S01A D03_1 Aciklovir

Refusjonsberettiget bruk:

Ved immunsvikt: Herpes simplex keratitt, adjuvant behandling til systemisk aciklovirbehandling ved Herpes zoster-ophtalmicus. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA136, 182
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136, 182
D81Kombinert immunsvikt136, 182
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136, 182
D83Vanlig variabel immunsvikt136, 182
D84Annen immunsvikt136, 182
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

182

Behandlingen skal være instituert av spesialist i infeksjonssykdommer, onkologi, revmatologi, hud og veneriske sykdommer eller fødselshjelp og kvinnesykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.