VFEND

Pfizer

Antimykotikum, triazolderivat.

ATC-nr.: J02A C03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk



Miljørisiko i Norge
 J02A C03
Vorikonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vorikonazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av vorikonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vorikonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg: 1 ml ferdigblandet infusjonsvæske inneh.: Vorikonazol 10 mg, sulfobutyleter betacyklodekstrinnatrium (SBECD), vann til injeksjonsvæsker.


PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon 40 mg/ml: 1 ml ferdig tilberedt mikstur inneh.: Vorikonazol 40 mg, sukrose, kolloidal silika, xantangummi, natriumsitrat, sitronsyre, natriumbenzoat (E 211), renset vann. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Appelsinsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg og 200 mg: Hver tablett inneh.: Vorikonazol 50 mg, resp. 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne og barn >2 år: Behandling av invasiv aspergillose. Behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter. Behandling av flukonazolresistente, alvorlige, invasive candidainfeksjoner (inkl. C. krusei) og alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av Scedosporium spp. og Fusarium spp. Vorikonazol skal primært gis til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. Profylakse mot invasive soppinfeksjoner hos høyrisikopasienter med allogent, hematopoetisk stamcelletransplantat (HSCT).

Dosering

Behandling av infeksjoner hos voksne, ungdom 12-14 år (≥50 kg) og 15-17 år (uavhengig av kroppsvekt): Behandlingen må startes med spesifisert startdoseregime for å oppnå plasmanivå tilnærmet steady state på dag 1. Pga. høy oral biotilgjengelighet (96%) er bytte mellom i.v. og oral bruk mulig når dette er klinisk indisert.

 

Intravenøs

Oral

 

 

Pasienter ≥40 kg1

Pasienter <40 kg1

Startdoseregime
(første 24 timer)

6 mg/kg
hver 12. time

400 mg (10 ml)
hver 12. time

200 mg (5 ml)
hver 12. time

Vedlikeholdsdose
(etter første 24 timer)

4 mg/kg
2 ganger daglig

200 mg (5 ml)
2 ganger daglig

100 mg (2,5 ml)
2 ganger daglig

1Gjelder også pasienter ≥15 år.Behandlingsvarighet: Behandlingstiden bør være kortest mulig, avhengig av pasientens kliniske og mykologiske respons. Langtidseksponering for vorikonazol >180 dager (6 måneder) krever grundig nytte-/risikovurdering. Dosejustering: Ved utilstrekkelig respons, kan oral vedlikeholdsdose økes til 300 mg 2 ganger daglig eller til 150 mg 2 ganger daglig for pasienter <40 kg/≥15 år. Hvis pasienten ikke tolererer behandling med en høyere dose, reduseres den orale dosen trinnvis med 50 mg av gangen til en vedlikeholdsdose på 200 mg 2 ganger daglig (eller 100 mg 2 ganger daglig for pasienter <40 kg/≥15 år). Hvis pasienten ikke tolererer i.v. behandling med 4 mg/kg 2 ganger daglig, reduseres dosen til 3 mg/kg 2 ganger daglig.
Behandling av infeksjoner hos barn 2-11 år og ungdom 12-14 år med lav kroppsvekt (<50 kg): En i.v. dose på 8 mg/kg gir ca. 2 ganger så høy vorikonazoleksponering som en oral dose på 9 mg/kg. Oral dosering til barn er basert på studier hvor vorikonazol ble gitt som mikstur. Bioekvivalensen mellom mikstur og tabletter er ikke undersøkt hos barn. Det anbefales derfor å bruke mikstur til barn i alderen 2-11 år. Dosering til ungdom 12-14 år med lav kroppsvekt (<50 kg) bør være som til barn, da metabolismen kan være mer lik som hos barn enn hos ungdom/voksne.

 

Intravenøs

Oral

Startdoseregime
(første 24 timer)

9 mg/kg hver 12. time

Ikke anbefalt

Vedlikeholdsdose
(etter første 24 timer)

8 mg/kg 2 ganger daglig

9 mg/kg 2 ganger daglig
(maks. 350 mg 2 ganger daglig)

Dosejustering: Ved utilstrekkelig respons, kan i.v. dose økes trinnvis med 1 mg/kg (eller 50 mg/trinn ved maks. oral dose på 350 mg ved oppstart). I.v. behandlingsstart anbefales, oralt regime bør kun vurderes ved signifikant klinisk forbedring. Hvis behandlingen ikke tolereres, reduseres dosen trinnvis med 1 mg/kg (eller 50 mg/trinn ved maks. oral dose på 350 mg ved oppstart). Behandlingsvarighet: Behandlingen bør være kortest mulig, avhengig av pasientens kliniske og mykologiske respons. Langtidsbehandling utover 6 måneder krever grundig nytte-/risikovurdering. Behandlingsvarighet med i.v. formulering skal ikke overstige 6 måneder.
Profylakse hos voksne og barn >2 år: Bør initieres på transplantasjonsdagen, og kan gis i inntil 100 dager. Bør være kortest mulig, avhengig av risikoen for å utvikle invasive soppinfeksjoner (IFI), definert ved nøytropeni eller immunsuppresjon. Bør ikke fortsette utover 180 dager etter transplantasjon ved vedvarende immunsuppresjon eller transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD). Doseringsregime for profylakse er det samme som for behandling i de respektive aldersgruppene. Sikkerhet og effekt av bruk utover 180 dager er ikke tilstrekkelig undersøkt og krever grundig nytte-/risikovurdering. Dosejusteringer ved manglende effekt eller behandlingsrelaterte bivirkninger anbefales ikke. Ved behandlingsrelaterte bivirkninger bør seponering av vorikonazol og bruk av alternative antimykotiske midler vurderes.
Dosejusteringer ved samtidig administrering (gjelder både for behandling og profylakse): Kan kombineres med fenytoin hvis vedlikeholdsdosen av vorikonazol økes fra 200 mg til 400 mg oralt 2 ganger daglig (fra 100 mg til 200 mg oralt 2 ganger daglig for pasienter <40 kg), eller til 5 mg/kg i.v. 2 ganger daglig. Kombinasjon av vorikonazol oralt med rifabutin bør unngås, men dersom kombinasjonen er strengt nødvendig, kan vedlikeholdsdosen av vorikonazol økes fra 200 mg til 350 mg oralt 2 ganger daglig (fra 100 mg til 200 mg oralt 2 ganger daglig for pasienter <40 kg). Kan kombineres med rifabutin i.v. hvis vedlikeholdsdosen av vorikonazol økes til 5 mg/kg. Kan kombineres med efavirenz hvis vedlikeholdsdosen av vorikonazol økes til 400 mg hver 12. time og efavirenzdosen reduseres med 50%, dvs. til 300 mg 1 gang daglig. Når behandling med vorikonazol avsluttes, benyttes efavirenz startdose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved lett til moderat levercirrhose anbefales standard startdoseregime og halv vedlikeholdsdose. Nedsatt nyrefunksjon: Ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør fortrinnsvis vorikonazol tabletter eller mikstur anvendes. Hvis i.v. bruk likevel benyttes, bør serumkreatinin overvåkes nøye og bytte til tabletter eller mikstur vurderes ved ev. økning. Barn <2 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått (se Bivirkninger). Barn 2-11 år med nedsatt lever-/nyrefunksjon: Bruk er ikke undersøkt. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Pulver til mikstur: Tilberedes umiddelbart før utlevering/bruk. Bank på flasken for å løsne pulveret. Fyll medfølgende målebeger til toppen av den markerte linjen. Tilsett 2 målebegre med renset vann, totalt 46 ml (et målebeger er gradert for å måle opp 23 ml). Lukk flasken og rist kraftig i ca. 1 minutt. Ta av den barnesikrede kapselen og press flaskeadapteren inn på flaskehalsen. Sett på kapselen igjen. Se for øvrig pakningsvedlegget. Etter tilberedning er suspensjonsvolumet 75 ml, som gir et uttrekkbart volum på 70 ml.
Administrering: Pulver til infusjonsvæske: Rekonstitueres og fortynnes før bruk. Infusjonsvæsken skal ikke gis som bolusinjeksjon. Bør gis med maks. hastighet 3 mg/kg/time over 1-3 timer. Skal ikke infunderes samtidig i samme slange eller kanyle som andre parenterale produkter. Elektrolyttforstyrrelser som hypokalemi, -magnesemi og -kalsemi bør korrigeres før behandlingsstart. Skal ikke gis samtidig med blodprodukter eller enhver kortvarig infusjon av konsentrerte elektrolyttoppløsninger, selv om de to infusjonene går i adskilte slanger. Infusjon av total parenteral ernæring (TPN) kan gis samtidig med vorikonazol, men ikke i samme slange eller kanyle. Dersom TPN infunderes gjennom et flerveis kateter, må det gis gjennom en annen port enn den som brukes til vorikonazol. Natriumbikarbonat 4,2% infusjonsvæske er ikke forlikelig med vorikonazol, og anbefales ikke som fortynningsmiddel. Forlikelighet med andre konsentrasjoner er ukjent. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er nevnt i veiledningen i pakningen. Pulver til mikstur: Ristes i ca. 10 sekunder før hver bruk. Bruk medfølgende målesprøyte. Skal tas minst 1 time før eller 2 timer etter mat. Tabletter: Skal tas minst 1 time før eller 1 time etter mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av CYP3A4-substratene astemizol, cisaprid, pimozid, kinidin eller terfenadin, da økt plasmanivå av disse legemidlene kan føre til QTC-forlengelse og i sjeldne tilfeller torsades de pointes. Samtidig bruk av rifampicin, karbamazepin og langtidsvirkende barbiturater (f.eks. fenobarbital, mefobarbital), da disse legemidlene sannsynligvis vil senke plasmanivået av vorikonazol betydelig. Samtidig bruk av vorikonazol og høy dose ritonavir (400 mg eller mer 2 ganger daglig), da ritonavir ved denne doseringen gir en betydelig reduksjon av plasmanivået av vorikonazol hos friske individer. Samtidig bruk av standard vorikonazoldoser (200 mg 2 ganger daglig) og efavirenzdoser på 400 mg 1 gang daglig eller høyere er kontraindisert, da efavirenz ved denne doseringen gir betydelig reduksjon av plasmanivået av vorikonazol hos friske individer. Vorikonazol øker også plasmanivået av efavirenz betydelig. Samtidig bruk av ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin), som er CYP3A4-substrater, da økt plasmanivå av disse legemidlene kan føre til ergotisme. Samtidig bruk av vorikonazol og sirolimus, da vorikonazol sannsynligvis vil øke plasmanivået av sirolimus betydelig. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Overfølsomhetsreaksjoner for andre azoler. Hjerte/kar: Vorikonazol er assosiert med QTC-forlengelse, selv om overstigning av 500 msek-terskelen ikke er sett. Sjeldne tilfeller av torsades de pointes er sett ved risikofaktorer i anamnesen, som kardiotoksisk kjemoterapi, kardiomyopati, hypokalemi og samtidig bruk av andre legemidler som kan ha vært medvirkende. Brukes med forsiktighet ved potensielle proarytmiske tilstander, som f.eks. medfødt eller ervervet QTC-forlengelse, kardiomyopati (spesielt med hjertesvikt), sinusbradykardi, eksisterende symptomatiske arytmier, eller samtidig bruk av andre legemidler kjent for å gi QTC-forlengelse. Elektrolyttforstyrrelser som f.eks. hypokalemi, -magnesemi og -kalsemi skal overvåkes, og om nødvendig korrigeres, før og under vorikonazolbehandling. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Er sett ved i.v. bruk, hovedsakelig rødme og kvalme. Avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad må seponering vurderes. Lever/nyre: Pasienten skal overvåkes mhp. utvikling av unormal nyrefunksjon eller levertoksisitet. Klinisk oppfølging skal inkludere laboratorieevaluering av leverfunksjon, spesielt ASAT og ALAT, ved oppstart og minst ukentlig den 1. behandlingsmåneden, samt evaluering av serumkreatinin mhp. nyrefunksjon. Seponer behandlingen ved markant forhøyede verdier på leverfunksjonsprøver, med mindre medisinsk nytte-/risikovurdering berettiger fortsatt bruk. Kontroll av leverfunksjonen skal utføres hos både barn og voksne. Nedsatt leverfunksjon er normalt reversibel ved seponering. Hud: Fototoksisitet: Er sett, inkl. reaksjoner som efelider, lentigo, aktinisk keratose og pseudoporfyri. Alle pasienter, inkl. barn, bør unngå eksponering for direkte sollys under behandlingen, og ved behov bruke beskyttende klær eller solkrem med høy solfaktor. Plateepitelkarsinom (SCC): Er sett. Ved fototoksisitet bør tverrfaglige råd søkes. Seponering og bruk av alternative antimykotika bør vurderes, og pasienten bør henvises til dermatolog. Systematisk og regelmessig vurdering bør utføres når behandling fortsetter, slik at ev. premaligne lesjoner kan oppdages og behandles tidlig. Ved funn av premaligne hudlesjoner eller plateepitelkarsinomer bør vorikonazol seponeres. Eksfoliative hudreaksjoner: Alvorlige hudbivirkninger (SCAR), som Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), som kan være livstruende eller fatale, er sett. Ved utslett skal pasienten kontrolleres nøye, og vorikonazol seponeres hvis utslettet utvikler seg. Langtidsbehandling: Langtidseksponering (behandling eller profylakse) >180 dager (6 måneder) krever grundig nytte-/risikovurdering. SCC er sett. Det bør vurderes om eksponering for vorikonazol bør begrenses. Ikke-infeksiøs periostitt med forhøyet nivå av fluor og alkalisk fosfatase er sett hos transplanterte. Ved skjelettsmerter og radiologiske funn forenlig med periostitt bør seponering vurderes etter tverrfaglig diskusjon. Øye: Langvarige bivirkninger (bl.a. uklart syn, optisk nevritt og papillødem) er sett. Forbigående og reversible synsendringer kan oppstå, og opphører hos de fleste spontant innen 60 minutter. Pankreas: Pasienter, spesielt barn, med risikofaktorer for akutt pankreatitt (f.eks. nylig kjemoterapi, hematopoetisk stamcelletransplantasjon), skal overvåkes nøye under behandlingen. Vurder ev. kontroll av amylase/lipase i serum. Barn og ungdom: Økte leverenzymverdier er sett oftere hos barn. Oral biotilgjenglighet kan være begrenset hos barn fra 2-11 år med malabsorpsjon og svært lav kroppsvekt for alderen. I slike tilfeller anbefales i.v. bruk. Hyppigheten av fototoksisitetsreaksjoner er høyere i den pediatriske populasjonen. Da utvikling mot SCC er sett, er strenge tiltak for lysbeskyttelse sterkt anbefalt. Barn som opplever fotoaldringsskader som f.eks. lentiginer eller efelider, bør unngå sol. Pasienten bør ha dermatologisk oppfølging, selv etter seponering. Profylakse: Ved profylakserelaterte bivirkninger (levertoksisitet, alvorlige hudreaksjoner inkl. fototoksisitet og SCC, alvorlige eller langvarige synsforstyrrelser og periostitt) bør seponering og bruk av alternative antimykotika vurderes. Andre legemidler: Samtidig bruk av lav dose ritonavir (100 mg 2 ganger daglig), fenytoin eller rifabutin skal unngås dersom nytte ikke oppveier risiko. Ved samtidig bruk av vorikonazol og efavirenz skal dosene justeres, se Dosering. Samtidig bruk av everolimus anbefales ikke, da vorikonazol forventes å gi en signifikant økning av everolimuskonsentrasjonen. Tilstrekkelige data for doseringsanbefalinger i slike tilfeller finnes ikke. Ved samtidig bruk av vorikonazol og metadon anbefales hyppig overvåkning av bivirkninger og toksisitet, inkl. QTC-forlengelse. Hjelpestoffer: Hvert hetteglass inneholder 217,6 mg natrium, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Tablettene inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Miksturen inneholder sukrose, og skal ikke gis ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, sukrose-isomaltasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Synsendringer kan oppstå, og pasienten må unngå potensielt farlige situasjoner, som å kjøre bil eller betjene maskiner, hvis slike symptomer oppstår.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J02A C03
Interagerer med hemmere eller induktorer av CYP2C19, CYP2C9 og CYP3A4 (se Kontraindikasjoner). Vorikonazol kan øke plasmanivåene av substanser som metaboliseres via disse CYP-enzymene. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av legemidler kjent for å gi QTC-forlengelse. Dersom det i tillegg er potensiale for at vorikonazol kan øke plasmanivået av substanser som metaboliseres via CYP450-isoenzymer (noen antihistaminer, kinidin, cisaprid, pimozid), er samtidig bruk kontraindisert. Samtidig bruk av efavirenz i standard doser er kontraindisert. Dosejusteringer er nødvendig ved samtidig bruk av lav dose efavirenz (300 mg 1 gang daglig). Samtidig bruk av rifabutin eller lavdose ritonavir (100 mg 2 ganger daglig) bør unngås, dersom nytte ikke oppveier risiko (se Dosering). Samtidig bruk av everolimus anbefales ikke, da vorikonazol forventes å gi en signifikant økning av everolimuskonsentrasjonen. Overvåkning for vorikonazolassosierte bivirkninger anbefales, hvis brukt sekvensielt etter flukonazol. Samtidig bruk av fenytoin bør unngås dersom nytte ikke oppveier risiko. Ved samtidig bruk anbefales nøye overvåkning av plasmanivåene av fenytoin, og vorikonazoldosen skal justeres (se Dosering). Ved samtidig bruk av antikoagulantia (warfarin eller andre kumariner), anbefales nøye overvåkning av protrombintid eller andre passende antikoagulasjonstester, og antikoagulantiadosen bør justeres ved behov. Samtidig bruk av benzodiazepiner vil trolig øke plasmanivåene av benzodiazepiner som metaboliseres av CYP3A4, og føre til en forlenget sedativ effekt. Dosereduksjon av benzodiazepiner bør vurderes ved samtidig bruk. Økt risiko for nefrotoksisitet ved samtidig inntak av ciklosporin eller takrolimus. Dosen ciklosporin eller takrolimus bør hhv. halveres eller reduseres til en tredjedel når behandling med vorikonazol initieres hos pasienter som allerede får ciklosporin eller takrolimus. Ved seponering må konsentrasjonen av ciklosporin og takrolimus følges nøye, og dosen økes ved behov. Dosereduksjon av alfentanil, fentanyl og andre korttidsvirkende opiater med struktur liknende alfentanil, samt oksykodon og andre langtidsvirkende opiater som metaboliseres via CYP3A4, bør vurderes ved kombinasjon med vorikonazol. Utvidet og hyppig overvåkning for respirasjonsdepresjon og andre opiat-assosierte bivirkninger anbefales. Samtidig bruk av metadon kan gi økte metadonnivåer. Hyppig overvåkning av bivirkninger og toksisitet, inkl. QTC-forlengelse, anbefales. Dosereduksjon av metadon kan være nødvendig. Hyppig overvåkning av bivirkninger og toksisitet relatert til NSAID anbefales. Dosejustering av NSAID kan være nødvendig. Når vorikonazol gis til pasienter som allerede behandles med omeprazol (≥40 mg), bør omeprazoldosen halveres. Andre protonpumpehemmere som er CYP2C19-substrater kan også påvirkes av vorikonazol (økt plasmanivå). Overvåkning av bivirkninger relatert til orale antikonseptiva, samt bivirkninger relatert til vorikonazol, anbefales når disse gis samtidig. Vorikonazol kan øke plasmanivåene av statiner som metaboliseres via CYP3A4, noe som kan føre til rabdomyolyse. Dosereduksjon av statiner bør vurderes. Vorikonazol kan øke plasmanivåene av sulfonylureapreparater og forårsake hypoglykemi. Nøye overvåkning av blodsukkeret anbefales, og dosereduksjon av sulfonylurea bør vurderes. Vorikonazol kan øke plasmanivåene av vinkaalkaloider og føre til nevrotoksisitet. Dosereduksjon av vinkaalkaloider bør vurderes. Vorikonazol kan hemme metabolismen av hiv-proteasehemmere, og non-nukleosid revers transkriptasehemmere (NNRTI). Disse substansene kan også hemme metabolismen av vorikonazol. Nøye overvåkning mht. legemiddeltoksisitet og/eller effektmangel, samt dosejustering, kan være nødvendig. Ingen dosejustering er nødvendig ved samtidig bruk av cimetidin, digoksin, indinavir, makrolidantibiotika, mykofenolsyre, prednisolon eller ranitidin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke fordelen for moren klart oppveier potensiell risiko for fosteret. Fertile kvinner skal alltid bruke sikker prevensjon under behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Amming må opphøre ved igangsetting av behandling.
Vorikonazol

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Alvorlighetsgraden av bivirkninger er generelt lett til moderat.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAgranulocytose (inkl. febril nøytropeni, nøytropeni), anemi, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni (inkl. primær immun trombocytopeni)
Mindre vanligeBenmargssvikt, eosinofili, lymfadenopati
SjeldneDisseminert intravaskulær koagulasjon
Endokrine
Mindre vanligeBinyrebarksvikt, hypotyreoidisme
SjeldneHypertyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
VanligeDyspepsi, forstoppelse, gingivitt, keilitt
Mindre vanligeDuodenitt, gastroenteritt, glossitt, pankreatitt, peritonitt, tungeødem
Generelle
Svært vanligeFeber
VanligeAnsiktsødem (inkl. periorbitalt ødem, leppeødem, ødem i munnen), asteni, brystsmerte, frysninger
Mindre vanligeInfluensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet
Hjerte
VanligeBradykardi, supraventrikulær arytmi, takykardi
Mindre vanligeForlenget QT-tid, supraventrikulær takykardi, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi, ventrikulære ekstrasystoler
SjeldneAV-blokk grad III, grenblokk, nodal rytme, torsades de pointes
Hud
Svært vanligeHudutslett
VanligeAlopesi, eksfoliativ dermatitt, erytem, kløe, makulopapuløst utslett
Mindre vanligeAllergisk dermatitt, eksem, fototoksisitet, makuløst utslett, papuløst utslett, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, urticaria
SjeldneAktinisk keratose, angioødem, DRESS, erythema multiforme, legemiddelutslett, pseudoporfyri, psoriasis, toksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvensFregner, kutan lupus erythematosus, lentigo
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
SjeldneAnafylaktoid reaksjon
Infeksiøse
VanligeSinusitt
Mindre vanligePseudomembranøs kolitt
Kar
VanligeFlebitt, hypotensjon
Mindre vanligeLymfangitt, tromboflebitt
Lever/galle
Svært vanligeUnormal leverfunksjonstest
VanligeGulsott, hepatitt (inkl. legemiddelutløst leverskade, toksisk hepatitt, hepatocellulær skade, hepatotoksisitet), kolestatisk gulsott
Mindre vanligeGallestein, hepatomegali, kolecystitt, leversvikt
Luftveier
Svært vanligePustebesvær (inkl. dyspné, anstrengelsesdyspné)
VanligeAkutt lungesviktsyndrom, lungeødem
Muskel-skjelettsystemet
VanligeRyggsmerter
Mindre vanligeArtritt
Ukjent frekvensPeriostitt
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeHypertoni (inkl. nakkestivhet, tetani), krampeanfall, parestesi, somnolens, svimmelhet, synkope, tremor
Mindre vanligeAtaksi, dysgeusi, ekstrapyramidale forstyrrelser (inkl. akatisi, parkinsonisme), encefalopati (inkl. hypoksisk-iskemisk encefalopati, metabolsk encefalopati), hjerneødem, hypoestesi, perifer nevropati
SjeldneGuillain-Barrés syndrom, hepatisk encefalopati, nystagmus
Nyre/urinveier
VanligeAkutt nyresvikt, hematuri
Mindre vanligeNefritt, proteinuri, renal tubulær nekrose
Psykiske
VanligeAgitasjon, angst, depresjon, forvirring, hallusinasjon, insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligePerifert ødem
VanligeHypoglykemi, hypokalemi, hyponatremi
Svulster/cyster
Ukjent frekvensPlateepitelkarsinom
Undersøkelser
VanligeØkt kreatinin i blod
Mindre vanligeØkt karbamid i blod, økt kolesterol
Øre
Mindre vanligeHypakusi, tinnitus, vertigo
Øye
Svært vanligeSynsforstyrrelse (inkl. uklart syn, fotofobi, kloropsi, kromatopsi, fargeblindhet, cyanopsi, øyelidelser, regnbuesyn, nattblindhet, oscillopsi, fotopsi, flimmerskotom, nedsatt synsskarphet, visuell lyshet, synsfeltdefekter, mouches volantes, xantopsi)
VanligeRetinal blødning
Mindre vanligeBlefaritt, diplopi, okulogyr krise, papilleødem, skleritt, sykdom i synsnerven (langvarig optikusnevritt)
SjeldneKorneal opasitet, optikusatrofi

Barn: Bivirkningsprofilen for barn 2-11 år er tilsv. den for voksne, men data indikerer mulig høyere forekomst av økte leverenzymer og hudreaksjoner hos barn enn hos voksne. For barn <2 år er følgende sett i studie (hvor sammenheng med vorikonazol ikke kan utelukkes): Fotosensitivitetsreaksjoner, arytmier, pankreatitt, økte bilirubinnivåer i blod, økte leverenzymer, utslett og papillødem. Pankreatitt er sett hos pediatriske pasienter etter markedsføring.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
GenerelleFeber
HudHudutslett
Lever/galleUnormal leverfunksjonstest
LuftveierPustebesvær (inkl. dyspné, anstrengelsesdyspné)
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringPerifert ødem
ØyeSynsforstyrrelse (inkl. uklart syn, fotofobi, kloropsi, kromatopsi, fargeblindhet, cyanopsi, øyelidelser, regnbuesyn, nattblindhet, oscillopsi, fotopsi, flimmerskotom, nedsatt synsskarphet, visuell lyshet, synsfeltdefekter, mouches volantes, xantopsi)
Vanlige
Blod/lymfeAgranulocytose (inkl. febril nøytropeni, nøytropeni), anemi, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni (inkl. primær immun trombocytopeni)
GastrointestinaleDyspepsi, forstoppelse, gingivitt, keilitt
GenerelleAnsiktsødem (inkl. periorbitalt ødem, leppeødem, ødem i munnen), asteni, brystsmerte, frysninger
HjerteBradykardi, supraventrikulær arytmi, takykardi
HudAlopesi, eksfoliativ dermatitt, erytem, kløe, makulopapuløst utslett
InfeksiøseSinusitt
KarFlebitt, hypotensjon
Lever/galleGulsott, hepatitt (inkl. legemiddelutløst leverskade, toksisk hepatitt, hepatocellulær skade, hepatotoksisitet), kolestatisk gulsott
LuftveierAkutt lungesviktsyndrom, lungeødem
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeHypertoni (inkl. nakkestivhet, tetani), krampeanfall, parestesi, somnolens, svimmelhet, synkope, tremor
Nyre/urinveierAkutt nyresvikt, hematuri
PsykiskeAgitasjon, angst, depresjon, forvirring, hallusinasjon, insomni
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi, hypokalemi, hyponatremi
UndersøkelserØkt kreatinin i blod
ØyeRetinal blødning
Mindre vanlige
Blod/lymfeBenmargssvikt, eosinofili, lymfadenopati
EndokrineBinyrebarksvikt, hypotyreoidisme
GastrointestinaleDuodenitt, gastroenteritt, glossitt, pankreatitt, peritonitt, tungeødem
GenerelleInfluensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet
HjerteForlenget QT-tid, supraventrikulær takykardi, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi, ventrikulære ekstrasystoler
HudAllergisk dermatitt, eksem, fototoksisitet, makuløst utslett, papuløst utslett, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøsePseudomembranøs kolitt
KarLymfangitt, tromboflebitt
Lever/galleGallestein, hepatomegali, kolecystitt, leversvikt
Muskel-skjelettsystemetArtritt
NevrologiskeAtaksi, dysgeusi, ekstrapyramidale forstyrrelser (inkl. akatisi, parkinsonisme), encefalopati (inkl. hypoksisk-iskemisk encefalopati, metabolsk encefalopati), hjerneødem, hypoestesi, perifer nevropati
Nyre/urinveierNefritt, proteinuri, renal tubulær nekrose
UndersøkelserØkt karbamid i blod, økt kolesterol
ØreHypakusi, tinnitus, vertigo
ØyeBlefaritt, diplopi, okulogyr krise, papilleødem, skleritt, sykdom i synsnerven (langvarig optikusnevritt)
Sjeldne
Blod/lymfeDisseminert intravaskulær koagulasjon
EndokrineHypertyreoidisme
HjerteAV-blokk grad III, grenblokk, nodal rytme, torsades de pointes
HudAktinisk keratose, angioødem, DRESS, erythema multiforme, legemiddelutslett, pseudoporfyri, psoriasis, toksisk epidermal nekrolyse
ImmunsystemetAnafylaktoid reaksjon
NevrologiskeGuillain-Barrés syndrom, hepatisk encefalopati, nystagmus
ØyeKorneal opasitet, optikusatrofi
Ukjent frekvens
HudFregner, kutan lupus erythematosus, lentigo
Muskel-skjelettsystemetPeriostitt
Svulster/cysterPlateepitelkarsinom

Barn: Bivirkningsprofilen for barn 2-11 år er tilsv. den for voksne, men data indikerer mulig høyere forekomst av økte leverenzymer og hudreaksjoner hos barn enn hos voksne. For barn <2 år er følgende sett i studie (hvor sammenheng med vorikonazol ikke kan utelukkes): Fotosensitivitetsreaksjoner, arytmier, pankreatitt, økte bilirubinnivåer i blod, økte leverenzymer, utslett og papillødem. Pankreatitt er sett hos pediatriske pasienter etter markedsføring.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hemodialyse kan bidra med å fjerne vorikonazol.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: J02A C03

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret triazol antimykotikum med antimykotisk effekt mot Candida-arter (inkl. flukonazol-resistente C. krusei og resistente arter av C. glabrata og C. albicans) og fungicid aktivitet mot alle Aspergillus-arter som er testet. I tillegg fremviser vorikonazol in vitro fungicid aktivitet mot emerging sopp-patogener, inkl. slike som Scedosporium eller Fusarium som har begrenset følsomhet overfor eksisterende antimykotiske midler.
Virkningsmekanisme: Hemming av sopp-CYP450-mediert 14α-lanosterol demetylering, et essensielt trinn i ergosterol-biosyntesen. Akkumulering av 14α-metylsteroler korrelerer med påfølgende tap av ergosterol i soppens cellemembran, og kan være årsaken til antifungal effekt av vorikonazol. Vorikonazol er vist å være mer selektiv for fungale CYP450-enzymer enn for ulike mammalske CYP450-enzymsystem.
Absorpsjon: Hurtig og nesten fullstendig ved oral administrering, med Cmax 1-2 timer etter dosering. Oral biotilgjengelighet ca. 96%. Gjentatt dosering ved måltider med høyt fettinnhold reduserer Cmax og AUCt med hhv. 34% og 24% for tabletter og 58% og 37% for mikstur.
Proteinbinding: Ca. 58%.
Fordeling: Vdss ca. 4,6 liter/kg, noe som tyder på utstrakt vevsdistribusjon.
Halveringstid: Terminal t1/2 er doseavhengig og er ca. 6 timer ved 200 mg (oralt). Pga. ikke-lineær farmakokinetikk, er den terminale t1/2 ikke anvendelig til beregning av akkumulering eller eliminasjon av vorikonazol.
Metabolisme: Via CYP2C19, CYP2C9 og CYP3A4.
Utskillelse: Elimineres via hepatisk metabolisme. <2% av dosen utskilles uforandret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Pulver til infusjonsvæske: Ferdigblandet oppløsning er holdbar i inntil 24 timer i kjøleskap (2-8°C). Pulver til mikstur: Før tilberedning: Skal oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter tilberedning: Holdbar i 14 dager og skal oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Sist endret: 14.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.12.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


VFEND, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg1 stk. (hettegl.)
004352
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1077,80C

VFEND, PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 mg/ml70 ml
016382
SPC_ICONBlå resept
-
5295,80C

VFEND, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg30 stk. (blister)
009278
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1605,50 (trinnpris 1505,30)C
200 mg30 stk. (blister)
387442
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
5913,00 (trinnpris 5644,30)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

aktinisk keratose (solar keratose): Områder på huden hvor det på grunn av langvarig utsettelse for sollys eller solariebruk oppstår små skjellende flekker. Sees hyppigst i ansiktet, på ører, i hodebunnen hos menn som tidlig har mistet håret, på håndrygger, underarmer og skinneben.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

binyrebarksvikt (binyrebarkinsuffisiens): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cyanopsi (blålig syn, blått syn): En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som blått.

cyp (cytokrom p-450, cyp450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

cyp2c19: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C19-hemmere og CYP2C19-induktorer.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

disseminert intravaskulær koagulasjon (dic, forbrukskoagulopati): En sykdomstilstand der blodkomponenter som inngår i blodlevringen danner en mengde blodpropper. Det er mange årsaker til at dette skjer. I de fleste tilfellene oppstår det hudskader, og i fremskredne tilfeller oppstår omfattende blødninger.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

fototoksisitet: Fototoksisitet betyr at huden etter samtidig eksponering for lys og f.eks. et legemiddel, kan bli overfølsom. Dette skyldes at lyset forårsaker giftige reaksjoner, som er skadelige for huden. Dette utnyttes også i en behandlingsmetode, kalt fotodynamisk terapi. Fotodynamisk terapi er en relativt ny behandlingsform som bl.a. brukes ved hudkreft.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

gingivitt (tannkjøttbetennelse): Betennelse i kanten av tannkjøttet. Er en forløper til periodontitt, som er en alvorlig betennelse. Symptomer kan være blødende tannkjøtt ved tannpussing og at tannkjøttet er rødt og hovent.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hepatisk encefalopati (leverencefalopati): Forstyrrelse i hjernen som skyldes nedsatt leverfunksjon.

hepatomegali (forstørret lever, leverforstørrelse): Forstørret lever. Kan være forårsaket av en rekke forhold, som for eksempel virusinfeksjon, rus, alkoholmisbruk og kreft.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kloropsi: En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som grønt.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kromatopsi: En synsforstyrrelse med unormalt fargesyn

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malabsorpsjon: Redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

oscillopsi: En oppfatning av at stasjonære objekter i visuelle omgivelser svinger.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

primær immun trombocytopeni (immunologisk trombocytopeni, idiopatisk trombocytopenisk purpura, itp, immun trombocytopenisk purpura): Tilstand med lavt antall blodplater. Gir små hudblødninger og blåmerker.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sedativ: Avslappende, beroligende.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.

xantopsi: En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som gult.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.