Anafranil

Novartis

Trisyklisk antidepressiv (TCA).

ATC-nr.: N06A A04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N06A A04
Klomipramin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klomipramin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klomipramin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klomipramin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, drasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Klomipraminhydroklorid 10 mg, resp. 25 mg, laktose, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Sukkerdrasjert.


Indikasjoner

Depresjoner. Obsessive tilstander. Panikksyndrom. Forsøksvis ved assosierte symptomer ved narkolepsi (katapleksi, hypnagoge hallusinasjoner og søvnparalyse).

Dosering

Individuell dosering. Forsiktig doseøkning til laveste effektive dose. Eldre og ungdom viser generelt sterkere respons enn mellomliggende aldersgrupper. Effekt inntrer normalt etter 2-3 uker. Behandlingsvarigheten skal tilsvare. den depressive fases lengde, eller dersom denne er ukjent, i minst 2 måneder. Følg anbefalt dosering for å forhindre ev. forlengelse av QTC og serotonerg toksisitet. Doseøkninger må foretas med forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-intervallet eller andre serotonerge legemidler.
Depresjon og obsessive tilstander: Initialt 50-70 mg/dag (25 mg 2-3 ganger daglig). Dosen økes trinnvis under 1. behandlingsuke opptil 100-150 mg daglig. I vanskelige tilfeller kan dosen økes til maks. 250 mg daglig. Ved tydelig bedring av tilstanden forsøkes dosereduksjon til en vedlikeholdsdose som vanligvis ligger på 50-100 mg daglig.
Panikksyndrom: Initialt 10 mg daglig. Gradvis økning til klinisk effekt, vanligvis 10 mg hver 2. eller 3. dag. Det er store individuelle forskjeller, men vanlig daglig dose ligger mellom 25-100 mg, om nødvendig 150 mg. Behandlingen er langvarig (minst 6 måneder), men dosen kan ofte senkes suksessivt.
Narkolepsi: Initialt 25 mg om kvelden, ev. økning til 75-100 mg om kvelden.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Dosering bør gradvis nedtrappes etter jevnlig bruk i lang tid og pasienten må overvåkes nøye ved seponering. Brå seponering bør unngås pga. mulige abstinenssymptomer.
Spesielle pasientgrupper: Eldre (>65 år), barn og ungdom: Brukes med forsiktighet da eldre og ungdom generelt viser sterkere respons. Initialt 10 mg daglig. Dosen økes gradvis i løpet av 10 dager til 30-50 mg daglig. Dosen opprettholdes under hele behandlingsperioden. Ingen erfaring hos barn <5 år. Begrensede data hos barn og ungdom <18 år mht. sikkerhet og effekt ved behandling av depressive stadier av varierende etiologi og symptomatologi, panikkanfall og katapleksi, som ledsager narkolepsi. Bruk ved disse indikasjonene anbefales derfor ikke. Se også Forsiktighetsregler.
Administrering: Tas med eller uten mat. Bør svelges hele pga. vond smak. Kan om nødvendig deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller TCA av dibenzazepingruppen. Samtidig bruk med uselektive MAO-hemmere eller selektive, reversible MAO-A-hemmere, som moklobemid. Nylig gjennomgått hjerteinfarkt. Medfødt forlenget QT-syndrom.

Forsiktighetsregler

Selvmord/-tanker eller klinisk forverring: Depresjon er assosiert med økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Denne risikoen vedvarer til signifikant bedring nås. Siden bedring ikke alltid oppstår i løpet av de første behandlingsukene, bør pasienter overvåkes nøye inntil bedring inntrer. Generell klinisk erfaring viser at selvmordsrisikoen kan øke i de første fasene av bedringen. Andre psykiatriske lidelser preparatet forskrives for, kan også være assosiert med økt risiko for selvmordsrelaterte hendelser. Disse lidelsene kan dessuten opptre i forbindelse med depresjon. Samme forholdsregler bør derfor tas ved behandling av andre psykiatriske lidelser, som ved depresjon. Pasienter med tidligere selvmordsrelaterte hendelser eller som har betydelig grad av selvmordstanker før behandlingsstart, har større risiko for selvmordstanker og –forsøk, og bør derfor overvåkes nøye under behandling. En metaanalyse av antidepressiver på voksne pasienter med psykiatriske lidelser, har vist økt risiko for suicidal atferd sammenlignet med placebo for pasienter <25 år. Pasienter, særlig de med høy risiko, bør overvåkes nøye, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasienter og pårørende bør oppfordres til å være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller -tanker, samt uvanlige endringer i oppførsel, og til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom disse symptomene oppstår. For å redusere overdoserisikoen, bør minstepakning forskrives. Andre psykiatriske effekter: Ved panikklidelse opplever mange sterkere angst de første behandlingsdagene, som normalt avtar gradvis i løpet av 2 uker. Aktivering av psykoser er sett hos schizofrene behandlet med TCA. Hypomane eller maniske episoder er sett i depressiv fase hos pasienter med syklisk affektiv lidelse og som behandles med TCA. I slike tilfeller kan det være behov for dosereduksjon eller seponering, og gi et antipsykotisk middel. Etter episoden kan klomipramin i lav dose gjenopptas ved behov. Hos predisponerte kan TCA gi deliriske psykoser, spesielt om natten, som forsvinner noen dager etter seponering. Kardiovaskulære lidelser: Særlig forsiktighet bør utvises ved kardiovaskulær insuffisiens, AV-blokk I-III og arytmier, og pasientene bør overvåkes med EKG-monitorering av hjertefunksjonen. Ved klomipramindoser større enn terapeutiske doser eller plasmakonsentrasjoner større enn terapeutiske plasmakonsentrasjoner, kan det være risiko for QTC-forlengelse og torsades de pointes. Dette er sett ved samtidig bruk av SSRI eller SNRI. Samtidig bruk av legemidler som kan akkumulere klomipramin eller forlenge QTC-intervallet bør unngås. Videre er hypokalemi en risikofaktor for QTC-forlengelse og torsades de pointes, og bør derfor behandles før behandlingsstart. Før behandlingsstart, bør blodtrykket kontrolleres da blodtrykksfall kan oppstå ved postural hypotensjon eller labil sirkulasjon. Serotonergt syndrom: Pga. risikoen for utvikling av serotonerg toksisitet bør anbefalte doser følges (Se Interaksjoner). Kramper: TCA er kjent for å senke krampeterskelen, og klomipramin skal derfor brukes med stor forsiktighet ved epilepsi og andre predisponerende faktorer, f.eks. hjerneskade av ulik etiologi, samtidig bruk av nevroleptika, nedtrapping av alkohol eller legemidler med antikonvulsiv effekt (f.eks. benzodiazepiner). Forekomsten av kramper er doserelatert og anbefalt daglig dose bør derfor ikke overskrides. Nøye overvåkning ved samtidig elektrosjokkbehandling. Antikolinerge effekter: Bør brukes med forsiktighet ved tidligere intraokulært trykk, trangvinklet glaukom eller urinretensjon (f.eks. prostatabesvær). Nedsatt tårevæskeproduksjon og akkumulering av mukoid sekresjon som følge av antikolinerg effekt, kan forårsake skade på korneaepitel ved bruk av kontaktlinser. Spesielle behandlingsgrupper: Forsiktighet må utvises ved alvorlig leversykdom og svulster i binyremargen (f.eks. feokromocytom, nevroblastom) pga. risiko for hypertensive kriser. Forsiktighet bør utvises ved hypertyreoidisme eller samtidig bruk av thyreoideahormoner pga. mulighet for kardial toksisitet. Regelmessig kontroll av leverenzymnivåer anbefales ved leversykdom. Forsiktighet bør utvises ved kronisk obstipasjon. TCA kan forårsake paralytisk ileus, spesielt hos eldre og sengeliggende. Hos eldre kan TCA forårsake medikamentelt utløst (delirisk) psykose, spesielt om natten (forsvinner i løpet av få dager etter seponering). Økt insidens av dental karies er sett ved langtidsbehandling. Regelmessig kontroll av tannstatus anbefales. Telling av hvite blodceller: Selv om endring i antall hvite blodceller kun er sett i isolerte tilfeller, anbefales periodisk celletelling og overvåkning av symptomer som feber og sår hals, spesielt de første behandlingsmånedene og ved langvarig behandling. Anestesi: Før generell eller lokal anestesi bør anestesiolog informeres om at pasienten bruker klomipramin. Seponering: Se Dosering. Barn og ungdom <18 år: Bruk unngås i behandling av depresjon. Studier har ikke vist gunstig effekt for denne legemiddelklassen. SSRI og SNRI har vist risiko for selvmord, selvskading og fiendtlighet og kan ikke utelukkes for klomipramin. I tillegg er klomipramin assosiert med risiko for kardiovaskulære bivirkninger i alle aldersgrupper. Ingen langtidssikkerhetsdata mhp. vekst, modning samt kognitiv- og atferdsutvikling. Eldre: Spesielt følsomme for antikolinerge, nevrologiske, psykiatriske og kardiovaskulære effekter. Økt risiko for forhøyede konsentrasjoner ved terapeutiske doser. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og fruktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, fruktoseintoleranse, total laktasemangel, sukrase-isomaltasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Tåkesyn og nevrologiske- og psykiatriske lidelser kan forekomme. I slike tilfeller skal ikke pasienten kjøre bil eller utføre andre oppgaver som krever stor årvåkenhet. Pasienten skal derfor også advares mot alkohol og andre legemidler som kan forsterke disse effektene.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N06A A04
MAO-hemmere skal seponeres minst 14 dager før klomipraminbehandling starter, pga. risiko for alvorlige symptomer som hypertensiv krise, hyperpyreksi og andre symptomer på serotonergt syndrom. Det samme gjelder når MAO-hemmere gis etter klomipraminbehandling. Det ser imidlertid ut til at klomipraminbehandling kan startes helt ned til 24 timer etter avsluttet behandling med reversibel MAO-A-hemmer, som f.eks. moklobemid, mens omvendt må 14 dagers-grensen overholdes. Bør ikke gis i kombinasjon med antiarytmika som f.eks. kinidin og propafenon. SSRI som er kjente hemmere av CYP2D6 samt hemmere av andre CYP450-isoenzymer som CYP1A2 og CYP2C19, kan gi økt klomipraminkonsentrasjon og tilhørende bivirkninger. Serotonergt syndrom kan oppstå når klomipramin gis samtidig med serotonerge legemidler som SSRI, SNRI, TCA eller litium. En utvaskingsperiode på 2-3 uker anbefales før og etter fluoksetinbehandling. Samtidig bruk av terbinafin kan gi økt eksponering og akkumulering av klomipramin og dens N-demetylerte metabolitt. Dosejustering kan være nødvendig. Samtidig bruk av cimetidin kan øke plasmakonsentrasjonen av TCA. I slike tilfeller må TCA-dosen reduseres. Det anbefales at terapeutisk respons av TCA overvåkes ved samtidig bruk med høydose østrogen (50 µg/døgn) for å vurdere om dosejustering er nødvendig. Samtidig bruk med nevroleptika kan gi økt plasmanivå av TCA, lavere krampeterskel og krampeanfall. Kombinasjon med tioridazin kan føre til alvorlige hjertearytmier. Metylfenidat kan potensielt gi økt konsentrasjon av TCA slik at dosereduksjon kan være nødvendig. Samtidig bruk av valproat kan gi økt konsentrasjon av klomipramin og desmetylklomipramin. Grapefrukt, grapefruktjuice eller tranebærjuice kan øke konsentrasjonen av klomipramin. Klomipramins effekt kan reduseres ved samtidig bruk av kjente induktorer av CYP450-isoenzymer, særlig CYP3A, CYP2C og CYP1A2. Dosejustering kan være nødvendig. Klomipramin skal gis minst 2 timer før eller 4-6 timer etter bruk av resiner. Johannesurt (prikkperikum) kan redusere konsentrasjonen av klomipramin. TCA kan potensere effekten av antikolinerge legemidler. Kan redusere effekten av guanetidin, betamidin, reserpin, klonidin og alfa-metyldopa. Samtidig behandling av hypertensjon bør gis i form av andre antihypertensiver. Kan potensere effekten av alkohol og andre sentraldepressive midler. Kan potensere kardiovaskulære effekter av adrenalin, noradrenalin, isoprenalin, efedrin og fenylefrin (f.eks. lokalanestetika). Noen TCA kan potensere antikoagulanteffekten av legemidler i kumaringruppen. Nøye overvåkning av protrombintid anbefales ved samtidig bruk av warfarin og TCA. Kan øke konsentrasjonen av samtidig brukte legemidler som primært omdannes via CYP2D6 hos raske omsettere.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Enkeltrapporter har vist mulig sammenheng mellom TCA-bruk og forstyrret fosterutvikling. Brukes kun under graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko for fosteret. Spedbarn, hvis mødre har tatt TCA inntil fødselen, har vist abstinenssymptomer som dyspné, letargi, kolikk, irritabilitet, hypo- eller hypertensjon, tremor, spasmer eller kramper de første timer eller dager. I siste del av svangerskapet skal klomipramin bare brukes på streng indikasjon. Gradvis seponering anbefales, hvis forsvarlig, senest 7 uker før forventet termin for å unngå abstinenssymptomer hos spedbarnet.
Amming: Går over i morsmelk i små mengder, ukjent om diende barn påvirkes; bør derfor ikke brukes.
Fertilitet: Ingen humane data. Ingen effekt på fertilitet sett i dyrestudier.
Klomipramin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Ofte milde og forbigående. Forsvinner ved kontinuerlig behandling eller ved dosereduksjon. Korrelerer ikke alltid med plasmakonsentrasjonen eller dose.

Bivirkningsoppslag

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneAgranulocytose, eosinofili, leukopeni, trombocytopeni
Endokrine
Svært sjeldneSIADH
Gastrointestinale
Svært vanligeForstoppelse, kvalme, munntørrhet
VanligeBrekning, diaré, gastrointestinal forstyrrelse
Generelle
Svært vanligeFatigue
Svært sjeldneHyperpyreksi, ødemer (lokalt eller generalisert)
Hjerte
VanligeKlinisk ubetydelige EKG-forandringer (f.eks. ST- og T-forandringer) hos pasienter med normal hjertestatus, palpitasjoner, sinustakykardi
Mindre vanligeArytmi
Svært sjeldneLedningsforstyrrelser (f.eks. forlengning av QRS-intervallet, QT-forlengelse, PQ-forandringer, grenblokk), torsades de pointes særlig hos personer med hypokalemi
Hud
Svært vanligeHyperhidrose
VanligeAllergisk dermatitt (utslett, urticaria), fotosensitivitetsreaksjon, kløe
Svært sjeldneAlopesi, purpura
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk og anafylaktoid reaksjon (inkl. hypotensjon)
Kar
VanligeHetetokter, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeLibido- og potensforstyrrelser
VanligeBrystforstørrelse, galaktoré
Ukjent frekvensEjakulasjonssvikt, forsinket ejakulasjon
Lever/galle
Svært sjeldneHepatitt med eller uten utbrudd av gulsott
Luftveier
VanligeGjesping
Svært sjeldneAllergisk alveolitt (pneumonitt) med eller uten eosinofili
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskelsvakhet
Ukjent frekvensRabdomyolyse (komplikasjon av malignt nevroleptikasyndrom)
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, myoklonus, somnolens, svimmelhet, tremor
VanligeHypertoni, parestesi, smaksforstyrrelse, svekket hukommelse, taleforstyrrelse
Mindre vanligeAtaksi, kramper
Svært sjeldneHypertermi, malignt nevroleptikasyndrom
Ukjent frekvensEkstrapyramidale forstyrrelser (inkl. akatisi og tardiv dyskinesi), serotonergt syndrom
Nyre/urinveier
Svært vanligeMiksjonsforstyrrelse
Svært sjeldneUrinretensjon
Psykiske
Svært vanligeRastløshet
VanligeAggresjon, agitasjon, angst, delirium, depersonalisering, desorientering, forverring av depresjon, forvirring, hallusinasjoner (spesielt hos eldre og pasienter med Parkinsons sykdom), hypomani, insomni, konsentrasjonssvikt, mani, mareritt, søvnforstyrrelse
Mindre vanligeAktivering av psykotiske symptomer
Ukjent frekvensTendenser til selvmord og -relatert atferd
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeØkt appetitt
VanligeRedusert appetitt
Undersøkelser
Svært vanligeØkt vekt
VanligeØkte transaminaser
Mindre vanligeØkt blodtrykk
Svært sjeldneEEG-forandringer
Ukjent frekvensØkt prolaktin i blod
Øre
VanligeTinnitus
Øye
Svært vanligeAkkommodasjonsforstyrrelse, tåkesyn
VanligeMydriasis
Svært sjeldneGlaukom
Ved brå behandlingsslutt eller dosereduksjon kan følgende symptomer sees: Kvalme, brekninger, magesmerte, diaréinsomnia, hodepine, nervøsitet, angst.

Bivirkningsoppslag

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, kvalme, munntørrhet
GenerelleFatigue
HudHyperhidrose
Kjønnsorganer/brystLibido- og potensforstyrrelser
NevrologiskeHodepine, myoklonus, somnolens, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveierMiksjonsforstyrrelse
PsykiskeRastløshet
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt
UndersøkelserØkt vekt
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse, tåkesyn
Vanlige
GastrointestinaleBrekning, diaré, gastrointestinal forstyrrelse
HjerteKlinisk ubetydelige EKG-forandringer (f.eks. ST- og T-forandringer) hos pasienter med normal hjertestatus, palpitasjoner, sinustakykardi
HudAllergisk dermatitt (utslett, urticaria), fotosensitivitetsreaksjon, kløe
KarHetetokter, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/brystBrystforstørrelse, galaktoré
LuftveierGjesping
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet
NevrologiskeHypertoni, parestesi, smaksforstyrrelse, svekket hukommelse, taleforstyrrelse
PsykiskeAggresjon, agitasjon, angst, delirium, depersonalisering, desorientering, forverring av depresjon, forvirring, hallusinasjoner (spesielt hos eldre og pasienter med Parkinsons sykdom), hypomani, insomni, konsentrasjonssvikt, mani, mareritt, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserØkte transaminaser
ØreTinnitus
ØyeMydriasis
Mindre vanlige
HjerteArytmi
NevrologiskeAtaksi, kramper
PsykiskeAktivering av psykotiske symptomer
UndersøkelserØkt blodtrykk
Svært sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, eosinofili, leukopeni, trombocytopeni
EndokrineSIADH
GenerelleHyperpyreksi, ødemer (lokalt eller generalisert)
HjerteLedningsforstyrrelser (f.eks. forlengning av QRS-intervallet, QT-forlengelse, PQ-forandringer, grenblokk), torsades de pointes særlig hos personer med hypokalemi
HudAlopesi, purpura
ImmunsystemetAnafylaktisk og anafylaktoid reaksjon (inkl. hypotensjon)
Lever/galleHepatitt med eller uten utbrudd av gulsott
LuftveierAllergisk alveolitt (pneumonitt) med eller uten eosinofili
NevrologiskeHypertermi, malignt nevroleptikasyndrom
Nyre/urinveierUrinretensjon
UndersøkelserEEG-forandringer
ØyeGlaukom
Ukjent frekvens
Kjønnsorganer/brystEjakulasjonssvikt, forsinket ejakulasjon
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse (komplikasjon av malignt nevroleptikasyndrom)
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser (inkl. akatisi og tardiv dyskinesi), serotonergt syndrom
PsykiskeTendenser til selvmord og -relatert atferd
UndersøkelserØkt prolaktin i blod
Ved brå behandlingsslutt eller dosereduksjon kan følgende symptomer sees: Kvalme, brekninger, magesmerte, diaréinsomnia, hodepine, nervøsitet, angst.

Klasseeffekter

Epidemiologiske studier, hovedsakelig gjennomført på pasienter i aldersgruppen ≥50 år, viser en økt risiko for benfrakturer ved bruk av SSRI- og TCA-preparater.

Klasseeffekter

Epidemiologiske studier, hovedsakelig gjennomført på pasienter i aldersgruppen ≥50 år, viser en økt risiko for benfrakturer ved bruk av SSRI- og TCA-preparater.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Vær oppmerksom på den store intoksikasjonsfaren ved TCA. Hjerteforstyrrelse og nevrologiske forstyrrelser er hovedkomplikasjoner ved overdosering. Hos barn bør alt inntak anses for å være alvorlig og potensielt fatalt. Symptomer oppstår ca. 4 timer etter inntak og er mest alvorlige etter 24 timer. Pga. forsinket absorpsjon, lang t1/2 og enterohepatisk sirkulasjon kan pasienten være utsatt for risiko selv etter 4-6 dager.
Symptomer: Sentralnervøse: Søvnighet, sløvhet, koma, ataksi, rastløshet, agitasjon, økte reflekser, muskelstivhet, choreoatetotiske bevegelser og kramper. Symptomer på serotonergt syndrom (f.eks. hypertermi, myoklonus, delirium og koma) kan også sees. Sirkulatoriske: Hypotensjon, takykardi, arytmier, ledningsforstyrrelser, QTC-forlengelse og arytmier inkl. torsades de pointes, sjokk, hjertesvikt og, i svært sjeldne tilfeller, hjertestans, respiratorisk depresjon, cyanose, brekninger, feber, mydriasis og svetting. Oligo- eller anuri kan også forekomme.
Behandling: Symptomatisk og støttende behandling. Ved mistanke om overdose, spesielt hos barn, bør disse overvåkes nøye, fortrinnsvis på sykehus, i minst 72 timer. Ventrikkelskylling eller induserte brekninger anbefales hvis pasienten er våken. Ved bevisstløshet skal frie luftveier sikres før ventrikkelskylling, brekninger skal ikke fremkalles. Disse tiltakene anbefales inntil 12 timer eller mer etter inntak. Aktivt kull kan redusere legemiddelabsorpsjon. Behandling av symptomer baseres på kontinuerlig overvåkning av hjertefunksjon, blodgasser og elektrolytter. Strakstiltak som antikonvulsiv behandling, kunstig respirasjon og gjenopplivning kan være nødvendig. Fysostigmin kan gi alvorlig bradykardi, asystole og kramper, og bruk anbefales ikke. Hemodialyse og peritoneal dialyse er ineffektivt pga. lave plasmakonsentrasjoner av klomipramin.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N06A A04

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer reopptak av i første rekke serotonin og i mindre grad også noradrenalin i nerveterminalen. Ved kronisk smerte uten somatisk årsak virker klomipramin ved å lette nevrotransmisjon av serotonin og noradrenalin.
Absorpsjon: Fullstendig fra mage-tarmkanalen. Systemisk biotilgjengelighet reduseres med ca. 50% pga. first pass-metabolisme. Liten forsinkelse av absorpsjon ved samtidig matinntak. Gjennomsnittlig Cmax ca. 63,37 ng/ml (Tmax ca. 4,83 timer) etter administrering av 1 tablett på 25 mg.
Proteinbinding: Ca. 98%.
Fordeling: Vd: 12-17 liter/kg. Konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken tilsvarer ca. 2% av plasmakonsentrasjonen.
Halveringstid: Ca. 21 timer (12-36 timer), store individuelle variasjoner.
Metabolisme: Hovedmetabolitten N-desmetylklomipramin er biologisk aktiv (med t1/2 på ca. 36 timer) og dannes via flere CYP450 isoenzymer, primært CYP3A4, CYP2C19 og CYP1A2. Eliminasjonen av aktive metabolitter katalyseres av CYP2D6.
Utskillelse: Ca. 2/3 som vannløselige konjugater i urinen og 1/3 i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Tabletter 25 mg: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Sist endret: 10.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.08.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Anafranil, TABLETTER, drasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg100 stk. (blister)
448977
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
83,50C
25 mg100 stk. (blister)
546247
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
121,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asystole (hjertestans, hjertestopp): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cyp1a2: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP1A2-hemmere og CYP1A2-induktorer.

cyp2c19: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C19-hemmere og CYP2C19-induktorer.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kolikk: Man snakker om kolikk når et spedbarn - daglig eller nesten daglig og ofte på samme tidspunkt av døgnet - gråter utrøstelig i flere timer. Symptomene starter i løpet av barnets første levemåned, og går over av seg selv når barnet er omkring 3 måneder gammelt. Tilstanden kalles derfor også tremåneders-kolikk. Årsaken til kolikk er ukjent.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

narkolepsi: Sykdom som kjennetegnes av anfall med ekstrem søvntrang.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.