Organisasjoner

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge (REK Sør)

Fredrik Holsts hus/Ullevål terrasse

Ullevål Universitetssykehus HF

Kirkev. 166

Postboks 1130 Blindern

0318 Oslo

Telefon: 22 84 46 66

Telefaks: 22 84 46 61

E-post: rek-2@medisin.uio.no

www.etikkom.no