Zycomb

Takeda

Slimhinneavsvellende middel + antikolinergikum.

ATC-nr.: R01A B06

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R03B B01
Ipratropiumbromid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ipratropiumbromid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ipratropiumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ipratropiumbromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.10.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 R01A A07
Xylometazolin
 
PNEC: 2,03 μg/liter
Salgsvekt: 18,9931 kg
Miljørisiko: Bruk av xylometazolin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Xylometazolin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Xylometazolin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

NESESPRAY, oppløsning: 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg, ipratropiumbromid 0,6 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tett og rennende nese (rhinoré) i forbindelse med forkjølelse.

Dosering

Voksne: 1 spray i hvert nesebor inntil 3 ganger daglig, med minst 6 timers mellomrom. Behandlingsvarigheten bør ikke overskride 7 dager, da kronisk behandling med xylometazolinhydroklorid kan forårsake svelling av neseslimhinnen og hypersekresjon pga. økt sensibilitet i cellene, rebound-effekt (rhinitis medicamentosa). For å redusere risikoen for bivirkninger anbefales det å avbryte behandlingen når symptomene har avtatt.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes pga. manglende data. Eldre: Begrenset erfaring hos eldre >70 år.
Administrering: Se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Barn og ungdom <18 år. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent overfølsomhet for atropin eller andre lignende substanser, f.eks. hyoscyamin og skopolamin. Etter operasjoner som eksponerer dura mater, f.eks. trans-sphenoidal hypofyseektomi eller andre transnasale operasjoner. Glaukom. Rhinitis sicca.

Forsiktighetsregler

Pasienter som er predisponert for trangvinkelglaukom eller pasienter med prostatahypertrofi eller blærehalsobstruksjon. Pasienten bør instrueres slik at spraying i og rundt øynene unngås. Dersom preparatet kommer i kontakt med øynene, kan følgende skje: Midlertidig tåkesyn, irritasjon, smerte, røde øyne. Forverring av trangvinkelglaukom kan også utvikles. Pasienten bør informeres om at øynene skal skylles med kaldt vann dersom preparatet kommer i direkte kontakt med øynene og kontakte lege dersom de opplever smerte i øynene eller tåkesyn. Forsiktighet anbefales hos pasienter predisponert for epistakse (f.eks. eldre), paralytisk ileus eller cystisk fibrose. Brukes med forsiktighet hos pasienter følsomme for adrenerge substanser, som kan få symptomer som søvnforstyrrelser, svimmelhet, tremor, hjertearytmi eller økt blodtrykk. Forsiktighet anbefales ved hypertyreoidisme, diabetes mellitus, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom eller feokromocytom. Bruk hos pasienter med lang QT-tid-syndrom og som behandles med xylometazolin, kan gi økt risiko for alvorlig ventrikulær arytmi.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A B06
Samtidig bruk eller bruk de siste 2 ukene av MAO-hemmere og sympatomimetika kan indusere alvorlig forhøyet blodtrykk og anbefales derfor ikke. I kritiske tilfeller med forhøyet blodtrykk, skal behandling avbrytes og det økte blodtrykket behandles. Samtidig bruk eller bruk de siste 2 ukene av trisykliske antidepressiver og sympatomimetika, kan resultere i økt sympatomimetisk effekt av xylometazolin og anbefales derfor ikke. Samtidig bruk av andre antikolinerge midler kan øke den antikolinerge effekten.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data på bruk hos gravide. Dyrestudier er ikke tilstrekkelige for å utrede effekter på svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling, fødsel og postnatal utvikling. Mulig human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Systemisk eksponering for ipratropiumbromid og xylometazolinhydroklorid er lav. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Morens behov for behandling og fordel med amming må veies opp mot potensiell risiko for barnet.
Xylometazolin|Ipratropium

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeMunntørrhet
Mindre vanligeDyspepsi, kvalme
Ukjent frekvensDysfagi
Generelle
Mindre vanligeTretthet, ubehag
Ukjent frekvensBrystsmerte, systemiske allergiske reaksjoner, tørste
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner, takykardi
Hud
Ukjent frekvensKløe
Luftveier
Svært vanligeEpistakse, uttørring av neseslimhinne
VanligeNesesekresjon, neseubehag, tett nese
Tørt og irritert svelg.
Mindre vanligeDysfoni, hoste, nesesår, nysing
Smerte i svelg og strupe.
SjeldneRhinoré
Ukjent frekvensUbehag i bihulene
Nevrologiske
VanligeDysgeusi, hodepine
Mindre vanligeParosmi, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensUrinretensjon
Psykiske
Mindre vanligeInsomni
Øye
Mindre vanligeTørre øyne, øyeirritasjon
Ukjent frekvensAkkommodasjonsforstyrrelse, forverring av trangvinkelglaukom, lysfølsomhet, øyesmerte
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
LuftveierEpistakse, uttørring av neseslimhinne
Vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet
LuftveierNesesekresjon, neseubehag, tett nese
Tørt og irritert svelg.
NevrologiskeDysgeusi, hodepine
Mindre vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, kvalme
GenerelleTretthet, ubehag
HjertePalpitasjoner, takykardi
LuftveierDysfoni, hoste, nesesår, nysing
Smerte i svelg og strupe.
NevrologiskeParosmi, svimmelhet, tremor
PsykiskeInsomni
ØyeTørre øyne, øyeirritasjon
Sjeldne
LuftveierRhinoré
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDysfagi
GenerelleBrystsmerte, systemiske allergiske reaksjoner, tørste
HudKløe
LuftveierUbehag i bihulene
Nyre/urinveierUrinretensjon
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse, forverring av trangvinkelglaukom, lysfølsomhet, øyesmerte

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Xylometazolinhydroklorid: Peroral eller overdreven topikal bruk kan forårsake alvorlig svimmelhet, perspirasjon, alvorlig nedsatt kroppstemperatur, hodepine, bradykardi, hypertensjon, respirasjonsdepresjon og koma. Hypertensjon kan etterfølges av hypotensjon. Små barn er mer følsomme for toksisitet enn voksne. Ipratropiumbromid: Absorpsjonen er svært liten etter nasal eller peroral administrering. Akutt overdosering etter intranasal bruk er nesten ikke mulig, men dersom en overdosering skulle oppstå, er det kliniske bildet munntørrhet, akkommodasjonsproblemer og takykardi.
Behandling: Xylometazolinhydroklorid: Symptomatisk. Ipratropiumbromid: Symptomatisk. Betydelig overdosering kan forårsake antikolinerge CNS-symptomer, som hallusinasjoner, og må behandles med kolinesterasehemmere.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For xylometazolin R01A A07 og ipratropiumbromid R03B B01

Egenskaper

Klassifisering: Xylometazolin er en vasokonstriktor og ipratropiumbromid er en kvartær ammoniumforbindelse med antikolinerg effekt.
Virkningsmekanisme: Xylometazolin er et sympatomimetikum som virker på alfaadrenerge reseptorer. Effekt nås etter 5-10 minutter og varer i 6-8 timer. Nasal administrering av ipratropiumbromid reduserer nasal sekresjon via kompetitiv hemming av kolinerge reseptorer i neseepitel. Effekt oppnås vanligvis innen 15 minutter og varer i ca. 6 timer. Lavt nivå av ipratropiumbromid og xylometazolin i plasma etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses.

Pakninger uten resept

Nesespray inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 29.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.02.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Zycomb, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 ml (glassflaske m/dosepumpe)
087470
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kolinerge reseptorer: Reseptorer (nerveender) som er følsomme for acetylkolin. Forekommer bl.a. i det parasympatiske nervesystemet. De kolinerge reseptoreene deles inn i 2 typer; nikotinerge og muskarinerge reseptorer.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sympatomimetikum: Legemiddel som virker på kroppens organer på samme måte som det sympatiske nervesystemet. For eksempel utnyttes dette i nesespray til bruk ved forkjølelse hvor virkestoffet trekker sammen blodårene i nesen, noe som fører til nedsatt opphovning og rennende nese.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.