Trampalgin

Karo Pharma

Analgetikum.

ATC-nr.: N02A J13

   

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N02B E01
Paracetamol
 
PNEC: 46 μg/liter
Salgsvekt: 242 293,8796 kg
Miljørisiko: Bruk av paracetamol gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paracetamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Paracetamol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 37,5 mg/325 mg: Hver tablett inneh.: Tramadolhydroklorid 37,5 mg, paracetamol 325 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Moderate til sterke smerter.

Dosering

Voksne og ungdom >12 år: For pasienter med moderate til sterke smerter hvor kombinasjonen tramadol og paracetamol vurderes som nødvendig. Dosen bør justeres iht. individuell grad av smerter og følsomhet. Generelt bør laveste effektive analgetiske dose velges. Anbefalt startdose er 2 tabletter. Ytterligere doser på 1-2 tabletter tas etter behov, totaldosen må ikke overskride 8 tabletter daglig (tilsv. 300 mg tramadol og 2600 mg paracetamol). Doseringsintervallet bør være minst 6 timer. Skal ikke brukes over lengre tid enn absolutt nødvendig. Hvis gjentatt bruk eller behandling over lengre tid er nødvendig, bør nøye og regelmessig oppfølging (med opphold i behandlingen, hvis mulig) utføres.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Ved seponering bør dosen gradvis nedtrappes for å unngå abstinenssymptomer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Bør ikke brukes ved alvorlig nyresvikt (ClCR <10 ml/minutt). Ved nyre- og/eller leversvikt er tramadoleliminasjonen forsinket. Hos disse pasientene bør en økning av doseringsintervallet vurderes nøye iht. behov. Barn <12 år: Anbefales ikke, da sikkerhet og effekt ikke er etablert. Eldre: Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig hos eldre ≤75 år uten klinisk manifestert lever- eller nyresvikt. Hos eldre >75 år kan eliminasjonen forlenges. Om nødvendig skal derfor doseringsintervallet økes iht. behov.
Administrering: Tas med eller uten mat. Bør svelges hele, med tilstrekkelig mengde væske. Tabletten har delestrek og kan deles for å lette svelging, men ikke for å dele i 2 like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt forgiftning med alkohol, hypnotika, sentraltvirkende analgetika, opioider eller psykofarmaka. Pågående behandling eller behandling med MAO-hemmere de siste 14 dager. Alvorlig leversvikt. Epilepsi som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved behandling.

Forsiktighetsregler

Maks. dose på 8 tabletter daglig skal ikke overskrides. Pasienten bør underrettes om å ikke bruke andre preparater som inneholder paracetamol (inkl. reseptfrie) eller tramadol samtidig. Lever: Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Risikoen for paracetamoloverdose er større ved ikke-cirrhotisk alkoholisk leversykdom. I moderate tilfeller bør forlengelse av doseintervall vurderes nøye. Paracetamoloverdose kan forårsake leverforgiftning hos enkelte. Alvorlig lungesvikt: Bruk er ikke anbefaltved alvorlig lungesvikt. Opioidavhengige: Preparatet er uegnet som substitusjonsbehandling hos opioidavhengige. Tramadol kan ikke undertrykke symptomer på morfinabstinens, selv om det er en opioidagonist. Kramper, epilepsi: Kramper er sett hos tramadolbehandlede pasienter som er disponert for kramper eller som tar andre legemidler som senker krampeterskelen, spesielt selektive SSRI, TCA, antipsykotika, sentraltvirkende analgetika eller lokalanestetika. Epileptikere under kontrollert behandling og pasienter med risiko for krampeanfall, bør bare behandles med preparatet hvis det er strengt nødvendig. Risikoen for kramper øker når tramadoldosen overskrider anbefalt øvre dose. Samtidig bruk av legemidler som har en blandet agonist/antagonistprofil: Se Interaksjoner. CYP2D6-mangel og rask/ultrarask metabolisme: Tramadol metaboliseres via leverenzymet CYP2D6. Opptil 7% av kaukasisk befolkning har helt/delvis CYP2D6-mangel. Ved helt/delvis mangel på dette enzymet vil tilstrekkelig effekt ikke oppnås. Ved rask/ultrarask metabolisme er det økt risiko for å få bivirkninger, også ved vanlige doser. Vanlige symptomer er forvirring, søvnighet, overfladisk pust, små pupiller, kvalme, oppkast, konstipasjon og manglende appetitt. I alvorlige tilfeller kan dette omfatte symptomer på sirkulasjons- og respirasjonsdepresjon, som kan være livstruende og i svært sjeldne tilfeller fatalt. Estimert forekomst av ultrarask metabolisme er: Afrikansk/etiopisk 29%, afroamerikansk 3,4-6,5%, asiatisk 1,2-2%, kaukasisk 3,6-6,5%, gresk 6%, ungarsk 1,9%, nordeuropeisk 1-2%. Postoperativ bruk hos barn: Postoperativ bruk hos barn etter tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnésyndrom har i sjeldne tilfeller ført til livstruende uønskede hendelser. Utvis derfor stor forsiktighet ved bruk til barn for postoperativ smertelindring, og følg nøye opp mhp. symptomer på opioidtoksisitet, inkl. respirasjonsdepresjon. Barn med nedsatt lungefunksjon: Bruk anbefales ikke hos barn med nedsatt lungefunksjon, inkl. ved nevromuskulære lidelser, alvorlige hjerte- eller lungelidelser, infeksjoner i de øvre luftveiene eller i lungene, multiple traumer eller omfattende kirurgiske inngrep. Disse faktorene kan forverre symptomer på opioidtoksisitet. Toleranse, psykisk og fysisk avhengighet: Kan utvikles, spesielt ved langtidsbruk. Ved seponering bør dosen gradvis nedtrappes for å unngå abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer, lignende de som oppstår ved opioidseponering, kan forekomme. Øvrige: Preparatet bør brukes med forsiktighet ved opioidavhengighet, kranieskader, tilbøyelighet til krampelidelse, galleveissykdom, sjokktilstand, nedsatt bevissthetstilstand av ukjent årsak, problemer som påvirker åndedrettssenteret eller åndedrettsfunksjonen, eller ved forhøyet intrakranielt trykk. Anestesi: Bruk av tramadol under generell anestesi med enfluran og nitrogenoksid kan øke risikoen for intraoperativ oppvåkning. Inntil ytterligere kunnskap er tilgjengelig, bør bruk under lett anestesi unngås. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02A J13
Tramadol kan indusere kramper og øke risikoen for kramper forårsaket av selektive SSRI, SNRI, TCA, antipsykotika og andre legemidler som senker krampeterskelen (bupropion, mirtazapin, tetrahydrocannabinol). Samtidig terapeutisk bruk av serotonerge midler, som SSRI, SNRI, MAO-hemmere, TCA, triptaner og mirtazapin, kan forårsake serotonintoksisitet. Det er sannsynlig at serotonergt syndrom foreligger dersom ett av følgende observeres: Spontan klonus, induserbar eller okulær klonus med agitasjon eller diaforese, tremor og hyperrefleksi, hypertoni og kroppstemperatur >38°C, samt induserbar eller okulær klonus. Seponering av det serotonerge preparatet medfører vanligvis rask bedring. Behandlingen avhenger av symptomer og alvorlighetsgrad. Alkohol øker den sedative effekten av opioidanalgetika. Effekten på oppmerksomhet/våkenhet kan medføre at det er farlig å bruke kjøretøy eller maskiner. Inntak av alkoholholdig drikke eller legemidler som inneholder alkohol bør unngås. Samtidig eller tidligere bruk av karbamazepin og andre enzyminduserende legemidler fører til lavere plasmakonsentrasjoner av tramadol, og kan derfor redusere den smertestillende effekten og forkorte virketiden. Tramadol bør ikke kombineres med preparater som har en blandet agonist/antagonistprofil (f.eks. buprenorfin, nalbufin, pentazocin), da tramadols smertestillende effekt i slike tilfeller teoretisk sett kan reduseres pga. kompetitiv reseptor-blokkering. Andre opioidderivater, benzodiazepiner og barbiturater øker risikoen for respirasjonsdepresjon som i tilfeller av overdosering kan være fatal. Andre midler som virker på CNS, som andre opioidderivater (inkl. antitussiva og substitusjonsbehandling), barbiturater, benzodiazepiner, andre anxiolytika, hypnotika, antidepressiver, sedative antihistaminer, nevroleptika, antihypertensiver som virker sentralt, talidomid og baklofen kan forårsake økt hemming av CNS. Effekten på reaksjonsevnen kan gjøre bilkjøring og bruk av maskiner risikabelt. Ved samtidig bruk av tramadol/paracetamol og kumarinderivater som warfarin, bør det foretas regelmessig evaluering av protrombintiden pga. rapporter om økt INR. Andre CYP3A4-hemmere, som ketokonazol og erytromycin, kan teoretisk hemme metabolismen av tramadol, og også den aktive metabolitten. Den antiemetiske 5-HT3-antagonisten ondansetron kan øke behovet for tramadol hos pasienter med postoperativ smerte. Absorpsjonshastigheten av paracetamol kan økes av metoklopramid eller domperidon, og absorpsjonen kan reduseres av kolestyramin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: En stor mengde data fra gravide indikerer hverken misdannelser eller toksisitet hos foster eller det nyfødte barnet. Epidemiologiske studier på nevronal utvikling hos barn utsatt for paracetamol in utero viser ikke entydige resultater. Hvis klinisk nødvendig kan paracetamol brukes under graviditet med lavest mulig effektive dose i kortest mulig tid, og med lavest mulig frekvens. Dyrestudier med tramadol viste, ved svært høye doser, effekter på organutvikling, bendannelse og neonatal mortalitet. Teratogene effekter ble ikke sett. Tramadol passerer placenta. Tramadol gitt før/under fødsel har ingen innvirkning på livmorens kontraksjonsevne. Hos nyfødte kan det medføre endringer i respirasjonsfrekvensen, noe som vanligvis ikke er klinisk relevant. Langtidsbruk under graviditet kan føre til seponeringssymptomer hos den nyfødte. Sikkerheten ved bruk av tramadol under graviditet er ikke klarlagt da erfaringen er utilstrekkelig. Preparatet skal derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Ca. 0,1% av tramadoldosen utskilles i morsmelk. Postpartum tilsvarer dette en gjennomsnittlig mengde tramadol inntatt av diende spedbarn, på 3% av morens vektjusterte dose, ved orale daglige doser på inntil 400 mg. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming. Etter bruk av 1 enkeltdose er det vanligvis ikke nødvendig å avbryte ammingen.
Tramadol|Paracetamol

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
Mindre vanligeBlod i avføringen, dysfagi
Generelle
Mindre vanligeBrystsmerte, hetetokter, tremor
Svært sjeldneLegemiddelmisbruk
Hjerte
Mindre vanligeArytmi, hypertensjon, palpitasjoner, takykardi
Hud
VanligeKløe, svetting
Mindre vanligeHudreaksjoner (utslett, urticaria)
Lever/galle
Mindre vanligeØkte transaminaser
Luftveier
Mindre vanligeDyspné
Nevrologiske
Svært vanligeSomnolens, svimmelhet
VanligeHodepine, tremor
Mindre vanligeParestesi, tinnitus, ufrivillig muskelkontraksjon
SjeldneAtaksi, krampeanfall
Nyre/urinveier
Mindre vanligeAlbumin i urinen, miksjonsforstyrrelse (dysuri og urinretensjon)
Psykiske
VanligeForvirring, humørforandringer (rastløshet, nervøsitet, eufori), søvnforstyrrelse
Mindre vanligeAmnesi, depresjon, hallusinasjon, mareritt
SjeldneLegemiddelavhengighet
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHypoglykemi
Øye
SjeldneTåkesyn
Selv om det ikke er sett i kliniske studier, kan forekomst av følgende bivirkninger ikke utelukkes: Tramadol: Ortostatisk hypotensjon, bradykardi, kollaps. Sjeldne tilfeller av allergiske reaksjoner med respiratoriske symptomer (f.eks. dyspné, bronkospasme, tungpustethet, angioødem, respirasjonsdepresjon) og anafylaktisk reaksjon, appetittforstyrrelse, motorisk svakhet, humørsvingninger, endringer i aktivitet og forandring i kognitiv og sensorisk evne. Forverring av astma er rapportert, men kausal sammenheng er ikke etablert. Seponeringssymptomer kan oppstå: Agitasjon, angst, rastløshet, nervøsitet, søvnløshet, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale symptomer. Svært sjeldne tilfeller av panikkanfall, alvorlig angst, hallusinasjoner, parestesi, tinnitus og uvanlige CNS-symptomer kan opptre ved brå seponering. Sjeldne tilfeller av endringer i warfarineffekt er rapportert, inkl. stigning i protrombintiden. Paracetamol: Bivirkninger er sjeldne, men overfølsomhet, inkl. hudutslett, kan forekomme. Bloddyskrasi, inkl. trombocytopeni og agranulocytose, og svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner, er rapportert. Enkelte rapporter indikerer at paracetamol kan gi hypoprotrombinemi når det brukes sammen med kumarinderivater som warfarin.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
NevrologiskeSomnolens, svimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
HudKløe, svetting
NevrologiskeHodepine, tremor
PsykiskeForvirring, humørforandringer (rastløshet, nervøsitet, eufori), søvnforstyrrelse
Mindre vanlige
GastrointestinaleBlod i avføringen, dysfagi
GenerelleBrystsmerte, hetetokter, tremor
HjerteArytmi, hypertensjon, palpitasjoner, takykardi
HudHudreaksjoner (utslett, urticaria)
Lever/galleØkte transaminaser
LuftveierDyspné
NevrologiskeParestesi, tinnitus, ufrivillig muskelkontraksjon
Nyre/urinveierAlbumin i urinen, miksjonsforstyrrelse (dysuri og urinretensjon)
PsykiskeAmnesi, depresjon, hallusinasjon, mareritt
Sjeldne
NevrologiskeAtaksi, krampeanfall
PsykiskeLegemiddelavhengighet
ØyeTåkesyn
Svært sjeldne
GenerelleLegemiddelmisbruk
Ukjent frekvens
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi
Selv om det ikke er sett i kliniske studier, kan forekomst av følgende bivirkninger ikke utelukkes: Tramadol: Ortostatisk hypotensjon, bradykardi, kollaps. Sjeldne tilfeller av allergiske reaksjoner med respiratoriske symptomer (f.eks. dyspné, bronkospasme, tungpustethet, angioødem, respirasjonsdepresjon) og anafylaktisk reaksjon, appetittforstyrrelse, motorisk svakhet, humørsvingninger, endringer i aktivitet og forandring i kognitiv og sensorisk evne. Forverring av astma er rapportert, men kausal sammenheng er ikke etablert. Seponeringssymptomer kan oppstå: Agitasjon, angst, rastløshet, nervøsitet, søvnløshet, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale symptomer. Svært sjeldne tilfeller av panikkanfall, alvorlig angst, hallusinasjoner, parestesi, tinnitus og uvanlige CNS-symptomer kan opptre ved brå seponering. Sjeldne tilfeller av endringer i warfarineffekt er rapportert, inkl. stigning i protrombintiden. Paracetamol: Bivirkninger er sjeldne, men overfølsomhet, inkl. hudutslett, kan forekomme. Bloddyskrasi, inkl. trombocytopeni og agranulocytose, og svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner, er rapportert. Enkelte rapporter indikerer at paracetamol kan gi hypoprotrombinemi når det brukes sammen med kumarinderivater som warfarin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For tramadol N02A X02 og paracetamol N02B E01

Egenskaper

Klassifisering: Tramadol er et sentraltvirkende opioidanalgetikum. Den analgetiske effekten av paracetamol kan involvere sentrale og perifere effekter.
Virkningsmekanisme: Tramadol: Ikke-selektiv ren agonist på μ-, δ- og κ-opioidreseptorer, med en høyere affinitet til μ-reseptorer. Paracetamol: Sentral og perifer analgetisk effekt, antipyretisk effekt via varmereguleringssenteret i hypothalamus.
Absorpsjon: Tramadol: >90%. Påvirkes ikke av fødeinntak. Biotilgjengelighet ca. 75% av enkeltdose. Paracetamol: Raskt og nær fullstendig. Cmax nås innen 1 time.
Proteinbinding: Tramadol: 20%. Paracetamol: Ubetydelig.
Fordeling: Tramadol: Høy vevsaffinitet. Paracetamol: Distribueres raskt og fordeles til de fleste vev. Vd: Paracetamol: Ca. 1 liter/kg.
Halveringstid: Tramadol: Ca. 6-7 timer ved normal lever- og nyrefunksjon. Paracetamol: 2-3 timer. T1/2 kan forlenges ved toksiske doser eller ved leverskade.
Metabolisme: Tramadol: Tramadol metaboliseres hovedsakelig via N- og O-demetylering og ved konjugering av O-demetyleringsproduktene med glukuronsyre. Hemming av isoenzymene CYP3A4 og/eller CYP2D6 som er involvert i biotransformasjon av tramadol, kan påvirke plasmakonsentrasjonen av tramadol eller dets aktive metabolitt. Paracetamol: Metaboliseres hovedsakelig til glukuronider og sulfatkonjugater i lever. En mindre fraksjon konverteres av en CYP450-avhengig oksydase til en svært reaktiv metabolitt. Metabolitten inaktiveres raskt ved konjugering med redusert glutation og utskilles i urinen som acetylcystein- og merkaptursyre-konjugater. Glutation som beskytter mot skadelig effekt av paracetamols reaktive metabolitt blir forbrukt ved overdose. Lavt glutationinnhold i utsatte vev disponerer for organskade.
Utskillelse: Tramadol: 90% av tramadol og dets metabolitter utskilles renalt. Paracetamol: Elimineres via nyrene, hovedsakelig som glukuronider med små mengder sulfater, merkaptat og uforandret legemiddel. <9% av paracetamol utskilles uforandret i urin. Ved nyresvikt er halveringstiden for begge virkestoffer forlenget.

Sist endret: 22.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Trampalgin, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
37,5 mg/325 mg20 stk. (blister)
187231
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
118,90B
60 stk. (blister)
588446
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
179,40B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

anxiolytika (anxiolytikum): Angstdempende og beroligende legemiddel.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

diaforese (hyperhidrose, økt svetting, overdreven svetting): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperkinesi (motorisk hyperaktivitet): Ufrivillige kroppsbevegelser med unormal styrke, retning og hastighet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sedativ: Avslappende, beroligende.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.