Spinraza

Biogen


Middel mot spinal muskelatrofi.

M09A X07 (Nusinersen)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 mg: Hvert hetteglass inneh.: Nusinersennatrium tilsv. nusinersen 12 mg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfat, natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumhydroksid/saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av 5q spinal muskelatrofi.

Dosering

Behandling skal kun startes av lege med erfaring i behandling av spinal muskelatrofi (SMA). Beslutning om behandling skal baseres på individuell nytte-/risikovurdering. Anbefalt dose 12 mg (5 ml) pr. administrering. Behandling bør starte tidligst mulig etter diagnostisering, med 4 ladningsdoser. 1 dose gis på dag 0, 14, 28 og 63. Deretter bør en vedlikeholdsdose gis 1 gang hver 4. måned. Ingen informasjon vedrørende langtidseffekt. Behov for videre behandling skal vurderes regelmessig og på grunnlag av klinisk tilstand og behandlingsrespons.
Glemt dose: Glemt ladningsdose gis så snart som mulig, med ≥14 dager mellom dosene, og dosering fortsettes iht. plan. Glemt vedlikeholdsdose gis så snart som mulig, og dosering fortsettes hver 4. måned.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt. Behov for dosejustering lite sannsynlig. Nedsatt nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, pasienten bør observeres nøye.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Kun til engangsbruk.
Administrering: Gis intratekalt ved spinalpunksjon, som bolusinjeksjon i 1-3 minutter vha. kanyle til spinalanestesi. Skal gis av helsepersonell med erfaring i spinalpunksjon. Injeksjonen skal ikke settes i hudområder med tegn på infeksjon/inflammasjon. Cerebrospinalvæske (CSF) tilsvarende volumet som skal injiseres bør tas ut før administrering. Sedasjon kan være nødvendig. Se også Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bruk er ikke undersøkt hos pasienter med uttalt hypotoni og respirasjonssvikt ved fødselen, og pga. den alvorlige SMN-proteinmangelen vil ikke disse nødvendigvis ha klinisk signifikant nytte av behandlingen. Spinalpunksjonsprosedyre: Gir risiko for bivirkninger (f.eks. hodepine, ryggsmerter, oppkast, se Bivirkninger). Problemer med administreringsveien kan sees hos svært unge pasienter og ved skoliose. Bruk av ultralyd/andre bildeteknikker til hjelp ved administrering vurderes iht. skjønn. Blod: Koagulasjonsforstyrrelser og trombocytopeni, inkl. akutt alvorlig trombocytopeni, er sett for andre antisense-oligonukleotider gitt s.c. eller i.v. Laboratorietesting av blodplater og koagulasjon anbefales før administrering hvis klinisk indisert. Nyrer: Nyretoksisitet er sett for andre antisense-oligonukleotider gitt s.c. eller i.v. Måling av proteiner i urin (fortrinnsvis første morgenurin) anbefales hvis klinisk indisert. Ved vedvarende forhøyet protein i urin bør ytterligere utredning vurderes. Hydrocefalus: Kommuniserende hydrocefalus ikke relatert til meningitt eller blødning er rapportert, og skal vurderes som mulig årsak ved nedsatt bevissthet. Nytte/risiko ved behandling etter implantering av ventrikuloperitoneal shunt er ukjent, og fortsatt behandling må vurderes nøye. Immunogenisitet: Lav insidens av antistoffer mot legemidlet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. In vitro-studier indikerer ingen induksjon/hemming av CYP450-mediert metabolisme, samt liten sannsynlighet for interaksjoner som skyldes hemming av transportproteiner eller konkurranse om binding til plasma-/transportproteiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjon. Bruk under graviditet bør unngås.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen effekt er sett i dyrestudier. Humane data mangler.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeOppkast1
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet (f.eks. angioødem, urticaria, utslett)
Infeksiøse
Ukjent frekvensAseptisk meningitt
Alvorlig infeksjon, som meningitt.2
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeRyggsmerter1
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine1
Ukjent frekvensKommuniserende hydrocefalus
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleOppkast1
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter1
NevrologiskeHodepine1
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhet (f.eks. angioødem, urticaria, utslett)
InfeksiøseAseptisk meningitt
Alvorlig infeksjon, som meningitt.2
NevrologiskeKommuniserende hydrocefalus

1Anses å være forbundet med spinalpunksjonsprosedyren, som manifestasjoner av postspinalpunksjonssyndrom.

2Ved behandling ved spinalpunksjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.
Behandling: Støttende medisinsk behandling, inkl. konsultasjon og nøye observasjon av klinisk status.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Nusinersen er et antisense-oligonukleotid (ASO) som øker andelen av ekson 7-inklusjon i SMN2 (survival motor neuron 2)-mRNA-transkripter ved binding til et sete i intron 7 i SMN2 pre‑mRNA. Denne bindingen fortrenger undertrykkende spleisefaktorer, og gir retensjon av ekson 7 i SMN2-mRNA. Når SMN2-mRNA dannes kan det dermed translateres til funksjonelt SMN-protein av full lengde.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig Cmin i CSF før neste injeksjon akkumulerer ca. 1,4-3 ganger etter gjentatte ladnings- og vedlikeholdsdoser, og når steady state innen ca. 24 måneder. Etter intratekal administrering var Cmin i plasma før neste injeksjon relativt lav sammenlignet med Cmin i CSF. Median Tmax i plasma: 1,7-6 timer. Gjennomsnittlig Cmax og AUC i plasma økte ca. doseproporsjonalt. Ingen akkumulering i plasmaeksponering (Cmax og AUC) etter gjentatt dosering.
Fordeling: Omfattende distribusjon i CNS. Terapeutiske nivåer oppnås i målvev i ryggmargen. Nusinersen er også påvist i nevroner/andre celler i ryggmarg og hjerne, og i skjelettmuskulatur, lever og nyre.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2 i CSF: 135-177 dager.
Metabolisme: Langsomt og primært ved eksonuklease (3’‑ og 5’)‑mediert hydrolyse.
Utskillelse: Nusinersen/metabolitter utskilles primært via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2‑8°C), og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved ≤30°C i opptil 14 dager. Uåpnet hetteglass kan tas ut/settes tilbake i kjøleskap ved behov. Dersom det tas ut av originalemballasjen skal samlet total tid utenfor kjøleskap være ≤30 timer ved ≤25°C. Skal brukes innen 6 timer etter at oppløsningen er trukket opp i sprøyten.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Spinraza, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12 mg5 ml (hettegl.)
458838
-
-
973786,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01/2020