Angiotensin II-reseptorantagonist og kalsiumantagonist.

ATC-nr.: C09D B02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg og 40 mg/10 mg: Hver tablett inneh.: Olmesartanmedoksomil 20 mg, resp. 40 mg og 40 mg, amlodipin 5 mg, resp. 5 mg og 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg: Gult jernoksid (E 172). 40 mg/10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Essensiell hypertensjon hos voksne som ikke oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med olmesartanmedoksomil eller amlodipin alene.

Dosering

Voksne: 1 tablett daglig. Dosetitrering av enkeltkomponentene anbefales. Pasienter som får olmesartan og amlodipin som separate tabletter kan bytte til Sevikar med samme dose av de enkelte komponenter. 20 mg/5 mg: Brukes når blodtrykket ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med 20 mg olmesartanmedoksomil eller 5 mg amlodipin alene. 40 mg/5 mg: Brukes når blodtrykket ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med 20 mg/5 mg. 40 mg/10 mg: Brukes når blodtrykket ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med 40 mg/5 mg.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon; behandlingen initieres med laveste dose og titreres langsomt opp. Ved moderat nedsatt leverfunksjon anbefales 10 mg olmesartanmedoksomil som startdose, og maks. dose bør ikke overskride 20 mg. Tett oppfølging av blodtrykk og nyrefunksjon hos pasienter med nedsatt leverfunksjon som allerede får diuretika og/eller andre antihypertensiver. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 20-60 ml/minutt) er maks. dose 20 mg olmesartanmedoksomil. Bruk ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <20 ml/minutt) anbefales ikke. Det anbefales å måle kalium- og kreatininnivå ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke klarlagt, anbefales ikke. Eldre >65 år: Dosejustering vanligvis ikke nødvendig, men doseøkning bør foretas med forsiktighet. Ved opptitrering til maks. dose 40 mg olmesartanmedoksomil, bør blodtrykket følges nøye.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Svelges med et glass vann. Skal ikke tas sammen med grapefrukt/-juice. Tas med eller uten mat. Tablettene skal ikke tygges. Kan ev. deles for å lette svelging.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller dihydropyridinderivater. Alvorlig leverinsuffisiens og galleveisobstruksjon. Graviditet i 2. og 3. trimester. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon (GFR <60 ml/minutt/1,73 m2). Alvorlig hypotensjon, sjokk (også kardiogent), blokkering av utstrøm fra venstre ventrikkel, hemodynamisk ustabil hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt.

Forsiktighetsregler

Ved hypovolemi eller natriumtap: Symptomatisk hypotensjon kan, særlig etter 1. dose, oppstå hos pasienter som har hatt væske- og/eller natriumtap etter kraftig diuretisk behandling, saltfattig kost, diaré eller oppkast. Slike tilstander bør korrigeres før behandlingsstart. Andre tilstander med stimulering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS): Mulighet for akutt hypotensjon, azotemi, oliguri eller, i sjeldne tilfeller, akutt nyresvikt, kan ikke utelukkes. Renovaskulær hypertensjon: Forsiktighet ved bilateral nyrearteriestenose eller stenose i arterien til en enkelt fungerende nyre pga. økt risiko for alvorlig hypotensjon eller nyreinsuffisiens. Nedsatt nyrefunksjon og nyretransplantasjon: Ved nedsatt nyrefunksjon anbefales regelmessig overvåkning av serumkalium og kreatininnivåene, se Dosering. Ingen erfaring ved terminal nyresvikt og hos nylig transplanterte. Nedsatt leverfunksjon: Økt eksponering av amlodipin og olmesartanmedoksomil ved nedsatt leverfunksjon, se Dosering. Hyperkalemi: Kan oppstå under behandling, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon og/eller hjertesvikt. God kontroll av serumkaliumnivåer hos pasienter i risikogruppen anbefales. Ved aorta- eller mitralklaffstenose, eller obstruktiv hypertrof kardiomyopati: Spesiell forsiktighet må utvises pga. amlodipin. Primær aldosteronisme: Bruk anbefales ikke da slike pasienter vanligvis ikke responderer på antihypertensiver som virker gjennom hemming av RAAS. Hjertesvikt: Endringer i nyrefunksjonen hos utsatte individer kan forventes som følge av hemming av RAAS. Ved alvorlig hjertesvikt med nyrefunksjon som er avhengig av dette systemet, har behandling med ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister vært forbundet med oliguri og/eller progressiv azotemi og (i sjeldne tilfeller) akutt nyresvikt og/eller dødsfall. Amlodipin bør brukes med forsiktighet ved hjertesvikt da risikoen for fremtidige kardiovaskulære hendelser og mortalitet kan øke. Sprue-liknende enteropati: I svært sjeldne tilfeller er alvorlig, kronisk diaré med betydelig vekttap rapportert noen få måneder til år etter behandlingsstart, muligens forårsaket av en lokal, forsinket overfølsomhetsreaksjon. Tarmbiopsier viser ofte villusatrofi. Ved slike symptomer og i fravær av andre åpenbare etiologier, skal behandling med olmesartan avbrytes umiddelbart og bør ikke gjenopptas. Hvis diaré ikke blir bedre i løpet av uken etter seponering bør videre spesialistråd (f.eks. fra gastroenterolog) vurderes. Etniske forskjeller: Blodtrykkssenkende effekt kan være noe mindre hos mørkhudete, muligens pga. høyere forekomst av lav-reninstatus. Øvrige: Et kraftig blodtrykksreduksjon ved iskemisk hjertesykdom eller iskemisk cerebrovaskulær lidelse kan føre til hjerteinfarkt eller slag. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten eller moderat påvirkning. Svimmelhet, hodepine, kvalme eller fatigue kan forekomme, noe som kan svekke reaksjonsevnen, og forsiktighet anbefales ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se C09D B02
Den blodtrykkssenkende virkningen kan øke ved samtidig bruk av andre blodtrykkssenkende legemidler. Dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet ved kombinasjon med ACE-hemmere, angiotensin-II reseptorantagonister eller aliskiren er vist å gi økt risiko for hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon (inkl. akutt nyresvikt), og slik kombinasjon er derfor ikke anbefalt. Dersom dobbel blokade vurderes som absolutt nødvendig, må det kun skje under overvåkning av spesialist og med hyppig og nøye oppfølging av nyrefunksjon, elektrolytter og blodtrykk. ACE-hemmere og angiotensin-II reseptorantagonister bør ikke brukes samtidig hos pasienter med diabetisk nefropati. Økning i serumkalium kan forekomme ved samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd, salterstatning som inneholder kalium eller andre legemidler som kan øke serumkaliumnivåene, kontroll av kaliumnivåer anbefales. Ved samtidig bruk av litium er reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og toksisitet rapportert, og kombinasjonen anbefales ikke. Hvis bruk viser seg nødvendig, anbefales nøye overvåking av serumlitiumnivåene. NSAID (inkl. ASA i doser >3 g/døgn og COX-2-hemmere) og angiotensin II-reseptorantagonister kan redusere den antihypertensive effekten og øke faren for forverring av nyrefunksjonen som medfører økt serumkalium. Kontroll av nyrefunksjonen i begynnelsen av behandling samt god hydrering anbefales. En liten reduksjon i olmesartans biotilgjengelighet er sett etter behandling med magnesium-/aluminiumhydroksid. Sterke og moderate CYP3A4-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonen av amlodipin signifikant. Klinisk betydning av farmakokinetiske variasjoner kan være mer uttalt hos eldre. Klinisk overvåkning og dosejustering kan derfor være nødvendig. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer kan gi lavere plasmakonsentrasjon av amlodipin. Samtidig inntak av grapefrukt/-juice er ikke anbefalt, da biotilgjengeligheten og den blodtrykksenkende effekten av amlodipin kan øke. Dantrolen parenteralt kan gi hyperkalemi kombinert med amlodipin. Amlodipin bør unngås hos pasienter utsatt for malign hypertermi eller som behandles for malign hypertermi. Amlodipin øker simvastatineksponering signifikant, og simvastatindosen må begrenses til 20 mg daglig. Når amlodipin og sildenafil kombineres, utøver hver substans uavhengig sin blodtrykkssenkende effekt. Amlodipin kan øke eksponeringen av mTOR-hemmere (som sirolimus, temsirolimus og everolimus) ved samtidig bruk.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert i 2. og 3. trimester pga. fare for foster- og nyfødtskade inkl. død. Bruk i 1. trimester er ikke anbefalt. Pasienter som planlegger graviditet bør bytte til alternativ antihypertensiv behandling. Hvis graviditet oppdages, skal preparatet seponeres omgående, og alternativ behandling startes hvis aktuelt. Ultralydundersøkelse for å undersøke nyrefunksjon og kranium anbefales hvis fosteret er blitt eksponert i 2. eller 3. trimester.
Amming: Ikke anbefalt pga. dårlig etablert sikkerhetsprofil. Bruk behandlingsalternativ med bedre etablert sikkerhetsprofil, spesielt ved amming av nyfødte eller for tidlig fødte spedbarn.
Fertilitet: Det er rapportert reversible biokjemiske endringer i spermhoder hos enkelte pasienter behandlet med kalsiumantagonister. Kliniske data er utilstrekkelige mht. amlodipins potensielle påvirkning av fertilitet. Én rottestudie viste negativ påvirkning av fertilitet hos hanner.
Olmesartan|Amlodipin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Bivirkninger av Sevikar (olmesartanmedoksomil/amlodipin i kombinasjon)

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
Generelle
VanligeFatigue, perifert ødem, pittingødem, ødem
Mindre vanligeAsteni
SjeldneAnsiktsødem
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner, takykardi
Hud
Mindre vanligeUtslett
SjeldneUrticaria
Immunsystemet
SjeldneAllergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
Kar
Mindre vanligeHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
SjeldneFlushing
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon
Luftveier
Mindre vanligeDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelkramper, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Mindre vanligeHypoestesi, letargi, parestesi, postural svimmelhet
SjeldneSynkope
Nyre/urinveier
Mindre vanligePollakisuri
Psykiske
Mindre vanligeRedusert libido
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperkalemi
Undersøkelser
Mindre vanligeRedusert kalium i blod, økt kreatinin i blod, økt urinsyre i blod, økt γ-GT
Øre
Mindre vanligeVertigo
Enkelttilfeller av rabdomyolyse er rapportert i tidsmessig sammenheng med inntak av angiotensin II-reseptorantagonister. Enkelttilfeller av ekstrapyramidalt syndrom er rapportert hos pasienter behandlet med amlodipin.

Bivirkninger av Sevikar (olmesartanmedoksomil/amlodipin i kombinasjon)

FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleFatigue, perifert ødem, pittingødem, ødem
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni
HjertePalpitasjoner, takykardi
HudUtslett
KarHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
LuftveierDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHypoestesi, letargi, parestesi, postural svimmelhet
Nyre/urinveierPollakisuri
PsykiskeRedusert libido
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi
UndersøkelserRedusert kalium i blod, økt kreatinin i blod, økt urinsyre i blod, økt γ-GT
ØreVertigo
Sjeldne
GenerelleAnsiktsødem
HudUrticaria
ImmunsystemetAllergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
KarFlushing
NevrologiskeSynkope
Enkelttilfeller av rabdomyolyse er rapportert i tidsmessig sammenheng med inntak av angiotensin II-reseptorantagonister. Enkelttilfeller av ekstrapyramidalt syndrom er rapportert hos pasienter behandlet med amlodipin.

Bivirkninger av enkeltkomponenten olmesartanmedoksomil basert på dens sikkerhetsprofil

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeTrombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, gastroenteritt, kvalme
Mindre vanligeOppkast
Svært sjeldneSprue-lignende enteropati1
Generelle
VanligeBrystsmerte, fatigue, influensalignende symptomer, perifert ødem, smerte
Mindre vanligeAnsiktsødem, asteni, malaise
SjeldneLetargi
Hjerte
Mindre vanligeAngina pectoris
Hud
Mindre vanligeAllergisk dermatitt, eksantem, kløe, urticaria, utslett
SjeldneAngioødem
Immunsystemet
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon
Kar
SjeldneHypotensjon
Lever/galle
VanligeØkte leverenzymer
Luftveier
VanligeBronkitt, faryngitt, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtritt, ryggsmerter, skjelettsmerter
Mindre vanligeMyalgi
SjeldneMuskelkramper
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier
VanligeHematuri, urinveisinfeksjon
SjeldneAkutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypertriglyseridemi, hyperurikemi
SjeldneHyperkalemi
Undersøkelser
VanligeØkt CK, økt karbamid i blod
SjeldneØkt kreatinin i blod
Øre
Mindre vanligeVertigo

Bivirkninger av enkeltkomponenten olmesartanmedoksomil basert på dens sikkerhetsprofil

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, gastroenteritt, kvalme
GenerelleBrystsmerte, fatigue, influensalignende symptomer, perifert ødem, smerte
Lever/galleØkte leverenzymer
LuftveierBronkitt, faryngitt, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemetArtritt, ryggsmerter, skjelettsmerter
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Nyre/urinveierHematuri, urinveisinfeksjon
Stoffskifte/ernæringHypertriglyseridemi, hyperurikemi
UndersøkelserØkt CK, økt karbamid i blod
Mindre vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinaleOppkast
GenerelleAnsiktsødem, asteni, malaise
HjerteAngina pectoris
HudAllergisk dermatitt, eksantem, kløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
ØreVertigo
Sjeldne
GenerelleLetargi
HudAngioødem
KarHypotensjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
Nyre/urinveierAkutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi
UndersøkelserØkt kreatinin i blod
Svært sjeldne
GastrointestinaleSprue-lignende enteropati1

1Se Forsiktighetsregler.

Bivirkninger av enkeltkomponenten amlodipin basert på dens sikkerhetsprofil

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneLeukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, dyspepsi, endret avføringsmønster (inkl. diaré og forstoppelse), kvalme
Mindre vanligeMunntørrhet, oppkast
Svært sjeldneGastritt, gingival hyperplasi, pankreatitt
Generelle
Svært vanligeØdem
VanligeAsteni, fatigue
Mindre vanligeBrystsmerte, malaise, smerte
Hjerte
VanligePalpitasjoner
Mindre vanligeAngina pectoris (inkl. forverring av angina pectoris), arytmi (inkl. bradykardi, ventrikkeltakykardi og atrieflimmer)
Svært sjeldneHjerteinfarkt
Hud
Mindre vanligeAlopesi, eksantem, hudmisfarging, hyperhidrose, kløe, purpura, urticaria, utslett
Svært sjeldneAngioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, fotosensitivitet, quinckes ødem, Stevens-Johnsons syndrom
Ukjent frekvensToksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Svært sjeldneAllergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
Kar
VanligeFlushing
Mindre vanligeHypotensjon
Svært sjeldneVaskulitt
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon, gynekomasti
Lever/galle
Svært sjeldneForhøyede leverenzymverdier (hovedsakelig ved kolestase), gulsott, hepatitt
Luftveier
VanligeDyspné
Mindre vanligeHoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeAnkelhevelse, muskelkramper
Mindre vanligeArtralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine (spesielt ved behandlingsstart), somnolens, svimmelhet
Mindre vanligeDysgeusi, hypoestesi, parestesi, synkope, søvnforstyrrelse, tremor
Svært sjeldneHypertoni, perifer nevropati
Ukjent frekvensEkstrapyramidale forstyrrelser
Nyre/urinveier
Mindre vanligeMiksjonsforstyrrelse, nokturi, økt miksjonsfrekvens
Psykiske
Mindre vanligeDepresjon, humørforandringer (inkl. angst), insomni, irritabilitet
SjeldneForvirring
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldneHyperglykemi
Undersøkelser
Mindre vanligeRedusert vekt, økt vekt
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
VanligeSynsforstyrrelser (inkl. diplopi)

Bivirkninger av enkeltkomponenten amlodipin basert på dens sikkerhetsprofil

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleØdem
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, dyspepsi, endret avføringsmønster (inkl. diaré og forstoppelse), kvalme
GenerelleAsteni, fatigue
HjertePalpitasjoner
KarFlushing
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetAnkelhevelse, muskelkramper
NevrologiskeHodepine (spesielt ved behandlingsstart), somnolens, svimmelhet
ØyeSynsforstyrrelser (inkl. diplopi)
Mindre vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet, oppkast
GenerelleBrystsmerte, malaise, smerte
HjerteAngina pectoris (inkl. forverring av angina pectoris), arytmi (inkl. bradykardi, ventrikkeltakykardi og atrieflimmer)
HudAlopesi, eksantem, hudmisfarging, hyperhidrose, kløe, purpura, urticaria, utslett
KarHypotensjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon, gynekomasti
LuftveierHoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, ryggsmerter
NevrologiskeDysgeusi, hypoestesi, parestesi, synkope, søvnforstyrrelse, tremor
Nyre/urinveierMiksjonsforstyrrelse, nokturi, økt miksjonsfrekvens
PsykiskeDepresjon, humørforandringer (inkl. angst), insomni, irritabilitet
UndersøkelserRedusert vekt, økt vekt
ØreTinnitus
Sjeldne
PsykiskeForvirring
Svært sjeldne
Blod/lymfeLeukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleGastritt, gingival hyperplasi, pankreatitt
HjerteHjerteinfarkt
HudAngioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, fotosensitivitet, quinckes ødem, Stevens-Johnsons syndrom
ImmunsystemetAllergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
KarVaskulitt
Lever/galleForhøyede leverenzymverdier (hovedsakelig ved kolestase), gulsott, hepatitt
NevrologiskeHypertoni, perifer nevropati
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi
Ukjent frekvens
HudToksisk epidermal nekrolyse
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrensede data.
Symptomer: Hypotensjon, takykardi eller bradykardi. Kraftig perifer vasodilatasjon med uttalt hypotensjon og muligens reflekstakykardi. Uttalt og mulig langvarig systemisk hypotensjon, inkl. sjokk med fatalt utfall.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Pasienten må overvåkes nøye.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For olmesartanmedoksomil C09C A08 og amlodipin C08C A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Olmesartanmedoksomil er en prodrug som raskt omdannes til den aktive metabolitten olmesartan. Bindes selektivt til AT1-reseptorer og blokkerer angiotensin II-medierte effekter. Øker angiotensin I- og II-plasmakonsentrasjonene, og reduserer aldosteronkonsentrasjonen i plasma noe. Amlodipin hemmer transmembran transport av kalsiumioner gjennom spenningsavhengige kanaler inn i hjerte- og glatt muskulatur. Den antihypertensive effekten skyldes direkte relakserende effekt på arteriell glatt muskulatur, som gir en reduksjon i perifer motstand. Kombinasjonen har en additiv antihypertensiv effekt. Dosering 1 gang daglig gir effektiv og jevn blodtrykksreduksjon hele døgnet.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for olmesartan er 25,6%, for amlodipin 64-80%. Tmax for olmesartan og amlodipin nås innen hhv. ca. 2 timer og 6-12 timer.
Proteinbinding: Olmesartan: 99,7%. Amlodipin: 98%.
Fordeling: Amlodipin: Vd 21 liter/kg.
Halveringstid: Olmesartan: Terminal t1/2 10-15 timer etter gjentatt oral dosering. Amlodipin: T1/2 35-50 timer. T1/2 er lengre ved nedsatt leverfunksjon. Steady state nås etter de første dosene for olmesartan og etter 7-8 påfølgende dager for amlodipin.
Metabolisme: Amlodipin: I høy grad hepatisk til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Olmesartan: Ca. 40% renalt, og ca. 60% hepatobiliært. Amlodipin: Ca. 60% av metabolittene og 10% av modersubstansen i urin.

Sist endret: 01.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.06.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Sevikar, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/5 mg98 stk. (kalenderpakn.)
169495
SPC_ICONBlå resept
-
695,00C
40 mg/5 mg98 stk. (kalenderpakn.)
169517
SPC_ICONBlå resept
-
799,30C
40 mg/10 mg28 stk. (kalenderpakn.)
169528
SPC_ICONBlå resept
-
256,80C
98 stk. (kalenderpakn.)
169539
SPC_ICONBlå resept
-
808,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asa (acetylsalisylsyre): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diabetisk nefropati (diabetesnefropati): Nyreskader forårsaket av sykdommen diabetes mellitus. Tilstanden skyldes blant annet skader på de minste blodkarene omkring nerver. Endret følelsans er vanlig, spesilet nedsatt følelse i føtter, noe som øker risikoen for sår og amputasjoner. Økt følesans som gir smerteutslag (f.eks. prikking eller brenning) eller kramper i føttene, er også vanlig.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nokturi (nattlig vannlating, sengevæting): Behov for å late vannet om natten.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

oliguri (lav diurese): Redusert produksjon av urin. For voksne defineres oliguri som urinmengde <500 ml/døgn.

parenteralt (parenteral): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

raas (renin-angiotensin-aldosteronsystemet): En prosess som foregår i nyrene og er svært viktig i blodtrykksreguleringen og for salt- og vannreguleringen i kroppen.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).