Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Yasminelle 28 0,02 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter

etinyløstradiol/drospirenon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler:
 • De er en av de mest pålitelige prevensjonsmetodene som finnes dersom de brukes riktig
 • De gir en liten økt risiko for å få blodpropp i en blodåre (vener eller arterier), spesielt i løpet av det første året eller når bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler gjenopptas etter en pause på 4 uker eller mer
 • Vær oppmerksom og informer legen din dersom du tror at du har symptomer på blodpropp (se avsnitt 2 “Blodpropp”)
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Yasminelle 28 er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Yasminelle 28
 3. Hvordan du bruker Yasminelle 28
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Yasminelle 28
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Yasminelle 28 er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 • Yasminelle 28 er en p-pille og brukes for å forhindre graviditet.
 • Hver av de 21 lyserøde tablettene inneholder en liten mengde av to forskjellige kvinnelige kjønnshormoner, drospirenon og etinyløstradiol.
 • De 7 hvite tablettene inneholder ingen virkestoffer og kalles også inaktive tabletter (placebotabletter).
 • P-piller som inneholder to typer hormoner kalles ”kombinasjons-p-piller”.
 
2. Hva du må vite før du bruker Yasminelle 28

Generelle merknader
Før du begynner å bruke Yasminelle 28 må du lese informasjonen om blodpropp (trombose) i avsnitt 2. Det er spesielt viktig å lese om symptomene på blodpropp – se avsnitt 2 “Blodpropp”.
Før du kan begynne å bruke Yasminelle 28, vil legen stille deg noen spørsmål om din og dine nære slektningers personlige sykehistorie. Legen vil også måle blodtrykket ditt og kan også komme til å ta andre prøver, avhengig av din personlige situasjon.
I dette pakningsvedlegget blir det beskrevet forskjellige situasjoner hvor du må slutte å ta Yasminelle 28, eller hvor Yasminelle 28 er mindre pålitelig. I slike situasjoner bør du enten avstå fra samleie eller bruke andre ikke-hormonelle prevensjonsmidler i tillegg, f.eks. kondom eller en annen barrieremetode. Du skal ikke bruke en kalender- eller temperaturmetode. Disse metodene kan være upålitelige, ettersom Yasminelle 28 virker inn på de månedlige endringene av kroppstemperaturen og slimhinnene i livmorhalsen.
På samme måte som andre p-piller beskytter ikke Yasminelle 28 mot HIV-infeksjon (AIDS) eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

Bruk ikke Yasminelle 28
Du skal ikke bruke Yasminelle 28 dersom du har noen av tilstandene som er angitt under. Dersom du har noen av tilstandene angitt under, skal du informere legen din. Legen din vil drøfte hvilke andre former for prevensjon som kan være mer passende for deg.
Bruk ikke Yasminelle 28:
 • hvis du har (eller har hatt) en blodpropp i en blodåre i beina (dyp venetrombose), i lungene (lungeemboli) eller i andre organer
 • dersom du vet at du har en sykdom som påvirker blodlevringen - f.eks. såkalt protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer
 • dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller dersom du blir sengeliggende i en lang periode (se avsnittet "Blodpropp")
 • hvis du har (eller har hatt) hjerteinfarkt eller slag
 • dersom du har (eller har hatt) hjertekrampe (angina pectoris - en tilstand som forårsaker sterke brystsmerter og kan være første tegn på et hjerteinfarkt) eller drypp (transitorisk iskemisk attakk)
 • dersom du har noen av følgende sykdommer som kan øke risikoen for en blodpropp i en blodåre (arterie):
  • alvorlig diabetes med skade på blodårene
  • svært høyt blodtrykk
  • svært høyt fettinnhold i blodet (kolesterol eller triglyserider)
  • en tilstand som kalles hyperhomocysteinanemi
 • dersom du har (eller har hatt) en type migrene som kalles "migrene med aura"
 • hvis du har (eller har hatt) en leversykdom og din leverfunksjon fortsatt ikke er normal
 • hvis nyrene dine ikke fungerer som de skal (nyresvikt)
 • hvis du har (eller har hatt) en svulst i leveren
 • hvis du har (eller har hatt) eller hvis det er mistanke om at du har brystkreft eller kreft i kjønnsorganene
 • hvis du opplever uventede blødninger fra skjeden
 • hvis du er allergisk overfor etinyløstradiol eller drospirenon, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dette kan gi kløe, utslett eller hevelser.
Bruk ikke Yasminelle 28 dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se også avsnittet "Andre legemidler og Yasminelle 28").
Advarsler og forsiktighetsregler

Når bør du kontakte legen din?
Oppsøk akutt legehjelp
 • dersom du merker mulige tegn på blodpropp som kan bety at du har fått en blodpropp i beinet (dvs. dyp venøs trombose), en blodpropp i lungene (dvs. lungeemboli), et hjerteinfarkt eller et slag (se avsnittet "Blodpropp") under.
For en beskrivelse av symptomene på slike alvorlige bivirkninger, se "Slik gjenkjenner du en blodpropp".

Rådfør deg med legen din dersom noen av følgende tilstander gjelder deg.
I enkelte situasjoner må du være spesielt forsiktig når du bruker Yasminelle 28 eller andre kombinasjons-p-piller, og du må kanskje undersøkes regelmessig av lege. Dersom tilstanden utvikler seg eller forverres ved bruk av Yasminelle 28, må du også rådføre deg med legen din.
 • hvis en nær slektning har eller har hatt brystkreft
 • hvis du har sykdom i leveren eller galleblæren
 • hvis du har diabetes
 • hvis du lider av depresjon
 • hvis du har Crohns sykdom eller kronisk betennelsessykdom i tarmen (ulcerøs kolitt)
 • dersom du har såkalt hemolytisk uremisk-syndrom (HUS – en sykdom med blodpropp som gir nyresvikt)
 • dersom du har en arvelig sykdom i de røde blodcellene (sigdcellesykdom)
 • dersom du har svært høyt fettinnhold i blodet (hypertriglyseridemi) eller noen i familien din har hatt denne tilstanden. Hypertriglyseridemi er forbundet med økt risiko for å utvikle betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller du blir sengeliggende/stillesittende i en lang periode (se avsnitt 2 "Blodpropp")
 • dersom du nettopp har født har du økt risiko for å få blodpropp. Du bør spørre legen din om hvor raskt etter fødselen du kan begynne å bruke Yasminelle 28
 • dersom du har betennelse i blodårene under huden (overfladisk tromboflebitt)
 • dersom du har åreknuter
 • hvis du har epilepsi (se ” Andre legemidler og Yasminelle 28”)
 • dersom du har bindevevssykdom (systemisk lupus erythematosus SLE – en sykdom som påvirker immunforsvaret ditt)
 • hvis du har en sykdom som først viste seg under graviditet eller mens du tidligere brukte kjønnshormoner (f.eks. hørselstap, en blodsykdom som heter porfyri, hudutslett med blemmer under graviditeten (herpes gestationis), en nervesykdom som fører til plutselige kroppsbevegelser (Sydenhams chorea)
 • hvis du har eller har hatt kloasme (en misfarging av huden, særlig i ansiktet eller på halsen, såkalte "svangerskapsflekker"). I så fall bør du unngå direkte sollys eller ultrafiolett lys.
 • hvis du har arvelig angioødem kan legemidler som inneholder østrogener forårsake eller forverre symptomene. Du bør oppsøke lege umiddelbart hvis du får symptomer på angioødem, f.eks. hevelser i ansiktet, tungen og/eller svelget og/eller problemer med å svelge eller hudutslett samtidig med pusteproblemer.
Blodpropp
Bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler som Yasminelle 28 innebærer økt risiko for blodpropp sammenlignet med ingen bruk. I sjeldne tilfeller kan blodpropp blokkere blodårene og gi alvorlige problemer.
Blodpropp kan utvikle seg
 • i blodårer kalt vener (såkalt venøs trombose eller venøs tromboembolisme)
 • i blodårer kalt arterier (såkalt arteriell trombose eller arteriell tromboembolisme).
Det er ikke alltid man blir helt frisk etter en blodpropp. I sjeldne tilfeller kan det oppstå varige skader, og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige.
Det er viktig å huske på at den totale risikoen for blodpropp med Yasminelle 28 er liten.Slik gjenkjenner du en blodpropp
Oppsøk akutt medisinsk hjelp dersom du merker noen av følgende tegn eller symptomer.

Har du noen av disse symptomene?

Da kan det være

 • hevelse i ett bein eller langs en blodåre i beinet eller foten, sammen med:
  • smerte eller ømhet i beinet som kun merkes når du står oppreist eller går
  • økt varmefølelse i det aktuelle beinet
  • forandret hudfarge på beinet, f.eks. at det blir blekt, rødt eller blått

Dyp venetrombose

 • plutselig, uforklarlig kortpustethet eller rask pust
 • plutselig hoste uten åpenbar årsak, som kan føre til at blod hostes opp
 • sterk brystsmerte som kan øke ved dype åndedrag
 • alvorlig, lett hodepine eller svimmelhet
 • raske eller uregelmessige hjerteslag
 • kraftige smerter i magen
Hvis du er usikker, bør du snakke med en lege om noen av disse symptomene, siden hoste eller kortpustethet kan feiltolkes som en mild sykdom slik som en luftveisinfeksjon (f.eks. forkjølelse).

Lungeemboli

Symptomer forekommer som regel i ett øye:
 • umiddelbart synstap eller
 • tåkesyn uten smerter som kan utvikle seg til synstap

Retinale venøse tromboser (blodpropp i øyet)

 • brystsmerte, ubehag, trykk, tyngde
 • følelse av press på eller fullhet i brystet, armen eller under brystbeinet
 • metthet, fordøyelsesproblemer eller kvelningsfornemmelse
 • ubehag i overkroppen som stråler til ryggen, kjeven, halsen, armen og magen
 • svette, kvalme, oppkast eller svimmelhet
 • ekstrem svekkelse, angst eller kortpustethet
 • raske eller uregelmessige hjerteslag

Hjerteinfarkt

 • plutselig svekkelse eller nummenhet i ansiktet, armen eller beinet, spesielt på den ene siden av kroppen
 • plutselig forvirring, vanskeligheter med å snakke eller forstå
 • plutselige vanskeligheter med å se på ett eller begge øynene
 • plutselige vanskeligheter med å gå, svimmelhet, tap av balanse eller koordinasjon
 • plutselig, kraftig eller langvarig hodepine uten noen kjent årsak
 • tap av bevissthet eller besvimelse med eller uten anfall
I noen tilfeller kan symptomene på slag være kortvarige med en nesten umiddelbar, fullstendig tilfriskning, men du bør likevel oppsøke akutt medisinsk hjelp da du kan være i faresonen for å få et nytt slag.

Slag

 • hevelse eller lett blå misfarging i en arm eller et bein
 • kraftig smerte i magen (akutt abdomen)

Blodpropp som blokkerer andre blodårer

Blodpropp i en blodåre som kalles veneHva kan skje hvis en blodpropp dannes i en vene?
 • Bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler innebærer økt risiko for å få blodpropp i en vene (venøs trombose). Disse bivirkningene er imidlertid sjeldne. Blodpropp forekommer oftest det første året.
 • Dersom blodpropp dannes i en vene i beinet eller foten, kan det gi dyp venøs trombose.
 • Dersom en blodpropp forflytter seg fra blodåren i beinet og setter seg fast i lungene, kan det forårsake en såkalt lungeemboli.
 • Svært sjeldent kan en blodpropp dannes i en vene i et annet organ, f.eks. øyet (retinal venøs trombose).
Når er risikoen for å utvikle en blodpropp i en vene høyest?
Risiko for å utvikle blodpropp i en vene er høyest det første året ved første gangs bruk av et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel. Risikoen kan også være økt dersom bruk av et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel (det samme preparatet eller et annet preparat) gjenopptas etter en pause på 4 uker eller mer.
Etter det første året blir risikoen lavere, men er alltid noe økt sammenlignet med ingen bruk.
Når du slutter å bruke Yasminelle 28 går risikoen for blodpropp tilbake til det normale innen noen få uker.
Hva er risikoen for å utvikle en blodpropp?
Risikoen avhenger av din naturlige risiko for blodpropp og hvilken type kombinert hormonelt prevensjonsmiddel du bruker.
Den totale risikoen for blodpropp i beinet eller lungene med Yasminelle 28 er liten.
 • Hos kvinner som ikke bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler og som ikke er gravide, vil cirka 2 av 10 000 få blodpropp i løpet av ett år.
 • Av 10 000 kvinner som bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som inneholder levonorgestrel eller noretisteron eller norgestimat, vil cirka 5‑7 kvinner få blodpropp i løpet av ett år.
 • Av 10 000 kvinner som bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som inneholder drospirenon f.eks. Yasminelle 28, vil 9-12 kvinner få blodpropp i løpet av ett år.
 • Risiko for å få blodpropp vil variere basert på din sykehistorie (se "Faktorer som øker risikoen for en blodpropp”) under.

 

Risiko for å få blodpropp i løpet av ett år

Kvinner som ikke bruker et kombinert hormonpreparat og ikke er gravide

Cirka 2 av 10 000 kvinner

Kvinner som bruker en kombinasjons-p-pille som inneholder levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

Cirka 5‑7 av 10 000 kvinner

Kvinner som bruker Yasminelle 28

Cirka 9‑12 av 10 000 kvinner

Faktorer som øker risikoen for en blodpropp i en blodåre som kalles vene
Risikoen for blodpropp med Yasminelle 28 er liten, men noen tilstander vil øke risikoen. Risikoen er økt:
 • dersom du er svært overvektig (kroppsmasseindeks eller BMI på over 30 kg/m²)
 • dersom et nært familiemedlem har hatt en blodpropp i beinet, lungene eller annet organ i ung alder (f.eks. under 50 år). I så fall kan du ha en arvelig blodlevringssykdom
 • dersom du må gjennomgå en operasjon, eller dersom du blir sengeliggende i en lang periode på grunn av en skade eller sykdom, eller du har gipset beinet. Det kan være nødvendig å avbryte bruk av kombinert hormonelt prevensjonsmiddel flere uker før operasjonen eller mens du er mindre mobil. Dersom du må slutte å ta Yasminelle 28, må du spørre legen din når du kan begynne å bruke det igjen.
 • etter hvert som du blir eldre (spesielt eldre enn cirka 35 år)
 • dersom du har vært gjennom en fødsel de siste ukene
Risikoen for å få blodpropp øker med flere tilstander du har.
Flyreise (>4 timer) kan midlertidig øke risikoen for blodpropp, spesielt hvis du har noen av de andre faktorene som er angitt.
Det er viktig at du informerer legen din dersom noen av disse tilstandene gjelder deg, selv om du er usikker. Legen din kan avgjøre om bruk av Yasminelle 28 må avbrytes.
Det er viktig at du informerer legen dersom noen av tilstandene overfor endrer seg mens du bruker Yasminelle 28, f.eks. et nært familiemedlem får en blodpropp uten kjent årsak, eller du går mye opp i vekt.
Blodpropp i en blodåre som kalles arterieHva kan skje hvis en blodpropp dannes i en arterie?
På samme måte som en blodpropp i en vene, kan en blodpropp i en arterie forårsake alvorlige problemer. Den kan f.eks. forårsake hjerteinfarkt eller slag.
Faktorer som øker risikoen for en blodpropp i en arterie
Det er viktig å legge merke til at risikoen for hjerteinfarkt eller slag ved bruk av Yasminelle 28 er svært liten, men kan øke:
 • etter hvert som du blir eldre (spesielt eldre enn cirka 35 år)
 • dersom du røyker. Når du bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som Yasminelle 28, rådes du til å slutte å røyke. Dersom du ikke er i stand til å slutte å røyke og du er eldre enn 35 år, vil legen råde deg til å bruke en annen prevensjonsmetode.
 • dersom du er overvektig
 • dersom du har høyt blodtrykk som ikke kontrolleres med behandling
 • dersom et nært familiemedlem har hatt hjerteinfarkt eller slag i ung alder (yngre enn cirka 50 år). I så fall kan du også ha høyere risiko for å få hjerteinfarkt eller slag.
 • dersom du eller noen i nær familie har høyt fettinnhold i blodet (kolesterol eller triglyserider)
 • dersom du får migrene, spesielt "migrene med aura"
 • dersom du har hjerteproblemer (hjerteklaffeil, rytmeforstyrrelse som kalles forkammerflimmer)
 • dersom du har diabetes.
Dersom du har flere enn én av disse tilstandene eller dersom noen av dem er spesielt alvorlige, kan risikoen for å utvikle blodpropp øke ytterligere.
Det er viktig at du informerer legen dersom noen av tilstandene overfor endrer seg mens du bruker Yasminelle 28, f.eks. at du begynner å røyke, et nært familiemedlem får blodpropp uten kjent årsak eller du går mye opp i vekt.
Yasminelle 28 og kreft
Brystkreft forekommer noe hyppigere hos kvinner som bruker kombinasjons-p-piller, men det er uvisst om det skyldes denne behandlingen. Det kan f.eks. også skyldes at flere svulster oppdages hos kvinner som bruker kombinasjons-p-piller fordi de undersøkes oftere av lege. Forekomsten av brystsvulster avtar gradvis etter at behandlingen med kombinerte hormonelle prevensjonsmidler avsluttes. Det er viktig at du sjekker brystene dine jevnlig og kontakter legen din hvis du kjenner en kul i brystet.
I sjeldne tilfeller er det rapportert godartede leversvulster, og i enda sjeldnere tilfeller er det rapportert ondartede leversvulster hos brukere av p-piller. Dersom du plutselig opplever uvanlig kraftige magesmerter, må du ta kontakt med legen.
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Yasminelle 28, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Blødning mellom menstruasjonene
I løpet av de første månedene du tar Yasminelle 28, kan du få uventede blødninger (blødning utenom uken du tar de hvite tablettene). Dersom disse blødningene oppstår flere måneder på rad, eller dersom de først begynner etter noen måneder, må legen din finne årsaken til dette.
Hva du må gjøre dersom du ikke får blødning i perioden med inaktive tabletter
Dersom du har tatt alle de lyserøde, aktive tablettene korrekt, ikke har hatt oppkast eller kraftig diaré, og du ikke har brukt noen andre legemidler, er det svært usannsynlig at du er gravid.
Dersom forventet blødning uteblir to ganger på rad, kan det hende at du er gravid. Ta kontakt med legen umiddelbart. Ikke begynn med neste brett før du er sikker på at du ikke er gravid.
Andre legemidler og Yasminelle 28

Fortell alltid legen om hvilke andre legemidler eller naturpreparater du allerede bruker. Fortell også andre leger eller tannleger som forskriver andre legemidler til deg (eller apotek) om at du bruker Yasminelle 28. De kan fortelle deg om du trenger å bruke annen prevensjon (f.eks. kondom) i tillegg, og i så fall hvor lenge, eller om bruken av et annet legemiddel du trenger bør endres.

Noen legemidler
 • kan påvirke blodverdiene av Yasminelle 28
 • kan redusere prevensjonseffekten
 • kan forårsake uventet blødning.
Disse omfatter:
 • legemidler som brukes til behandling av
  • epilepsi (f.eks. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, okskarbazepin)
  • tuberkulose (f.eks. rifampicin)
  • virusinfeksjoner som HIV og hepatitt C (såkalte proteasehemmere og ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, f.eks. ritonavir, nevirapin, efavirenz)
  • soppinfeksjoner (f.eks. griseofulvin, ketokonazol)
  • artritt, artrose (etorikoksib)
  • høyt blodtrykk i blodårene i lungene (bosentan)
 • naturlegemidlet prikkperikum (johannesurt)
Yasminelle 28 kan påvirke effekten av andre legemidler, f.eks.
 • legemidler som inneholder ciklosporin
 • det antiepileptiske legemidlet lamotrigin (dette kan føre til hyppigere anfall)
 • teofyllin (brukes til behandling av pusteproblemer)
 • tizanidin (brukes til behandling av muskelsmerter og/eller muskelkramper)
Du skal ikke bruke Yasminelle 28 dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir fordi dette kan øke leverfunksjonsverdiene (økning i leverenzymet ALAT). Legen vil forskrive en annen type prevensjonsmiddel før oppstart av behandling med disse legemidlene. Behandlingen med Yasminelle 28 kan starte opp igjen ca. 2 uker etter at denne behandlingen er avsluttet. Se avsnittet "Bruk ikke Yasminelle 28").
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Yasminelle 28 sammen med mat og drikke
Yasminelle 28 kan tas med eller uten mat og eventuelt med litt vann.
Laboratorietester
Hvis du må ta en blodprøve, skal du si fra til legen eller laboratoriepersonellet om at du bruker p‑pillen, da hormonelle prevensjonsmidler kan påvirke resultatene av enkelte prøver.
Graviditet
Bruk ikke Yasminelle 28 dersom du er gravid. Hvis du blir gravid mens du bruker Yasminelle 28, må du slutte å ta det umiddelbart og ta kontakt med legen. Hvis du ønsker å bli gravid, kan du når som helst slutte å ta Yasminelle 28 (se også ”Dersom du avbryter behandlingen med Yasminelle 28”).
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Amming
Kvinner som ammer, frarådes generelt å bruke Yasminelle 28. Hvis du ønsker å bruke p-pillen mens du ammer, bør du ta kontakt med legen din.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det foreligger ikke informasjon som tyder på at Yasminelle 28 påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Yasminelle 28 inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Yasminelle 28
Hvert blisterbrett inneholder 21 aktive, lyserøde tabletter og 7 hvite placebotabletter.
De to ulikt fargede Yasminelle 28 tablettene er plassert i rekkefølge. Ett brett inneholder 28 tabletter.
Ta én Yasminelle 28 tablett hver dag, eventuelt med litt vann. Du kan ta tablettene med eller uten mat, men du bør ta tablettene til omtrent samme tid hver dag.
Tablettene må ikke forveksles: Ta en lyserød tablett de første 21 dagene og deretter en hvit tablett de siste 7 dagene. Deretter skal du begynne på et nytt brett med én gang (21 lyserøde tabletter og deretter 7 hvite tabletter). Det er altså ikke noe opphold mellom to brett.
På grunn av tablettenes ulike sammensetning er det nødvendig å begynne med den første tabletten øverst til venstre, og du må ta én tablett hver dag. For å få riktig rekkefølge, følg den retningen pilene på brettet viser.
Klargjøring av brettet
For at det skal være lett å kontrollere at man tar tabletten hver dag, leveres Yasminelle 28 med 7 klistremerker. Velg det ukeklistremerket som begynner med den dagen du begynner å ta tablettene. Hvis du for eksempel begynner på en onsdag, bruker du ukeklistremerket som begynner med ”ONS”.
Sett ukeklistremerket langs toppen av Yasminelle 28-brettet hvor det står ”Fest dagsmarkeringen her”, slik at den første dagen står ovenfor tabletten som er merket ”start”.
Dagen er nå merket over hver tablett, slik at du lett kan se om du har tatt en bestemt tablett. Pilene viser rekkefølgen tablettene skal tas.
I løpet av de 7 dagene du tar de hvite inaktive tablettene (placebodagene), skal menstruasjonsblødningen begynne (såkalt avbruddsblødning). Denne starter vanligvis andre eller tredje dag etter at du har tatt den siste lyserøde, aktive Yasminelle-28 tabletten. Så snart du har tatt den siste hvite tabletten må du begynne på neste brett, uansett om blødningen har opphørt eller ikke. Dette betyr at du skal starte hvert brett på samme ukedag og at menstruasjonsblødningen skal starte på samme dag hver måned.
Dersom du bruker Yasminelle 28 på denne måten, vil du også være beskyttet mot graviditet i de 7 dagene du tar inaktive tabletter.
Når kan du begynne med første brett?
 • Dersom du ikke har brukt prevensjonsmiddel med hormoner i løpet av forrige månedBegynn med Yasminelle 28 på første dag av syklusen (det vil si første dag du har menstruasjonsblødning). Dersom du begynner å bruke Yasminelle 28 første dagen du har menstruasjon, er du straks beskyttet mot graviditet. Du kan også begynne på dag 2-5 av syklusen, men da må du bruke et annet prevensjonsmiddel i tillegg (f.eks. kondom) de første 7 dagene.
 • Overgang fra en kombinasjons-p-pille, p-ring eller p-plasterDu skal helst begynne å bruke Yasminelle 28 dagen etter inntak av siste aktive tablett (den siste tabletten som inneholder virkestoff) for din tidligere p-pille, men senest dagen etter at den tablettfrie perioden for din tidligere p-pille er over (eller etter den siste inaktive tabletten av din tidligere p-pille). Følg rådene fra legen din hvis du skal bytte fra et kombinert prevensjonsmiddel som p-ring eller p-plaster.
 • Overgang fra en progestogenmetode (minipille (piller som kun inneholder progestogen), injeksjon, implantat eller progestogenfrigjørende spiral)Du kan skifte fra minipiller fra én dag til den neste (fra dagen implantatet eller spiralen fjernes, eller når du skulle tatt neste injeksjon), men du må i alle tilfeller bruke et annet prevensjonsmiddel i tillegg (f.eks. kondom) de første 7 dagene.
 • Etter abort
  Følg de rådene legen gir deg.
 • Etter fødsel
  Du kan begynne å bruke Yasminelle 28 mellom 21 og 28 dager etter fødselen. Dersom du starter senere enn dag 28, må du bruke en såkalt barrieremetode (f.eks. kondom) de første syv dagene med bruk av Yasminelle 28.
  Dersom du etter en fødsel har hatt samleie før du begynner å bruke Yasminelle 28 (igjen), må du forvisse deg om at du ikke er gravid, eller du må vente til neste menstruasjon.
 • Dersom du ammer og ønsker å begynne å bruke Yasminelle 28 (igjen) etter en fødsel
  Les avsnittet “Amming”.
Spør legen din hvis du er usikker på når du kan begynne å bruke Yasminelle 28.
Dersom du tar for mye av Yasminelle 28
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er ikke rapportert om alvorlige skadelige bivirkninger etter å ha tatt for mange Yasminelle 28 tabletter.
Hvis du tar flere tabletter på en gang, kan det medføre kvalme, oppkast eller blødning fra skjeden. Selv jenter som ikke har fått sin første menstruasjon, men som har tatt dette legemidlet ved et uhell, kan få slike blødninger.
Dersom du har glemt å ta Yasminelle 28
Tablettene i rad 4 på brettet er inaktive tabletter. Hvis du glemmer én av disse tablettene, har det ingen innvirkning på effekten av Yasminelle 28. Kast den glemte inaktive tabletten. Hvis du glemmer en lyserød, aktiv tablett i rad 1, 2 eller 3, må du gjøre følgende:
 • Dersom du er mindre enn 12 timer for sent ute med å ta en tablett, vil ikke beskyttelsen mot graviditet være redusert. Ta tabletten så snart du husker det, og ta deretter de neste tablettene til vanlig tid.
 • Dersom du er mer enn 12 timer for sent ute med å ta en tablett, kan beskyttelsen mot graviditet være redusert. Jo flere tabletter du har glemt å ta, desto større er risikoen for å bli gravid.
Risikoen for at beskyttelsen mot graviditet er redusert, er størst dersom du glemmer en tablett på begynnelsen eller slutten av brettet. Følgende regler gjelder for denne situasjonen (se diagrammet nedenfor):
 • Du har glemt mer enn 1 tablett på dette brettet Ta kontakt med legen.
 • Én glemt tablett i uke 1
Ta tabletten du har glemt så snart du husker det, selv om dette betyr at du må ta to tabletter samtidig. Fortsett å ta tablettene igjen til vanlig tid og benytt et annet prevensjonsmiddel i tillegg de neste 7 dagene, f.eks. kondom. Dersom du har hatt samleie uken før du glemte tabletten, kan du være gravid. Du må da rådføre deg med legen.
 • Én glemt tablett i uke 2
Ta tabletten du har glemt så snart du husker det, selv om dette betyr at du må ta to tabletter samtidig. Fortsett å ta tablettene igjen til vanlig tid. Beskyttelsen mot graviditet vil ikke være redusert, og du trenger ikke bruke annen prevensjon i tillegg.
 • Én glemt tablett i uke 3
  Du kan velge mellom to muligheter:
1. Ta tabletten du har glemt så snart du husker det, selv om dette betyr at du må ta to tabletter samtidig. Fortsett å ta tablettene igjen til vanlig tid. I stedet for å ta de hvite inaktive tablettene på dette brettet, skal du kaste dem og begynne direkte med neste brett.
Sannsynligvis vil du da få en menstruasjonsblødning ved slutten av neste brett - mens du tar de hvite inaktive tablettene - men du kan også få lette eller menstruasjonslignende blødninger i løpet av neste brett.
2. Du kan også slutte å ta de lyserøde, aktive tablettene og fortsette direkte med de 7 hvite inaktive tablettene (før du tar de inaktive tablettene må du notere den dagen du glemte å ta tabletten). Dersom du ønsker å begynne på et nytt brett på den faste startdagen, må du ta inaktive tabletter i mindre enn 7 dager.
Hvis du følger én av disse to anbefalingene, vil du fortsatt være beskyttet mot graviditet.
 • Dersom du har glemt å ta noen av de lyserøde, aktive tablettene på et brett og ikke får menstruasjonsblødning i dagene med inaktive tabletter, kan du være gravid. Rådfør deg med legen før du fortsetter med neste brett.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hva du må gjøre hvis du kaster opp eller har kraftig diaré.
Dersom du kaster opp innen 3 - 4 timer etter at du har tatt en lyserød, aktiv tablett, eller du har kraftig diaré, er det fare for at virkestoffene i tablettene ikke tas fullstendig opp i kroppen. Situasjonen ligner da en situasjon der du har glemt å ta en tablett. Etter å ha kastet opp eller hatt diaré, må du så snart som mulig ta en annen tablett fra et reservebrett. Ta om mulig tabletten innen 12 timer fra det tidspunktet da du vanligvis tar tabletten. Dersom dette ikke er mulig, eller det er gått 12 timer, bør du følge de rådene som er gitt under “Dersom du har glemt å ta Yasminelle 28”.
Utsettelse av menstruasjonen: Hva du trenger å vite
Selv om det ikke anbefales, er det mulig å forskyve menstruasjonsblødningen ved å la være å ta de hvite inaktive tablettene i rad 4 og i stedet fortsette direkte med neste brett med Yasminelle 28 og fullføre dette. Du kan oppleve lette eller menstruasjonslignende blødninger mens du tar tablettene i brett nummer to. Avslutt brett nr. to ved å ta de 7 hvite tablettene i rad 4. Begynn deretter med neste brett.
Du kan spørre legen din om råd før du bestemmer deg for å utsette menstruasjonen.
Endring av første dag av menstruasjonen: Hva du trenger å vite
Dersom du tar tablettene i samsvar med veiledningen, vil menstruasjonsblødningen begynne i uken med inaktive tabletter. Dersom du må bytte dag for dette, reduseres antall dager med hvite, inaktive tabletter (men aldri ved å øke dem - 7 er maksimum!). Dersom du f.eks. vanligvis begynner å ta de inaktive tablettene på en fredag og du vil forandre dette til tirsdag (3 dager tidligere), begynner du på det nye brettet 3 dager tidligere enn vanlig. Dersom du gjør intervallet med inaktive tabletter svært kort (f.eks. 3 dager eller mindre), kan det hende at du ikke vil få menstruasjonsblødning i løpet av disse dagene. Du kan deretter oppleve lette eller menstruasjonslignende blødninger.
Hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem, kan du kontakte legen din for råd.
Dersom du avbryter behandlingen med Yasminelle 28
Du kan slutte å ta Yasminelle 28 når som helst. Hvis du ikke ønsker å bli gravid, bør du be legen om råd om andre sikre prevensjonsmetoder. Hvis du ønsker å bli gravid, kan du slutte å ta Yasminelle 28, og vente på menstruasjonsblødning før du prøver å bli gravid. Da kan du lettere beregne den forventede datoen for fødselen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Hvis du får bivirkninger, spesielt hvis de er alvorlige eller vedvarende, eller helsetilstanden din endres og du tror dette kan være forårsaket av Yasminelle 28, må du rådføre deg med legen din.
Det er økt risiko for blodpropp i vener (venøs tromboembolisme) eller blodpropp i arteriene (arteriell tromboembolisme) hos alle kvinner som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. For mer detaljert informasjon om spesiell risiko ved bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, se avsnitt 2 "Hva du må vite før du bruker Yasminelle 28"
Nedenfor finner du en liste over bivirkninger som er forbundet med bruk av Yasminelle 28:
Vanlige bivirkninger (rammer mellom 1 og 10 av 100 brukere):
 • humørsvingninger
 • hodepine
 • magesmerter
 • kviser (akne)
 • brystsmerter, brystforstørrelse, ømme bryst, smertefulle eller uregelmessige menstruasjoner
 • vektøkning
Mindre vanlige bivirkninger (rammer mellom 1 og 10 av 1000 brukere):
 • soppinfeksjon (candidiasis)
 • forkjølelsessår (herpes simplex)
 • allergiske reaksjoner
 • økt matlyst
 • depresjon, nervøsitet, søvnforstyrrelser
 • stikkende/prikkende følelse, svimmelhet (vertigo)
 • synsforstyrrelser
 • uregelmessige hjerteslag eller uvanlig rask puls
 • blodpropp (trombose) i en blodåre i lungene (lungeemboli), høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, migrene, åreknuter
 • sår hals
 • kvalme, oppkast, betennelse i magen og/eller tarmene, diaré, forstoppelse
 • plutselige hevelser i hud og/eller slimhinner (f.eks. tungen og/eller svelget og/eller problemer med å svelge eller hudutslett i tillegg til pusteproblemer (angioødem), håravfall (alopesi), eksem, kløe, utslett, tørr hud, hudsykdom med fet hud (seboréisk eksem)
 • nakkesmerter, smerter i lemmene, muskelkramper
 • blærekatarr
 • kul i brystet (godartet og ondartet), melkeproduksjon selv om man ikke er gravid (galaktoré), cyster på eggstokkene, hetetokter, uteblitt menstruasjon, svært kraftige menstruasjoner, utflod fra skjeden, tørr skjede, smerter i nedre del av magen (bekkensmerter), unormal celleprøve fra livmorhalsen (Papanicolaou eller Pap smear), redusert sexlyst (libido)
 • væskeansamling (ødem), manglende energi, ekstrem tørste, økt svetting
 • vekttap.
Sjeldne bivirkninger (rammer mellom 1 og 10 av 10 000 brukere):
 • astma
 • svekket hørsel
 • blokkering av en blodåre pga. en blodpropp som er dannet et annet sted i kroppen
 • erythema nodosum (kjennetegnes ved smertefulle, røde knuter i huden)
 • erythema multiforme (rødt, sirkelformet utslett eller sår).
 • blodpropp i blodårer (vener eller arterier), f.eks.:
  • i et bein eller en fot (venetrombose)
  • i en lunge (lungeemboli)
  • hjerteinfarkt
  • slag
  • lite slag eller symptomer på et forbigående slag, såkalt transitorisk iskemisk attakk
  • blodpropp i lever, mage/tarm, nyrer eller øye.
Risikoen for å få blodpropp kan være økt dersom du har andre tilstander som øker denne risikoen (se avsnitt 2 for mer informasjon om tilstandene som øker risikoen for blodpropp og symptomene på blodpropp).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Yasminelle 28
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Utløpsdato
Bruk ikke Yasminelle 28 etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”Utløpsdato:”.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Yasminelle 28
 • Virkestoffer er etinyløstradiol (som betadeksklatrat) og drospirenon.Hver lyserøde, aktive, filmdrasjerte tablett inneholder 0,020 milligram etinyløstradiol (som betadeksklatrat) og 3 milligram drospirenon.
 • De hvite, filmdrasjerte tablettene inneholder ikke virkestoffer.
 • Andre innholdsstoffer er
Lyserøde, aktive, filmdrasjerte tabletter:
Tablettkjerne: laktosemonohydrat, maisstivelse, magnesiumstearat (E 470b)
Filmdrasjering: hypromellose (E 464), talkum (E 553b), titandioksid (E 171) og rødt jernoksid (E 172).
Hvite, inaktive, filmdrasjerte tabletter:
Tablettkjerne: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat (E 470b)
Filmdrasjering: hypromellose (E 464), talkum (E 553b) og titandioksid (E 171).
Hvordan Yasminelle 28 ser ut og innholdet i pakningen
 • Hvert blisterbrett med Yasminelle 28 inneholder 21 lyserøde, aktive, filmdrasjerte tabletter i rad 1, 2 og 3, og 7 hvite, filmdrasjerte inaktive tabletter i rad 4.
 • Yasminelle 28 tabletter, både de lyserøde og de hvite, er filmdrasjerte tabletter, det vil si at tablettkjernen er overtrukket.
 • Den aktive tabletten er lyserød, rund med konvekse overflater med bokstavene ”DS” preget i en likesidet sekskant på den ene siden.
 • Den inaktive tabletten er hvit, rund med konvekse overflater med bokstavene ”DP” preget i en likesidet sekskant på den ene siden.Yasminelle 28 leveres i pakninger med 1, 3, 6 og 13 brett, hvert med 28 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB
Box 606
SE-169 26 Solna
Tilvirker
Bayer AG
13342 Berlin, Tyskland
og
Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar, Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
 • Danmark, Nederland, Norge, Sverige: Yasminelle 28
 • Frankrike: Jasminellecontinu
 • Spania: Yasminelle Diario
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkammerflimmer (atrieflimmer, atriefibrillering, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.