Prolastina

Grifols

Proteinasehemmer.

ATC-nr.: B02A B02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkPULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1000 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: α1-antitrypsin, human 1000 mg, natriumklorid og natriumdihydrogenfosfat. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker 40 ml.


Indikasjoner

Langvarig substitusjonsbehandling hos personer med α1-proteinasehemmermangel (fenotypene PiZZ, PiZ(0), Pi(0,0) og PiSZ) innen grensene for moderat luftstrømsobstruksjon (FEV1 35-60%) og med vurdering av den kliniske tilstanden (funksjonshemming).

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Lege med erfaring med kronisk obstruktiv lungesykdom bør starte behandlingen og overvåke de første infusjonene. Påfølgende infusjoner kan administreres av helsepersonell. Varighet av behandling bestemmes av behandlende lege. Ingen spesiell begrensning mht. varighet.
Voksne, inkl. eldre: 1 ukentlig dose på 60 mg/kg kroppsvekt gitt som en kortvarig infusjon (tilsv. 180 ml bruksferdig infusjonsvæske inneh. 25 mg/ml α1-proteinasehemmer for en pasient som veier 75 kg) er vanligvis tilstrekkelig for å beholde α1-proteinasehemmernivået i serum konstant >80 mg/dl, som tilsv. lungenivåer på 1,3 µM. Dette serum- og slimhinnenivået vurderes teoretisk å beskytte mot ytterligere forverring av lungeemfysem.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Ingen erfaring.
Tilberedning/Håndtering: Pulveret løses opp i oppløsningsvæsken, se bruksanvisning i pakningsvedlegget. Skal ikke blandes med andre legemidler eller andre infusjonsvæsker.
Administrering: I.v. infusjon vha. passende infusjonssett. Infusjonshastigheten bør ikke overskride 0,08 ml/kg kroppsvekt pr. minutt (tilsv. 6 ml pr. minutt hos en pasient som veier 75 kg). Infusjonshastigheten kan justeres basert på pasienttolerabilitet.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Selektiv IgA-mangel med påvist antistoff mot IgA, da allergiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk kan forekomme.

Forsiktighetsregler

Anbefalt infusjonshastighet beskrevet bør følges. Ved reaksjoner som kan være relatert til administrering, bør infusjonshastigheten reduseres/administrering stoppes, avhengig av pasientens kliniske tilstand. Økt blodvolum: Kan gi forbigående økt blodvolum, og særlig forsiktighet er påkrevd ved alvorlig hjertesvikt/risiko for sirkulatorisk overbelasting. Overfølsomhetsreaksjoner: Er sett i sjeldne tilfeller, inkl. hos pasienter som har tolerert tidligere behandling med human α1-proteinasehemmer. Bør seponeres umiddelbart ved alvorlig overfølsomhetsreaksjon (blodtrykksfall til <90 mm Hg, dyspné eller anafylaktisk sjokk) og passende behandling initieres, samt om nødvendig sjokkbehandling. Hjemmebehandling: Begrensede data. Mulig risiko er relatert til håndtering og administrering av legemidlet samt håndtering av bivirkninger. Pasienten bør informeres om tegn på overfølsomhetsreaksjoner. Avgjørelse om hvorvidt pasienten er egnet for hjemmebehandling tas av behandlende lege, som skal påse at det gis passende opplæring og at bruken gjennomgås regelmessig. Overførbare agens: Standard tiltak for å hindre infeksjoner som skyldes bruk av legemidler produsert av humant blod eller plasma, inkluderer seleksjon av donorer, testing av individuelle donasjoner og pooler av plasma for spesifikke markører for infeksjon, og innføring av effektive produksjonstrinn for inaktivering/fjerning av virus. Muligheten for overføring av infeksiøse agens ved bruk av legemidler produsert av humant blod eller plasma kan imidlertid ikke fullstendig utelukkes. Dette gjelder også for ukjente eller nye virus og patogener. Tiltakene anses effektive for innkapslede virus som hiv, HBV og HCV. Tiltakene kan ha begrenset verdi mot ikke-innkapslede virus som HAV og parvovirus B19. Infeksjoner med parvovirus B19 kan gi skadelige følger hos gravide (infeksjoner hos fosteret) og ved immunsvikt eller økt erytropoese (f.eks. hemolytisk anemi). Egnet vaksinering (HAV og HBV) bør vurderes ved regelmessig eller gjentatt behandling med proteinasehemmere fra humant plasma. Røyking: Røykere kan ikke nektes behandling, men effekten kan bli redusert pga. tobakksrøyk i lungene, og røykeslutt anbefales på det sterkeste. Hjelpestoffer: Inneholder 2,76 mg natrium pr. ml rekonstituert oppløsning (120 mmol/liter), og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Forsiktighet må utvises ved bruk hos gravide.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme
Generelle
Mindre vanligeBrystsmerte, feber, frysninger, influensalignende symptomer
Hjerte
SjeldneTakykardi
Hud
Mindre vanligeUtslett
Immunsystemet
Mindre vanligeUrticaria
SjeldneOverfølsomhetsreaksjon
Svært sjeldneAnafylaktisk sjokk
Kar
SjeldneHypertensjon, hypotensjon
Luftveier
Mindre vanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi
SjeldneRyggsmerter
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, svimmelhet
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleBrystsmerte, feber, frysninger, influensalignende symptomer
HudUtslett
ImmunsystemetUrticaria
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Sjeldne
HjerteTakykardi
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon
KarHypertensjon, hypotensjon
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
Svært sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Konsekvenser ikke kjent.
Behandling: Tett oppfølging med tilgjengelige støttetiltak.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Det antas at patogenesen til emfysem ved α1-proteinasehemmermangel kan tilskrives en kronisk biokjemisk ubalanse mellom elastase og α1-proteinasehemmer, som er en av de viktigste elastasehemmerne, og som mangler ved arvelig α1-proteinasehemmermangel. Dette fører til progressiv nedbrytning av elastisk vev, og når α1-proteinasenivået i serum faller <80 mg/dl er dette forbundet med økt risiko for emfysemutvikling.
Absorpsjon: Etter i.v. administrering er praktisk talt 100% av dosen umiddelbart tilgjengelig i blodbanen. Gjennomsnittlig gjenfinning in vivo er 4,2 mg/dl pr. kg kroppsvekt.
Halveringstid: Ca. 4,5 dager.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Etter tilberedning skal infusjonsvæsken ikke oppbevares i kjøleskap. Bruksferdig oppløsning skal brukes innen 3 timer etter tilberedning.

Sist endret: 09.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.06.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Prolastina, PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1000 mg1 sett (hettegl.)
085392
SPC_ICON-
-
3318,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.