Instanyl

Takeda

Opioidanalgetikum, fenylpiperidinderivat.

ATC-nr.: N02A B03

   Miljørisiko i Norge
 N01A H01
Fentanyl
 
PNEC: 11,1 μg/liter
Salgsvekt: 7,147746 kg
Miljørisiko: Bruk av fentanyl gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fentanyl har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fentanyl er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

NESESPRAY, oppløsning 50 μg/dose, 100 μg/dose og 200 μg/dose: Hver dose inneh.: Fentanylsitrat tilsv. fentanyl 50 μg, resp. 100 μg og 200 μg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, renset vann.


Indikasjoner

Behandling av gjennombruddssmerter hos voksne som allerede får vedlikeholdsbehandling med opioider for kroniske kreftsmerter. Gjennombruddssmerte er en kortvarig forverring av smerte som oppstår hvor en ellers vedvarende smerte er kontrollert. Pasienter som får vedlikeholdsbehandling med opioider defineres som de som får enten minst 60 mg morfin oralt daglig, minst 25 μg/time fentanyl transdermalt, minst 30 mg oksykodon daglig, minst 8 mg hydromorfon oralt daglig eller ekvianalgetisk dose av et annet opioid i 1 uke eller lenger.

Dosering

Behandling skal initieres og gjennomføres under oppsyn av lege med erfaring i opioidbehandling av kreftpasienter. Leger må være oppmerksomme på risikoen for misbruk, feilbruk, avhengighet og overdosering av fentanyl. Dosen skal titreres og pasienten følges nøye under titreringsprosessen. I fravær av god smertekontroll bør det tas hensyn til faren for hyperalgesi, toleranse og progresjon av underliggende sykdom.
Voksne: Dosetitrering: Før titrerering bør den bakenforliggende vedvarende smerten være kontrollert med opioidbehandling, og gjennombruddssmerteepisodene ikke overskride 4 pr. dag. Startdose: 50 μg i ett nesebor, dosen kan om nødvendig titreres oppover. Ved utilstrekkelig smertelindring, kan tilsvarende dose gis i det andre neseboret, tidligst etter 10 minutter. Hver titrering (dosestyrke) bør vurderes ved flere episoder. Vedlikeholdsdose: Når dosen er fastslått, skal pasienten fortsette med denne dosen. Dersom smertelindringen er utilstrekkelig kan en ny dose med samme styrke tas tidligst etter 10 minutter. Maks. daglig dose: Høyst 2 doser med 10 minutters mellomrom ved inntil 4 episoder. Det bør være 4 timer mellom behandling av en ny episode, både under dosetitrering og vedlikeholdsbehandling. I spesielle tilfeller hvor en ny episode forekommer tidligere, kan denne episoden behandles, men det må gå minst 2 timer. Dosejustering: Ved flere etterfølgende episoder med gjennombruddssmerter, som krever >1 dose, bør vedlikeholdsdosen økes. Dosejustering av den bakenforliggende opioidbehandlingen etter revurdering av smerten bør vurderes dersom pasienten ofte har episoder med gjennombruddssmerter som er <4 timer fra hverandre eller >4 episoder pr. døgn. Dersom bivirkningene ikke er tolererbare eller er vedvarende, skal styrken reduseres eller behandling erstattes med andre analgetika.
Seponering: Dersom pasienten ikke lenger opplever episoder med gjennombruddssmerte, skal behandlingen seponeres umiddelbart. Bakenforliggende smertebehandling beholdes som forskrevet. Seponering av all opioidbehandling skal alltid skje gradvis for å unngå abstinensproblemer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Skal gis med forsiktighet ved moderat til alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre >65 år og kakektisk populasjon: Forsiktighet skal utvises. Eldre trenger ofte lavere dose enn pasienter <65 år.
Administrering: Nasal bruk, se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Det anbefales at pasienten sitter eller står oppreist ved administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter som ikke får vedlikeholdsbehandling med opioider, da det er økt risiko for respirasjonsdepresjon. Behandling av andre akutte smerter enn gjennombruddssmerter. Samtidig bruk av legemidler som inneholder natriumoksybat. Alvorlig respirasjonsdepresjon eller alvorlige obstruktive lungesykdommer. Tidligere strålebehandling i ansiktet. Tilbakevendende episoder med neseblødning.

Forsiktighetsregler

Respirasjonsdepresjon: Kan forekomme. Pasienten må observeres for slike effekter. Ved kronisk opioidbehandling utvikles toleranse. Risikoen for respirasjonsdepresjon er derfor redusert. Kronisk lungesykdom: Ved kronisk obstruktiv lungesykdom kan fentanyl redusere respirasjonskraften. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Økt intrakranialt trykk: Skal brukes med forsiktighet ved tegn på økt intrakranielt trykk, nedsatt bevissthet, koma, cerebral tumor eller hodeskade. Hjertesykdom: Bruk kan være forbundet med bradykardi og skal derfor gis med forsiktighet ved tidligere eller eksisterende bradykardi. Opioider kan gi hypotensjon, særlig ved hypovolemi og skal derfor brukes med forsiktighet ved hypotensjon og/eller hypovolemi. Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom kan utvikles ved samtidig bruk av serotonerge legemidler som SSRI og SNRI, samt legemidler som nedsetter serotoninmetabolismen (inkl. MAO‑hemmere). Ved mistanke om serotonergt syndrom skal fentanyl seponeres. Hyperalgesi: Ved utilstrekkelig smertekontroll som respons på økt dose, bør det tas hensyn til faren for opioidindusert hyperalgesi. Reduksjon av fentanyldose, seponering av fentanylbehandling eller behandlingsevaluering kan være indisert. Neselidelser: Dersom tilbakevendende episoder med neseblødning eller ubehag i nesen forekommer, skal alternativ behandlingsform overveies. Misbrukspotensial og avhengighet: Toleranse og avhengighet kan utvikles ved gjentatt bruk. Iatrogen avhengighet ved terapeutisk bruk er imidlertid kjent ved behandling av kreftsmerte. Seponeringssymptomer: Kan behandles ved å gi legemidler med opioid antagonistaktivitet (f.eks. nalokson) eller analgetika som er blandet agonist/antagonist (f.eks. pentazokin, butorfanol, buprenorfin, nalbufin). Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten skal rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner. Preparatet kan gi søvnighet, svimmelhet, synsforstyrrelser eller andre bivirkninger som kan påvirke evne til å kjøre eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02A B03
Samtidig bruk av legemidler som inneholder natriumoksybat er kontraindisert. Samtidig bruk av fentanyl med et serotonergt legemiddel, som SSRI, SNRI eller MAO-hemmer, kan øke risikoen for serotonergt syndrom. Anbefales ikke til pasienter som har fått MAO-hemmere de siste 14 dagene da alvorlig og uforutsigbar potensering av MAO-hemmere er rapportert. Metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4. Samtidig bruk av kraftige CYP3A4-hemmere eller moderate CYP3A4-hemmere, kan potensielt forårsake fatal respirasjonsdepresjon. Pasienter som samtidig bruker moderate eller kraftige CYP3A4-hemmere, skal følges nøye i en lengre tidsperiode. Doseøkning skal gjøres med forsiktighet. Samtidig bruk av legemidler som induserer CYP3A4-aktivitet kan redusere effekten av fentanyl. Samtidig bruk av oksymetazolin intranasalt reduserer Cmax av fentanyl med ca. 50%, mens tid til Cmax (Tmax) er doblet. Samtidig bruk av slimhinneavsvellende midler bør unngås. Samtidig bruk av andre CNS-depressiver (inkl. andre opioider, sedativer, hypnotika, generelle anestetika, fentiaziner, beroligende midler, sederende antihistaminer og alkohol) og muskelrelaksantia, kan føre til ytterligere respirasjonshemmende effekter; hypoventilasjon, hypotensjon, uttalt sedasjon, koma eller dødsfall kan forekomme. Samtidig bruk av noen av disse legemidlene krever derfor nøye observasjon og oppfølging av pasienten. Samtidig bruk av partielle opioidagonister/-antagonister anbefales ikke. Samtidig bruk av andre legemidler som administreres via nesen (andre enn oksymetazolin), er ikke undersøkt. Det anbefales å vurdere alternative administreringsformer ved samtidig behandling av andre foreliggende sykdommer som kan behandles ved nasal administrering.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data ved bruk hos gravide. Skal ikke brukes under graviditet, med mindre klart nødvendig, og hvis fordelene oppveier risikoen. Langtidsbehandling kan gi abstinens hos det nyfødte barnet. Bruk under fødsel (også keisersnitt) anbefales ikke da fentanyl passerer placenta og kan gi respirasjonsdepresjon hos den nyfødte. Dersom preparatet er gitt, skal en antidot for barnet være tilgjengelig.
Amming: Utskilles i morsmelk og kan gi sedasjon og respirasjonsdepresjon hos det diende barnet. Skal ikke brukes av ammende, og amming skal ikke gjenopptas før minst 5 dager etter siste administrering av fentanyl.
Fertilitet: Ingen humane data. I dyrestudier nedsettes fertilitet hos både hanner og hunner ved sedative doser.
Fentanyl

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Typiske opioide bivirkninger kan forventes.

De alvorligste bivirkningene er respirasjonsdepresjon (som kan føre til apné eller respirasjonsstans), sirkulasjonsdepresjon, hypotensjon og sjokk.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeBrekning, kvalme
Mindre vanligeForstoppelse, munntørrhet, stomatitt
Ukjent frekvensDiaré
Generelle
Mindre vanligeFeber
Ukjent frekvensFatigue, malaise, neonatalt legemiddelseponeringssyndrom, perifert ødem, seponeringssyndrom
Hjerte
Mindre vanligeHypotensjon
Hud
VanligeHyperhidrose
Mindre vanligeHudsmerte, kløe
Kar
VanligeFlushing, hetetokter
Luftveier
VanligeHalsirritasjon
Mindre vanligeEpistakse, nesesår, respirasjonsdepresjon, rhinoré
Ukjent frekvensDyspné, nasal septumperforasjon
Nevrologiske
VanligeHodepine, somnolens, svimmelhet
Mindre vanligeDysestesi, dysgeusi, myoklonus, parestesi, sedasjon
Ukjent frekvensBevissthetstap, kramper
Psykiske
Mindre vanligeInsomni
Ukjent frekvensHallusinasjon, legemiddelavhengighet, legemiddelmisbruk
Skader/komplikasjoner
Ukjent frekvensFall
Øre
VanligeVertigo
Mindre vanligeReisesyke

Typiske opioide bivirkninger kan forventes.

De alvorligste bivirkningene er respirasjonsdepresjon (som kan føre til apné eller respirasjonsstans), sirkulasjonsdepresjon, hypotensjon og sjokk.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleBrekning, kvalme
HudHyperhidrose
KarFlushing, hetetokter
LuftveierHalsirritasjon
NevrologiskeHodepine, somnolens, svimmelhet
ØreVertigo
Mindre vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, munntørrhet, stomatitt
GenerelleFeber
HjerteHypotensjon
HudHudsmerte, kløe
LuftveierEpistakse, nesesår, respirasjonsdepresjon, rhinoré
NevrologiskeDysestesi, dysgeusi, myoklonus, parestesi, sedasjon
PsykiskeInsomni
ØreReisesyke
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré
GenerelleFatigue, malaise, neonatalt legemiddelseponeringssyndrom, perifert ødem, seponeringssyndrom
LuftveierDyspné, nasal septumperforasjon
NevrologiskeBevissthetstap, kramper
PsykiskeHallusinasjon, legemiddelavhengighet, legemiddelmisbruk
Skader/komplikasjonerFall

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Respirasjonsdepresjon er mest alvorlig. Andre symptomer kan være hypotensjon, nedsatt muskeltonus, bradykardi og hypotermi. Hovedsymptomene på intoksikasjon er dyp sedasjon, ataksi, miose, kramper og respirasjonsdepresjon.
Behandling: Stimuler pasienten. Antidot er spesifikke opioidantagonister som nalokson. Effekten av overdoseringen kan vare lengre enn effekten av antidoten. Gjentagende injeksjoner kan være nødvendig.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N02A B03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Interagerer hovedsakelig med den opioide μ-reseptoren, som en ren agonist med lav affinitet for δ- og κ-opioide reseptorer.
Absorpsjon: Fentanyl er i høy grad lipofilt. Absorberes svært raskt gjennom neseslimhinnen. Biotilgjengelighet er ca. 89%. Cmax (0,35-1,2 ng/ml) nås ca. 12-15 minutter etter administrering av enkeltdoser på 50-200 μg/dose til opioidtolerante cancerpasienter.
Proteinbinding: Ca. 80%.
Fordeling: Distribueres raskt til hjerne, hjerte, lunger, nyrer og milt, fulgt av en langsommere redistribusjon til muskler og fett.
Halveringstid: Ca. 3-4 timer hos cancerpasienter.
Metabolisme: Primært i leveren via CYP3A4.
Utskillelse: Ca. 75% utskilles i urinen, mest som inaktive metabolitter, <10% uforandret. Ca. 9% gjenfinnes i feces, primært som metabolitter.

Sist endret: 19.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Endosebeholder: 12.03.2020

Multidosebeholder: 25.05.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Instanyl, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 μg/dose6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
447992
SPC_ICONBlå resept
-
528,70A
10 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069038
SPC_ICONBlå resept
-
841,20A
20 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069049
SPC_ICONBlå resept
-
1622,50A
40 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069061
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
3185,00A
100 μg/dose6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
540395
SPC_ICONBlå resept
-
545,10A
10 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069004
SPC_ICONBlå resept
-
868,60A
20 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069016
SPC_ICONBlå resept
-
1677,10A
40 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069027
SPC_ICONBlå resept
-
3294,20A
200 μg/dose6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
396565
SPC_ICONBlå resept
-
562,30A
10 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069072
SPC_ICONBlå resept
-
897,20A
20 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069083
SPC_ICONBlå resept
-
1734,40A
40 doser (glassflaske m/dosepumpe)
069094
SPC_ICONBlå resept
-
3408,90A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypoventilasjon (hypoventilering): Hypoventilasjon betyr reduksjon i pust, noe som gir nedsatt tilførsel av oksygen til lungene. Dette fører til en forverring av oksygenopptaket i blodet og dermed i kroppens organer. I tillegg reduseres også utpustingen av avfallsstoffet karbondioksid fra lungene, slik at karbondioksid opphopes i blodet.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sedativ: Avslappende, beroligende.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.