Paricalcitol Alternova

Alternova

Antiparathyreoideamiddel, syntetisk vitamin D-analog.

ATC-nr.: H05B X02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 H05B X02
Parikalsitol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av parikalsitol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Parikalsitol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at parikalsitol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2018) er utarbeidet av AbbVie.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, myke 1 μg og 2 μg: Hver kapsel inneh.: Parikalsitol 1 μg, resp. 2 μg, etanol, glyserol, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 1 μg: Sort jernoksid (E 172). 2 μg: Gult og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Forebygging og behandling av sekundær hyperparatyreoidisme forbundet med kronisk nedsatt nyrefunksjon (kronisk nyresykdom, stadie 3 og 4) og kronisk nyresvikt (kronisk nyresykdom, stadie 5) hos pasienter som gjennomgår hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Dosering

Kronisk nyresykdom (CKD), stadie 3 og 4: Bør gis 1 gang daglig eller 3 ganger pr. uke (hver 2. dag). Startdose: Beregnes på grunnlag av nivået av intakt parathyreoideahormon (iPTH) ved baseline.

 

Initialdose

Baseline iPTH-nivå

Daglig dose

Dose 3 ganger pr. uke1

≤500 pg/ml (56 pmol/liter)

1 μg

2 μg

>500 pg/ml (56 pmol/liter)

2 μg

4 μg

1Administreres ikke oftere enn hver 2. dag. Dosetitrering: Individuell dosering beregnet på grunnlag av nivået av serum- eller plasma-iPTH, med overvåkning av kalsium og fosfat i serum. Forslag til doseberegning:

IPTH-nivå i forhold til utgangsverdi

Dosejustering ved 2-4 ukers intervaller

 

Daglig dose

Dose 3 ganger pr. uke1

samme eller økende

øk med 1 µg

øk med 2 µg

redusert med <30%

øk med 1 µg

øk med 2 µg

redusert med ≥30%-≤60%

oppretthold

oppretthold

redusert med >60%

reduser2 med 1 µg

reduser2 med 2 µg

iPTH <60 pg/ml (7 pmol/liter)

reduser2 med 1 µg

reduser2 med 2 µg

1Administreres ikke oftere enn hver 2. dag. 2Dersom pasienten tar laveste daglige dose eller 3 ganger pr. uke, og dosereduksjon er nødvendig, kan dosefrekvensen reduseres. Kalsiumnivået i serum bør overvåkes nøye etter behandlingsstart og under perioder med dosetitrering. Dersom hyperkalsemi sees, eller vedvarende forhøyede kalsium-fosfat-produktnivå er >55 mg2/dl2 (4,4 mmol2/liter2), bør dosen av kalsiumbaserte fosfatbindere reduseres eller avbrytes. Alternativt kan parikalsitoldosen reduseres eller behandlingen midlertidig avbrytes. Dersom behandlingen avbrytes, bør ny oppstart av legemidlet skje ved en lavere dose, når serumkalsium- og kalsium-fosfat-produktnivåene er innenfor ønsket målområde.
Kronisk nyresykdom (CKD), stadie 5: Bør gis 3 ganger pr. uke, hver 2. dag. Startdose: Beregnes i µg på grunnlag av utgangsnivå for iPTH (pg/ml)/60 [(pmol/liter)/7] opptil initial maks. dose 32 µg. Dosetitrering: Følgende dosering bør individualiseres og beregnes på grunnlag av serumnivå av iPTH, kalsium og fosfat. Foreslått titreringsdose er basert på følgende formel: Titreringsdose (µg) = siste iPTH-nivå (pg/ml)/60 eller siste iPTH-nivå (pmol/liter)/7. Serumnivåene av kalsium og fosfat bør overvåkes nøye etter oppstart, under perioder med dosetitrering og ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere. Hvis forhøyet serumkalsium og forhøyet kalsium × fosfat-produkt sees og pasienten bruker en kalsiumbasert fosfatbinder, kan dosen av fosfatbinderen reduseres eller behandlingen avbrytes, eller pasienten kan gå over til en ikke-kalsiumbasert fosfatbinder. Hvis serumkalsium er >11 mg/dl (2,8 mmol/liter) eller kalsium × fosfat-produkt >70 mg2/dl2 (5,6 mmol2/liter2) eller iPTH ≤150 pg/ml, bør dosen reduseres med 2-4 µg, avhengig av dosen som ble kalkulert på bakgrunn av siste iPTH/60 (pg/ml) eller iPTH/7 (pmol/liter). Hvis framtidige justeringer er nødvendig, bør parikalsitoldosen reduseres eller behandlingen avbrytes inntil disse parametrene er normale. Når iPTH nærmer seg ønsket målområde (150-300 pg/ml) kan små, individualiserte dosejusteringer være nødvendig for å oppnå en stabil iPTH. I tilfeller hvor måling av iPTH, kalsium eller fosfat skjer <1 gang pr. uke, kan et mer beskjedent forhold mellom startdose og titreringsdose være berettiget.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen erfaring ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nyretransplantasjon: Post-nyretransplanterte pasienter med CKD-stadiene 3 og 4 og sekundær hyperparatyreoidisme ble ikke undersøkt i kliniske fase 3-studier. Basert på tilgjengelig data er startdosen og dosetitreringsalgoritmen for disse pasientene den samme som for pasienter født med CKD-stadiene 3 og 4 og sekundær hyperparatyreoidisme. Serumnivåene av kalsium og fosfat bør overvåkes nøye etter oppstart, under perioder med dosetitrering og ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Begrenset erfaring, økt følsomhet hos enkelte kan ikke utelukkes.
Administrering: Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Vitamin D-forgiftning. Hyperkalsemi.

Forsiktighetsregler

Undertrykking av parathyreoideahormon kan gi forhøyet kalsiumnivå og føre til metabolsk bensykdom. Monitorering og individuell dosetitrering kreves. Utvikles det klinisk betydningsfull hyperkalsemi og pasienten får kalsiumbaserte fosfatbindere, bør doseringen av disse reduseres eller avbrytes. Kronisk hyperkalsemi kan være assosiert med generalisert, vaskulær kalsifisering og annen bløtvevskalsifisering. Fosfat- eller vitamin D-relaterte legemidler bør ikke tas samtidig med parikalsitol, pga. økt risiko for hyperkalsemi og kalsium × fosfat-produktstigning. Hyperkalsemi, uansett årsak, kan gi digitalisforgiftning. Forsiktighet bør derfor utvises når digitalis forskrives samtidig med parikalsitol. Parikalsitol kan øke serumkreatinin, og dermed redusere eGFR hos pre-dialysepasienter, uten å endre sann GFR. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av ketokonazol. Hjelpestoffer: Hver kapsel inneholder <100 mg etanol. Skadelig for alkoholikere. Bør tas hensyn til ved bruk hos gravide eller ammende, barn og høyrisikogrupper som f.eks. pasienter med leversykdom eller epilepsi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se H05B X02
Ketokonazol øker parikalsitols AUC til ca. det dobbelte og gjennomsnittlig t1/2 øker fra 9,8 til 17 timer og forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk. Hyperkalsemi kan forsterke digitalisforgiftning og forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk. Fosfat eller vitamin D-holdige preparater bør ikke tas samtidig med parikalsitol, pga. økt risiko for hyperkalsemi og kalsium × fosfat-produktstigning. Høye doser kalsiumholdige preparater eller tiaziddiuretika kan øke risikoen for hyperkalsemi. Magnesiumholdige (f.eks. antacida) preparater bør ikke tas samtidig med vitamin D-preparater, da hypermagnesemi kan forekomme. Aluminiumholdige (f.eks. antacida, fosfatbindere) preparater bør ikke tas sammen med vitamin D-preparater, da forhøyet aluminiumsnivå i blod og aluminiumtoksisitet i skjelettet kan forekomme. Legemidler som svekker absorpsjonen av fettløselige vitaminer fra tarm, kan påvirke absorpsjonen av kapslene.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Bør ikke brukes under graviditet med mindre strengt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Paricalcitol

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Stoffskifte/ernæring: Hyperkalsemi, hyperfosfatemi. Undersøkelser: Forhøyet kalsium-fosfat-produkt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Hypoparatyreoidisme. Gastrointestinale: Magebesvær, smerter i øvre del av magen, forstoppelse, diaré, munntørrhet, gastrointestinal reflukssykdom, kvalme, oppkast. Hjerte/kar: Palpitasjoner. Hud: Akne, pruritus, utslett, urticaria. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Pneumoni. Kjønnsorganer/bryst: Brystømhet. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer, myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet, dysgeusi, hodepine. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt, hypokalsemi. Undersøkelser: Økt kreatinin i blod1, abnormaliteter i leverenzym. Øvrige: Asteni, malaise, perifert ødem, smerter. Ukjent frekvens: Angioødem, larynksødem. 1Sett i studier hos predialyse-pasienter.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hyperkalsemi, hyperkalsiuri, hyperfosfatemi og betydelig undertrykking av parathyreoideahormon.
Behandling: Behandling av klinisk signifikant hyperkalsemi består av umiddelbar dosereduksjon eller seponering, og inkluderer lavkalsiumdiett, fjerning av kalsiumtilskudd, mobilisering av pasient, oppfølging av væske- og elektrolyttbalanse, vurdering av abnormiteter i EKG (kritisk hos pasienter som står på digitalis), hemo- og peritonealdialyse inntil kalsiumfritt dialysat er oppnådd. Kalsiumnivå skal overvåkes ofte inntil nivået er normalisert. Parikalsitol fjernes ikke i betydelig grad ved dialyse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: H05B X02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Oppregulerer VDR selektivt i parathyreoidea uten å øke VDR i tarm og er mindre aktiv på benresorpsjon. Oppregulerer også kalsium-følsom-reseptor (CaSR) i parathyreoidea. PTH-nivået reduseres, innvirkning på kalsium- og fosfatnivåene er begrenset. Ved å korrigere unormale PTH-verdier, og dermed normalisere kalsium- og fosfathomeostasen, forebygges eller behandles metabolske bensykdommer assosiert med kronisk nyresvikt.
Absorpsjon: Cmax er 1,512 pmol/ml 3 timer etter dose 0,24 μg/kg. Etter flerdose, enten daglig eller 3 ganger/uke hos friske, nås steady state innen 7 dager.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd: 34 liter.
Halveringstid: 5-7 timer.
Utskillelse: 70% via feces, 18% i urinen.

Sist endret: 08.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Paricalcitol Alternova, KAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 μg28 stk. (blister)
179305
SPC_ICONBlå resept
Kan forskrives til 01.09.2020
Byttegruppe
1120,70C
2 μg28 stk. (blister)
137274
SPC_ICONBlå resept
Kan forskrives til 01.09.2020
Byttegruppe
2176,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hyperparatyreoidisme (hyperparatyreose): En tilstand der biskjoldkjertlene produserer for mye paratyreoideahormon. Disse hormonene regulerer kalsiumnivået i blodet, og en høy hormonproduksjon fører til høyere kalsiumnivå. Dette kan gi opphav til tretthet, forstoppelse og nervøsitet. Hyperparatyreoidisme kan noen ganger skyldes en svulst i biskjoldkjertlene.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypoparatyreoidisme (hypoparatyreose): En tilstand forårsaket av mangelfull produksjon av paratyreoideahormon i biskjoldkjertlene. Tilstanden gir forstyrrelser i kalkomsetningen og reduserer kalsiumnivået i blodet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.