Les pakningsvedlegg

Les avsnitt

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Duphalac 667 mg/ml mikstur, oppløsning

laktulose

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter noen dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Duphalac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Duphalac
 3. Hvordan du bruker Duphalac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Duphalac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnitt

1. Hva Duphalac er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Duphalac er et avføringsmiddel. Ved nedbrytning av virkestoffet laktulose dannes syrer som binder vann i tykktarmen. Volumet av tarminnholdet øker og konsistensen blir bløtere. Duphalac regulerer tarmfunksjonen uten tilvenning eller mageknip.
Til voksne og barn over 1 år: behandling av forstoppelse.
Dette legemidlet er reseptfritt.
 

Les avsnitt

2. Hva du må vite før du bruker Duphalac
Bruk ikke Duphalac:
 • dersom du er allergisk overfor laktulose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har galaktosemi (en alvorlig genetisk sykdom som gjør at du ikke kan fordøye galaktose)
 • ved blokkering i mage-tarmkanalen (unntatt vanlig forstoppelse)
 • ved perforering (hull) eller risiko for perforering i fordøyelseskanalen
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege:
 • dersom du har uforklarlige magesmerter
 • dersom forstoppelsen ikke bedres etter flere dagers behandling
 • dersom du ikke kan fordøye melkesukker (laktose)
Vedvarende bruk med ikke tilpassede doser eller misbruk kan føre til diaré og forstyrrelse av elektrolyttbalansen.
Du skal ikke bruke Duphalac dersom du lider av:
 • galaktose- eller fruktoseintoleranse
 • Lapp laktasemangel (en spesiell form for arvelig laktasemangel)
 • dårlig absorpsjon av glukose-galaktose
Diabetikere kan vanligvis bruke den dosen av Duphalac som brukes ved forstoppelse, mens dosen som brukes ved leversykdom bør vurderes av lege.
Har du diabetes og føler deg usikker på bruken av Duphalac, ta kontakt med lege.
Andre legemidler og Duphalac
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Duphalac kan brukes ved graviditet og amming.
Det forventes ingen effekt på fertiliteten.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemidler
Barn
I spesielle tilfeller kan legen din forskrive Duphalac til et barn eller spedbarn. Duphalac skal kun gis til spedbarn og små barn dersom det er påkrevd, da det kan påvirke de normale tømmingsrefleksene for avføring. I slike tilfeller vil legen din overvåke behandlingen nøye.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Duphalac har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Duphalac
Duphalac kan inneholde små mengder melkesukker (laktose), galaktose eller fruktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkerarter bør du rådføre deg med legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnitt

3. Hvordan du bruker Duphalac
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Daglig dosering bør tilpasses individuelt. Dosen kan tas en gang daglig, for eksempel til frokost, eller fordelt på to daglige doser. Ta dosene dine til samme tid hver dag. Svelg legemidlet raskt. Ikke hold det i munnen. Du kan ta Duphalac ufortynnet eller fortynnet i litt væske. Medfølgende målebeger kan brukes.
Forstoppelse: Etter noen dager kan startdosen justeres til vedlikeholdsdose avhengig av oppnådd effekt. Det kan være behov for å behandle i flere dager (2-3 dager) før effekt oppnås.
Den anbefalte dosen ved forstoppelse er:

Pasient

Daglig startdose

Daglig vedlikeholdsdose

Voksne og ungdom (over 14 år)

15-30 ml*

10-20 ml

Barn (7-14 år)

10-15 ml

5-10 ml

Barn (1-6 år)

5-10 ml

5-10 ml

*Om rask effekt ønskes, kan du med fordel ta et vanlig hurtigvirkende avføringsmiddel sammen med første dose (spør lege eller på apotek om hvilke preparater dette gjelder)
Gi rikelig med drikke. Duphalac kan med fordel blandes i mat eller drikke, for eksempel i saft, te, juice, kakao, yoghurt eller grøt.
Ved langvarig forstoppelse bør lege kontaktes.
Eldre pasienter og pasienter med redusert nyre- eller leverfunksjon: Ingen spesielle doseringsanbefalinger eksisterer.
Bruk av Duphalac hos barn
Bruk av avføringsmidler hos barn og spedbarn bør være unntaksvis og under legetilsyn, da den normale tømmingsrefleksen kan påvirkes.
Ikke gi Duphalac til barn (under 14 år) uten at du har rådført deg med lege for forskrivning og nøye oppfølging.
Ingen data er tilgjengelig for behandling av barn (nyfødte til 18 år) med leversykdom.
Dersom du tar for mye av Duphalac
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved en overdosering kan du få diaré og magesmerter. Kontakt legen eller apoteket hvis du har tatt mer Duphalac enn du burde.
Dersom du har glemt å ta Duphalac
Vær ikke bekymret dersom du glemmer å ta en dose Duphalac. Ta bare den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Duphalac
Ikke slutt eller endre behandlingen din før du har snakket med legen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnitt

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Diaré
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Oppblåsthet (luft i magen), spesielt de første behandlingsdagene. Dette går vanligvis over etter et noen dager.
 • Kvalme (føle seg uvel)
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Forhøyet natriumnivå i blodet (ved behandling mot leversykdom)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Elektrolyttforstyrrelser som følge av diaré
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Hudutslett (ved behandling av leversykdom)
Oppblåsthet kan komme i løpet av de første dagene av behandlingen, og forsvinner vanligvis etter par dager. Magesmerter og diaré kan komme dersom man bruker høyere doser enn det som er anbefalt. I slike tilfeller bør dosen reduseres.
Ved bruk av høye doser (normalt bare i forbindelse med leversykdom) i en lengre periode, kan det oppstå elektrolyttforstyrrelser som følge av diaré.
Det forventes at bivirkningene hos barn er tilsvarende som hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnitt

5. Hvordan du oppbevarer Duphalac
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdato som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnitt

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Duphalac:
 • Virkestoff er laktulose.
 • Andre innholdsstoffer er sukkerartene galaktose (inntil 1,5g/15 ml) og laktose (inntil 0,9g/15 ml) (fra produksjonen av laktulose råvare).
  Hjelpestoff er renset vann.
Hvordan Duphalac ser ut og innholdet i pakningen
Duphalac leveres i plastflasker på 200, 500 eller 1000 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan IRE Healthcare Limited
Unit 35/36 Grange Parade
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13
Irland
Tilvirker:
Abbott Biologicals B.V.,
Olst,
Nederland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).