Trelegy Ellipta

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Umeklidinium, Vilanterol, FlutikasonfuroatPakningsvedlegg