Middel mot cystisk fibrose.

R07A X02 (Ivakaftor)GRANULAT I DOSEPOSER 50 mg og 75 mg: Hver dosepose inneh.: Ivakaftor 50 mg resp. 75 mg, kolloidal vannfri silika, krysskarmellosenatrium, hypromelloseacetatsuksinat, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, mannitol, sukralose, natriumlaurylsulfat.


TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg: Hver tablett inneh.: Ivakaftor 150 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin aluminumslakk (E 132), sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Granulat: Barn ≥6 måneder fra 7-<25 kg med cystisk fibrose, som har en av følgende mutasjoner i CFTR-genet: R117H, G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Tabletter: Monoterapi til voksne, ungdom og barn ≥6 år og ≥25 kg med cystisk fibrose, som har en av følgende mutasjoner i CFTR-genet: R117H, G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Kombinasjonsregime med tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg tabletter til behandling av voksne og ungdom ≥12 år med cystisk fibrose, som er homozygote for F508del-mutasjonen, eller som er heterozygote for F508del-mutasjonen og med en av følgende mutasjoner i CFTR-genet: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G og 3849+10kbC→T. Kombinasjonsregime med ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter til behandling av voksne og ungdom >12 år med cystisk fibrose som er homozygote for F508del-mutasjonen i CFTR-genet eller heterozygote for F508del i CFTR-genet med en minimal funksjon (MF)-mutasjon.

Dosering

Skal kun forskrives av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose.
Granulat: Barn 7-14 kg: 50 mg hver 12. time. Barn 14-25 kg: 75 mg hver 12. time.
Tabletter, monoterapi: Voksne, ungdom og barn >6 år og ≥25 kg: Anbefalt dose er 150 mg hver 12. time (300 mg/døgn).
Tabletter, kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor: Voksne og ungdom >12 år: 1 tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg tablett om morgenen og 1 ivakaftortablett om kvelden med ca. 12 timers mellomrom.
Tabletter, kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor: Voksne og ungdom >12 år: 2 ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter om morgenen og 1 ivakaftortablett om kvelden med ca. 12 timers mellomrom.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Monoterapi: Redusert dose til 50 mg (<14 kg), 75 mg (14-25 kg) eller 150 mg (≥25 kg) 1 gang daglig, anbefales ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B). Kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor: Redusert dose til 1 tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg tablett 1 gang daglig. Kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor (kun dersom fordeler oppveier risiko): Alternerende 2 ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter annenhver dag og 1 ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter annenhver dag. Ingen erfaring med granulat ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, se Forsiktighetsregler. Ved ev. bruk hos disse pasientene anbefales redusert startdose: 1 ivakaftor tablett/granulat hver 2. dag ved monoterapi eller 1 tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg tablett 1 gang daglig ved kombinasjonsbehandling. Skal ikke brukes i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig. Ved samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere: Ivakaftor monoterapi bør gis som hhv. 50 mg (<14 kg), 75 mg (14-25 kg) eller 150 mg (≥25 kg) 2 ganger i uken. Kombinasjonsbehandling bør gis som 1 tablett tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg 2 ganger i uken eller 2 tabletter ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg 2 ganger i uken. Ved samtidig bruk av moderate CYP3A4-hemmere: Ivakaftor monoterapi bør gis som hhv. 50 mg (<14 kg), 75 mg (14-25 kg) eller 150 mg (≥25 kg) 1 gang daglig. Kombinasjonsbehandling bør gis som alternerende 1 tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg tablett annenhver dag og ivakaftor 150 mg annenhver dag eller alternerende 2 tabletter ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg annenhver dag og ivakaftor 150 mg annenhver dag.
Administrering: Bør tas sammen med fettholdig mat, se pakningsvedlegg for eksempler. Mat eller drikke som inneholder grapefrukt bør unngås. Granulat i doseposer: Skal blandes med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske (≤ romtemperatur) og inntas i sin helhet umiddelbart eller senest innen 1 time. Tabletter: Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller oppløses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet anbefales ved sterkt nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Leverfunksjonsprøver anbefales hver 3. måned 1. behandlingsår og deretter årlig. Ved signifikante transaminaseøkninger bør behandlingen avbrytes og laboratorieprøver overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører. Nytte og risiko ved å gjenoppta behandlingen bør vurderes. Bruk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon anbefales ikke, med mindre nytten forventes å oppveie risikoen, se Dosering. Bruk hos organtransplanterte anbefales ikke. Utslett er sett ved kombinasjonsbehandling med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, spesielt hos kvinner som tar hormonelle prevensjonsmidler. Seponering bør vurderes inntil utslettet opphører. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos barn da ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet er sett, og pasienter som opplever svimmelhet, bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økt ivakaftoreksponering ved samtidig behandling med sterke og moderate CYP3A4-hemmere. Dosejustering av ivakaftor er nødvendig (se Dosering). Grapefruktjuice bør unngås. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer anbefales ikke, da legemidlene kan gi redusert ivakaftoreksponering. Brukes med forsiktighet og under overvåkning ved samtidig bruk av digoksin, ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus. INR-overvåkning anbefales ved samtidig bruk av warfarin da ivakaftor kan hemme CYP2C9.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Bruk under graviditet bør unngås.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Bør kun brukes under amming dersom mulig nytte oppveier mulig risiko.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré
VanligeFlatulens2, kvalme1, øvre abdominalsmerte2
Hud
Svært vanligeUtslett
VanligeAkne, kløe
Infeksiøse
Svært vanligeNasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
VanligeInfluensa2, rhinitt
Kjønnsorganer/bryst
VanligeKul i brystet
Mindre vanligeBrystinflammasjon, brystvorteforstyrrelse, brystvortesmerter, gynekomasti
Lever/galle
Svært vanligeØkte transaminaser
VanligeØkt ALAT2, økt ASAT2
Luftveier
Svært vanligeSmerter i munn og svelg, tett nese
VanligeFaryngealt erytem, rhinoré2, tette bihuler, unormal respirasjon2
Mindre vanligeHvesing2
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypoglykemi2
Undersøkelser
Svært vanligeBakterier i sputum
VanligeØkt CK i blod2
Mindre vanligeØkt blodtrykk2
Øre
VanligeTinnitus, trommehinnehyperemi, vestibulær lidelse, øresmerte, øreubehag
Mindre vanligeØretetthet
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré
HudUtslett
InfeksiøseNasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Lever/galleØkte transaminaser
LuftveierSmerter i munn og svelg, tett nese
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
UndersøkelserBakterier i sputum
Vanlige
GastrointestinaleFlatulens2, kvalme1, øvre abdominalsmerte2
HudAkne, kløe
InfeksiøseInfluensa2, rhinitt
Kjønnsorganer/brystKul i brystet
Lever/galleØkt ALAT2, økt ASAT2
LuftveierFaryngealt erytem, rhinoré2, tette bihuler, unormal respirasjon2
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi2
UndersøkelserØkt CK i blod2
ØreTinnitus, trommehinnehyperemi, vestibulær lidelse, øresmerte, øreubehag
Mindre vanlige
Kjønnsorganer/brystBrystinflammasjon, brystvorteforstyrrelse, brystvortesmerter, gynekomasti
LuftveierHvesing2
UndersøkelserØkt blodtrykk2
ØreØretetthet

1Bivirkninger og frekvens rapportert i kliniske studier med ivakaftor i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor.

2Bivirkninger og frekvens rapportert kun i kliniske studier med ivakaftor i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk behandling med overvåkning av vitale tegn, leverfunksjonsprøver og observasjon av pasientens kliniske status.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv forsterker av CFTR-proteinet, dvs. in vitro øker ivakaftor CFTR-kanalblokkering som øker kloridtransport. Eksakt mekanisme som gjør at ivakaftor forlenger blokkeringsaktiviteten hos visse mutante CFTR-former er ikke fastslått.
Absorpsjon: Eksponeringen øker 2-4 ganger når ivakaftor tas med fettholdig mat. Median Tmax er ca. 4 timer etter måltid.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Vd ca. 353 liter ved monoterapi, ca. 206 liter ved kombinasjon med tezakaftor 100 mg.
Halveringstid: Ca. 12 timer. Tilsynelatende clearance ca. 288 ml/minutt. Lineær farmakokinetikk.
Metabolisme: Metaboliseres av CYP3A4 til M1 (biologisk aktiv) og M6.
Utskillelse: I feces (87,8%), ubetydelig urinutskillelse.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kalydeco, GRANULAT I DOSEPOSER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg56 stk.
088684
H-resept
-
202291,50C
75 mg56 stk.
505332
H-resept
-
202291,50C

Kalydeco, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mg56 stk. (blister)
492666
H-resept
-
202291,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11/2020