet kan gradvis endre øyevipper og vellushår i det behandlede øyet og omkringliggende områder (inkl. lengre hår, tykkere hår, pigmentering, antall øyevipper eller hår og øyevipper som vokser i feil retning). Endringer i øyevipper er reversible ved seponering. Nedsatt leverfunksjon: Effekt er ikke studert ved nedsatt leverfunksjon. Konserveringsmidler: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati, øyeirritasjon samt misfarge myke kontaktlinser. Tett oppfølging er nødvendig ved hyppig eller langvarig bruk hos pasienter med tørre øyne eller ved tilstander der kornea er skadet. Kontaktlinser kan absorbere benzalkoniumklorid og må fjernes før administrering, og kan gjeninnsettes etter tidligst 15 minutter. Barn: Hos barn 0-<3 år som primært har PCG (primary congenital glaucoma) er kirurgi fremdeles førstelinjebehandling. Sikkerhet ved langtidsbruk hos barn er ikke fastslått.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E E01
Interaksjonsstudier er kun utført på voksne. Paradoksal forhøyelse i IOP er rapportert etter samtidig okulær administrering av 2 prostaglandinanaloger. Samtidig bruk av 2 eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger- eller derivater er derfor ikke anbefalt. Latanoprost i kombinasjon med timolol, adrenerge agonister eller perorale karboanhydrasehemmere har en additiv effekt.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Det kan ikke utelukkes at latanoprost har uteruskontraherende egenskaper. Preparatet bør derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. Bør derfor ikke brukes under amming.
Fertilitet: Det er ikke sett effekt på fertilitet i dyrestudier, hverken hos hann- eller hunndyr.
Latanoprost

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
Mindre vanligeBrystsmerte
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner, ustabil angina pectoris
Hud
Mindre vanligeUtslett
SjeldneKløe
Infeksiøse
SjeldneHerpetisk keratitt
Luftveier
Mindre vanligeAstma, dyspné
SjeldneAstmaeksaserbasjon
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, myalgi
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, svimmelhet
Øye
VanligeBlefaritt, forandring av øyevipper og vellushår (mørkere, tykkere, lengre, økt antall)1, hyperpigmentering av iris, konjunktival hyperemi, konjunktivitt, øyeirritasjon (svie, kløe, følelse av rusk/sand eller fremmedlegeme på øyet), øyesmerte
Mindre vanligeFotofobi, keratitt, makulaødem (inkl. cystoid makulaødem), uveitt, øyelokksødem
SjeldneEkstra rad med øyevipper ved åpningen av Meiboms kjertler (distichiasis), iriscyste, iritt, korneal erosjon, kornealt ødem, lokale hudreaksjoner på øyelokk, periorbitale endringer og endringer som gir fordypning av øyelokkets fold, periorbitalt ødem, punktkeratitt, trichiasis, tåkesyn, tørre øyne, øyelokkspigmentering

1Primært hos japanere.

Barn og ungdom: 
Korttidssikkerhetsprofil er tilsvarende for voksne og barn.
Bivirkninger sett hyppigere hos barn: Nasofaryngitt og feber.
FrekvensBivirkning
Vanlige
ØyeBlefaritt, forandring av øyevipper og vellushår (mørkere, tykkere, lengre, økt antall)1, hyperpigmentering av iris, konjunktival hyperemi, konjunktivitt, øyeirritasjon (svie, kløe, følelse av rusk/sand eller fremmedlegeme på øyet), øyesmerte
Mindre vanlige
GenerelleBrystsmerte
HjertePalpitasjoner, ustabil angina pectoris
HudUtslett
LuftveierAstma, dyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
ØyeFotofobi, keratitt, makulaødem (inkl. cystoid makulaødem), uveitt, øyelokksødem
Sjeldne
HudKløe
InfeksiøseHerpetisk keratitt
LuftveierAstmaeksaserbasjon
ØyeEkstra rad med øyevipper ved åpningen av Meiboms kjertler (distichiasis), iriscyste, iritt, korneal erosjon, kornealt ødem, lokale hudreaksjoner på øyelokk, periorbitale endringer og endringer som gir fordypning av øyelokkets fold, periorbitalt ødem, punktkeratitt, trichiasis, tåkesyn, tørre øyne, øyelokkspigmentering

1Primært hos japanere.

Barn og ungdom: 
Korttidssikkerhetsprofil er tilsvarende for voksne og barn.
Bivirkninger sett hyppigere hos barn: Nasofaryngitt og feber.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Bør være symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01E E01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv prostanoid-FP-reseptoragonist. Reduserer IOP ved å øke kammervanndrenasjen. Latanoprost er en isopropylester-prodrug som aktiveres ved hydrolyse i passasjen gjennom kornea. Hovedmekanismen er økt uveoskleral drenering, selv om en viss økning av fasiliteten er rapportert. Latanoprost har ikke effekt på produksjonen av kammervann eller på blod-kammervannbarrieren.
Absorpsjon: Godt gjennom kornea. Biotilgjengeligheten av syreformen av latanoprost er ca. 45% etter topikal administrering. Cmax i kammervannet nås etter ca. 2 timer. Senkning av IOP begynner ca. 3-4 timer etter administrering og maks. effekt nås etter 8-12 timer. Trykkreduksjon opprettholdes i minst 24 timer.
Fordeling: Latanoprost distribueres primært til fremre segment, konjunktiva og øyelokk. Kun små mengder når bakre segment. Vd: 0,16 liter/kg.
Halveringstid: 17 minutter.
Metabolisme: Primært i lever.
Utskillelse: Primært via urin. Clearance er 0,4 liter/time/kg. Pediatri: Systemisk eksponering for syreformen av latanoprost var ca. 2 ganger høyere hos barn fra 3 til <12 år og 6 ganger høyere hos barn <3 år sammenlignet med voksne, men en bred sikkerhetsmargin for systemiske bivirkninger ble opprettholdt. Ingen akkumulering av syreformen av latanoprost i systemisk sirkulasjon er sett ved steady state.

Oppbevaring og holdbarhet

Beskyttes mot lys. Oppbevares ved høyst 25°C og brukes innen 4 uker etter 1. åpning.

Sist endret: 03.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.10.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Xalatan, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 μg/ml3 × 2,5 ml (plastflaske)
486464
SPC_ICONBlå resept
-
225,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

korneal erosjon (hornhinneerosjon): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.