Duavive

Pfizer

Konjugert østrogen + selektiv østrogenreseptormodulator.

ATC-nr.: G03C C07

  

  Bazedoksifen forbudt iht. WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING 0,45 mg/20 mg: Hver tablett inneh.: Konjugerte østrogener 0,45 mg, bazedoksifenacetat tilsv. bazedoksifen 20 mg, sukrose, laktose, maltitol, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt og svart jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner med livmor (med minst 12 måneder siden siste menstruasjon) hvor behandling med progestininneholdende terapi ikke er egnet.

Dosering

Ved oppstart og videreføring av behandling av postmenopausale symptomer bør lavest effektiv dose brukes i kortest mulig tid.
Voksne: 1 tablett daglig.
Glemt dose: Tas så snart pasienten husker det. Hvis >1 tablett er glemt, skal bare siste tablett tas. Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert, da sikkerhet og effekt ikke er undersøkt. Nedsatt nyrefunksjon: Bruk ikke anbefalt, da farmakokinetikk ikke er undersøkt. Barn: Ikke relevant. Eldre: Begrenset erfaring hos kvinner >65 år. Ikke undersøkt hos kvinner >75 år. Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent, mistenkt eller tidligere brystkreft. Kjente, tidligere eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Udiagnostisert genital blødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Aktiv eller tidligere venøs tromboemboli (f.eks. dyp venetrombose, lungeemboli og retinal venetrombose). Kjente trombofile lidelser (f.eks. protein C-, protein S- eller antitrombinmangel, se Forsiktighetsregler). Aktiv eller tidligere arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. hjerteinfarkt, slag). Akutt leversykdom eller tidligere leversykdom så lenge verdiene fra leverfunksjonstester ikke er normalisert. Skal ikke brukes av kvinner som kan bli gravide, eller av ammende (se Graviditet, amming og fertilitet). Porfyri.

Forsiktighetsregler

Behandling bør kun startes hvis de postmenopausale symptomene har negativ innvirkning på livskvaliteten. Grundig nytte-/risikovurdering bør foretas minst årlig, og behandling bør bare fortsette så lenge nytte oppveier risiko. Progestiner, flere østrogener eller selektive østrogenreseptormodulatorer (SERM) bør ikke brukes samtidig med Duavive, da dette kan øke risikoen for endometriehyperplasi og -karsinom. Bruk til behandling av for tidlig overgangsalder er ikke studert. Medisinsk undersøkelse: Undersøkelser, inkl. egnede bildediagnostiseringsverktøy, skal utføres iht. gjeldende screeningpraksis, men tilpasses individuelle kliniske behov. Tilstander som krever tilsyn: Hvis noen av følgende tilstander er tilstede, har forekommet tidligere og/eller har forverret seg under svangerskap eller tidligere hormonbehandling, skal pasienten overvåkes nøye (det bør tas i betraktning at disse tilstandene kan komme tilbake eller forverres under behandlingen): Leiomyom (uterine fibroider) eller endometriose, risikofaktorer for tromboemboliske lidelser (se nedenfor), risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer (f.eks. førstegrads arvelighet for brystkreft), hypertensjon, leverforstyrrelser (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten vaskulære komplikasjoner, gallestein, migrene eller (kraftig) hodepine, systemisk lupus erythematosus, tidligere endometriehyperplasi (se nedenfor), epilepsi, astma, otosklerose, samt hjerte- eller nyredysfunksjon, terminal nyresvikt eller tidligere hypertriglyseridemi. Grunner for umiddelbar seponering: Behandlingen skal avsluttes hvis kontraindikasjon oppstår og i følgende situasjoner: Gulsott eller forverring av leverfunksjon, betydelig høyere blodtrykk, nylig oppstått migrenelignende hodepine. Endometriehyperplasi og karsinom: Hos kvinner med intakt uterus er risikoen for endometriehyperplasi og karsinom økt ved østrogen monoterapi over lengre perioder. Risikoen kan forbli forhøyet i minst 10 år etter avsluttet behandling. Bazedoksifen reduserer risikoen for endometriehyperplasi, som kan være en forløper for endometriekarsinom. Metroragi kan forekomme under behandlingen. Hvis metroragi oppstår etter en tids behandling, eller fortsetter etter avsluttet behandling, bør årsaken undersøkes. Undersøkelser kan inkludere endometriebiopsi for å utelukke endometriemalignitet. Bryst-/ovarialkreft: Effekten på risikoen for bryst-/ovarialkreft er ukjent. Risiko for bryst-/ovarialkreft er økt ved østrogen monoterapi. Venøs tromboemboli (VTE): Er rapportert. Hvis VTE utvikles eller mistenkes skal preparatet seponeres umiddelbart. Kvinnen skal informeres om å kontakte lege umiddelbart ved symptomer. Bazedoksifen og østrogener øker begge risikoen for VTE. Hormonbehandling er assosiert med 1,3-3 × høyere risiko for VTE. Forekomsten av slike hendelser er mer sannsynlig i løpet av 1. året med HRT enn senere. Pasienter med kjente trombofilitilstander har økt risiko for VTE, og hormonbehandling kan øke risikoen. Bruk hos disse pasientene er kontraindisert. Generelt kjente risikofaktorer for VTE inkluderer bruk av østrogener, høy alder, større kirurgiske inngrep, langvarig immobilisering, fedme (BMI >30 kg/m2), svangerskaps-/postpartumperioden, systemisk lupus erythematosus (SLE) og kreft. Det er ingen konsensus om den mulige rollen åreknuter spiller for VTE. Som hos alle postoperative pasienter må profylaktiske tiltak overveies for å forebygge VTE etter kirurgiske inngrep. Dersom langvarig immobilisering skal følge elektiv kirurgi, anbefales midlertidig seponering 4-6 uker før inngrepet. Behandlingen bør ikke gjenopptas før kvinnen er fullstendig mobilisert. I tillegg bør kvinner som tar preparatet rådes til å holde seg i bevegelse med jevne mellomrom under reiser som involverer langvarig immobilisering. Hos kvinner som ikke selv har hatt VTE, men som har en nær slektning som har hatt trombose i ung alder, kan screening tilbys etter nøye rådgivning vedrørende begrensninger (kun en viss andel av trombofile defekter identifiseres ved screening). Ved identifisering av en trombofil defekt som segregerer med trombose hos familiemedlem, eller dersom defekten er alvorlig (f.eks. antitrombin-, protein S-, eller protein C-mangel eller en kombinasjon av defekter), er hormonbehandling kontraindisert. For kvinner som allerede får kronisk antikoagulasjonsbehandling kreves nøye nytte-/risikovurdering ved bruk av hormonbehandling. Koronararteriesykdom (CAD): Beskyttelse mot hjerteinfarkt hos kvinner med eller uten eksisterende CAD er ikke vist. Iskemisk slag: Effekten på risikoen for slag er ukjent. Østrogen monoterapi er forbundet med opptil 1,5 × økning i risiko for iskemisk slag. Dersom slag forekommer eller mistenkes, skal preparatet seponeres umiddelbart (se Kontraindikasjoner). Øvrige tilstander: Forsiktighet skal utvises hos kvinner som har fått kolestatisk gulsott ved tidligere østrogenbruk eller graviditet. Ved tilbakefall skal preparatet seponeres. Økt risiko for galleblæresykdom som krever kirurgi er rapportert. Det må overvåkes nøye for tegn på utvikling av galleblæresykdom. Laboratorietester: Østrogener øker nivået av thyreoideabindende globulin (TBG), noe som gir økt totalnivå av sirkulerende thyreoideahormon, T4- eller T3-nivåer. Opptak av T3-resin reduseres, noe som reflekterer forhøyede TBG-verdier. Konsentrasjonene av fritt T4 og T3 forblir uendret. Andre bindende proteiner kan være forhøyet i serum og gi økt nivå av sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Konsentrasjoner av frie eller biologisk aktive hormoner forblir uendret. Nivåer av andre plasmaproteiner kan øke (angiotensinogen/reninsubstrat, α1-antitrypsin, ceruloplasmin). Hjelpestoffer: Inneholder laktose, sukrose, glukose og sorbitol. Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel, fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Sorbitol kan påvirke biotilgjengeligheten av andre samtidig administrerte legemidler. Andre kilder til sorbitol og deres additive virkning skal tas i betraktning. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten innvirkning. Ved bazedoksifen brukt som monoterapi er somnolens og synspåvirkning sett.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03C C07
Konjugerte østrogener: Østrogener metaboliseres delvis via CYP450enzymer. Metabolismen kan økes ved samtidig bruk av enzyminduserende substanser, slik som antiepileptika og antiinfektiver. Ritonavir og nelfinavir er sterke hemmere, men har induserende egenskaper ved kombinasjon med steroidhormoner. Johannesurt (prikkperikum) kan indusere metabolismen av østrogener. Dette kan føre til nedsatt effekt og endringer i uterin blødningsprofil. Bazedoksifen: Metabolismen kan økes ved samtidig bruk av UGT-induserende substanser, noe som potensielt kan føre til redusert systemisk konsentrasjon av bazedoksifen, og dermed økt risiko for endometriehyperplasi (se Forsiktighetsregler). Liten eller ingen CYP-mediert metabolisme.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert hos kvinner som er eller kan bli gravide. Epidemiologiske studier indikerer så langt ingen teratogene/føtotoksiske effekter av østrogen. Bazedoksifen monoterapi har vist reproduksjonstoksisitet i dyrestudier. Potensiell human risiko er ukjent.
Amming: Kontraindisert under amming. Utskillelse av bazedoksifen i morsmelk er ukjent. Bruk av østrogen hos ammende reduserer mengde og kvalitet på melken.
Fertilitet: Bazedoksifen monoterapi har vist skadelige effekter på fertilitet i dyrestudier. Potensiell human risiko er ukjent.
Bazedoksifen

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Konjugerte østrogener og bazedoksifen som kombinasjon

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeMagesmerte
VanligeDiaré, forstoppelse, kvalme
Infeksiøse
VanligeVulvovaginal candidiasis
Kar
SjeldneVenøse tromboemboliske hendelser (inkl. lungeemboli, retinal venetrombose, dyp venetrombose og tromboflebitt)
Lever/galle
Mindre vanligeKolecystitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskelkramper
Undersøkelser
VanligeØkte triglyserider

Konjugerte østrogener og bazedoksifen som kombinasjon

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleMagesmerte
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, kvalme
InfeksiøseVulvovaginal candidiasis
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
UndersøkelserØkte triglyserider
Mindre vanlige
Lever/galleKolecystitt
Sjeldne
KarVenøse tromboemboliske hendelser (inkl. lungeemboli, retinal venetrombose, dyp venetrombose og tromboflebitt)

Konjugerte østrogener som monoterapi

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme
SjeldneIskemisk kolitt, oppkast, pankreatitt
Hjerte
SjeldneHjerteinfarkt
Hud
VanligeAlopesi
Mindre vanligeHirsutisme, kloasma, kløe, utslett
Svært sjeldneErythema multiforme, erythema nodosum
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
SjeldneAnafylaktisk/anafylaktoid reaksjon, angioødem, urticaria
Infeksiøse
Mindre vanligeVaginitt
Kjønnsorganer/bryst
VanligeBrystforstørrelse, brystsekresjon, leukoré, smerter i brystene, ømhet i brystene
Mindre vanligeEndring i cervikal ektropion og sekresjon.
SjeldneBekkensmerte
Luftveier
SjeldneAstmaeksaserbasjon
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, kramper i bena
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, migrene, nervøsitet, svimmelhet
SjeldneForverring av epilepsi
Svært sjeldneForverring av chorea
Psykiske
Mindre vanligeDemens, depresjon, humørforandringer, libidoforstyrrelse
SjeldneIrritabilitet
Stoffskifte/ernæring
SjeldneGlukoseintoleranse
Svært sjeldneForverret porfyri, hypokalsemi (hos pasienter med sykdom som kan disponere for alvorlig hypokalsemi)
Svulster/cyster
SjeldneFibrocystisk brystsykdom
Vekstpotensering av godartet meningeom.
Svært sjeldneForstørrelse av hepatiske hemangiomer.
Undersøkelser
VanligeRedusert vekt, økt vekt
Svært sjeldneØkt blodtrykk
Øye
Mindre vanligeIntoleranse mot kontaktlinser

Konjugerte østrogener som monoterapi

FrekvensBivirkning
Vanlige
HudAlopesi
Kjønnsorganer/brystBrystforstørrelse, brystsekresjon, leukoré, smerter i brystene, ømhet i brystene
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, kramper i bena
UndersøkelserRedusert vekt, økt vekt
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
HudHirsutisme, kloasma, kløe, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseVaginitt
Kjønnsorganer/brystEndring i cervikal ektropion og sekresjon.
NevrologiskeHodepine, migrene, nervøsitet, svimmelhet
PsykiskeDemens, depresjon, humørforandringer, libidoforstyrrelse
ØyeIntoleranse mot kontaktlinser
Sjeldne
GastrointestinaleIskemisk kolitt, oppkast, pankreatitt
HjerteHjerteinfarkt
ImmunsystemetAnafylaktisk/anafylaktoid reaksjon, angioødem, urticaria
Kjønnsorganer/brystBekkensmerte
LuftveierAstmaeksaserbasjon
NevrologiskeForverring av epilepsi
PsykiskeIrritabilitet
Stoffskifte/ernæringGlukoseintoleranse
Svulster/cysterFibrocystisk brystsykdom
Vekstpotensering av godartet meningeom.
Svært sjeldne
HudErythema multiforme, erythema nodosum
NevrologiskeForverring av chorea
Stoffskifte/ernæringForverret porfyri, hypokalsemi (hos pasienter med sykdom som kan disponere for alvorlig hypokalsemi)
Svulster/cysterForstørrelse av hepatiske hemangiomer.
UndersøkelserØkt blodtrykk

Bazedoksifen som monoterapi

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeMunntørrhet
Generelle
Svært vanligePerifert ødem
Hjerte
Ukjent frekvensPalpitasjoner
Hud
VanligeKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Kar
Svært vanligeHetetokter
Mindre vanligeDyp venetrombose, overflatisk tromboflebitt
Luftveier
Mindre vanligeLungeemboli
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeMuskelkramper (inkl. kramper i bena)
Nevrologiske
VanligeSomnolens
Undersøkelser
VanligeØkt ALAT, økt ASAT, økte triglyserider
Øye
Mindre vanligeRetinal venetrombose
Ukjent frekvensBlefarospasme, fotopsi, redusert synsskarphet, synsfeltdefekt, synssvekkelse, tåkesyn, tørre øyne, øyehevelse, øyelokksødem, øyesmerte

Bazedoksifen som monoterapi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerellePerifert ødem
KarHetetokter
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper (inkl. kramper i bena)
Vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
NevrologiskeSomnolens
UndersøkelserØkt ALAT, økt ASAT, økte triglyserider
Mindre vanlige
KarDyp venetrombose, overflatisk tromboflebitt
LuftveierLungeemboli
ØyeRetinal venetrombose
Ukjent frekvens
HjertePalpitasjoner
ØyeBlefarospasme, fotopsi, redusert synsskarphet, synsfeltdefekt, synssvekkelse, tåkesyn, tørre øyne, øyehevelse, øyelokksødem, øyesmerte

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Østrogenholdige legemidler: Kvalme, oppkast, ømme bryster, svimmelhet, magesmerter og slapphet/tretthet. Bortfallsblødning kan forekomme.
Behandling: Overvåkning for tegn/symptomer på bivirkninger og umiddelbar start av hensiktsmessig symptomatisk behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For østrogener G03C og for bazedoksifen G03X C02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Konjugert østrogen (CE) kombinert med den selektive østrogenreseptormodulatoren bazedoksifen, som er definert som et vevsselektivt østrogenkompleks. CE består primært av sulfatesterne av estron, ekvilinsulfater og 17α/β-østradiol. Disse erstatter tapet av østrogenproduksjon hos menopausale kvinner, og lindrer menopausale symptomer. Ettersom østrogener fremmer endometrievekst, øker uhindrede østrogener risikoen for endometriehyperplasi og kreft. Bazedoksifen virker som en østrogenreseptorantagonist i livmoren, og reduserer i høy grad den østrogeninduserte risikoen for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerte kvinner. Symptomlindring oppnås i løpet av de første behandlingsukene.
Absorpsjon: Etter enkeltdose: Bazedoksifen Tmax ca. 2 timer, baselinjejustert total østrogen Tmax 8,5 timer.
Proteinbinding: Østrogener bindes primært til SHBG og albumin. Bazedoksifen bindes sterkt (98-99%) til plasmaproteiner in vitro, men ikke til SHBG.
Halveringstid: Etter enkeltdose CE/bazedoksifen elimineres baselinjejustert totaløstron (som representerer CE) med t1/2 ca. 17 timer. Bazedoksifen t1/2 ca. 30 timer. Steady state nås innen 2. uke ved administrering 1 gang daglig.
Metabolisme: Konjugerte østrogener: 17β-østradiol omdannes reversibelt til østron, og begge kan bli omdannet til østriol, som er den viktigste urinmetabolitten. Hos postmenopausale kvinner finnes en betydelig andel av sirkulerende østrogen som sulfatkonjugater, som fungerer som reservoar for dannelse av mer aktive østrogener. Bazedoksifen: Glukuronidering er viktigste metabolismevei. Lite eller ingen CYP450-mediert metabolisme.
Utskillelse: CE-komponenter, 17β-østradiol, østron og østriol utskilles i urinen sammen med glukuronid og sulfatkonjugater. Bazedoksifen: Primært i feces, <1% i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Åpnet pakning: Skal brukes innen 60 dager.

Sist endret: 03.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.05.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Duavive, TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,45 mg/20 mg28 stk. (blister)
492196
SPC_ICON-
-
328,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antitrombinmangel: Antitrombin er en viktig hemmer av blodlevringen, og mangel på antitrombin gir økt risiko for plodpropp.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blefarospasme (øyelokkskrampe): Øyelokksrykninger som skyldes kramper i øyets ringmuskulatur.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cyp (cytokrom p-450, cyp450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

tbg: Tyroksinbindende globulin.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

ugt: UGT (uridindifosfat-glukuronosyltransferase) er en guppe enzymer som sammen med CYP450 er viktig for nedbrytningen (metabolisme) av legemidler i kroppen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

østrogenmangel: Mangel på kvinnelig kjønnshormon. Østrogennivået faller når kvinnen kommer i overgangsalderen.