Bricanyl Turbuhaler

AstraZeneca

Adrenergikum, selektiv β2-agonist.

ATC-nr.: R03A C03

  Terbutalin forbudt iht. WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R03A C03
Terbutalin
 
PNEC: 240 μg/liter
Salgsvekt: 5,280083 kg
Miljørisiko: Bruk av terbutalin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Terbutalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Terbutalin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.10.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INHALASJONSPULVER 0,25 mg/dose og 0,5 mg/dose: Hver avgitte dose inneh.: Terbutalinsulfat 0,2 mg, resp. 0,4 mg (tilsv. 0,25 mg, resp. 0,5 mg målt dose), laktose.


Indikasjoner

Bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor. Sekretstagnasjon grunnet nedsatt mukociliær transport som f.eks. ved kronisk bronkitt og cystisk fibrose.

Dosering

Individuell. Brukes ved behov.
Voksne og barn >12 år: Vanlig dosering: 0,25-0,50 mg ved behov eller hver 6. time. I alvorlige tilfeller inntil 1,5 mg pr. doseringstilfelle. Maks. 6 mg pr. døgn.
Barn 5-12 år: Vanlig dosering: 0,25-0,50 mg ved behov eller hver 6. time. I alvorlige tilfeller inntil 1 mg pr. doseringstilfelle. Maks. 4 mg pr. døgn.
Administrering: Se administrering og korrekt inhalasjonsteknikk i pakningsvedlegget. Ved hver inhalasjon vil en del av den inhalerte dosen avsette seg i munnhulen. Munnskylling anbefales derfor etter hver bruk for å minimalisere unødvendig systemisk eksponering for terbutalin. Ved bruk til små barn er det viktig å forsikre seg om at de kjenner til korrekt bruk av Turbuhaleren.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Det må utvises forsiktighet ved tyreotoksikose. Kardiovaskulære effekter kan oppstå. Betaagonister er assosiert med sjeldne tilfeller av kardial iskemi. Pasienter med underliggende alvorlig hjertesykdom (f.eks. iskemisk hjertesykdom, arytmier eller alvorlig hjertesvikt) bør instrueres om å oppsøke medisinsk hjelp dersom de opplever brystsmerter eller andre symptomer på forverret hjertesykdom. Ved symptomer som dyspné og brystsmerter, må det vurderes om disse kan ha respiratorisk eller kardial opprinnelse. Må brukes med forsiktighet til pasienter som har eller har hatt bronkospasme. Diabetespasienter som starter med terbutalinterapi bør få sjekket sitt blodsukker nøye pga. faren for hyperglykemi. Potensiell alvorlig hypokalemi kan oppstå som følge av behandling med β2-agonist. Spesiell forsiktighet bør utvises ved akutt alvorlig astma da risikoen kan øke ved hypoksi. Den hypokalemiske effekten kan potenseres ved samtidig behandling med andre legemidler (se Interaksjoner). Det anbefales at kaliumnivåene i serum monitoreres i slike situasjoner. Hvis en tidligere effektiv dose ikke lenger gir samme symptomlindring bør pasienten oppsøke lege så snart som mulig, da det kan være tegn på forverret astma. Økt antall inhalasjoner av β2-agonist skal ikke forsinke ny vurdering av astmabehandlingen. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Denne mengden forårsaker vanligvis ikke problemer hos personer med laktoseintoleranse. Laktose kan inneholde små mengder melkeprotein. Hos pasienter med overfølsomhet for melkeprotein kan disse små mengdene forårsake allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R03A C03
Betablokkere, fremfor alt ikke-selektive, kan redusere eller helt oppheve effekten av β2-stimulatorer. Halotananestetika bør unngås ved behandling med β2-agonister da de øker risiko for hjertearytmier. Andre halogenerte anestetika bør brukes med forsiktighet sammen med β2-agonister. Pga. den hypokalemiske effekten av betaagonister skal andre kaliumreduserende legemidler kun brukes med forsiktighet og etter nøye vurdering av nytte/risiko. Hypokalemi øker risiko for hjertearytmi og predisponerer for digoksintoksisitet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring ved bruk av β2-agonister har ikke gitt holdepunkter for at typiske klasse-effekter ved høye doser, som er sett i dyrestudier, har klinisk betydning ved terapeutiske doser. Preparatet kan brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Går over i morsmelk, men effekt på barnet er lite sannsynlig ved bruk av terapeutiske doser.
Terbutalin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Bivirkningsfrekvensen er lav ved terapeutiske doser. Signifikante systemiske bivirkninger er usannsynlige ved bruk av terbutalin til inhalasjon, fordi farmakologisk aktive konsentrasjoner av legemidlet ikke gjenfinnes i den systemiske sirkulasjonen. De fleste bivirkningene forsvinner som regel spontant i løpet av de første 1-2 ukene av behandlingen.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensKvalme
Hjerte
VanligePalpitasjoner, takykardi
Ukjent frekvensArytmier (f.eks. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi og ekstrasystoler), hjerteiskemi
Hud
Ukjent frekvensUrticaria og eksantem
Luftveier
Ukjent frekvensBronkospasme
Muskel-skjelettsystemet
VanligeToniske muskelkramper
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, tremor
Psykiske
Ukjent frekvensSøvn- og atferdsforstyrrelser som agitasjon, hyperaktivitet og rastløshet
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypokalemi
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeHodepine, tremor
Vanlige
HjertePalpitasjoner, takykardi
Muskel-skjelettsystemetToniske muskelkramper
Stoffskifte/ernæringHypokalemi
Ukjent frekvens
GastrointestinaleKvalme
HjerteArytmier (f.eks. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi og ekstrasystoler), hjerteiskemi
HudUrticaria og eksantem
LuftveierBronkospasme
PsykiskeSøvn- og atferdsforstyrrelser som agitasjon, hyperaktivitet og rastløshet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hodepine, uro, tremor, kvalme, toniske muskelkramper, palpitasjoner, takykardi og hjertearytmier. Av og til blodtrykksfall. Hyperglykemi, laktacidose, hypokalemi (vanligvis ikke behandlingstrengende).
Behandling: Alvorlige tilfeller: Magetømming, aktivt kull. Bestem syre-basebalansen, blodsukker og elektrolytter. Hjertefrekvensrytme og blodtrykk monitoreres. En kardioselektiv betablokker er foretrukket antidot. Hvis beta2-mediert reduksjon av perifer vaskulær motstand bidrar vesentlig til blodtrykksfall, bør et volumøkende legemiddel gis.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R03C C03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Adrenerg agonist med selektiv beta2reseptor stimulerende effekt. Relakserer glatt bronkialmuskulatur, inhiberer frigjøring av endogene spasmogener, inhiberer ødem forårsaket av endogene mediatorer og gir økt mukociliær transport.
Absorpsjon: Inhalert terbutalin virker i løpet av få minutter. Etter inhalasjon via Turbuhaler er absolutt biotilgjengelighet i lungene ca. 16% ved normal inhalasjonsstrøm. Eliminasjons t1/2 er ca. 12 timer. Effekten varer opptil 6 timer. Etter administrering av en enkeltdose på 1,5 mg (3 inhalasjoner à 0,5 mg) nås Cmax av terbutalin på 12 nmol/liter etter ca. 1,3 timer (Tmax).
Metabolisme: Hovedsakelig ved konjugasjon med svovelsyre, utskilles som sulfatkonjugat. Ingen aktive metabolitter dannes.

Sist endret: 25.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.07.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Bricanyl Turbuhaler, INHALASJONSPULVER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,25 mg/dose120 doser
100740
SPC_ICONBlå resept
-
107,50C
0,5 mg/dose120 doser
486372
SPC_ICONBlå resept
-
113,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

adrenergikum: Substans som har samme effekt som de kroppsegne hormonene adrenalin og noradrenalin. Disse substansene aktiverer det sympatiske nervesystemet og gir effekter som sammentrekning av blodårene, økt blodtrykk, økt hjertefunksjon, utvidelse av luftrørene i lungene og økt muskelspenning.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.