Antihistamin. Hypnotikum. Sedativum.

R06A A09 (Doksylamin)TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Doksylaminhydrogensuksinat 12,5 mg, resp. 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 12,5 mg: Titandioksid (E 171), kochenillerød A (E 124). 25 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Kortvarig symptomatisk behandling av forbigående insomnia (søvnvansker) hos voksne >18 år.

Dosering

Voksne >18 år: 1-2 tabletter à 12,5 mg eller 1 tablett à 25 mg daglig, 1/2 time før leggetid. Ved tilfeller av døsighet i løpet av dagen, bør dosen reduseres fra 25 mg til 12,5 mg, eller dosen bør tas tidligere på kvelden for å være sikker på at det har gått minst 8 timer før oppvåkning. Maks. døgndose er 25 mg. Kortvarig behandling anbefales, skal ikke tas >7 dager, med mindre det vurderes som nødvendig av behandlende lege.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyre-/leverfunksjon, samt terminal nyresvikt, og bør unngås ved moderat nedsatt nyre-/leverfunksjon. Dosereduksjon til maks. 12,5 mg daglig anbefales ved lett nedsatt nyre-/leverfunksjon. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Dosejustering vurderes for eldre >65 år, som er mer utsatt for andre tilstander. Startdose bør være 1 tablett à 12,5 mg 1/2 time før leggetid. Dosen kan økes til 25 mg dersom 12,5 mg ikke gir optimal effekt. Ved bivirkninger bør maks. dose være 12,5 mg daglig. Effekt av behandling bør vurderes jevnlig.
Administrering: Bør tas 1/2 time før leggetid med tilstrekkelig mengde væske (helst vann). Kan tas med eller uten mat. Skal ikke tas samtidig med alkohol.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre antihistaminer; mulighet for kryssreaksjoner med andre antihistaminer må tas i betraktning. Astma. Kronisk bronkitt. Lungeemfysem. Glaukom. Prostatahypertrofi. Magesår med stenose. Pyloroduodenal obstruksjon. Blærehalsobstruksjon. Alvorlig nedsatt nyre- og leverfunksjon. Samtidig bruk av MAO-hemmere, sterke CYP-hemmere, SSRI (fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin), makrolider (klaritromycin, erytromycin, telitromycin), antiarytmika (amiodaron), antivirale proteasehemmere (indinavir, ritonavir, telaprevir) og antimykotika i azolgruppen (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol), terbinafin, kinidin, nefazodon, bupropion og gemfibrozil. Amming.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved lett til moderat nedsatt nyre- og leverfunksjon, epilepsi, hjertesvikt, arteriell hypertensjon, og ved forlenget QT-intervall. Doksylamin kan maskere den ototoksiske effekten av enkelte legemidler (bl.a. parenterale aminoglykosider, karboplatin, cisplatin, klorokin og erytromycin), hørsel bør derfor sjekkes regelmessig. Doksylamin kan gi tilleggseffekt på CNS ved samtidig inntak med alkohol, hypnotika, beroligende midler og andre legemidler som har CNS-dempende effekt. Forsiktighet utvises hos eldre >65 år pga. økt risiko for bivirkninger, samt økt risiko for fall. Kan gi antikolinerge effekter (munntørrhet, forstoppelse, urinretensjon og tåkesyn, men kan også øke søvnighet på dagtid og svimmelhet/vertigo, nedsatt svetting som kan gi dehydrering og heteslag). Bør gis med forsiktighet ved underliggende tilstander som trolig vil bli forverret av antikolinerg aktivitet (f.eks. trangvinkelglaukom, intraokulær hypertensjon, ukontrollert primær åpenvinkelglaukom eller gastrointestinale obstruktive lidelser. Forsiktighet bør utvises ved hypokalemi eller andre elektrolyttforstyrrelser og ved urinretensjon. Grapefruktjuice bør unngås. Gjentatt bruk av hypnotika/sedativer kan gi nedsatt effekt, men dette er ikke beskrevet for doksylamin. Hjelpestoffer: Zonat 12,5 mg inneholder fargestoffet kochenillerød A som kan forårsake allergiske reaksjoner. Det kan gi astma, spesielt ved allergi mot acetylsalisylsyre. Bilkjøring og bruk av maskiner: Doksylamin induserer søvn som gir nedsatt årvåkenhet og reaksjonsevne. Bilkjøring/bruk av maskiner bør unngås under behandling, og særlig de første dagene av behandlingen. Basert på dose og tid etter inntak, må det avgjøres om evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner fortsatt er påvirket.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av alkohol skal unngås. Antihistaminer forårsaker tilleggseffekter i kombinasjon med både alkohol og med andre CNS-dempende midler. Antihypertensiver med effekt på CNS kan forsterke den sedative effekten. Samtidig bruk av adrenalin til behandling av hypotensjon bør unngås, da adrenalin kan indusere et større blodtrykksfall i slike tilfeller. Samtidig bruk av andre legemidler som forlenger QT-intervallet bør helst unngås. Samtidig bruk av legemidler som forårsaker elektrolyttforstyrrelser som hypokalemi eller hypomagnesemi bør helst unngås. Sterke CYP-hemmere bør ikke brukes samtidig, da enzymer som inngår i metabolismen av doksylamin er ukjent. Den antikolinerge effekten kan forsterkes ved samtidig administrering av andre antikolinergika eller trisykliske antidepressiver. Samtidig bruk av antihistaminer som brukes på huden, spasmolytika og skopolamin bør vurderes nøye. Legemidler med smalt terapeutisk vindu bør ikke brukes samtidig. Doksylamin kan interferere med hudtester for allergener (opphold på 3 dager før testen anbefales).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen teratogene effekter er vist hos mennesker. Utilstrekkelige data. Farmakologiske effekter på fosteret kan ikke utelukkes. Anbefales ikke under graviditet.
Amming: Doksylamin utskilles i morsmelk. Kontraindisert ved amming.
Fertilitet: Utilstrekkelige humane data. Dyrestudier viser ingen effekter på fertilitet, selv ved doser høyere enn anbefalt.

 

Bivirkninger

Bivirkningene er generelt milde og forbigående, og hyppigere de første behandlingsdagene.

Bivirkninger sett for Zonat

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeForstoppelse, munntørrhet
Mindre vanligeDiaré, kvalme, oppkast
Generelle
Mindre vanligeAsteni, perifert ødem
Ukjent frekvensMalaise
Hud
Mindre vanligeHudutslett
Kar
Mindre vanligeOrtostatisk hypotensjon
Luftveier
VanligeØkt bronkialsekresjon
Nevrologiske
Svært vanligeSomnolens
SjeldneKrampeanfall, tremor
Nyre/urinveier
VanligeUrinretensjon
Psykiske
SjeldneRastløshet (spesielt hos eldre)
Øre
VanligeSvimmelhet (vertigo)
Mindre vanligeTinnitus
Øye
VanligeTåkesyn
Mindre vanligeDiplopi

Bivirkninger sett for Zonat

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeSomnolens
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, munntørrhet
LuftveierØkt bronkialsekresjon
Nyre/urinveierUrinretensjon
ØreSvimmelhet (vertigo)
ØyeTåkesyn
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, perifert ødem
HudHudutslett
KarOrtostatisk hypotensjon
ØreTinnitus
ØyeDiplopi
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
NevrologiskeKrampeanfall, tremor
PsykiskeRastløshet (spesielt hos eldre)
Ukjent frekvens
GenerelleMalaise

Bivirkninger sett for virkestoffet doksylamin

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeØvre abdominalsmerte
Mindre vanligeDyspepsi
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeFølelse av å være avslappet
Luftveier
Mindre vanligeDyspné
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Psykiske
VanligeInsomni, rastløshet
Mindre vanligeMareritt

Bivirkninger sett for virkestoffet doksylamin

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleØvre abdominalsmerte
GenerelleFatigue
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
PsykiskeInsomni, rastløshet
Mindre vanlige
GastrointestinaleDyspepsi
GenerelleFølelse av å være avslappet
LuftveierDyspné
PsykiskeMareritt

Klasseeffekter (sett for antihistaminer, ikke spesifikt for doksylamin)

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ikke angittDuodenogastrisk refluks
Hjerte
Ikke angittArytmi, palpitasjoner
Hud
Ikke angittAllergisk dermatitt, alopesi, fotosensitivitetsreaksjon, hyperhidrose
Kar
Ikke angittHypotensjon
Lever/galle
Ikke angitt Leverfunksjonsforandringer (kolestatisk gulsott)
Luftveier
Ikke angittRedusert bronkialsekresjon
Muskel-skjelettsystemet
Ikke angittMyalgi
Nevrologiske
Ikke angittEkstrapyramidale forstyrrelser, koordinasjonsforstyrrelse, parestesi, psykomotoriske aktivitetsforandringer
Psykiske
Ikke angittDepresjon
Stoffskifte/ernæring
Ikke angittRedusert eller økt appetitt
Undersøkelser
Ikke angittForlenget QT-tid

Klasseeffekter (sett for antihistaminer, ikke spesifikt for doksylamin)

FrekvensBivirkning
Ikke angitt
GastrointestinaleDuodenogastrisk refluks
HjerteArytmi, palpitasjoner
HudAllergisk dermatitt, alopesi, fotosensitivitetsreaksjon, hyperhidrose
KarHypotensjon
Lever/galle Leverfunksjonsforandringer (kolestatisk gulsott)
LuftveierRedusert bronkialsekresjon
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser, koordinasjonsforstyrrelse, parestesi, psykomotoriske aktivitetsforandringer
PsykiskeDepresjon
Stoffskifte/ernæringRedusert eller økt appetitt
UndersøkelserForlenget QT-tid
Forekomst og alvorlighet av bivirkninger kan reduseres ved individuell dosejustering av daglig dose. Personer >65 år har en høyere risiko for bivirkninger, da de kan ha andre tilstander eller bruke andre legemidler samtidig.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdose er sjeldent livstruende. Fullstendig bedring sees vanligvis innen 24‑48 timer.
Symptomer: Døsighet, stimulering eller hemming av CNS, antikolinerge effekter (mydriasis, feber, munntørrhet, redusert intestinal motilitet), rødme, takykardi, hypertensjon, kvalme, oppkast, rastløshet, endret ganglag, svimmelhet, irritabilitet, sedasjon, arytmier, forvirring, hallusinasjoner, delirium, psykose, hypotensjon, krampeanfall, respirasjonsdepresjon, tap av bevissthet, koma og død. En alvorlig komplikasjon er rabdomyolyse, som gir nyresvikt. Dosene som gir rabdomyolyse og død er hhv. 13 mg/kg og 25 mg/kg, som er nesten 100 ganger terapeutisk dose.
Behandling: Symptomatisk, som induksjon av oppkast, ventrikkelskylling (pumping), vasokonstringerende behandling av hypotensjon (f.eks. noradrenalin eller fenylefrin). Rabdomyolyse må behandles tidlig med aggressiv hydrering og alkalisering av urin for å minimere nyreskader. Fastsettelse av kreatinfosfokinase (CPK)-aktivitet for systemisk evaluering er nødvendig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent hypnotisk og sedativ effekt, samt antiemetisk og antikolinerg aktivitet. Kompetitiv, reversibel og uspesifikk antagonistisk virkning på H1-reseptorer. Passerer blod-hjerne-barrieren og virker på H1-reseptorer i CNS, og gir sedativ effekt. Den sedative effekten kan også skyldes antagonisme av de muskarinerge og serotoninerge reseptorene. Innsovningstiden reduseres, og søvnkvalitet og søvnvarighet øker. Søvninduserende effekt oppnås i løpet av 1/2 time og er maks. 1-3 timer etter inntak. Ved inntak ved leggetid, kan døsighet på dagtid forekomme pga. lang t1/2.
Absorpsjon: Tmax 2‑3 timer.
Proteinbinding: Lav plasmaproteinbinding (24% til humant albumin).
Fordeling: Rask distribusjon i vev. Passerer blod-hjerne-barrieren.
Halveringstid: Ca. 10-13 timer hos unge voksne. Hos eldre kan t1/2 øke til 12-16 timer.
Metabolisme: Ikke avklart.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin (ca. 60% uendret).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zonat, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12,5 mg14 stk. (blister)
586245
-
-
119,70C
25 mg14 stk. (blister)
471438
-
-
153,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.10.2018